• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. RaM 17.června 2008

Informace z jednání 13. schůze Rady města Cvikova ze dne 17. června 2008

175/08

Nedoporučuje snížení kupní ceny pozemků v k.ú. Cvikov na základě žádosti p. Martina Kameníka. (6 pro, 1 nepřítomen)

176/08

Ve věci prodeje domu č.p. 214 v Ústavní ulici Cvikov II  rada

a) nedoporučuje prodej  domu č.p. 214 na p.č.st. 335 – zastavěná plocha o výměře 201 m2 k.ú. Cvikov (ul. Ústavní) a doporučuje zamítnout žádost Jana a Ireny PAVELKOVÝCH, Mírová 128, Mimoň  (6 pro, 1 nepřítomen)

b ) doporučuje ke schválení návrh rady města ve věci prodeje domu č.p. 214 Ústavní ulice Cvikov II – zpracování nového znaleckého posudku včetně pozemků po jejich vytyčení, oddělení a zaměření, zveřejnění prodeje objektu za odhadní cenu, prodej prostřednictvím realitní kanceláře.  (6 pro, 1 nepřítomen)

177/08

Převod pronájmu – rada projednala a

a)     schvaluje pronájem p.p.č. 3022/1 –část o výměře 453 m2 z celkové výměry 5512 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: zast.úz.-smíšené obytné území, účel: zahrada - žadatel o ukončení pronájmu: Zdeněk NIGRIN, Cvikov, Sad 5.května 130, ukončení nájmu dle návrhu ke dni 31.5.2008 - žadatel o pronájem: Iva POTMĚŠILOVÁ, Cvikov, Sídliště 584, za cenu 1.50 Kč/m2/rok (6 pro, 1 nepřítomen)

 

              prodloužení pronájmu a pronájem  – rada projednala a 

b)     schvaluje pronájem p.p.č. 44/1 – část o výměře 231 m2 z celkové výměry 4039 m2 k.ú. Cvikov - žadatel: Jaroslav MAREŠ, Cvikov, Kollárova 22 – účel: zahrada (6 pro, 1 nepřítomen)

c)      schvaluje pronájem p.p.č. 44/1 – část o výměře 267 m2 z celkové výměry 4039 m2 k.ú. Cvikov p.p.č. 44/2 – část o výměře 105 m2 z celkové výměry 233 m2 k.ú. Cvikov - žadatel: Bohuslav HAVLÍČEK, Cvikov, Palackého 142 – účel: zahrada (6 pro, 1 nepřítomen)

d)     schvaluje pronájem p.p.č. 3145/1 - část o výměře 1430 m2 z celkové výměry 1463 m2 k.ú. Cvikov - žadatel: Petr FEIX, Cvikov, Horova 419 – zahrada (6 pro, 1 nepřítomen

e)     žadatel: BIOCHOV, Zákupy, Nové Zákupy 315 – sekání trávy – cena 0,10 Kč/m2/rok - návrh pronájmu na dobu neurčitou – výpověď dohodou v případě veřejného zájmu (měsíční výpovědní lhůta) prodloužení NS č. 329 a 330:

p.p.č. 1627/4 o výměře 2364 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 2533/2 o výměře 2314 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 1635/1 o výměře 2639 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 1629 o výměře 5966 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 1693/1 –část o výměře 3000 m2 z celk.výměry 14766 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 2485/4 o výměře 2530 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 3084/8 o výměře 52 m2 k.ú. Cvikov

                   převod od PF:

p.p.č. 741/1 o výměře 15001 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 3420/8 o výměře 25372 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 2363/4 o výměře 13439 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 2454/5 o výměře 7880 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 3731/2 o výměře 470 m2 k.ú. Cvikov

                   nový nájem:

p.p.č. 1830 o výměře 142 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 3111/11 –část o výměře 120 m2 z celk.výměry 2584 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 3111/19 o výměře 7771 m2 k.ú. Cvikov

p.p.č. 2979/1 o výměře 21003 m2 k.ú. Cvikov

schvaluje pronájem

                  (6 pro, 1 nepřítomen)

f)        neschvaluje  pronájem  p.p.č. 442 -část dle zákresu z celkové výměry 515 m2 k.ú. Cvikov p.č.st. 402 -část dle zákresu z celkové výměry 188 m2 k.ú. Cvikov       žadatel: Pavel TUMA, Cvikov, Lesní 353, účel: skladovací plocha, využíváno jako technická plocha (6 pro, 1 nepřítomen)

g)     pozastavuje schválení pronájmu p.p.č. 446/2 o výměře 520 m2 k.ú. Cvikov (ul. Smetanova) - žadatel: Dagmar FIBRICHOVÁ, Liberec, Matoušova 56, Karel KOŽMÍN, Cvikov, Havlíčkova 446 účel: zahrada - podmínka, že bude doplacen nájem za předchozí dobu užívání - za cenu 1,50 Kč/m2/r, do doby vyřešení celé lokality. (6 pro, 1 nepřítomen)

h)      schvaluje pronájem p.p.č. 60/7 o výměře 1000 m2 k.ú. Lindava, p.p.č. 60/2 –část o výměře 4800 m2 z celkové výměry 6318 m2 k.ú. Lindava - žadatel: Marta LOHROVÁ, t.č. Lindava 244, účel: sekání trávy za cenu 0,10 Kč/m2/rok s upozorněním, že město nebude zajišťovat přístup na pozemky (6 pro, 1 nepřítomen)

i)        schvaluje pronájem p.p.č. 224 – trvalý travní porost výměře 2472 m2 k.ú. Lindava, p.č.st. 313 –zast.pl.-zbořeniště o výměře 165 m2 k.ú. Lindava - žadatel: Dušan LÁRYŠ, Svitava 18, účel: sekání trávy za cenu 0,10 Kč/m2/rok  (6 pro, 1 nepřítomen)

j)        schvaluje pronájem  části  p.p.č. 156/2 o výměře 263 m2 k.ú. Cvikov, žadatel: Josef ŽÁK, Mlýnská 68, Cvikov, bez oplocení, cena 1,- za m2 (6 pro, 1 nepřítomen)

k)      souhlasí se zaměřením pozemku pro zřízení věcného břemene vstupu a vjezdu na část pozemku p.p.č. 156/2 o výměře 263 m2 k.ú. Cvikov žadatelé: Jaroslav a Blanka TRSKOVI, Košťaty, Ležáky (6 pro, 1 nepřítomen)

l)         souhlasí s prodloužením lhůty k realizaci prodeje pozemku p.č. 1475/1 – zahrada, dle usnesení ZM dne 1.11.2007  - termín úhrady kupní ceny Janou Prokopovou, bytem Cvikov Kollárova 31 do 30.6.2008 (6 pro, 1 nepřítomen)

m)   odkládá projednání žádosti  p. Říhy, p. Šimka, p. Herčíka o odprodej pozemků v k.ú. Lindava pro účely rekonstrukce lindavského rybníka do doby předložení založení občanského sdružení a převodu pozemku p.č. 904/5 v k.ú. Cvikov na město (6 pro, 1 nepřítomen)

178/08

Schvaluje zápis a písemný přepis  do kroniky města Cvikova za r. 2005 .

Zápis za rok 2006 bude předložen k projednání  26.8.2008. (6 pro, 1 nepřítomen)

179/08 

Souhlasí s vydáním Průvodce Cvikovem  -  3000  ks,  celkem hodnota 57 tis. Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

180/08 

Schvaluje odpis neprodaných Kalendářů města Cvikova  r. 2007 dle návrhu. (6 pro, 1 nepřítomen)

181/08   

 Doporučuje ZM schválit odpis dislokačního poplatku bývalého s.p. Interiér Praha dle návrhu.  (6 pro, 1 nepřítomen)

182/08 

Doporučuje ZM schválit Závěrečný účet hospodaření města za r. 2007  s výhradou.

a přijmout  navrhovaná opatření k odstranění nedostatků . (6 pro, 1 nepřítomen)

183/08

Doporučuje ZM schválit návrh rozpočtových změn č. 19 dle návrhu. (6 pro, 1 nepřítomen)

184/08 

Souhlasí s poskytnutím příspěvku 3 tis. Kč Cyklorenově Cvikov na zajištění závodů a souhlasí s propagací města – užití velkého znaku města. (6 pro, 1 nepřítomen)

185/08 

Schvaluje odpis a likvidaci majetku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov – vybavení školní jídelny v hodnotě 9981,- Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

186/08

Souhlasí s prodloužením doby konání hudební produkce (Osadní výbor Drnovec – akce v r. 2008 do 02,00 hodin, do 03,00 hod. rodinná oslava M. Křováková v měsíci srpnu, do 03,00 hod. Maracana cup 28.6.08, do 03,00 hod. A. Kučera, Lindava 198  akce 21.6.08, do 03,00 hod. akce FK Cvikov dne 21.6.08, neuděluje souhlas k udělení výjimky  p. Štyndlové). (6 pro, 1 nepřítomen)

188/08

Doporučuje ZM jmenovat M. Doležala, bytem Drnovec, členem Osadního výboru Drnovec. (6 pro, 1 nepřítomen)

189/08

Souhlasí s užitím znaku města pro Místní organizaci Svazu tělesně postížených Cvikov  na trička . (6 pro, 1 nepřítomen)

190/08

Vzhledem k nástupu na mateřskou dovolenou ruší pověření p. Andrey Srbové vedením stavebního odboru MěÚ Cvikov a pověřuje p. Pavla Pandadise zastupováním vedoucího stavebního odboru MěÚ Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

191/08 

 Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo – na zpracování projektové dokumentace  veřejného osvětlení  Trávník, Naděje  s firmou  ENPROSPOL . (6 pro, 1 nepřítomen)

192/08/

a) Souhlasí s uzavřením smluv  o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene

-   kanalizace -   sdružená přípojka –  pro stavebníky  6 RD v ulici Lesní .

- vodovodní a  elektro přípojky pro stavbu RD v Lindava stavebník p. Novák, p.Čiháková

- vodovodní přípojka  pro zahradu  žadatel p. Potměšil, p.  Dražkovič  L.

-  vodovodní a kanalizační přípojka – žadatel p.Kábel, stavba RD v ul. Dělnická

- obnova rekonstrukce kabelu telefonního vedení – v části ul. Žitavská za úplatu 11640 ,- Kč s firmou O 2 .

(6 pro, 1 nepřítomen)

b) Souhlasí  s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města – vodovodní a kanalizační přípojka a přípojka elektro  k RD manž. Trmalových v ulici Martinovo údolí.

(6 pro, 1 nepřítomen)

193/08 

Projednala seznam objektů  ve vlastnictví města, včetně žádosti o odprodej domu č.p. 38 na Náměstí Osvobození  a doporučuje ZM  přijmout opatření:  

vypracovat návrh jednotlivých zastupitelů do 22.8.2008 s uvedením – prodat, neprodat, poznámka nerozhodné. Rada shrne návrhy a předloží ZM. (6 pro, 1 nepřítomen)

Doporučuje odložení žádosti o prodej č.p. 38 do doby projednání celkového seznamu. (6 pro, 1 nepřítomen)

194/08 

Doporučuje ZM schválit převod dokončených investic na školských zařízeních dle návrhu předávacího protokolu do správy příspěvkových organizací. (6 pro, 1 nepřítomen)

195/08

Souhlasí s ukončením nájmu nebytového prostoru prodejny  v č.p. 295 Komenského ulice k 30.6.2008 dosavadním nájemcem p. Janou Zedníkovou. Vypsání nabídky uvolněného pronájmu. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

 Dále rada projednala a

-         bere na vědomí uzavření Mateřské školy Sídliště od 14.7. do 8.8. 2008, Mateřské školy Jiráskova od 21.7. do 15.8. 2008

-         bere na vědomí informaci stavebního technika p. Vrabce o vyjádření SČP k další plynofikaci města – zpracování garančních protokolů do r. 2010 s uvedením odkupních cen

-         bere na vědomí informaci starosty o jednání s majiteli fary v Lindavě, nebudou prodávat, provedou zabezpečení

-         bere na vědomí návrh Ing. Beránka na odkoupení pozemků pro město v k.ú. Lindava pro další výstavbu (dražba 26.6.08)

 

            JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

              místostarosta města                                     starosta města


↑ jdi na obsah stránky