• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. RaM 13.června 2006

Informace z jednání 12. schůze  Rady města Cvikov dne  13.6. 2006

 

135/06

Doporučuje ZM schválit převod majetku města – sekačky pro fotbalový oddíl Cvikov a TJ Dynamo Lindava.(5 pro, 2 nepřítomni)

136/06

Souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky č. 6/2005 – prodloužení hudební produkce do 03,00 hodin pro pořadatele – TJ Dynamo Lindava  akce na hřiště TJ dne 1.7.2006, HC Cvikov akce na hřišti Marakána dne 1.7.2006.(5 pro, 2 nepřítomni)

 137/06

Schvaluje odpis nezvěstných svazků knih Městské knihovny  63 ks v celkové hodnotě 4 044,- Kč.(5 pro, 2 nepřítomni)

 138/06

Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1000,-Kč na dopravu pro MO Svazu tělesně postižených Cvikov na zájezd místní organizace na zámek Zákupy.(5 pro, 2 nepřítomni)

 139/06

Doporučuje ZM přijmout nabídku Agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje – zpracování studie proveditelnosti jako podkladu pro žádost o dotaci z evropských strukturálních fondů – návrh na objekt bývalého hotelu Sever, úhrada ze strany města ˝  podíl, tj. 29 750,- jKč včetně DPH. Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu.(4 pro, 1 zdržel, 2 nepřítomni)

 141/06

Souhlasí s převodem nájemní smlouvy bytu v č.p. 543 z p. Baláže na matku p. Balážovou. (5 pro, 2 nepřítomni)

 142/06

Souhlasí s přidělením nájmu bytu v č.p. 538 Komenského ul. Cvikov  v  pořadí těmto žadatelům o byt  - 1. Němečková Lada, 2. Krátká Lenka 3. p. Strynek .(5 pro, 2 nepřítomni)

143/06

Souhlasí s přidělením nájmu bytu v č.p. 31 Kollárova ul. Cvikov  v pořadí těmto žadatelům o byt -  1. Krátká Lenka  2. p. Strynek  3. Galajdová Edita .(5 pro, 2 nepřítomni)

144/06

Schvaluje kriteria přidělování nájemních bytů města:

1/  Pořadník – rozhoduje datum podání žádosti. Žádosti musí být každý rok obnovovány k datu 31.1.. Pokud nebude žádost obnovena, vypadá z pořadníku.

2/  Žadatel nesmí být dlužník (nájem, služby, správní a místní poplatky, pokuty, nedoplatky a jiné pohledávky vůči městu).

3/  Minimální věk žadatele 18 let a nesmí být současně nájemcem jiného bytu, majitelem bytu nebo domu v městě Cvikov.

4/  Přednostně budou vyřizovány žádosti o služební byty.

5/  První nabídnutý byt lze odmítnout, ale druhý již musí přijmout, jinak je vyřazen z evidence.

Schválená kriteria budou dána na vědomí ZM..(_4  pro,1 zdržel,  2 nepřítomni)

Stanovuje termín 27.6. 2006 pro předložení pořadníku žadatelů o byty od SMC.

145/06

Nedoporučuje ZM prodej domu č.p. 256 v areálu Delty dle žádosti p. Draškoviče, bytem Cvikov Pivovarská ul. (4 pro, 1 zdržel, 2 nepřítomni)

146/06

Doporučuje ZM schválit prodej objektu č.p. 319 v Lindavě na cenu 630 tis. Kč  firmě Aulický –Invest Česká Lípa a zamítnutí žádosti manž. Stýblových, bytem Nový Bor, vzhledem k nižší ceně 265 tis. Kč dle nabídky.  (5 pro, 2 nepřítomni)

147/06

Doporučuje ZM schválit prodej pozemků (5 pro, 2 nepřítomni)

a)     pozemkové parcely č. 3011/19 v Ústavní ulici ve Cvikově (poslední volný pozemek), kupující Zdravotnické středisko Hvozd s.r.o. (MUDr. Dalibor Maršák)   Pozemek je určen dle ÚP k zastavění rodinným domem.

 a  snížení ceny pozemků z důvodu nadzemního vedení el. proudu nad pozemkem kdy je výrazně zmenšena použitelná plocha a tím snížena hodnota pozemku. prodej pozemku v ochranném pásmu VVN cca 40% plochy za cenu 30,- Kč, ostatní část cca 60 % plochy za cenu 200,- Kč. Celková plocha činí 1665 m2. Výpočet navrhované ceny činí : 999 m2 x 200,- Kč = 199 800,- Kč, 666 m2 x   30,- Kč =   19 980,- Kč. Celková cena = 219 780,- Kč

b)     pozemkové parcely č. 3420/14 – TTP o výměře 958 m2 v lokalitě Zátiší, kupující  Jaroslav Černý, bytem Cvikov, Sídliště 576  Pozemek je dle ÚP určen k zastavění. Cena 100,- Kč/m2.

c)     pozemkové parcely č. 491/3 – ostatní plocha o výměře 281 m2 za účelem zajištění příjezdové cesty a rozšíření zahrady o vlastní nemovitosti, kupující Martin Bureš, bytem Cvikov, Martinovo údolí 199 . Pozemek se nachází v ploše zeleně. Cena 30,- Kč/m2.

d) části  parcely č. 3182 v k.ú. Cvikov dle geometrického zaměření pro účely zahrádek kupující  Jan Draškovič, Alena Hájková, Vítězslav Mataj, Miroslav Pozník, František Povolný , všichni bytem Cvikov

e)     pozemkových parcel č. 2467/1 – TTP o výměře 269 m2 a č. 2467/3 – zahrada o výměře 450 m2 za účelem rozšíření zahrady u vlastní nemovitosti kupující Zdeněk Černý, bytem Cvikov, Tovární 171  Cena 30,- Kč/m2.

f)     pozemkové parcely č. 33 – zahrada o výměře 420 m2 a stavební parcely č. 136/1 – zbořeniště o výměře 297 m2 za účelem rozšíření zahrady u vlastních nemovitostí k.ú. Trávník u Cvikova. Cena 100,- Kč/m2 pro účely rekreace, kupující Vladimíra Švecová, bytem Praha

g) stavební parcely č. 13 – zbořeniště o výměře 317 m2 za účelem rozšíření zahrady u vlastních nemovitostí v k.ú. Naděje,kupující manželé Hladíkovi a Ondřej Hanzal, všichni bytem Praha, každý jednou polovinou. Cena 100,- Kč/ m2.

148/06

Nedoporučuje ZM prodej pozemku  (5 pro, 2 nepřítomni)

a)     části pozemkové parcely č. 3022/1 – zahrada o výměře 427 m2, kterou má dosud v pronájmu. Parcela se nachází v pásmu určeném k budoucí zástavbě, žadatel Marie Boesová, bytem Cvikov, Mánesova 545

149/06

Doporučuje  ZM schválit nabytí do majetku města od    Pozemkového fondu ČR Česká Lípa  bezúplatným převodem zpevněné části pozemkové parcely č. 163/7 v k.ú. Drnovec (účelová komunikace) (5 pro,2 nepřítomni)

150/06

Doporučuje ZM schválit směnu pozemků dle dohody:

p.č. 276/3 v k.ú. Lindava ve vlastnictví sl. Dvořákové Alžběty za část pozemku p.č. 166/2 v k.ú. Lindava , prodej  zbylé části pozemku  sl. Dvořákové Alžbětě. S tím, že u pozemku st.p.č. 280 a p.č. 282 v k.ú. Lindava se město vzdává svých nároků pro umožnění koupě slečnou Dvořákovou.  ( 5 pro 2 nepřítomni)


152/06

Nedoporučuje ZM 

a) přehodnocení a snížení ceny prodeje pozemků pro účely zahrádek – kolonie u rybníku Veselák   (5 pro, 2 nepřítomni)

b) snížení ceny pozemků č. 671 ostatní plocha o výměře 760 m2 v k.ú. Naděje dle žádosti p. Luďka Waltera. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

Dále rada projednala a

 

-                    vzala na vědomí jmenování JUDr. Jaroslava Švehly předsedou zvláštního orgánu města komise pro projednávání přestupků

-                    vzala na vědomí informaci o docházce dětí v MŠ Lindava za měsíc květen (přihlášeno 14, průměr docházky 12,10)

-                    vzala na vědomí informaci o prodeji bytů – dopis s názorem jednoho z nájemců

-                    odkládá žádost Miroslava Novotného o prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě ul. ČSA do doby provedení vkladu do majetku města

-                    seznámila se s návrhem propagačního materiálu  „Cvikovský průvodce“

 

JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                  starosta města


↑ jdi na obsah stránky