• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. RaM 26.června 2001

Usnesení Rady města Cvikov z 12. schůze dne 26. června 2001

 

Kontrola usnesení:

31/01 – jednání s p.Rychteckým – výkon rozhodnutí – viz dnešní jednání

66/01 – zakoupení narkotizační pušky – souhlas rady s podáním žádosti města o vydání zbrojního pasu pro město , žádost o udělení souhlasu od MV – v jednání

57/01 – pronájem výlepových ploch – dosud nepotvrzena smlouva – trvá

92/01 – žádost AMK – kanalizace č.p.130 – PD předložena, chybí rozpočet stavby – trvá

93/01 – stav komunikací  III.tř. – žádosti na SÚS,OKÚ…. dosud bez vyjádření

99/01 – hospodaření - audit Cvikováčku  - kontrola září 2001

102/01 – návrh zápisu do kroniky – trvá

112/01 - půjčka p.Marvanové – úhrada pohřbu p.Hlavničky – viz dnešní jednání

117/01 – pronájem pozemku manž.Burdovým – viz dnešní jednání

124/01 – kolaudace čerp.stanice – smlouva o převodu kanal.přípojky  na město

125/01 – vydání knihy o městu Cvikov – 650 let v r. 2002, první zmínka v r. 1391,          pozastaveno do upřesnění údajů, potom na ZM

bez č. 12.6. a 91/01  – pronájem neb. prostoru kotelny LTO na brusírnu a sklárnu – pozastavení do upřesnění  záměru a dořešení usnesení  91/01 – zadání projektu na fitnescentrum

 

vyřazeno z kontroly: 72/01,74/01,75/01,89/01,95/01,103/01,104/01,107/01,108/01,113/01,116/01,119/01

- tato usnesení byla projednáno na jednání ZM, 111/01,114/01,115/01,118/01,120/01,121/01,122/01,123/01,

 

126/01

– na základě usnesení 117/01 bylo provedeno odměření pozemku do pronájmu p.Kuny a souhlasí s pronájmem části pozemku dle návrhu manž. Burdovým,bytem Cvikov

 

127/01

– souhlasí se zřízením zástavního práva majetku města v souvislosti s poskytnutím státní dotace – bude předloženo  na ZM dle návrhu

 

128/01

– žádosti o výjimky z vyhlášky města 1/2001 k pořádání veřejných hudebních produkcí  – souhlasí s udělením výjimky do O2,OO hodin a za dodržení stanovených podmínek na dobu l roku pro MKK Cvikov a restauraci v Drnovci – provozovatel  p.Pýcha

 

129/01

– vzala na vědomí informaci o rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem o povolení přezkoumání platebních výměrů k vrácení daně z převodu nemovitosti – byty.

 

130/01

– doporučuje ZM schválit havarijní plán města

 

131/01

– souhlasí s uzavřením smlouvy dle návrhu  na ostrahu objektu budovy MěÚ s bezpečnostní agenturou Henig a napojení na pult centrální ochrany

 

132/01

– souhlasí s návrhem na udělení právní subjektivity ZUŠ Cvikov – zřizovací listina na příspěvkovou organizaci bude předložena ke schválení ZM

 

133/01

– souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši  2000,- Kč na činnost K Centra v České Lípě z rozpočtu města – nevyčerpané výdaje položky  na LSPP

 

134/01

– souhlasí s pronájmem bytu 1+0 v Mánesově ul.  – p. Michalovi Vančurovi 

 

135/01

– souhlasí s rezervací  bytu 1+0 v ul.  Mart.údolí  pro učitele

 

136/01

– doporučuje ZM schválit splátkový kalendář dle návrhu k úhradě pronájmu bytu v ul.Mánesova  p.Čapkové-Snášelové

 

137/01

– k usn. 31/01 – souhlasí s výkonem rozhodnutí na odstranění části nepovolené stavby p.Rychteckého v ul.Československé armády  a  uplatnění úhrady nákladů spojených s výkonem rozhodnutí

 

138/01

– nesouhlasí s pronájmem části výlepové plochy pro umístění reklamní skříňky dle žádosti p.Milana Hampla pro komerční účely , stávající skříňky nejsou komerčního charakteru

 

139/01

– nesouhlasí  s žádostí manž. Maxových o zrušení ukončení nájmu z bytu, ukončení nájmu rozhodnutím Okresního soudu Č.Lípa

 

140/01

– souhlasí s pronájmem sklepa v č.p. 185 v Nemocniční ul. pro potřeby p.Červeně

 

141/01

– zamítla žádost p.Tiché o osvobození úhrady poplatku za komunální odpad za objekt č.p. 198 v Lindavě – poplatek v souladu s vyhláškou města

 

142/01

– zamítla žádost o poskytnutí příspěvku na činnost nestátní organizace Hospic

 

143/01

– pověřuje místostarostu p. Kořínka prověřením žádosti oddílu fotbalistů o navýšení dotace na základě jejich žádosti a připomínek členů rady

 

144/01

– vzala na vědomí připomínky k zápisu kontrolního výboru  s tímto stanoviskem: a/zřízení kanceláře bude provedeno v průběhu letošního roku ,

b/ředitel školy prověří účinnost zavedení čipových karet a náklady softwaru , případný požadavek bude uplatněn při přípravě rozpočtu r.2002,

c/ žádá finanční výbor ve spolupráci s finančním odborem MěÚ provést kontrolu vyúčtování stravného a doporučit  postup při zúčtování stravného ve ŠJ tak aby plátce měl přehled o vyúčtování odhlášených obědů

d/ opatření ve vztahu mládež +drogy – ve škole je zpracován program

 

145/01

– souhlasí s výplatou odměny p.Bohumilovi Maděrovi za 1.pololetí 2001 ve výši l/2 měsíční hrubé mzdy

 

 

                        Petr Kořínek                          Jaroslav Hanzlíček

                 Místostarosta města                      Starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky