• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. ZaM 15.května 2008

Usnesení  z  12. zasedání Zastupitelstva města Cvikova

konaného dne 15. května 2008  v Městském klubu kultury Cvikov

 

1/

Bere na vědomí kontrolu usnesení  a schvaluje revokaci usnesení

a) usnesení č. 3/A/31 ze dne 27.6. 2007 o prodeji pozemků města

p.č. 1154/32 o výměře 218 m2 k.ú. Cvikov,  p.p.č. 1152/6 o výměře 100 m2 k.ú. Cvikov  

žadatel: Lenka Paterová, Sídliště 576, Cvikov, odstoupení od prodeje                     

b) usnesení 2/B/a)  ze dne  24.1. 2008 o prodeji pozemku města, p.č. 2865/19 o výměře 888 m2, žadatel : Libor Kolář a Lenka Hanová, Nový Bor, odstoupení od prodeje

c) usnesení  č. 12 ze dne 20.3. 2008 o prodeji domu č.p. 214  Ústavní ulice, žadatel: Helena Bílá, Bohatice, odstoupení od prodeje

d) revokace usnesení  č. 2/a)2)f ze dne 13. 9. 2007 o prodeji pozemku města, p.č. 2480/1 v k.ú. Cvikov, žadatel: Radek Musil, bytem Doksy - nedodržení termínu 6 měsíců k podpisu smlouvy (hlasování: 18 pro)

2/ 

Pozemky města

2/1

Zastupitelstvo souhlasí se zachováním  dosavadní definice  a ceny  zasíťovaného a nezasíťovaného pozemku :

cena nezasíťovaného pozemku 100,- Kč/m2

cena zasíťovaného pozemku 200,- Kč/m2 (sítě na hranici pozemku nebo v přilehlé komunikaci k pozemku -  voda, kanalizace, elektřina)

hlasování: 15 pro, 1  proti p. Jirák, 2 zdrželi  p. Hanzlíček,  p. Kovalev

2/2

Zastupitelstvo konstatuje platnost  stávající podmínky prodeje pozemku pro účel výstavby RD;  tj. předkupní právo města do doby vydání kolaudačního souhlasu se stavbou. Návrhy změn podmínek nebyly schváleny (viz zápis).

2/3

Zastupitelstvo konstatuje platnost stávajících prodejních cen za 1 m2 pozemků pro účely zahrady, rozšíření zahrady a louky následovně (usnesení z 28. 1. 1999)

- zahrada   30,- Kč  bez další úpravy

- ostatní druhy pozemků 20,- Kč bez další  úpravy, minimální prodejní cena města za 1 m2 pozemku. Návrhy změn cen nebyly schváleny (viz zápis).

2/4

Odkládá projednání prodeje zemědělské stavby na p.č.st. 582/2 o výměře 106 m2 k.ú. Cvikov do doby zpracování znaleckého posudku a posouzení vložených investic kupujících do údržby objektu. Hlasování 18 pro.

2/5

Pozemky – Nabytí do majetku města

a) schvaluje  nabytí p.p.č. 3513/1 o výměře 7605 m2 k.ú. Cvikov,  p.p.č. 3513/4 o výměře 219 m2 k.ú. Cvikov, p.č.st. 1461/1 o výměře 171 m2 k.ú. Cvikov, p.č.st. 1461/2 o výměře 263 m2 k.ú. Cvikov, p.č.st. 1461/3 o výměře 272 m2 k.ú. Cvikov, účel: veřejný zájem - bezúplatný převod od: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Česká Lípa

hlasování: 17 pro, 1 nepřítomen p. JUDr.  Švehla

b) schvaluje nabytí p.p.č. 2197/2 o výměře 1420 m2 k.ú. Lindava, účel: zachování komunikace; bezúplatný převod od: ČR – Státní statek Cvikov, s.p., Nový Bor

hlasování  -  17 pro, 1 nepřítomna p.  PharmDr. Skopová

c) schvaluje nabytí p.p.č. 904/5 o výměře 1935 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: ostatní plocha-neplodná půda: dle ÚP: nezast.úz.-ostatní zeleň, účel: součást rekonstrukce lindavského rybníku, bezúplatný převod od: ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Žitavská 100, Hrádek n/Nisou

hlasování  -  17 pro, 1 nepřítomna p. PharmDr. Skopová

d) schvaluje nabytí p.p.č. v k.ú. Lindava, druh ostatní plocha, pro účely propojení komunikací, bezúplatný převod od  ČR – Státní statek Bílý Kostel s.p. v likvidaci, Hrádek nad Nisou

hlasování  -  17 pro, 1 nepřítomna p. PharmDr. Skopová

e) neschvaluje nabytí pozemků v k.ú. Lindava a Svitava do majetku města dle nabídky od rodiny Jirouškových.

hlasování:   16 pro, 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová 

2/6

Pozemky – prodej z majetku města         

a) schvaluje prodej  pozemku p.p.č. 1154/32 o výměře 218 m2  k.ú. Cvikov  a p.p.č. 1152/6 o výměře 100 m2 v k.ú. Cvikov,  kupující: Jiří a Hana ZIGUŠKOVI, Sídliště 551, Cvikov, účel zahrada, za cenu 30,- Kč/m2 + příslušenství

b) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1152/3 o výměře 450 m2 a č. 1152/2 o výměře 148 m2 v k.ú. Cvikov, kupující Karel ZEMAN, Sídliště 575, Cvikov, účel zahrada, za cenu 30,- Kč/m2 + příslušenství

c) schvaluje prodej  pozemku p.p.č. 1144/8 o výměře 372 m2  k.ú. Cvikov, kupující Vladimír a Bohuslava NOVOTNÝCH, Sídliště 576, Cvikov, účel zahrada, za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství

d) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1144/9 o výměře 495 m2  k.ú. Cvikov, kupující Martina FLECKOVÁ, Družstevní 175, Cvikov, účel zahrada, za cenu 30,- Kč/m2 + příslušenství

e) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1142/7 o výměře 477 m2 v k.ú. Cvikov, kupující Blanka DVOŘÁKOVÁ, B. Němcové 177, Cvikov, účel zahrada, za cenu 30,- Kč/m2 + příslušenství

bod   a -  e ) návrhu hlasování   -  16 pro, 2 nepřítomni p. PharmDr.Skopová, p. Jirák

f) odkládá projednání žádosti o prodej pozemku p.p.č. 1142/8 o výměře 476 m2  k.ú. Cvikov, žadatelé Roman ZIGUŠKA a Petronela BOCA, Sídliště 551, Cvikov, Eliška Barešová, bytem Cvikov, účel zahrada, za cenu 30,- Kč/m2 + příslušenství, hlasování o odložení žádosti – 15 pro, 1 zdržel p. Ing. Dostál, 2 nepřítomni p. PharmDr. Skopová, p. Jirák

g) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2979/16 o výměře 3114 m2 k.ú. Cvikov, kupující STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o., Dr.M.Horákové 185/66, Liberec, účel dopravní obslužnost – výstavba RD za cenu 100,- Kč/m2 + příslušenství, hlasování  - 16 pro , 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr.Skopová 

h) schvaluje prodej  pozemku část  p.p.č. 3517/1 -část (dle GP: 3911/2) o výměře 64 m2 k.ú. Cvikov, kupující Martin ŠIMERDA, Putimská 323/1, Liberec, účel napojení na budovaný převaděč malé vodní elektrárny u p.p.č. 3805/1 za cenu 100,- Kč/m2 + příslušenství

i) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 6 o výměře 301 m2  k.ú. Cvikov, kupující Ladislav STEHLÍK, Československé armády 3, Cvikov a Roman a Monika VOKŘÍNKOVI, Československé armády  3, Cvikov, účel zahrada, za cenu 30,- Kč/m2 + příslušenství, hlasování  -    16 pro , 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová 

j) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 3420/8 – část dle GP (cca 3000 m2 z celkové výměry 28377 m2) v k.ú. Cvikov, kupující Ing. Josef DOSTÁL, Tovární 271, Cvikov, účel sekání trávy, za cenu 20,- Kč/m2 + příslušenství, hlasování – 15 pro, 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová, 1 nehlasoval p. Ing. Dostál

k) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 740/24 – část dle GP z celkové výměry 843 m2  k.ú. Cvikov, kupující Petr a Michaela ROUBÍČKOVI, Martinovo údolí 470, Cvikov, účel zahrada, za cenu 30,- Kč/m2 + příslušenství, hlasování  -  16 pro , 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová 

l) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 510/1 o výměře 2422 m2  k.ú. Cvikov, kupující Josef STUDNIČNÝ, Martinovo údolí 247, Cvikov, za cenu 20,- Kč + příslušenství + pcenění vzrostlých stromů, hlasování  -  16 pro , 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová 

m) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 259 o výměře 429 m2  k.ú. Lindava, kupující Olga HAVLASOVÁ, Svojsíkova 757, Nový Bor, účel zahrada, za cenu 30,- Kč/m2 + příslušenství a zamítá žádost o prodej pozemku p.č. 259 v k.ú. Lindava žadateli Jiřímu Štěpánovi, bytem Lindava 158, hlasování  -  16 pro , 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová 

n) schvaluje prodej st. pozemku č. 714/1 o výměře 269 m2 v k.ú, Naděje, kupující Jiří a Ivona MASAROVI, Sídliště 585, Cvikov, účel rozšíření vlastního pozemku plánovaného k výstavbě za cenu 100,- Kč/m2 + příslušenství, hlasování  -  16 pro , 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová 

o) schvaluje prodej p.p.č. 938/1 o výměře 1604 m2 a st. p.č. 21 o výměře 80 m2 v k.ú. Naděje, kupující Vlastimil NOVÁK, Mirovická 1083/44, Praha 8, účel výstavba RD, za cenu 100,- Kč/m2 + předkupní právo + příslušenství, hlasování - 15 pro, 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová, 1 zdržel p. PhDr. Sýkorová

p) schvaluje prodej pozemku  p.p.č. 2865/17 o výměře 372 m2,  k.ú. Cvikov, kupující  s.r.o. EKO Haus Fertigbau,  Praha 9 Libeň za cenu 1,- Kč m2. Podmínka: komunikace včetně asfaltového povrchu vybudována na vlastní náklady kupujícího, poté BEZPLATNÝ PŘEVOD městu (město na vlastní náklady vybuduje veřejné osvětlení). hlasování - 16 pro, 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová 

2/7

a) Schvaluje prodej p. č.  858 o výměře 1778 m2 za cenu dle obálkové metody 202,- Kč/m2 p. Ireně Hanzalové, bytem Praha s předkupním právem pro Město Cvikov.

hlasování - 13 pro , proti 0, 3 zdrželi  p. Ing. Beránek, p. PhDr. Sýkorová, p.  Neckař, 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová 

2/8

SOUHLASÍ   s převodem části pozemku p.č. 3420/12 k.ú. Cvikov (dle návrhu GP se jedná o díl o výměře 198 m2) – sloučení do p.p.č. 3420/21 (vlastníci ing. Josef Dostál a sl. Barbora Dostálová) a souhlasí s převodem mezi vlastníky pozemků

hlasování -  15 pro,1 nehlasoval p. Ing. Dostál , 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová .

2/9

Kupní ceny pozemků  dle žádosti  občanů  o snížení

a)  nesouhlasí se snížením kupní ceny pozemku - žadatel Zdena Kysilková, Cvikov, Československé armády 118,  prodej části  parcely p.č. 3022/1  k.ú. Cvikov

hlasování - 14 pro, 0  proti, 1 zdržel p. Neckař, 3 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová , p. JUDr. Švehla

b) souhlasí se snížením kupní ceny pozemku na 30,- Kč /m2 - žadatel  Václav Martínek, Lindava 87,  p.č. 2390, 465 a 466 v k.ú. Lindava    

hlasování - 14 pro, 0 proti, 2 zdrželi p. Ing. Hokr, p. Ing. Dostál, 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová        

3/

Schvaluje rozpočtovou změnu č. 18, dle písemného návrhu a vyjmutí změny týkající se domu č.p. 38.

hlasování  - 15 pro, 3 nepřítomni p. Jirák, p.  PharmDr. Skopová,  p. JUDr. Švehla

4/

Odkládá projednání návrhu na odpis pohledávky města – dislokační poplatek s.p. Interiér  Praha (v likvidaci) na příští zasedání.

5/

Schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny  příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček z důvodu úpravy adresy.

hlasování -  15 pro, 3 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová , p. Ing. Beránek

6/

Schvaluje uzavření a  podpis  kupních  smluv na prodej realizovaných  kanalizací ve Cvikově mezi městem a SVS Teplice : 

kanalizační řád  ul. Tovární

kanalizační řád ul. Martinovo údolí+ ul. Dělnická

hlasování -  15 pro, 1 zdržel p. Ing.  Beránek, 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová 

7/

Schvaluje bezplatný převod do majetku města sochy Sv. Petra, včetně uzavření věcného břemene umístění sochy a přístupu na pozemek dárce a vlastníka pozemku, hlasování - 16 pro, 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová 

8/

Různé

 

a) souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci  sochy Sv. Jana Nepomuckého, bere na vědomí informaci o zamítnutí žádosti na repliku sochy Sv. Šebestiána,  hlasování: 15 pro, 3 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová,  p. Ing.  Vojtěch

b) vzalo na vědomí informaci o realizaci parkoviště u č.p. 583-586 Sídliště

c) vzalo na vědomí informaci o instalaci měřiče rychlosti

d) vzalo na vědomí uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Kunratice u Cvikova na měření rychlosti MP Cvikov

e) souhlasí se zvýšením příspěvku Euroregionu NISA  ze 3,- Kč na 5,- Kč za obyvatele od r. 2009  - hlasování 16 pro, 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová 

f) pověřuje  místostarostu města JUDr. Jaroslava Švehlu zastupováním města na valné hromadě SVS Teplice 4.6. 2008 – hlasování 16 pro, 2 nepřítomni p. Jirák, p. PharmDr. Skopová 

g) vzalo na vědomí stav finančních prostředků města k 31.3.2008 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                       starosta města


↑ jdi na obsah stránky