• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. RaM 5.června 2007

Informace z jednání Rady města Cvikov 12. schůze dne 5. června 2007

 

155/07

Prodej domu čp. 256, Cvikov, Nábřežní ulice. Došla 1 nabídka č.j.1648/2007 ze dne 5. 6. 2007 – žadatelé  Matuška Karel, Liberec 25 Nedbalova 661 a Sochor Petr, Dobiašova 865/44 Liberec 6. Nabídnutá cena 216 500,- Kč za objekt + pozemky cca 1000 m2 dle GP, ostatní pozemky 30,- Kč za 1 m2, bude projednáno v komisi a v ZM. Podmínky splněny. Rada doporučuje ZM schválit prodej budovy. (7 pro)

156/07

Prodej domů č.p. 346 Československé armády, č.p. 284 Československé armády – nebyla podána žádná nabídka, doporučuje ponechat cenu, nabídku nadále zveřejnit v realitních kancelářích a  www  stránkách města Cvikov. (7 pro)

157/07

Pronájem nebytového prostoru  v č.p. 105 Komenského ulice Cvikov, nebyla podána žádná nabídka, doporučuje ponechat nabídku pronájmu na www stránkách města Cvikov bez stanovení termínu do doby podání nabídky. (7pro)

158/07

K usn. 113/07  - nová úprava návrhu postupu města při prodeji pozemků:

v případě prodeje souboru pozemků v jedné lokalitě - obálková metoda přímo na určeném místě, v určeném čase, nabídka za m2, stanovení pořadí dle nabídnuté ceny za m2, dle tohoto pořadí výběr pozemku.

Ostatní prodeje rozhoduje individuálně zastupitelstvo. (7pro)

159/07

Schvaluje pronájem č.p. 284 v ulici Československé armády, Cvikov I do 31.12. 2007, nájemce firma INTEDOOR spol. s r.o. Československé armády 348, Cvikov. Cena za 1m2/200,- Kč, podmínka ukončení v případě prodeje, výpovědní lhůta 1 měsíc – zrušení nájmu. Do smlouvy : ošetření parket – podlahové krytiny, přízemí objektu + náklady na  zabezpečení ochrany budovy + energie. K zajištění zachování stavu provést fotodokumentaci jako součást smlouvy. (7pro)

160/07

Schvaluje návrh na přijetí do Domu s pečovatelskou službou. Jednotlivé přidělení bytů proběhne losem (stanovení 4 náhradníků,  termín od 1.9. 2007)

162/07

Doporučuje ZM  schválit změnu kupní smlouvy na prodej objektu č.p.13,14 Kollárova ulice, Cvikov I, kupující Pavel Kotek, Vančurova 604 Cvikov II, podíl 1/3, Radek Horáček,  Kollárova 31, Cvikov I,  podíl 2/3.  (7 pro)

163/07

Uděluje souhlas vlastníka k podnájmu bytu. Nájemce Ivan Kodeš, byt 09, Mánesova 545, Cvikov II, podnájemce Petr Nedbal, bytem Benešov n. Pl. – na  dobu 1 roku. (7 pro)

164/07

Doporučuje ZM doplnění člena Osadního výboru Drnovec - Zd. Miďánková-Skotáková, bytem Drnovec č.p. 102. (7 pro)

165/07

Bere na vědomí ukončení činnosti ÚSP - Domov Linda – ukončení činnosti a uvolnění do konce roku 2007. Otázka vybavení – jednání s p. Králíčkovou – požádat KULK o movité věci doporučuje – požádat o bezplatný převod, využití pro potřeby města. (7 pro)

166/07

Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku TT Cyklorenova p. Loubek ve výši 5 tis. Kč na 4 soutěže „O pohár Cyklorenovy Cvikov „ – pod záštitou města Cvikov. (7 pro)

167/07

Projednala dopis starostky p. Čáslavské, Chlumec nad Cidlinou – Sdružení měst obcí ČR – ústavní stížnost na nerovnoměrné rozdělování příspěvku na výkon státní správy pro obce II. a I. typu – nespravedlivý systém. Rada doporučuje ZM připojení se k ústavní stížnosti a udělit plnou moc JUDr. Kopeckému k zastupování města. (6 pro, 1 zdržel)

168/07

Projednala návrh Svazku obcí Novoborsko - společná žádost svazku obcí na volnočasové aktivity obcí, otázka připojení města k tomuto projektu, úhrada projektu od města -   nesouhlas, město má  rozpracované vlastní akce. (7 pro)

170/07

Souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky k prodloužení doby konání hudební produkce do 03.00 dne  30.6. 2007  – Marakana cup, pořadatel Hokejový klub Cvikov. (7 pro)

171/07

Vzala na vědomí výsledek  hodnotící komise – výběrové řízení na výstavbu plynovodu pro nové RD v ul. Československé armády. Vítězná firma UGA, spol. s r.o., Kamenický Šenov, hodnota díla 592 208,- Kč.

172/07

Projednala nabídku ing. Špuláka Pavla na zpracování PD pro stav. řízení a realizační dokumentace komunikace v ceně 69 790,- Kč s DPH, rada schvaluje – úhrada z položky projekty – investiční akce.

 

Dále rada projednala a

 

- odkládá žádost p. Nedbala, bytem Benešov nad Ploučnicí, o pronájem nebytového prostoru v 2. podlaží č.p. 295 Komenského ulice (hudební nahrávací studio a výroba nosičů), nutné zveřejnění nabídky pronájmu na ÚD

 - odkládá  návrh SOLK – projekt propagační katalog –průmyslové zóny k podnikání – na jednání příští rady

 - vzala na vědomí vyjádření ve věci stavu objektu bývalé Obuvi Zlín, realitní MB s.r.o Praha, č.p. 64, Žitavská, ing. Jarolím, možnost vstoupit v jednání

- na příštím jednání - pozemky, dodatky - DPS, most Lindava, spolufinancování dotace – ubytovna FK

 

 

     JUDr. Jaroslav Švehla                       Mgr. Ivo Čeřovský

       místostarosta města                           starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky