• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. RaM 3.června 2008

Informace z jednání 12. schůze Rady města Cvikova ze dne 3. června 2008

 

160/08

Schvaluje úpravu cen v souvislosti s úpravou likvidačních poplatků ve sběrném dvoru města, a to od 1. července 2008 dle návrhu.  ( 5 pro)

161/08

Souhlasí s prodloužením termínu prodeje pozemku v k.ú. Cvikov p. Martinu Kameníkovi, bytem Cvikov z důvodu odložení žádosti o snížení ceny pozemků.

Doporučuje ZM zamítnout žádost o snížení ceny pozemku.  ( 5 pro)

162/08

Souhlasí s pronájmem nebytového prostoru (bývalá výměníková stanice  v Družstevní ulici Cvikov) pro účely kanceláře. Cena 400,- Kč  m2/rok, nájemce Tima Jan, bytem Cvikov. ( 5 pro)

163/08

Stanovuje částku 500,- Kč měsíčně jako smluvní za využívání placeného místa k parkování v prostoru Náměstí Osvobození Cvikov, na základě žádosti p. Brycha, bytem Cvikov, z důvodu parkování a stání osobního automobilu v blízkosti jeho provozovny. ( 5 pro)

164/08

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na provedení rekonstrukce střechy na domu č.p. 536 Cvikov, Komenského ulice, na základě výběrového řízení. ( 5 pro)

165/08

Souhlasí s uzavření smlouvy  o dílo – zpracování projektu na opravu lávky v Lindavě s Ing. Hájkovou. ( 5 pro)

166/08

Souhlasí s využitím pozemku města dle žádosti pro účely konání sportovní akce dne 21.6.2008  Minifarmou Sloup v Čechách. ( 5 pro)

167/08

Souhlasí s vyřazením a likvidací majetku města ve správě příspěvkové organizace Mateřská škola Cvikov, Jiráskova ulice č.p. 88 v celkové výši  15 739,- Kč dle návrhu. ( 5 pro)

168/08

Schválila změnu místa konání prodejních trhů ve městě, a to zpět na náměstí, s podmínkou zachování průjezdnosti komunikací .  (4 pro, 1 proti)

170/08

Nesouhlasí s přednostním přidělením bytu pro žadatele  mimo pořadník. ( 5 pro)

171/08

Souhlasí s přidělením bytu v DPS dle návrhu : manž. Braunsteinovým, bytem Cvikov, p. Kočové Blance, bytem Cvikov. ( 5 pro)

172/08

Souhlasí s přidělením bytu v DPS od 1.9. 2008  p. Běhalovi Karlovi, bytem Trávník.

( 5 pro)

 

Dále rada projednala a  

-         bere na vědomí informaci starosty o jednání se zástupci vlastníků pozemků pro výstavbu chodníku Cvikov Svor – stanovisko v měsíci červenci 08

-         vzala na vědomí informaci o řešení náhrady restitučních nároků rodiny Moosových v k.ú. Lindava, kde je v řešení zaměření a vytyčení předmětných pozemků

      -   vzala na vědomí informaci starosty o možnosti  přestěhování  úřadovny Pošty            v Lindavě do soukromého objektu p. Toráně, předběžný souhlas, další jednání.

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky