• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. ZaM 18.března 2004

U s n e s e n í   z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov

konaného dne 18. března  2004

 

Zastupitelstvo města Cvikova projednalo a

 

1/ bere na vědomí informaci o zhodnocení prostředků města na účtu u ČSOB – ASSET Management

2/

a) schvaluje změnu ÚP města - změna využití těchto pozemků na základě žádostí občanů :

p.p.č. 868 k.ú. Naděje – na  výstavbu rekreačního objektu (16 pro)

st.p.č.187/1,p.p.č. 359 a 360 , k.ú. Lindava – na výstavbu rodinného domu (16 pro)

p.p.č. 85, 86/9, 86/10  k.ú. Drnovec – na smíšené neobytné území (16 pro)

p.p.č. 995/3 k.ú. Cvikov – na výstavbu rodinného domu (16 pro)

p.p.č. 3278/2 k.ú. Cvikov – na smíšené obytné území (16 pro)

plocha č. 23 dle ÚP k.ú. Cvikov – změna na smíšené obytné území (plocha zeleně, nové navržení cesty) (16 pro)

p.p.č.78/4 k.ú. Lindava – výstavba rodinného domu (16 pro)

p.p.č. 303/7, 303/8, 303/9, 2385  k.ú. Lindava – na smíšené obytné území (16 pro)

b) neschvaluje  provedení  změny ÚP na p.p.č. 88/1,88/4,93/5 v k.ú. Drnovec, stávající zelené plochy u silnice I/13. (16 pro)

c) ukládá vedoucí stavebnímu odboru zajistit pořízení, projednání a zapracování změn v Územním plánu města Cvikova, včetně oprav zjištěných rozdílů proti skutečnému stavu (15 pro,1 zdržel)

3/  Schvaluje stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků města pro rekreační účely 100,- Kč za 1m2 (nerozhoduje adresa trvalého pobytu ale účel).(16 pro)

 4/  Schvaluje prodej pozemků města

- pozemek p.č. 192, 64 m2, k.ú. Cvikov – žadatel Eduard Bartel, bytem Cvikov, podmínka legalizace stávajících staveb  (14 pro, 2 nepřítomni)

- pozemek p.č. 396/6 v k.ú. Trávník – žadatel Simona Knoppová, bytem Trávník, účel terénní úpravy a parkoviště (15 pro, 1 nepřítomen)

- část pozemku p.č. 3149 , 1515 m2, k.ú. Cvikov – žadatelé manž. Srbovi, bytem Cvikov (v případě zájmu p. Dudy o odkoupení části pozemku bude tento oddělen a prodán p.Dudovi, bytem Cvikov) (16 pro) 

5/  Neschvaluje prodej pozemků města

-části pozemku st.p.č. 335, 300 m2, k.ú. Cvikov – žadatel Iveta Krajčíková, bytem Cvikov (16 pro)

- části pozemku p.č. 3182 , 400m2, k.ú. Cvikov – žadatel Vítězslav Mataj,bytem Cvikov (16 pro)

- části pozemku p.č. 3182, 532 m2, k.ú. Cvikov – žadatel František Povolný,bytem Cvikov  (16 pro)

- části pozemku p.č. 3179, 783 m2, k.ú. Cvikov – žadatel Josef Bartoš, bytem Cvikov (16 pro)

- částí  pozemku p.č. 549/1 k.ú. Drnovec – dle žádosti Daniela Bednáře, bytem Cvikov  a manž.  Lázničkových, bytem Cvikov – prodej či případný pronájem odkládá do doby dokončení rekonstrukce rybníku „Třeťák“ (16 pro)

- pozemku p.č. 311 a st.p.č.311 k.ú. Cvikov  - žadatel manž. Urbanovi, bytem Cvikov z důvodu stávajícího pronájmu (16 pro)

- pozemku p.č. 309/1 k.ú. Cvikov žadatel J.Köhler, bytem Cvikov, v případě odprodeje i dalších navazujících pozemků p.č. 308 a st.č. 309 bude podána nová žádost (15 pro, 1 zdržel)

6/ Schvaluje  záměr prodeje objektu čp. 107 ve Školní ulici Cvikov II (bývalé jesle), za odhadní cenu 883 620,- Kč (16 pro)

7/ Neschvaluje prodej objektu bývalé kotelny na Sídlišti Cvikov dle žádosti p. Berdara, bytem Cvikov  (16 pro)

8/ Schvaluje zapojení přebytku hospodářského výsledku   3 786 072,86Kč Kč následovně:

25 312,10 -   vrácení nevyčerpané dotace za referendum

83 330,70 -  vrácení nevyčerpané dotace na sociální dávky

180 000,- - příděl do Sociálního fondu na rok 2004

855 567,50 -  ˝ z příjmů za prodej obytných domů a panelových bytů v roce 2003 do Fondu rozvoje bydlení

534 080,40 -  splátka půjčky z roku  2003 do Fondu rozvoje bydlení

2 107 782,16 – převod do Fondu rozvoje a rezerv

(14 pro, 2 nepřítomni)

9/ Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku majitelům nemovitostí ve výši 5000,- Kč při výstavbě nové kanalizace v lokalitách ulic Československé armády, Wolkerova, Slovanka, Martinovo údolí, V Zátiší, Lesní. (14 pro, 2 nepřítomni)

10/ Schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 50 000,- Kč manželům Barcíkovým, bytem Lindava z Fondu rozvoje a rezerv (1 ručitel, úrok 3,5 %, na 5 let, bez odkladu splátek). (14 pro, 2 nepřítomni)

11/

a) Nesouhlasí se zadáním zpracování studie na rozšíření Domu s pečovatelskou službou (půdní vestavby) – Projekty a stavby ing.Dostál Cvikov . (10 pro zadání,6 zdrželo)

b) Schvaluje zadání výběrového řízení na zpracování studie a projektové dokumentace na rozšíření Domu s pečovatelskou službou.(15 pro, 1 proti)

12/ Nesouhlasí s úhradou doplatku faktur  firmě NISON Česká Lípa. (11 pro, 3 proti, 2 zdrželi)

13/ Revokuje usnesení č. 10 ze dne 29.1. 2004 a ukládá starostovi města svolat jednání zastupitelstva na 1.4. 2004 v 17,00 hodin do místní části Lindava (16 pro) s programem jednání:

návrh na zrušení odloučeného pracoviště základní školy, ponechání mateřské školy s rozšířením kapacity a lehárny .

14/ Neschvaluje  osvobození od placení místního poplatku za likvidaci odpadů v roce 2004 dle žádosti manželů  Barcíkových, bytem Lindava. (16 pro)

15/ Bere na vědomí informaci

- rozdělení dotací na sport

- pronájmu majetku  (Tenisový klub, Fotbalový klub, s.r.o SMC)

- jednání se zástupci Agentury Tolštejnské panství – propagace kulturních a sportovních akcí našeho města a doporučuje radě města – zajistit zpracovávání ročního přehledu všech kulturních a sportovních akcí ve městě  k zajištění větší propagace města

- ukončení činnosti příspěvkové organizace SMC k 30.4. 2004

- zajištění projektových prací na rekonstrukci budovy MěÚ

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                       Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                            starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky