• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. RaM 15.června 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 12. schůze dne 15. června 2004

 

 139/04

K usn. 131/04 – návrh podmínek pro prodej domů – bytů . Svolání nájemníků k provedení nabídky prodeje, podle zájmu možnost všem nájemníkům, nebo prodej celého domu jednomu nájemci (zpracování odhadu, cena pro nájemce se slevou 20%). V případě nezájmu nájemců další kolo veřejná dražba (cena dle odhadu).

(5 pro)

140/04

Souhlasí s přidělením bytu 3+1 v č.p. 552 Sídliště, Cvikov II manželům Potměšilovým, bytem Cvikov. (5 pro)

141/04

Rada projednala žádosti o prodej a pronájem pozemků města a

a) doporučuje ZM schválit prodej pozemků města

1/ část p.č. 741/1 o výměře cca 2500 m2 v k.ú. Cvikov pro rozšíření provozu zahradnictví – kupující Vít Chalupníček,bytem Cvikov (4 pro)

2/  st. p.č. 626/1 o výměře 269 m2 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření zahrady, kupující manželé Formánkovi,bytem Cvikov (5 pro)

3/ část p. č. 2480 o výměře cca 1300 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely výstavby rodinného domu smlouvou o smlouvě budoucí kupní, kupující p. Matoulková, bytem Skalice u České Lípy  (5 pro) 

4/ část pozemku p.č. 2979/1 o výměře 1121 m2 v k.ú. Cvikov, za účelem výstavby rodinného domu smlouvou o smlouvě budoucí kupní, kupující Milada Rejzková, bytem Cvikov (4 pro)

5/ p. č. 3062/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření zahrady, kupující manž. Mohylovi,  bytem Cvikov (4 pro)

6/  část p.č. 3111/38 výměra cca 15 m2 k.ú. Cvikov – bezplatný převod z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů, převod po legalizaci nepovolené stavby garáže, kupující p. Jezdinský, bytem Cvikov  (5 pro)

7/ část st.p. č. 483/1 o výměře dle GP v k.ú. Cvikov pro účely zahrady, kupující Otakar Filek,bytem Cvikov (5 pro)

8/ p.č. 620/1 o výměře 953 m2 v k.ú. Trávník, kupující manž. Dědinovi, bytem Praha pro účely zahrady (5 pro)

9/ p.č. 2371/3 o výměře 65 m2 v k.ú. Cvikov, bezplatný převod, kupující manž. Honzátkovi,bytem Cvikov

10/ p.č. 2371/19 o výměře 19 m2 v k.ú. Cvikov, bezplatný převod , kupující manž. Malinských, bytem Cvikov (5 pro)

 

b) nedoporučuje ZM schválit prodej pozemků města

1 / p.č. 1667 o výměře 6552 m2 a p.č. 1668 o výměře 410 m2 v k.ú. Cvikov – žadatel Český kynologický svaz – klub Cvikov, doporučuje dlouhodobý bezplatný pronájem na dobu 20 let (5 pro)

2/ p. č. 597/3 o výměře 1432 m2 v k.ú. Cvikov pro účely zřízení zahrady, žadatel Pavel Charváth, bytem Cvikov, doporučuje a souhlasí s pronájmem pozemku (4 pro)

3/ část pozemku p.č. 3111/38 o výměře 47 m2 v k.ú. Cvikov – žadatel Martina Tomišková, bytem Cvikov, pozemek bude ponechán v majetku města jako účelová komunikace (5 pro)

4/ st.p. č. 3547/1 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření zahrady, žadatel Otakar Filek,bytem Cvikov, pozemek bude ponechán v majetku města jako účelová cesta, doporučuje a souhlasí s pronájmem části pozemku se zachováním  2m pruhu stávající cesty (5 pro)

5/ p.č. 446/4 o výměře 392 m2 v k.ú. Cvikov, stávající  pronájem na zahradu, žadatelé manž. Schindlerovi, bytem Cvikov, z důvodu možnosti zastavitelného území (5 pro)

6/ p.č. 446/1 o výměře 406 m2 v k.ú. Cvikov, stávající pronájem na zahradu, žadatelé manž. Dankovi, bytem Cvikov, z důvodu možnosti zastavitelného území (5 pro)

7/ p.č. 51 o výměře 1017 m2  a st.p.č. 129 o výměře 131 m2 v k.ú. Trávník, žadatelé manž. Dědinovi, bytem Praha, z důvodu možné výstavby (5 pro)

8/ p.č. 2371/18 o výměře 36 m2 a 2371/17 o výměře 18 m2 v k.ú. Cvikov, žadatelé manž. Malinských, doporučuje a souhlasí s pronájmem pozemků  (5 pro)

 

c) odkládá projednání žádostí o prodej a pronájem  pozemků města

-         manž. Rungových, bytem Cvikov, prodej pozemků pro účely zahrady, do doby provedení zaměření pozemků  (5 pro)

-         p. Kolátora, bytem Cvikov,  Mgr. Čeřovského, bytem Cvikov, Mgr. Novotného,bytem Cvikov, manž. Hovorkových, bytem Chrástí, MUDr. Maršáka, bytem Cvikov – pro účely výstavby rodinných domů v k.ú. Cvikov na p.č. 3011/1, do doby vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemků (převod z PF) (5 pro)

-         p. Martina Touše, bytem Cvikov  o prodej p.č. 2883/9  v k.ú. Cvikov pro účely zahrady do doby provedení jednání s vlastníky sousední nemovitosti, včetně využití pozemku st. p.č. 313 a dořešení hranic pozemků dle zaměření (5 pro)

-         manž. Honzátkových, bytem Cvikov o převod pozemku 2387/5  v k.ú. Cvikov,  dořešení směny pozemku a získání pozemku do majetku města (5 pro)

 

d) souhlasí s pronájmem pozemků města

-         část p.č. 44/1 v k.ú. Cvikov pro účely zahrádky , nájemce Iva Vančurová, bytem Cvikov (5 pro)

-         část p.č. 44/1 v k.ú. Cvikov pro účely zahrádky, nájemce Jaroslava Pitříková, bytem Cvikov (5 pro)

-         část p.č. 96/1 o výměře 397 m2 a p.č. 137 o výměře 100 m2 v k.ú. Cvikov pro účely zahrady, nájemce Lenka Rychtecká, bytem Cvikov (5 pro)

-         část. p.č. 2897/8, 2897/2, 2904/6 v k.ú. Cvikov pro účely zahrady, nájemci Karel a Šárka Langerovi, bytem Cvikov (5 pro)

-         část p.č. 1142 o výměře 550 m2 v k.ú. Cvikov pro účely zahrady, nájemce Martina Flecková, bytem Cvikov (5 pro) 

143/04

Schválila změny cen obědů ve  ŠJ  Základní školy a mateřské školy Cvikov od 1.8.2004 : (5 pro)

 děti tř. l-4                                     16,-Kč

 dětí tř. 5-9                                    18,-Kč

ostatní zaměstnanci ZŠ a MŠ    23,-Kč

zaměstnanci ZUŠ                        32,-Kč 

cizí strávníci :(23,- základní  norma,12,- mzd.náklady , 9,- vedl. náklady, 1,- zisková přirážka )      celkem                  45,- Kč

důchodci,ženy na MD                  40,- Kč (bez zisk.př. a snížení vedl.nákladů)

ostat.zaměstnanci MěÚ,DDM    40,- Kč (bez zisk.př. a snížení vedl.nákladů)

144/04

Nedoporučuje ZM nabytí do majetku města domu č.p. 206 Průjezd Cvikov od firmy Transfin International s.r.o Praha 5 .(4 pro)

145/04

Připomínka na úpravu jízdního řádu ČSAD – bude dán požadavek na odbor dopravy Krajského úřadu na zrušení trasy spoje 500230/3 v 5,15 hod. na zastávku bývalá Severka. (5 pro)

146/04

Nesouhlasí s návrhem firmy Rengl Liberec na zrušení otočných reklamních panelů a provedením náhradních výlepových ploch spojených se stávajícími panely turistické a orientační mapy. Doporučuje navrhnout jiné řešení náhradních ploch. (5 pro)

 

 

Dále rada projednala a

 

-         vzala na vědomí zánik SOU Oděvní Cvikov , sloučení od 1.7.2004 s nástupnickou organizací Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Česká Lípa, 28 října 2707, příspěvková organizace.

-         vzala na vědomí zveřejnění nabídky volných nebytových prostor v č.p. 548 Sídliště Cvikov  (odstoupení od žádosti nájemce p.Čermáka).

-         vzala na vědomí uzavření odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Cvikov – mateřské školy v Lindavě od 7.7. do 28.8.2004 .

-         odložila projednání žádosti p.Dvořáčka,bytem Cvikov na pronájem části nebytového prostoru v č.p. 178 v ul. Boženy Němcové s tím, že bude provedena nabídka na převod Společenství vlastníků domu č.p. 178 .

-         vzala na vědomí informaci starosty města o využití 50 ks vstupenek do Aqua Parku (plnění za pronájem reklamní plochy) pro odměny cvikovských občanů při sportovních  a jiných akcích

 

 

                        Mgr. Šárka Jakobi                           Mgr. Ivo Čeřovský

                        členka rady                                       starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky