• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

12. ZaM 22.března 2012

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
ze dne  22. března  2012

účast : z   21 členů zastupitelstva    přítomno:  19 , 2 omluveni:   p.Herclík, p.Kořínek.

1)    
Ocenění   „Čtenář roku“   

2)    
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole  usnesení zastupitelstva
a schvaluje revokaci usnesení:
č. 1/E) ze dne 23.06.2011, kterým byl schválen prodej BJ č. 327/2, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 712/3316 na společných částech budovy č.p. 327, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 377 a p.p.č. 62/23, s předkup.právem - písemné odstoupení žadatele BARCÍK Emil, Lindava – ze dne 15.02.2012   
č. 1/F) ze dne 23.06.2011, kterým byl schválen prodej BJ č. 328/1, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 310/3325 na společných částech budovy č.p. 328, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 379 a p.p.č. 62/22, s předkup.právem - písemné odstoupení žadatele/kupujícího LAZÁROVÁ Barbora, Lindava – ze dne 13.02.2012.
č. 1/1)B)D) ze dne 08.09.2011, kterým byl schválen prodej podílu o velikosti 1/8 ke stavbě  bez čp/če-jiná stavba na   st.p.č. 1129 a k pozemku pod stavbou st.p.č. 1129      v k.ú. Cvikov -písemné odstoupení žadatele MAXOVÁ Alena, bytem Cvikov ze dne 05.03.2012.
hlasování: 19 pro, 0 pro, 0 zdržel

3)
Schvaluje navýšení akce  Rekonstrukce rybníku Internát z důvodu opravy hráze do výše hodnoty 1 500.000,- Kč.
hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Stejskal

4)
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o  činnosti Rady města

5)
Snížení  ceny bytů  
A) schvaluje snížení kupní ceny BJ z důvodu provedené digitalizace pozemků  - pozemková parcela č. 62/7 –výměra pro rozdělení GP č. 456/168/2010 933 m2 (z této výpočet části kupní ceny);  vyhlášením digitalizace  říjen/2011 změna výměry na 816 m˛ = snížení o 117 m2 = 3.500,- Kč

BJ č. 326/1-kupující Pilař Ladislav [ZM-10.03.2011-usn.č. 1/2)A)a)]
           původní cena 68.884 Kč snížení na 68.557 Kč
BJ č. 326/3-kupující Krausová Marie ZM-10. 03.2011-usn.č. 1/2)A)b)
          původní cena 161.528 Kč snížení na 160.764 Kč
BJ č. 326/5-kupující Petrovi Lad. a Jitka  ZM-08.09.2011-usn.č. 1/2)C)
           původní cena 181.458 Kč snížení na 180.581 Kč
hlasování: hlasování: 16 pro, 0 proti, 3 nepřítomni: Mgr. Novotný, p.Říha, JUDr. Švehla

B)  neschvaluje a zamítá žádost manželů Petra a Jany Foltýnové o  přehodnocení (snížení) kupní ceny bytové jednotky BJ č. 538/2, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 975/4026 na společných částech budovy č.p. 538, Komenského, Cvikov II a na pozemcích st.p.č. 1021 a p.p.č.846/7 v k.ú. Cvikov - prodej schválen ZM 08.09.2011 pod usn.č. 1/2)A)b).  Prodej  ostatních bytových jednotek  v domě č.p. 538 již byl realizován v r. 2011 a náklady na přepočet a přehodnocení všech podílů ostatních vlastníků BJ by bylo velmi finančně i časově náročné.
hlasování: 16 pro, 0 proti, 3 nepřítomni: Mgr. Novotný, p.Říha, JUDr. Švehla

6)
Prodej bytů města

A) Neschvaluje  zpětné odkoupení bytové jednotky BJ č. 543/201, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 620/8087 na společných částech budovy č.p. 542 a 543,  Mánesova, Cvikov II, objektů-jiné stavby na st.p.č. 1133, 1134 a na pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133 a 1134, s předkupním právem města  na dobu 5 let  od stávajících vlastníků:  PERSONOVI František a Helena, Litvínov .
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni Mgr. Novotný, p.Říha

B) schvaluje kupní cenu pro prodej  bytové jednotky  č. 540/7, byt v budově Cvikov II, ulice Mánesova, č.p. 540 na st.p.č. 1024 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 648/4339 na společných částech domu-budova Cvikov II, č.p. 540, bytový dům na st.p.č. 1024, stavby-bez čp/če jiná stavba na st.p.č. 1130 a na pozemcích st.p.č. 1024-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 172 m˛, st.p.č. 1130-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m˛, p.p.č. 997/1-zahrada o výměře 954 m˛
popis nemovitosti: bez závazku nájemce; o velikosti 1+1 v III.NP (kuchyň 11,9 m˛; komora 7,4 m˛; pokoj 15,8 m˛; chodba 3,6 m˛; koupelna s WC 6,2 m˛; spíž 1,6 m˛; komora 8 m˛; 1. sklep 7,3 m˛ a 2.sklep 3 m˛) dům je napojen na el. síť, vodovodní a plynovodní řad a septik
za sníženou  cenu 234.000,- Kč      
+ příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku, prohlášení vlastníka a geometrického plánu) ve výši 3.782 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o.
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni Mgr. Novotný, p.Říha
    
C)
schvaluje prodej BJ a uzavření kupní smlouvy BJ č. 536/5, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy  č.p. 536, Komenského, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1023 a p.p.č. 846/12 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let (vč. porostů), s věcným břemenem chůze a jízdy (přístup ke kůlně na st.p.č. 1129), se závazkem umožnění přístupu k zahrádkám jejich uživatelům - dům je napojen na el. síť, vodovodní, plynovodní a kanalizační řad (přes septik)
Žadatel-stávající nájemce: KŘEPELOVÁ Lucie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 780/3917)
za cenu: 124.379 Kč
+ aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.874 Kč
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni Mgr. Novotný, p.Říha


7)
Schvaluje prodej a podpis kupní smlouvy -  nebytové jednotky 548/9 v budově č.p. 548, 549 a 550, Sídliště, Cvikov II, Cvikov na st.p.č. 1095, 1096 a 1097 , podíl o velikosti 377/10000 na společných částech domu č.p. 548, 549 a 550 a pozemcích st.p.č. 1095, 1096 a 1097 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 548-550 Sídliště Cvikov II.
Popis nemovitosti: v prostoru nebytového prostoru jsou vedeny rozvody el., topného media, teplé vody, kanalizace . Výměra 60,68 m˛, převod s nájemcem nebytového prostoru : Monika Kocsicová . Schvaluje snížení ceny o 50 tis. Kč z 194 760,- Kč.
hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 vyloučeni z hlasování  p.Vojtěch M., p.Hanzlíček, 2 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný

8)
Prodej, nabytí pozemků města  

8/1) Zastupitelstvo  schvaluje  prodej pozemku města  a uzavření kupní smlouvy
A)    p.č. 997/4 o výměře 240 m˛ v k.ú. Cvikov        
         KN: zahrada; ÚP: čistě obytné území-kolektivní  (v ulici vodovod-pásmo     Cvikov,
         stoka  jednotné kanalizace, středotl. plynovod)
žadatel: TONAR Ivan, Cvikov, účel: zahrada
    ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
            za cenu  200 Kč/m˛ +   příslušenství    , bez předkupního práva
    hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný

B)     p.p.č. 2434/4 o výměře 34 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území  (v ulici vodovod-pásmo Nisan,
    středotlaký plynovod)
    p.p.č. 2434/5 o výměře 57 m˛ v k.ú. Cvikov
    KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné územížadatel: MADĚROVI Bohumil a Danuše, Cvikov , účel: zahrada-narovnání stavu
    ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012,
    za cenu:   30,-   Kč/m˛+   příslušenství,   bez předkupního práva
    hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný, p.Vojtěch M.

C)    p.p.č. 2359/4 o výměře 73 m˛ v k.ú. Lindava                
    KN: koryto vodního toku přir. nebo uprav.-vodní plocha; ÚP: komunikace–místní     obslužná (záplavové úz., biokoridor)
žadatel: ŠTĚPÁN Jiří, Lindava, účel: scelení pozemků
    ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
    za cenu: 20,- Kč/m˛    +   příslušenství, bez předkupního práva
    hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný, p.Vojtěch M.

D)     p.p.č. 640 o výměře 12 m˛ v k.ú. Svitava                
    KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: louky a pastviny
žadatel: KRÁTKÝ Ivan, Lindava
    účel: scelení pozemků
    ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
    za cenu: 20,-  Kč/m˛    +   příslušenství, bez předkupního práva
    hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný, p.Vojtěch M.

E)     p.p.č. 3/2 o výměře 20 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova
    KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: KOVÁŘOVÁ Alena RNDr., Praha
    účel: scelení pozemků
    ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
    za cenu:  100,-  Kč/m˛+   příslušenství, bez předkupního práva
    hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný, p.Vojtěch M.

F)    p.p.č. 1021/3 část dle GP (po oddělení lesní cesty) z celkové výměry 1987 m˛ v k.ú.     Naděje, KN: zahrada; ÚP: ostatní zeleň
žadatel: KOCOURKOVI Vlastimil a Barbora, Naděje
    účel: rozšíření pozemků , ÚD: 14.02.2012 – 5.3.2012
    za  cenu 30,-  Kč/m˛+ ocenění porostu 20 559,- Kč + příslušenství,   
    bez předkupního práva
    hlasování:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný


8/2)  
Zastupitelstvo schvaluje nabytí pozemků do majetku města  v dražbě do výše výsledné ceny:
A) dražební jednání dne 28.03.2012 ve 13,00 hodin v sídle Exekutorského úřadu, Teplice
předmět dražby: p.p.č. 3682 o výměře 484 m˛; KN: OP-ost.komunikace; ÚP: produkční území
vlastník: Morton Trade, a.s., Cvikov
cena: výsledná cena 30.000,- Kč s DPH; výše nejnižšího podání ve výši 2/3 výsledné ceny stanovena částkou 20.000,- Kč
B) dražební jednání dne 28.03.2012 ve 13,30 hodin v sídle Exekutorského úřadu, Teplice
předmět dražby: p.p.č. 3521 o výměře 143 m˛; KN: OP-ost.komunikace; ÚP: smíšené obytné území
vlastník: Morton Trade, a.s., Cvikov
cena: výsledná cena 8.580,- Kč s DPH; výše nejnižšího podání ve výši 2/3 výsledné ceny stanovena částkou 5.720,- Kč
C) dražební jednání dne 28.03.2012 ve 14,00 hodin v sídle Exekutorského úřadu, Teplice
předmět dražby: p.p.č. 3678/2 o výměře 256 m˛; KN: OP-ost.komunikace; ÚP: komunikace
vlastník: Morton Trade, a.s., Cvikov
cena: výsledná cena 15.360,- Kč s DPH; výše nejnižšího podání ve výši 2/3 výsledné ceny stanovena částkou 10.240,- Kč

hlasování k bodu A)-C)  : 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni Mgr. Novotný, p.Říha

a
zplnomocňuje  p. JUDr.Švehlu a p. Mgr. Jakobi  zastupováním města v dražebním jednání.
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni Mgr. Novotný, p.Říha


8/3)
Pozemky od ČR – ÚZSVM

A) neschvaluje  nabídku  pozemků od  ČR-ÚZSVM  bezúplatný převod pozemků v k.ú. Cvikov p.p.č.3837, PK č.3151.
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný

B)  schvaluje  nabídku a podpis smlouvy na bezplatný převod od ČR – ÚZSVM – pozemky v k.ú. Cvikov  PK č.3152.
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný


8/4)
Pozemky od  ČR – Státní statek Bílý Kostel

A) Zastupitelstvo schvaluje  nabytí pozemku a podpis smlouvy o převodu  p.p.č.1207/6 ostatní plocha-neplodná půda o výměře 174 m2 k.ú. Lindava (dle GP č.486-158/2011 odděleno z p.p.č.1207/4)
účel: zajištění přístupu a údržby BUS zastávky (veřejně prospěšná stavba)  ÚP: smíšené obytné území  - bezúplatný převod od ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný

B) Zastupitelstvo neschvaluje  nabytí pozemku - dražba p.p.č. 1207/4 ostatní plocha-neplodná půda o výměře 912 m˛ v k.ú. Lindava  (dle GP č.486-158/2011)od  ČR-Státní statek Bílý Kostel, st.podnik v likvidaci, ÚP: smíšené obytné území , cena 25.000,- Kč
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný

9)
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 dle písemného návrhu.
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný


10)
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbor hospodaření, stavy finančních prostředků na základních běžných účtech města a finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2011.
Dále zastupitelstvo města bere na vědomí převedení zisku města za rok 2011 ve výši 1 762 310,98 Kč na účet 432, tj. účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z minulých let.

11)
Různé

11/A)
Bere na vědomí  odstoupení Jana Toráně  z funkce člena Osadního výboru Lindava-Svitava. .

11/B)
Bere na vědomí odstoupení p. Michala Vojtěcha z funkce předsedy kontrolního výboru města k 15.3.2012 .

11/C)
Zvolilo p. Jaroslava Hanzlíčka  předsedou kontrolního výboru města
hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 zdržel p. Hanzlíček, 2 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný


11/D)
Schvaluje vyřazení majetku města  i.č. 5187 – zbytky hráze koupaliště Lindava v zůstatkové hodnotě  120.321,- Kč ze skupiny 021 0600, org. 776 Rybníky, z důvodu zničení a neexistence majetku  (pozemky prodány kupní smlouvou v r. 2011) .
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni p. Říha, Mgr. Novotný

11/E)
Bere na vědomí informaci k prodeji domů – ceny, schválený záměr prodeje.                JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
                místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky