• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. RaM 14.června 2005

Informace z jednání 12. schůze  Rady města Cvikov dne 14.června 2005

 

134/05

Návrh firmy JASIP Jablonec n.Nisou – odkoupení pozemku na výstavbu supermarketu  Plus-discont o výměře 7 tisíc m2  za cenu 100,- Kč/m2. (6 pro 1 nepřítomen)

135/05

Výběrové řízení na rekonstrukci mostu přes Boberský potok u č.p. 43 v Nábřežní ulici Cvikov – nejvýhodnější nabídka firma SAM – silnice a mosty Varnsdorf a.s. (6 pro 1 nepřítomen)

136/05

Výběrové řízení na výstavbu hřiště Vančurova ulice Cvikov – nejvýhodnější nabídka firma INGSTAV s.r.o Doksy. (6 pro 1 nepřítomen)

137/05

Souhlasí s pronájmem restaurace v MKK Cvikov –  manž. Španielovým, bytem Jablonné v P. (5 pro, 2 nepřítomni)

139/05

Souhlasí s nákupem počítačové sestavy v hodnotě 20 tis. Kč z rezervního fondu ZUŠ. (5pro, 2 nepřítomen)

141/05

Souhlasí s užívání znaku města na pohlednice dle návrhu. (5pro, 2 nepřítomen)

142/05

Doporučuje ZM uzavření smlouvy se SFŽP na dotaci – rekonstrukce ČOV a kanalizace. (5pro, 2 nepřítomen) 

143/05

Doporučuje ZM schválit prodej pozemků města dle žádostí a zápisu komise výstavby a zápisu o rozdělení parcel v lokalitě Ústavní (5pro, 2 nepřítomen)

145/05

 Odkládá žádosti občanů (5pro, 2 nepřítomen) 

a)     ing. Černohorského, bytem Vysoké Mýto, o prodej pozemku – dořešení po projednání spolu se žádostí manž. Lázničkových a p.Bednáře a dokončení úprav rybníku Třeťák

b)     p. Dvořákové, bytem Lindava o prodej pozemku – dořešení po provedení směny pozemku s městem a jednání s p.Heřmánkovou

146/05

Pověřuje  komisi výstavby vedením seznamu žadatelů o výstavbu rodinných domů v lokalitě Ústavní ulice a zařadit do seznamu další žadatele o výstavbu v lokalitě Ústavní ulice

147/05

Rada souhlasí s pronájmem pozemků města dle žádostí a doporučení komise výstavby: (5pro, 2 nepřítomen)

a)     část  p.č. 446 k.ú Drnovec o výměře cca 1500 m2, Martinovi Třešňákovi, bytem Cvikov pro účely zahrady

b)     část p.č. 446 k.ú. Drnovec (cca 200 m2) , Jaroslavě Grillové-Dvořáčkové, bytem Cvikov  pro účely zahrady

c)      část p.č. 453 k.ú. Drnovec o výměře 1103 m2, Jaroslavě Grillové-Dvořáčkové, bytem Cvikov pro účely zahrady

d)     část p.č. 3182 k.ú. Cvikov, o výměře 400 m2, Vítězslavovi Matajovi, bytem Cvikov pro účely zahrady

e)     část p.č. 3182 k.ú. Cvikov, o výměře 975 m2, Aleně Hájkové, bytem Cvikov, pro účely zahrady

f)        část p.č. 3182 k.ú. Cvikov, o výměře 400 m2, Jánovi Draškovičovi, bytem Cvikov pro účely zahrady

g)     část p.č. 3022/1 o výměře 154 m2 k.ú. Cvikov, Ivetě Holasové, bytem Cvikov (ukončení nájmu pozemku p. Jiřinou Čmugrovou) pro účely zahrady

h)      část p.č. 1154/1 o výměře 459 m2 k.ú. Cvikov, Janě Barešové, bytem Cvikov (ukončení nájmu pozemku p. Jaroslavem Freierem) pro účely zahrady

i)        část p.č. 1154/1 o výměře 269 k.ú. Cvikov, Petru Fialovi, bytem Cvikov (ukončení nájmu pozemku p. Věrou Pytelkovou) pro účely zahrady

j)        část p.č. 1141/1 o výměře 496 m2 k.ú. Cvikov, Petře Čermákové, bytem Cvikov (ukončení nájmu pozemku p.Miroslavou Čermákovou) pro účely zahrady

k)      p.č. 1376/14 k.ú. Cvikov o výměře 1205 m2, Vlastimilovi Hartmanovi, bytem Česká Lípa (podmíněno písemným ukončením nájmu pozemku Jar. Uřidilem) pro účely zahrady

l)        část p.č. 3812/1 o výměře 600 m2  k.ú. Cvikov, Františkovi Švorcovi, bytem Cvikov

148/05

Rada nesouhlasí a nedoporučuje ZM schválit změnu územního plánu v k.ú. Trávník na st. p.č. 192 z důvodu nepřístupnosti pozemku na výstavbu. (5pro, 2 nepřítomen)

149/05

Souhlasí s převodem pozemku p.č. 126/2 v k.ú. Cvikov mimo veřejnou nabídku manž. Brychovým (součást st.p.č. 769  č.p. 385 Mánesova ul.). (5pro, 2 nepřítomen)

150/05

Nesouhlasí se zrušením cesty p.č. 442/3 v k.ú. Drnovec dle žádosti p. Henkeho, zachování cesty nutné pro zajištění přístupu k dalším pozemkům pro výstavbu RD dle územního plánu. (5pro, 2 nepřítomen)

151/05

Souhlasí s pověřením k řízení služebního vozidla pro potřeby pečovatelské služby p. Ludmile Plíhalové. (5pro, 2 nepřítomen)

 

Dále rada projednala:

- informaci k zástavbě rodinných domků v ul. Ústavní (návrh smlouvy s SČE, posílovací stanice vodovodního řádu, možnosti získání dotací 300 tis. na vodovod, potřeba přípravy inženýrských sítí, další jednání)

- souhlasí s úhradou cestovních výloh žáků ZUŠ na soutěže apod. z provozních výdajů ZUŠ

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                     starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky