• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. RaM 16.června 2009

Informace z 12. schůze  Rady města Cvikov   dne 16. června    2009

 

Účast : 5 členů  ze 7 členů rady ,   2 omluveni  p. JUDr. Švehla, PharmDr. Skopová

 

213/09

Schvaluje zápis do kroniky místní části Drnovec za rok 2008. (5 pro)

214/09

Doporučuje ZM snížení prodejní ceny bytu města č. 11 v č.p. 558 Sídliště Cvikov II o 50 tis.Kč. (5 pro)

215/09

Bere na vědomí informaci o umístění města  na 2. místě v Libereckém kraji za likvidaci tříděného odpadu – slavnostní předání ceny 30.6.2009 ve Cvikově , souhlasí s umístěním herního prvku v prostoru zahrady u MKK. (5 pro)

218/09

Schvaluje výjimku  v počtu dětí ve třídě na školní rok 2009/2010 na 28  - Mateřská škola Sídliště Cvikov II. (5 pro)

219/09

Souhlasí s přidělením služebního bytu v č.p. 187 v Ústavní ulici Cvikov II po jeho uvolnění  novému  nájemci: Ivana Žáková , bytem Cvikov. (5 pro)

220/09

Bere na vědomí oznámení Úřadu práce Česká Lípa o   uzavření kontaktního místa  dávek SSP ve Cvikově  a ukončení pronájmu nebytového prostoru  k 31.8.2009 v č.p. 137 Československé armády  Cvikov I. Souhlasí s podpisem dohody o ukončení nájmu a  současně  souhlasí se zveřejněním nabídky pronájmu  nebytového prostoru . (5 pro)

221/09

Doporučuje ZM schválit změnu vyhlášky 1/2008 – ponechání koeficientu 1,5 pro rekreační objekty. (5 pro)

222/09

Doporučuje ZM  přijmout návrh a vstoupit do projektu spolupráce   města  a Fotovoltaické elektrárny  v k.ú. Lindava dle nabídky p. Němcové. (5 pro)

223/09

Schvaluje ukončení smluv  k 31.12.2009 mezi městem a podnikatelskými subjekty na odvoz a likvidaci odpadů k 31.12.2009 . Podnikatelské subjekty budou uzavírat smlouvy přímo s dodavatelskou firmou Marius Padersen . (5 pro)

224/09

Doporučuje ZM schválit finanční opatření č. 5 dle návrhu. (5 pro)

225/09

Bere na vědomí informaci vedoucího finančního odboru o dalším zúžení portfolia  ( květen -  2 750 tis.Kč)  k  10.6.2009  převod   2 100 tis. Kč  z ČSOB. (5 pro)

 

226/09

Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města  p.č. 3628/1,3628/2 a 1261/14 v k.ú. Cvikov  pro účely položení kabelu NN a 5 ks přípojek NN pro zahrádky v lokalitě ulice  K Zahrádkám  - smlouva s ČEZ Distribuce a.s. Děčín, jednorázová úhrada 5 tis.Kč na účet města. (5 pro)

227/09

Schvaluje podpis smlouvy o dodávce vody  a odvádění odpadních vod č. 69012277 mezi městem a Sev. vodovody a kanalizacemi, a.s. Teplice, pro objekt č.p. 30 Pivovarská ulice Cvikov II. (5 pro)

228/09

Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem a ČEZ Distribuce a.s. Děčín na pozemcích města p.č. 3420/20,3552,3747/2  pro přípojky NN v Lesní ulici na p.č. 3420/13 v k.ú. Cvikov. Úhrada 1000,- Kč. (5 pro)

229/09

Projednala návrh na zavedení měření tepla  a výměnu  radiátorů v bytech 1. patra Domu s pečovatelskou službou, výdaje 124 tis. Kč,  dodavatel OMOS Cvikov. (soulad mezi vyúčtováním tepla v bytech DPS v 1. a 2. patře budovy) . Náklady budou kryty z nájmů bytů. (5 pro)

230/09

Souhlasí s udělením výjimky – prodloužení sportovní a společenské akce do 3,00 hodin   - Maracana Cup -  dne 27.6. 2009, pořadatel Aleš Votava,bytem Cvikov. (5 pro)

231/09

Projednala návrh zavedení veřejné služby  dle zákona o hmotné nouzi,  bude projednána možnost získání pracovníka na VPP k zajištění této činnosti a připraven návrh organizačního zajištění k výkonu veřejné služby.  Projedná rada 30.6.2009. (5 pro)

232/09

Projednala návrh ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště Cvikov II na změnu využití části investičních prostředků - investiční akce rekonstrukce kuchyně -  doplnění změny o rekonstrukci plynové kotelny. (5 pro)

238/09

Projednala návrhy na pronájem pozemků města a pronájem

a) p.č. 2480/1 – o celkové výměře 1297 m˛ k.ú. Cvikov druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: smíšené obytné území, žadatel: Jana MATOULKOVÁ, Cvikov, účel: spásání, výběh pro koně, schvaluje s jednoměsíční výp. lhůtou  a upozorněním na možnou výstavbu na pozemku, za cenu:1,- Kč/m˛/rok. (5 pro)

b) p.č. 57/2 – část dle nového vytyčení z celkové výměry 366 m˛ k.ú. Lindava, druh pozemku: zahrada, ÚP: smíšené obytné území; p.č. 56 – část dle nového vytyčení z celkové výměry 463 m˛ k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: centrální smíšené území; st.p.č. 159 – část dle nového vytyčení z celkové výměry 388 m˛ k.ú. Lindava, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, ÚP: centrální smíšené území , žadatel: Martin PISKÁČEK, účel: zahrada, neschvaluje pronájem, pozemek souvisí s domem č.p. 246. (5 pro)

c) st.p.č. 162/3 – o celkové výměře 50 m˛ k.ú. Lindava (kotelna), druh pozemku: bez čp/če jiná st. – zast. plocha a nádvoří; ÚP: občanská vybavenost-smíš.neobytné území; p.č. 60/13 – část dle nového vytyčení z celkové výměry 267 m˛ k.ú. Lindava, druh pozemku: ostatní plocha – manipulační plocha, ÚP: smíš.obytné území (záplavová oblast); p.č. 60/1 – část dle nového vytyčení z celkové výměry 13815 m˛ k.ú. Lindava, druh pozemku: ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, ÚP: centr.smíš.území; p.č. 57/1 – část dle nového vytyčení z celkové výměry 68 m˛ k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: centr.smíš.území, p.č. 56 – část dle nového vytyčení z celkové výměry 463 m˛ k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: smíš.obytné území, žadatel: Alžběta DVOŘÁKOVÁ, Lindava ,účel: zřízení provozovny pro podnikatelskou činnost – stavební údržba a opravy,

a

neschvaluje  pronájem  p.p.č. 56 k.ú. Lindava  (5 pro)

schvaluje  pronájem ost. pozemků  – účel: ostatní – podnikatel.činnost za cenu:1,- Kč/m˛/rok (5 pro)

d) p.č. 66/2 – o celkové výměře 729 m˛  k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP:louky, pastviny (biokoridor); p.č. 60/2 – část 918 m˛ z celkové výměry k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: louky, pastviny (biokoridor), žadatel: Petra ŠAMAJOVÁ, Lindava, účel: spásání, výběh pro ovce, schvaluje pronájem za cenu:1,- Kč/m˛/rok. (5 pro)

e) st.p.č. 48 – o celkové výměře 126 m˛  k.ú. Svitava ,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, ÚP: smíšené neobytné území; p.č. 324/1 – část o výměře 420 m˛ z celkové výměry 809 m˛ k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: smíšené obytné území, žadatel: Daniela KADLECOVÁ, Svitava, účel: zahrada,  za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok. (5 pro)

f) p.č. 795, p.č. 909/1 a p.č. 909/2  v k.ú. Cvikov - žádost firmy Biochov s.r.o. o pronájem pozemku – neschvaluje vzhledem k tomu,že pozemky jsou již pronajaty a p.č. 909/2 nebude pronajímána. (5 pro)

g) p.č. 3145/1 k.ú. Cvikov,účel: zahrada, nájemce: Petr Feix, bytem Horova 419, Cvikov, schvaluje pokračování nájmu pozemku. (5 pro)

h)  p.č. 447//1 k.ú. Cvikov účel: zahrada,         nájemce: Milena Procházková, bytem Cvikov

schvaluje pokračování nájmu pozemku . (5 pro)

239/09

Projednala a

a) odkládá projednání návrhu změny usnesení č. 177/08/j) -  zrušení dodatku  “bez oplocení“, schválený pronájem části p.p.č. 156/2  z celkové výměry 263 m˛ k.ú. Cvikov (Josef Žák) po provedení místního šetření (5 pro)

b) neschvaluje změnu usnesení č. 94/c) RM ze dne 10.03.2009, rodina Fišerových – bytem Praha, p.č.930 k.ú. Trávník u Cvikova, žádost o prodloužení výpovědní lhůty z 1 měsíce na 6 měsíců (uskladnění dříví, kompost) (5 pro)

241/09

Schvaluje záměr na pronájem pozemku

            a)p.č. 3622/1 – o celkové výměře 79 m˛ k.ú. Cvikov (věcné břemeno podle listiny)

            druh pozemku: ostatní plocha – ostatní komunikace, ÚP: smíšené obytné území.

             (5 pro)

 

b)p.č. 584 – o celkové výměře 492 m˛ k.ú. Lindava

druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: louky,pastviny

účel: sekání trávy

p.č. 588 – o celkové výměře 184 m˛ k.ú. Lindava

druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: louky,pastviny

účel: zahrada, (5 pro)

 

c) p.č. 2883/21 – část z celkové výměry 1401 m˛ k.ú. Cvikov

druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: smíšené obytné území

účel: chov drobného zvířectva, (5 pro)

242/09

Pozastavuje žádost o  prodej pozemku p.č. 2363/5 – o celkové výměře 1063 m˛ k.ú. Cvikov druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: účel: výstavba RD, žadatel: Kamila Fišerová do doby dořešení užívání předmětných pozemků. (5 pro)

 

Dále rada projednala:

-   vzala na vědomí zápis Osadního výboru Lindava – Svitava,  požadavky zajistí SMC

-   bere na vědomí uzavření Mateřské školy Sídliště Cvikov II v době  od  13.7. do 28.8.2009

-   bere na vědomí uzavření Školní jídelny  ZŠ a MŠ Bohumila Hynka od 3.7. do 28.8.2009

-   bere na vědomí docházku v  MŠ Lindava – květen celodenní průměr 6,25, celkový  8,61

-  bere na vědomí  sdělení Finančního úřadu N. Bor ve věci  převod přeplatku  na  dani   domovní  na vyúčtování a vrácení daně z příjmů fyzických osob

 

            Jiří   Jirák                                                         Mgr. Ivo Čeřovský

            člen rady                                                         starosta města                                    


↑ jdi na obsah stránky