• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. RaM 14.června 2011

Usnesení 12. schůze Rady města Cvikova 14. června 2011

účast:  7 členů

247/11
Rada doporučuje ZM schválit odpis majetku města:
i.č. 5806  . bezdrátový veřejný rozhlas, PC+ 8 hnízd   v hodnotě 323 584,- Kč
i.č. 5988    bezdrátový veřejný rozhlas , 14 hnízd=13 reproduktorů 86 941,- Kč
i.č. 712   rozvod vedení veřejného rozhlasu  v č.p. 63  - z r. 1975-1976 42 204,- Kč
celkem v hodnotě 452 729,- Kč. (7 pro)

248/11
Projednala žádost p.Skibinské na schválení způsobu propagace obchodu – Svět hraček -  nástřikem stop na komunikaci . Rada doporučuje směrovky  na sloupech jako je informační systém města. Otázka značení v průjezdu domu  upozorňuje, že je to soukromý pozemek.
(2 pro, 1 proti, 3 zdrželi, 1 nepřítomen)

249/11
Bere na vědomí dopis Policie ČR   územní odbor Česká Lípa - poděkování MP  za obětavou práci a přístup strážníků Městské policie Cvikov při pátrací akci po pohřešovaném občanovi města.

250/11
Informace bytového odboru k zajištění opravy střechy  č.p. 537 v Komenského ulici – stížnost p. Hockeové . Schválena provizorní oprava , odhadní cena 25 tis. Kč, možná vyšší náklady  po rozebrání tašek.  Rada bere na vědomí s tím, že oprava bude provedena v nejnutnějším rozsahu, zjistit důvod zatékání – zda oplechování nebo  poškozené tašky. (7 pro)

251/11
Kanalizace Drnovec – jednání s projektantkou p. Tavodovou. Posouzení  a úprava rozpočtu nákladů, oproti původnímu rozpočtu možnost snížení na 22 mil. bez DPH, propočet nákladů na obyvatele 130 tis.Kč. , hranice pro žádost o dotaci je v rozmezí 80-100 tis.Kč.
Rada doporučuje  ZM  nepokračovat v projektové přípravě (stávající projekt na územní rozhodnutí- udržovat v platnosti). (7 pro)

252/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o zřízení věcného břemena mezi městem Cvikov a Vítězslavem Neumanem, Cvikov, K Zahrádkám 364 - na právo vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch vodovodu a kanalizace na p.p.č. 1261/14 a 3628/1 v kú Cvikov pro vlastníka RD čp.364 (p.p.č.1261/22 a st.p.č.1632). (7 pro)

253/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o zřízení věcného břemena mezi městem Cvikov a Miroslavem a Simonou Novotných, Cvikov, K Zahrádkám 362 na právo vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch vodovodu a kanalizace na p.p.č. 1261/14 a 3628/1 v kú Cvikov pro vlastníky RD čp.362 (p.p.č.1261/24 st.p.č.1629). (7 pro)

254/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o zřízení věcného břemena mezi městem Cvikov a Pavlem Brennem, Cvikov, K Zahrádkám 363 na právo vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch vodovodu a kanalizace na p.p.č. 1261/14 a 3628/1 v kú Cvikov pro vlastníka RD čp.363 (p.p.č.1261/23 st.p.č.1633). (7 pro)

255/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o dílo č. 6/2011 mezi městem Cvikov a ASPOeu s.r.o. Česká Lípa na zpracování PD a EA na zateplení fasády a výměnu oken ZŠ Nerudova, Cvikov. Cena : 143 200,- Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. (7 pro)

256/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o dílo č. CI/143/11 mezi městem Cvikov a Strabag a.s. Liberec na realizaci  Obnovy  mostu ev.č. M-21 po povodni přes Svitávku. Cena 1 152 498,46 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. (7 pro)

257/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o dílo č. CI/144/11 mezi městem Cvikov a Strabag a.s. Liberec na realizaci Obnovy  mostu ev.č. M-26 po povodni přes Svitávku. Cena 947 880,48 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. (7 pro)

258/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy mandátní mezi městem Cvikov a Pittner Česká Lípa, s.r.o. na TDI (technický dozor investora) pravidelný na stavbě Obnova rybníka Internát. Cena 30 tis. Kč s DPH. (7 pro)

259/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy mandátní mezi městem Cvikov a Ing. Zbyněk Hýzler, Mnichovo Hradiště na AD (autorský dozor) na stavbě Obnova rybníka Internát. Cena 24 tis.Kč s DPH. (7 pro)

260/11
Schvaluje uzavření a podpis Dodatku smlouvy o dílo č.06/JK/09 s Ing.Jaroslavem Karlem, Česká Lípa na pokračování činnosti koordinátora BOZP na stavbě Rekonstrukce multifunkčního centra Sever. Cena 32 000,-Kč. (7 pro)

261/11
Schvaluje uzavření a podpis Dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 1.8.2008 mezi městem Cvikov a Marius Pedersen a.s. Hradec Králové na likvidaci ropných látek ze 3 ks sorpčních vpustí umístěných na parkovacích plochách u Multifunkčního centra Sever. (7 pro)

262/11
Oprava části komunikace ulice Ústavní – informace o dodatečně zpracovaných nabídkách (silnice Žáček s.r.o, Korekt DIPS s.r.o.) na realizaci opravy povrchu . Nejvýhodnější nabídka firma Strabag a.s. Liberec. Doporučuje ZM uzavřít smlouvu s firmou Strabag a.s.Liberec. (7 pro)

263/11
Schvaluje uzavření a podpis veřejnoprávní smlouvy na vybrané činnosti Městské policie Cvikov s obcí Svor – odchyt psů , se stanovením úhrady dle návrhu,  na dobu neurčitou. (6 pro 1 nepřítomen)

264/11
Projednala využití areálu bývalého letního kina ve správě příspěvkové organizace města Městské kulturní středisko Cvikov  a stanovení  postupné úpravy  a provádění stavebních prací. Schůzka na místě samém se zástupci města, stavebního technika a zástupců Městského kulturního střediska 22.6.2011 v 9,00 hodin ke zpracování návrhu a harmonogramu prací (otázka podia, úprava šikmé plochy, chodníků+ obrubníků, úprava zeleně, elektriky,případné zastřešení podia). (6 pro 1 nepřítomen)

265/11
Bere na vědomí informaci o podání žádosti o prominutí  platby stanoveného penáleve výši  16 190,87 Kč,dne  22.6 . 2011 jednání na Úřadu Regionální rady regionu soudružnosti Severovýchod.  (6 pro 1 nepřítomen)

266/11
Souhlasí s přijetím peněžitých a věcných darů  pro akci Den dětí, příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov dle soupisu. ( 5 pro, 2 nepřítomni)
 
267/11
Souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiráskova ulice Cvikov  a to navýšení, v jednotlivých třídách  25,26,28,24  dětí. (6 pro 1 nepřítomen)

268/11
Souhlasí s výplatou mimořádné odměny dle návrhu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiráskova ulice Cvikov Bc. Evě Bobelákové. (6 pro 1 nepřítomen)

269/11
Doporučuje ZM schválit  rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu, týkající se zaúčtování dotačních titulů, pojistných náhrad, členských příspěvků , finančních darů, přerozdělení invetičních výdajů, poskytnutých finančních příspěvků. (6 pro 1 nepřítomen)

270/11
Schvaluje umístění inzerce k propagaci města Cvikova  -  Cyklomapa Novoborsko, v hodnotě 5 tis.Kč.  (4 pro, 2 proti, 1 nepřítomen)

271/11
Bere na vědomí vyjádření odboru územního plánování MěÚ Nový Bor o stanovisku Krajského úřadu Libereckého kraje k návrhu změny č. 3 Územního plánu města – využitelnost zastavitelného území.  Stanovisko bude předáno na vědomí ZM. (6 pro 1 nepřítomen)

272/11
Souhlasí s návrhem místostarosty města na oslovení německého města ZWICKAU na spolupráci mezi městy a možnost  spolupráce v rámci  dotačního titulu Cíl 3 ,  doporučuje starostce města navázání kontaktu .  (6 pro 1 nepřítomen)

273/11
Rada doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek

A) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 159, Boženy Němcové, Cvikov I, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č. 65 a pozemcích st.p.č. 65, st.p.č. 66, p.p.č. 3929, p.p.č. 123 a p.p.č. 118/1 v k.ú. Cvikov (vč. venkovních úprav, septiku a porostů) s předkupním právem města na  5 let
BJ č. 159/2
žadatel: KUBATOVI Jaroslav a Věra, Cvikov (spoluvlastnický podíl 767/7196)
za cenu: 116.811 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.487 Kč

B) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 303 a 569, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1102 a 1103 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o. (nájemní smlouva ze dne 30.04.2010)
BJ č. 303/9
žadatel: MORAVCOVÁ Věra  (dcera nájemce Jaroslavy Kubátové), Cvikov (spoluvlast.podíl 256/6626)
za cenu: 76.086 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.734 Kč

C) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektů-jiné stavby na st.p.č. 1133, 1134 a pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133, 1134 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
BJ č. 543/201
žadatel: PERSONOVI FRANTIŠEK A HELENA (dcera s manželem nájemce: Heleny Ságnerová), Cvikov (spoluvlastnický podíl 620/8087)
za cenu: 104.295 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč

D) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy č.p. 546 a 547 Cvikov II – Mánesova a pozemcích st.p.č. 1051/1,2 a p.p.č. 1008/4 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na dobu 5 let
BJ č. 547/5
žadatel: HANUŠOVI Stanislav a Marie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 558/10108)
za cenu: 88.677 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč

E) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 327, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 377 a p.p.č. 62/23 v k.ú. Lindava s předkupním právem města na 5 let
- pozemkem p.p.č. 62/23 vedení kanalizačního potrubí pro čp. 327
- vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vlastnictví města, vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město,
- lidé v č.p. 326, 327 a 328 platí vodu dle směrných čísel a stočného, v Prohlášení vlastníka není řešeno, dle informací paní Koutské Jaroslavy/znalkyně se bude platit dle současných zvyklostí, tzn. mělo by to být řešené v mandátní smlouvě
BJ č. 327/2
žadatel: BARCÍK Emil, Lindava (spoluvlastnický podíl 712/3316)
za cenu: 160.304 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč

F) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 328, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 379 a p.p.č. 62/22 v k.ú. Lindava s předkupním právem města na 5 let
- vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vlastnictví města, vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město,
- lidé v č.p. 326, 327 a 328 platí vodu dle směrných čísel a stočného, v Prohlášení vlastníka není řešeno, dle informací paní Koutské Jaroslavy/znalkyně se bude platit dle současných zvyklostí, tzn. mělo by to být řešené v mandátní smlouvě
BJ č. 328/1
žadatel: LAZÁROVÁ Barbora, Lindava (spoluvlastnický podíl 310/3325)
za cenu: 74.831 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč

bod A-F   (6 pro 1 nepřítomen)

274/11
Rada pozastavuje prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ č. 326/5
žadatel: PETROVI Ladislav a Jitka, Lindava (spoluvlastnický podíl 815/3265)z důvodu neuhrazené pohledávky vůči Městu Cvikov (komunální odpad) a SMC s.r.o. (nájemné)
(6 pro 1 nepřítomen)

275/11
Bere na vědomí ukončení platnosti  usnesení ZM č. 1/2)B)c) ze dne 10.03.2011 o prodeji  BJ č. 327/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 327, Lindava, Cvikov a pozemcích     st.p.č. 377 a p.p.č. 62/23 v k.ú. Lindava s předkupním právem města na 5 let  z důvodu úmrtí žadatele :  MORAVEC Karel, Lindava (spoluvlastnický podíl 705/3316) .

276/11
Rada schvaluje  Prohlášení vlastníka pro obytný dům č.p. 538, ulice Komenského, Cvikov II.  Prohlášení vlastníka, kterým Město Cvikov vymezuje v budově č.p. 538, která stojí  na stavební parcele č. 1021 o výměře 175 m˛, včetně pozemkové parcely č. 846/7 o výměře 806 m˛, vše v k.ú. Cvikov, bytové prostory včetně podílu na společných částech uvedeného domu a podílu na pozemcích st.p.č. 1021 a p.p.č. 846/7 . (6 pro 1 nepřítomen)

277/11
Rada schvaluje  Prohlášení vlastníka  pro obytný dům č.p. 540, ulice Mánesova, Cvikov II.
Prohlášení vlastníka, kterým Město Cvikov vymezuje v budově č.p. 540, která stojí                   na stavební parcele č. 1024 o výměře 172 m˛, objektu-jiné stavbě na st.p.č. 1130 o výměře 68 m˛, včetně pozemkové parcely č. 997/1 o výměře 954 m˛, vše v k.ú. Cvikov, bytové prostory včetně podílu na společných částech uvedeného domu i jiné stavby a podílu na pozemcích st.p.č. 1024, st.p.č. 1130 a p.p.č. 997/1. (6 pro 1 nepřítomen)
                                    
278/11
Rada schvaluje pronájem pozemků :

A)  p.p.č. 797 o výměře 427 m˛ v k.ú. Cvikov
      KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, biokoridor, 3. zóna CHKO
žadatel: KEKULA František, Cvikov               
účel: sekání trávy, ÚD: 24.05.2011-13.06.2011,za cenu:  0,10 Kč/m˛/rok
(6 pro 1 nepřítomen)

B)  p.p.č. 621/3 -část o výměře 200 m˛ z celkové výměry 763 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: ostatní zeleň
žadatel: SVOBODOVI Jiří a Stanislava, Cvikov , účel: zahrada (uskladnění dříví vč.oplocení)
ÚD: 24.05.2011-13.06.2011, za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok
(6 pro 1 nepřítomen)

C)  p.p.č. 445/1 -část o výměře 571 m˛ z celkové výměry 1142 m˛  k.ú. Drnovec
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 446 -část o výměře 100 m˛ (v prodloužení komunikace p.p.č.442/3) z výměry 1764 m˛
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: VOTAVOVI Aleš a Denisa, Drnovec   
účel: zahrada, v nájemní smlouvě bude upozornění, že pozemky jsou určeny k výstavbě RD
ÚD: 18.04.2011-04.05.2011,    za cenu:   1,50 Kč/m˛/rok
(6 pro 1 nepřítomen)
     
D)  p.p.č. 391/3 o výměře 235 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území (záplavové území)
žadatel: GUBENKOVÁ Věra, Lindava           
účel: zahrada , ÚD: 24.05.2011-13.06.2011, za cenu:   1,50 Kč/m˛/rok
(6 pro 1 nepřítomen)

E)  p.p.č. 146/1 část 981 m˛ z celkové výměry 1301 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 138 část 70 m˛ z celkové výměry 201 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území
žadatel: VŠETEČKA Aleš, Česká Lípa        
účel: ostatní plocha, ÚD: 18.04.2011-04.05.2011, za cenu : 1,- Kč
(6 pro 1 nepřítomen)

279/11
Rada schvaluje ukončení pronájmu pozemků :

A)   p.p.č. 40/2 o celkové výměře 125 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova
st.p.č. 121 o celkové výměře 143 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova
žadatel-nájemce: KRBEČEK Josef, Praha; NS č. 0124, ukončení ke dni 30.06.2011
(6 pro 1 nepřítomen)

B) p.p.č. 556/2 o celkové výměře 2740 m˛ v k.ú. Svitava
p.p.č. 556/5 o celkové výměře 418 m˛ v k.ú. Svitava
žadatel-nájemce: HAŠPLOVÁ Dagmar, Praha, NS č. 294, ukončení ke dni 31.07.2011
(6 pro 1 nepřítomen)

280/11
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemek
p.p.č. 556/2 o výměře 2740 m˛ v k.ú. Svitava
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 556/5 o výměře 418 m˛ v k.ú. Svitava
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
st.p.č. 50/2 o výměře 1328 m ˛ v k.ú. Svitava
KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: NĚMEČKOVÁ Šárka, Praha ,  účel: zahrada
(6 pro 1 nepřítomen)

281/11
Vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemek

A)     schvaluje vyvěšení záměru  prodeje
    st.p.č. 165/1 o celkové výměře 460 m˛ v k.ú. Lindava
    KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, ÚP: louky a pastviny
    st.p.č. 165/2 o celkové výměře 583 m˛ v k.ú. Lindava
    KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, ÚP: ostatní zeleň
    st.p.č. 165/4 o celkové výměře 47 m˛ v k.ú. Lindava
    KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, ÚP: ostatní zeleň
    účel: louka (zahrada)
    žadatel: LOHR Václav, Lindava
    s tím,že před prodejem bude provedeno vytyčení , (6 pro 1 nepřítomen)

B)        pozastavuje vyvěšení záměru prodeje
    p.p.č. 141/15 o celkové výměře 1018 m˛ v k.ú. Cvikov                   
    účel: zahrada k č.p. 314, Cvikov I
    žadatel: JANOUŠKOVI František a Liduška, Cvikov, TUREČKOVI  Jaromír a Jana Mgr., Cvikov,  ŠVERMOVÁ Věra, Cvikov
    před vyvěšením záměru nutno provést GP pro zápis stodoly a dořešit otázku elektrického kabelu a rozvodné sítě, vytyčení (6 pro 1 nepřítomen)

C)     schvaluje vyvěšení záměru prodeje
    p.p.č. 1141/4 o celkové výměře 380 m˛ v k.ú. Cvikov
    KN: zahrada, ÚP: zahrady
    p.p.č. 1141/5 o celkové výměře 366 m˛ v k.ú. Cvikov
    KN: zahrada, ÚP: zahrady
    účel: zahrada , věcné břemeno (vodovodní přípojka, údržba, vstup a vjezd)
    žadatel: VÁVROVI Petr a Miluše, Cvikov
     (6 pro 1 nepřítomen)

282/11
Doporučuje ZM uzavření a podpis smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2124/2 o výměře 86 m˛ k.ú. Lindava (odděleno z p.p.č.2124 dle GP č. 467-296/2010), KN: ostatní plocha-jiná plocha; ÚP: komunikace (místní komunikace obslužná), bezúplatný převod od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, účel: účel: část přístupové komunikace k lindavskému vrtu, realizace usnesení ZM č. 3/c)1) ze dne 27.06.2007, kterým bylo schváleno nabytí části  pozemku do majetku města pro účely přístupové cesty. (6 pro 1 nepřítomen)

283/11
Rada schvaluje otevření jednání s vlastníky dotčených částí pozemků  k legalizace části ulice Březová k.ú. Cvikov odkupem částí pozemků :
p.p.č. 2890/1 (cca 35 m˛) ostatní-manipulační plocha,  ve vlastnictví: FARSKÁ Petra, Česká Lípa , p.p.č. 2899/2 (cca 30 m˛) zahrada , ve vlastnictví: KAZDA Zdeněk, Neratovice a zajištění propojení stávajících komunikací  p.p.č. 2890/5 (VP: Město Cvikov) a p.p.č. 3717/1 (VP: ČR-Lesy) (6 pro 1 nepřítomen)

284/11
Rada schvaluje odstranění zjednodušené evidence p.p.č. 178/2 o výměře 1426 m˛ k.ú. Drnovec , KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území - parcela není zapsaná na listu vlastnictví
- podle zjednodušené evidence je  552 m˛ vlastnictvím ČR - SEVERKA, s.p.  , 874 m˛ vlastnictvím Města Cvikov
- pozemek tvoří funkční celek společně s čp. 91 na st.p.č. 94, Drnovec ve vlastnictví Města Cvikov
(6 pro 1 nepřítomen)

285/11                                                                   
Rada  a komise stavební a pozemková  byla seznámena se Znaleckým posudkem č.166-18/2011 o ceně vily č.p.496,Cvikov II - Nerudova ul.  vč. stavební parcely pod objektem č. 904/1a přiléhající zahrady p.p.č.837/1  
administrativní cena =   7.253.540,- Kč
věcná hodnota          = 10.917.899,- Kč
porovnávací cena     = 13.152.720,- Kč       
=>  13.000.000,- Kč = obvyklá cena = kupní cena
Rada bude informovat o zpracování posudku a výši ceny ZM s tím, že návrh na způsob prodeje a zveřejnění nabídky bude provedeno na dalším jednání ZM. (6 pro 1 nepřítomen)

286/11
K zajištění  usnesení ZM č. 2/4)b) ze dne 12.05.2011, prodej pozemku města p.p.č. 2881/1 trvalý travní porost o výměře 529 m˛ v k.ú. Cvikov dle ÚP: komunikace (obslužná)
žádost: KOVALEVOVI  Dimitrij a Zdeňka,Cvikov -o prodej části (v prodloužení vlast.hranice-cca 145 m˛)
Na základě stanoviska komise stavební a pozemkové schvaluje  vypracování GP s následným zajištěním stanoviska stavebního odboru k rozdělení pozemku (travního porostu)  a prodej . Provést nabídku ostatním uživatelům a vlastníkům přilehlého pozemku (6 pro 1 nepřítomen)

287/11
Schvaluje vypracování nového GP a zápis do katastru nemovitostí k usnesení RM č. 203/11-A) ze dne 03. května 2011 ( bere na vědomí zápis geometrického plánu č. 908-133/2000 za účelem: legalizace místní komunikace s asfaltovým povrchem (součást ul. Luční) na p.p.č. 2885/31 k.ú. Cvikov). OŽP MÚ Nový Bor ve svém stanovisku ŽP7 51/2011/ZPF ze dne 31.05.2011 nesouhlasí se změnou druhu pozemku p.č. 2883/3 dílu “a“ . (6 pro 1 nepřítomen)

288/11
K zajištění usn. rady č. 203/11-F) ze dne 03.05.2011 týkajícího se doporučení pozemku p.p.č. 3011/13 o celkové výměře 5380 m˛ v k.ú. Cvikov pro výstavbu “Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice”  rada vyzve k odstoupení od Smlouvy o závazku uzavřít kupní smlouvu ze dne 12.03.2008  s.r.o. STAVOKOMBINÁT INVEST, Liberec . (6 pro 1 nepřítomen)

289/11
Bere na vědomí informaci odboru správy majetku města o prodeji bytových jednotek (celkový počet 119)
60 BJ schválených ZM   dle podaných žádostí
07 BJ připraveno ke schválení ZM 23.06.2011 (cena BJ celkem 3.845.612,-Kč)
22 BJ v řízení-podané žádosti v termínu (prodloužení na 16 měsíců od doručení nabídky I)
28 BJ bez podání žádosti (z toho 2 s uplynulou 16timěs.lhůtou za zvýhodněnou 1/5 z ceny dle ZP),  
02 BJ bez nájemce,  
stav podaných žádostí ke 14.06.2011  89 z celkového počtu 119
Nabídka II:  ve výši 1/3 znaleckého posudku (dle zásad nabídka II. bude doručena v následujících 12ti měsících-počítáno od 12ti měsíců po doručení Nabídky I), a to formou kupní smlouvy, kterou je nájemce povinen uzavřít do 3 měsíců ode dne doručení, jinak jeho nároky na předkupní právo stanovené zákonem zanikají), bude rozesílána  na začátku roku 2012.
Rada  požaduje, aby odbor správy majetku města upozornil  nájemce BJ , kteří ještě nepodali žádost o prodej na běžící 2. lhůtu a cenu ve výši 1/3 z ceny dle ZP. (6 pro 1 nepřítomen)


Dále rada projednala a

- bere na vědomí informaci - zdravotnická záchranná služba – informace o dostupnosti od 1.7.2011 - zařazení lékařů do výjezdových skupin  Č.Lípa, Doksy, Jablonné

- bere na vědomí  informaci  o termínech hodnotící komise na akce „Obnova souboru kaplí Křížové cesty“ a  „Obnova mostu M-17 po povodni“. Termín 22.6.2010 od 15.00 a 15.30 hod.

- bere na vědomí informace místostarosty o zařazení akcí  na dotace k odstranění povodňových škod : oprava štukové zdi  Pivovarská Cvikov a oprava hráze  Kunratického rybníka

- bere na vědomí informace vedoucího finančního odboru  a starostky města  o pojistných událostech na komunikacích a chodnících města

- bere na vědomí informaci vedoucí finančního odboru  o vývoji daňových příjmů a  DPH

- bere na vědomí zápisy Osadního výboru Drnovec

- bere na vědomí zápis komise rozvoje,údržby a pořádku


        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky