• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. RaM 25.června 2002

Usnesení Rady města Cvikova z 12. schůze dne 25.června 2002

 

Kontrola usnesení:

39/02 – zpracování projektu regenerace Sídliště a půdní nástavba čp. 546,547-informace budou podávány průběžně

75/02- příspěvek či vybavení DL Cvikov – v řízení

103/02(87/02) – autobus – oprava, zajištění nového správce, služby města nemají zájem,Cvikováček se nevyjádřil, zájem ZŠ

106/02 – Patria Finance – návrh nové smlouvy – svolání schůzky, zatím není vyjádření

116/02  - doporučuje zastupitelstvu, aby  demolice a odvoz sutin v bývalém zahradnictví byla zadána TS Nový Bor – cca 140 tis. Kč, dále posouzení nové nabídky p.Polakoviče,odpočet ceny pozemku a konečná cena 151 tis. – přehodnocení stanoviska rady – doporučení na firmu p.Polakoviče - Cvikov 

 

vyřazuje:  121/02,122/02,120/02

na ZM:   89/02,91/02,92/02,99/02,100/02,102/02,104/02(98/22), 105/02,108/02,115/02,

               116/02,123/02,124/02

 

125/02

Stanovení lesního hospodáře – a.s. Bor – p.Hakl – rada doporučuje p.Hakla, zaměstnance Unilesu Ústí nad Labem, pro lepší kontrolu a.s. Bor. Pozvat na další jednání rady.

 

126/02

Návrh na odprodej akcií České spořitelny a.s – doporučuje ZM schválit odprodej vzhledem výhodnosti prodeje. Rozbor provedl ing.Bobelák,ved.fin.odboru.

 

127/02

Kontrola Finančního úřadu Česká Lípa o využití dotace na výstavbu bytů – půdní vestavby Drnovec, Mánesova ul. – vyměření penále a rozhodnutí o vrácení dotace – stanovisko starosty žádost o prominutí penále, žádost o odklad do doby rozhodnutí, odvolání se do rozhodnutí na vrácení dotace vzhledem k tomu,že nedošlo k závažnému porušení zákona – překážky jako zatopení objektu změna dispozice bytu.

 

128/02

Projednala návrh Řádu veřejného pohřebiště města Cvikova na základě nového zákona o pohřebnictví a tento Řád schvaluje.

 

129/02

Projednala prodeje a pronájmy majetku města

-         -         souhlasí s prodejem hasičského auta CAS a jeho odpisem, včetně dočasného využití finančních prostředků na nákup elektrocentrály do převodu fin.prostředků od HZS

-         -         nesouhlasí s prodejem a snížením ceny za pozemky  Svazu zahrádkářů – lokalita u školního hřiště

-         -         souhlasí s nabytím pozemku do majetku města p.č. 143 v k.ú. Cvikov u čp.105 Komenského ul. – úhrada ceny zápočtem pohledávky

-         -         pozastavuje žádost SČVAK na převod pozemků pod stavbou SČVAK do prošetření

-         -         nedoporučuje prodej pozemku Radimovi Bělikovi na stavbu garáže

-         -         nesouhlasí s pronájmem pozemku p.J.Kubatovi na stavbu garáže u čp.159

-         -         nesouhlasí s prodejem pozemku p.Milanovi Dunovi – ponechat pronájem na zahrádku

-         -         souhlasí s pronájmem pozemku p.Petrovi Roubíčkovi dle žádosti

-         -         souhlasí s prodejem pozemku p.Slánskému dle žádosti na stavbu rodinného domu – smlouva o smlouvě budoucí

-         -         souhlasí s prodejem pozemku p.Farkašovi dle žádosti na stavbu rodinného domu – smlouva o smlouvě budoucí

-         -         žádost p.Polakoviče na pronájem nebytového prostoru v čp.137 – není uveden účel pronájmu  - po doplnění souhlasí

-         -         nesouhlasí s pronájmem pozemku p.Jiřině Svačinové

-         -         nesouhlasí s pronájmem pozemku p.Polakovičové Zdeně

-         -         nesouhlasí s pronájmem pozemku Svazu zahrádkářů

-         -         pozastavuje žádost o pronájem pozemku p.Turkovi

 

130/02

a/ Souhlasí se směnou bytu manželů Karkových dle návrhu

b/ souhlasí s přidělením bytu 0+1 v čp.7 Čsl.armády Cvikov p.Tahadlovi  / 2.Čermáková Marie, 3. Štruplová Marie/

c/ souhlasí s podnájem bytu p.Lauové dle návrhu

 

131/02

Doporučuje ZM prodej čp. 30 + pozemky v k.ú. Svitava p.Tajovskému, cena 100 tis.Kč.

 

132/02

Souhlasí s úhradou penále od Pozemkového fondu  za pronájem pozemku ve výši 3109,64 Kč.

 

133/02

Souhlasí s uvolněním částky z fondu starosty ve výši 2 tis.Kč pro oddíl stolního tenisu –žáci.

na soustředění v Jetřichovicích.

 

134/02

Pozastavuje žádost DDM Cvikov na navýšení rozpočtu – návrh na navýšení prověřit.

 

135/02

Souhlasí s výplatou odměny za 1.pololetí roku řediteli SMC p.Maděrovi dle návrhu tajemníka

ve výši 1 násobku hrubé mzdy.

 

136/02

Doporučuje ZM stanovit počet členů ZM na příští volební období v počtu 21.

 

 

 

 

         Petr Kořínek                                                    Jaroslav Hanzlíček

         místostarosta                                                  starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky