• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. ZaM 29.ledna 2004

U s n e s e n í   z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov

konaného dne 29. ledna 2004

 

Zastupitelstvo města Cvikova projednalo a

 

1/ Souhlasí se zadáním zpracování Geograficko informačního systému firmě Hrdlička, spol. s r.o. Praha dle návrhu.

2/   Schvaluje rozpočet města na rok 2004 dle návrhu se změnou u příspěvkové organizace DDM Cvikováček - snížení příspěvku o 189 tis.Kč (ponecháno v rozpočtu města na úhradu investičních výdajů ubytovny), 130 tis. ponecháno v příspěvku DDM Cvikováček účelově na údržbu ubytovny .

3/ Vzala na vědomí přehled o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.12. 2003 a pověřuje starostu města pozváním zástupce ČSOB na příští zasedání zastupitelstva.

4/  Schvaluje vyhlášku města č. 1/2004 , kterou se ruší vyhláška  města Cvikova č. 4/1997  O vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ ve městě Cvikov a v místních částech.

5/ Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s Evou Odehnalovou dle návrhu na

a) Vodní nádrž u domu s pečovatelskou službou a

b) Čerpací šachta a kanalizační výtlak (cca 700 m)

Dílo bude uhrazeno jako celek po přiznání dotace.

6/ Pověřuje starostu města zahájením jednání o věcném záměru města – výstavby vodovodu v místní části Lindava.

7/ Neschvaluje prodej domu č.p. 13-14, Kollárova ulice, Cvikov a pověřuje stavebního technika města k posouzení technického stavu domu.

8/ Souhlasí s prodejem pozemku v k.ú. Cvikov za smluvní cenu 1,- Kč + náklady města s tím spojené – p. č. 2432/1 výměra 1810 m2 - kupující p. Lang

9/ Schvaluje vyhlášku města č. 2/2004 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školní družině města Cvikov.

10/ Odkládá jednání  o návrhu na zrušení odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Cvikov v Lindavě   do zajištění písemného potvrzení v Krajského úřadu Libereckého kraje o stěhování ÚSP .

11/ Bere na vědomí informace z jednání rady města – stanovení cen za pronájem pozemků a nebytových prostor, vyvolání jednání o možnosti odkoupení objektů č.p. 235 a č.p. 64 do majetku města.

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                         místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky