• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. RaM 15.června 2010


Informace z 12. schůze Rady města Cvikov dne 15. června 2010

Účast: ze 7 členů rady přítomno 6 členů, 1 omluven p.Jirák

196/10
Projednala návrh ředitelky příspěvkové organizace - Městské kulturní středisko Cvikov na celkovou úpravu areálu bývalého letního kina, včetně zadání zpracování způsobu provedení oprav , architektonického a funkčního řešení , stavební a parkové úpravy – doporučuje ZM zařadit do rozpočtu r. 2011. (6 pro)

197/10
Rada souhlasí v souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov s přijetím darů dle soupisu. (6 pro)

200/10
Bere na vědomí výsledek výběrového řízení ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace, na rekonstrukci sociálního zařízení v budově č.p. 300 Nerudova ulice, včetně vyhodnocení 6 nabídek . Celková hodnota díla 871 tis. Kč bez DPH , 1045 tis. Kč s DPH. Financování akce 300 tis. zřizovatel, převod z rezervního fondu do fondu investic 345.520,- Kč, navýšení příspěvku zřizovatele na 500 tis.Kč.
Rada schvaluje převod 229 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace a doporučuje ZM schválit navýšení příspěvku o 200 tis. Kč.
(6 pro)

201/10
Schvaluje výjimku – navýšení  počtu dětí na školní rok 2010/2011 pro Mateřskou školu Jiráskova ulice Cvikov v počtu 26+26+28+ 23 v jednotlivých třídách. (6 pro)

202/10
Schvaluje výjimku – navýšení počtu dětí na školní rok 2010/2011 pro Mateřskou školu Sídliště Cvikov v počtu 28+28 v jednotlivých třídách. (6 pro)

203/10
Bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Mateřská škola Jiráskova Cvikov o způsobu financování nového výtahu . Dofinancování 50 tis. Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace. (6 pro)

204/10
K usn. 176/10 – stanovisko SVS a.s. Teplice k akci Kanalizace Drnovec , návrh dalšího možného řešení : dlouhodobý pronájem ze strany SVS a provozování vzhledem k tomu,že SVS je majitelem kanalizace a nájemcem ČOV, nebo dohoda s SČVAK o provozování. Rada odkládá svolání veřejné schůze i předložení podnětu na ZM . Další jednání s SVS a SČVAK.
Bere na vědomí informaci o akci kanalizace Drnovec – cena s DPH – stav.část 38,5 mil.Kč, dosud vynaložené náklady 300 tis.Kč projekt pro územní řízení , výdaje na projektovou dokumentaci pro stavební povolení cca 443 tis. Kč. U kanalizace Lindava je to 1500 tis.Kč na projektovou dokumentaci, nižší náklady na počet obyvatel. (5 pro, 1 nepřítomen)

205/10
Souhlasí s navýšením akce „Restaurace sochy Sv. Petra „ , práce provádí p. Žák, nutnost zhotovení dalších atributů, které nebyly v nabídce a schvaluje navýšení o 13 tis. Kč na dokončení pozlaceného klíče a stříšky . (5 pro, 1 nepřítomen)

207/10
Vzala na vědomí informaci vedoucího finančního odboru o použití Fondu rozvoje a rezerv města na financování akcí investičního charakteru a dofinancování rozpočtu, v souladu se statutem Fondu rozvoje a rezerv.

208/10
Rekonstrukce bytů v č.p. 38 Náměstí Osvobození Cvikov - vysoké rozpočty na provedení prací . Rada doporučuje ZM objekt prodat – nabídka nájemcům objektu – cena dle odhadu. Doporučuje ZM udělat výjimku z usnesení o neprodávání objektů města s nebytovými prostory . Udělení výjimky z důvodu finanční náročnosti rekonstrukce bytů a celkové údržby tohoto objektu. (5 pro, 1 se zdržuje)

209/10
Schvaluje vyvěšení záměru prodeje a pronájmu na úřední desce
A) prodat pozemek
a) p.p.č. 29/9 o výměře 10 m˛ k.ú. Cvikov
KN: ; ÚP: smíšené neobytné území
žadatel: STAVOKOMBINÁT Invest s.r.o., Liberec
účel: scelení pozemků pro výstavbu marketu
b) p.p.č. 707 o výměře 235 m˛ k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha-neplodná půda; ÚP: louky a pastviny
žadatel: DVOŘÁKOVI Jan a Lenka, Cvikov
účel: zahrada
c) st.p.č. 280 -část z celk.výměry 199 m˛ k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha-zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 3532/1 -část z celk.výměry 567 m˛ k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: KOŠTEJNOVI Ladislav a Anita, Cvikov
účel: scelení zahrady (uvedení do souladu se skutečným stavem)

d) p.p.č. 859/2 o výměře 734 m˛ k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: orná půda
žadatel: ŘÍHOVI Radek a Ivana, Lindava
účel: scelení pozemků

(6 pro)

B) pronajmout pozemek
p.p.č. 1693/1 o výměře 14766 m˛ k.ú. Cvikov
KN: orná půda; ÚP: pozemky plnící funkci lesa
p.p.č. 1691/1 o výměře 112 m˛ k.ú. Cvikov
KN: orná půda; ÚP: pozemky plnící funkci lesa
p.p.č. 1193/2 o výměře 4359 m˛ k.ú. Lindava
KN: OP-sportoviště a rekreační plocha; ÚP: sport a rekreace
p.p.č. 1196 o výměře 2892 m˛ k.ú. Lindava
KN: OP-sportoviště a rekreační plocha; ÚP: sport a rekreace
žadatel: HYBNEROVÁ Lenka, Sloup v Čechách
účel: ohraničená pastvina pro koně + turistika s koňmi
(6 pro)

213/10
Projednala žádost o snížení kupní ceny za garáž na st.p.č. 1138/2 (prodej řadové garáže za cenu dle ZP schválilo ZM dne 28.02.2002 pod usnesením č. 10/02), cena dle ZP činí 66.780,- Kč a odkládá projednání žádosti do vypracování nového znaleckého posudku (zajistí OSMM). (6 pro)

214/10
Schvaluje prodloužení lhůty pro realizaci kupní smlouvy
p.p.č. 25/1 k.ú. Cvikov
kupující: DIČKOVI Zdeněk a Helena, Cvikov
do doby shromáždění podkladů nezbytných pro převod vlastnictví k pozemku (geometrický plán+vyjádření) (6 pro)

216/10
Schvaluje uzavření nájemní smlouvy s PF ČR na pozemky k.ú. Kunratice u Cvikova p.p.č. 2793/1,5,6,7 o celkové výměře 6726 m2 do doby uzavření smlouvy o převodu pozemků (6 pro)

a doporučuje odkoupení restitučních nároků na základě Smlouvy o postoupení pohledávky na částku 20.178 ,- Kč dle znaleckého posudku č. 5126-23-4/10 (6 pro)

Dále rada projednala a


Mgr. Ivo Čeřovský  starosta města
JUDr. Jaroslav Švehla  místostarosta města


↑ jdi na obsah stránky