• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. RaM 19.června 2007

Informace z jednání Rady města Cvikova 13. schůze dne 19. června 2007

175/07

Schvaluje zápis roku 2006 do kroniky místní části Drnovec. (5 pro) 

176/07 

Schvaluje přidělení bytu v DPS – p. Pospíšilová,bytem Cvikov,  manž. Váňovi, bytem Lindava. (5 pro) 

177/07 

Vzala na vědomí  zprávu ing. Dostála - průběžnou informaci o projektové dokumentaci a prostorového řešení objektu Sokolovny v Komenského ulici.

178/07 

Projednala závěrečný účet města - vyjádření souhlasu - bez výhrad, včetně projednání výsledků hospodaření příspěvkových organizací.

Doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet za rok 2006 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2006  bez výhrad.  (5 pro, 2 nepřítomni)

179/07

Schvaluje výši úhrady za stravné  v MŠ Jiráskova  Cvikov od 1.9.2007 navýšení o 2,- Kč. včetně rozdělení na svačiny a oběd. ( 5 pro)

180/07

Uděluje MŠ Jiráskova Cvikov  výjimku v počtu dětí  na školní rok  2007/2008

vyšší počet dětí :   l. tř. 20  dětí,  2. tř.   25 ,  3. tř.   27,   4 .tř.   20 dětí . (5 pro) 

183/07

Schvaluje   změnu (dodatek)  mandátní smlouvy mezi městem a s.r.o Služby města Cvikov při správě bytů a nebytových prostor - oprávnění  k uzavírání nájemních smluv na byty a nebytové prostory, včetně podpisu smluv, ukončení nájemních smluv na byty a nebytové prostory dohodou včetně podpisu těchto dohod, dávat výpovědi z uzavřených nájemních smluv na byty a nebytové prostory, včetně jejich podpisu.

(5 pro)

184/07 

Vzala na vědomí dopis p. Toušové, bytem Cvikov, Palackého 181 - plnění nápravných opatření v souvislosti s výstavbou ČOV – zasláno k vyjádření p. Klikara  ze SVIS a SVS Ústí nad Labem – úhrada kanalizační přípojky jako náhrady vzniklých škod.

185/07 

Pozastavení projektové práce na kanalizaci Lindava – doporučuje, ukládá svolat jednání se  SVIS, změna územního plánu na základě jednání s dodavateli – bezvýkopové práce – změna plánu rozvoje kanalizace Libereckého kraje - investiční záměr – 22 tis., dokumentace pro změnu plánu rozvoje kanalizací Lbc. kraje. Nesouhlas města, projednat s krajským úřadem. Požadavek písemného vyjádření SVIS. (5 pro)

186/07 

Návrh SOLK – zpracování katalogu průmyslových zón, zájem města ano, potřeba specifikovat finanční náklady na město Cvikov. (5 pro)

187/07 

Vzala na vědomí informaci firmy s.r.o SCA Packaging Česká republika o zájmu výstavby v průmyslové zóně – pozemek cca  - 16 tis. m2 -  blokace  pozemků, rada doporučuje ZM vzít na vědomí  .

188/07 

Doporučuje ZM zařazení akce rekonstrukce školek  MŠ Jiráskova a MŠ Sídliště, pracoviště ZŠ a MŠ v Nerudově ul. do akcí rozvoje města skupina A na r. 2007-2010. (6 pro)

189/07 

Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu na akci most Lindava -  vícepráce  dle návrhu.

167 tis. Kč (  6 pro)

190/07

Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu na akci  DPS – půdní vestavba 320 tis. Kč, vícepráce dle návrhu. (6 pro)

 

191/07 

Doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 smlouva o dílo na plynofikaci ČSA - dle výběrového řízení. (6 pro)

192/07

Doporučuje ZM schválit dodatek smlouvy s firmou UGA – nový povrch komunikace, bez rozpočtové změny, dodatek č. 1 - smlouva o dílo, příprava území pro výstavbu 9 RD Ústavní Cvikov. (6 pro)

193/07 

Souhlasí s udělením výjimky prodloužení doby konání hudební produkce – 30.6. 2007 do 03.00 hodin, pořadatel p. Škrabánek Josef, Lindava, areál hřiště. (6 pro)

194/07

Projednala žádost p. Polakoviče na prodloužení termínu úhrady kupní ceny za objekt č.p. 214  do 31.7. 2007 a souhlasí s prodloužením. (4 pro,1 nepřítomen, 1 zdržel)

195/07 

Projednala žádost o prodej čp. 295 ul. Komenského – původní pronájem+ byt , zájemce p. Nedbal, převzetí závazků stávajících nájemních smluv. Rada doporučuje přehodnocení stanovisko o prodeji objektu. (2 pro, 2 proti , 1 zdržel, 1 nepřítomen)

197/07

Souhlasí s podnájmem  č. 01 v č.p. 346 Československé armády Cvikov, nájemce Milan Falcman,  podnájemník Pavel Janda, trvale na adrese Cvikov, Sídliště 557, na dobu 1 roku. (5 pro, 1 nepřítomen)

198/07 

Hasičské slavnost 140 let - 15. září 2007. Z rozpočtu MKK, cca 90 tis. Kč. (6 pro)

199/07 

Doporučuje ZM schválit spoluúčast 10 % - kabiny FK Cvikov - dostavba jídelny, dotace  3000000 Kč,   300 tis. z města, provedení 1. etapy.  (6 pro)

201/07

Rada doporučuje prodej pozemků  

zahrádkářské kolonie u školního hřiště v k.ú. Cvikov dle žádostí občanů:

1. David Lupoměský, B. Němcové 179, Cvikov, p.p.č. 1154/3 – zahrada o výměře 469 m2, č. 1138/3 – trvalý travní porost o výměře 273 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

2. Bohumil Trefný, B. Němcové 179, Cvikov,  p.p.č. 1154/4 – zahrada o výměře 168 m2, č. 1138/4 – trvalý travní porost o výměře 161 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

3. Jaroslav Slavík, Čs. armády 118, Cvikov, p.p.č. 1154/5 – zahrada o výměře 250 m2, č.  1138/5 – trvalý travní porost o výměře 154 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

4. Angelov Valov Nikolay, Jáchymovská 242, Liberec, p.p.č. 1154/6 – zahrada  o výměře 212 m2, č. 1138/6 – trvalý travní porost o výměře 154 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

5. Václav Mašek, Sídliště 589, Cvikov, p.p.č. 1154/7 – zahrada o výměře 209 m2, č. 1138/7 – trvalý travní porost o výměře140 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

6. Vlastimil Andrš, Horovy sady 908, Nový Bor, p.p.č. 1154/8 – zahrada o výměře 216 m2, č. 1138/8 – trvalý travní porost o výměře 119 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

7. Vladislav Tima, Sídliště 554/, Cvikov, p.p.č. 1154/9 – zahrada o výměře 463 m2, č. 1138/9 – trvalý travní porost o výměře 186 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

8. Miroslav Tancoš, Nemocniční 524, Nový Bor, p.p.č. 1154/10 – zahrada o výměře 258 m2, č. 1138/10 – trvalý travní porost o výměře 87 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

9. Zdeněk Fridrich, B. Němcové 179, Cvikov, p.p.č. 1154/11 – zahrada o výměře 251 m2, č. 1138/11 – trvalý travní porost o výměře 54 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

10. František Andrle, Komenského 105, Cvikov, p.p.č. 1154/12 – zahrada o výměře 306 m2, č. 1139/4 – trvalý travní porost o výměře 60 m2, vše za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

11. Zdena Libichová, Mánesova 546, Cvikov, p.p.č. 1154/13 – zahrada o výměře 392 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

12. František Červinka, Mánesova 546, Cvikov, p.p.č. 1154/14 – zahrada o výměře 343 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

13. Herbert Müller, Mánesova 547, Cvikov, p.p.č. 1154/15 – zahrada o výměře 528 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

14. Jiří Stehlík, Sídliště 596, Cvikov, p.p.č. 1154/16 – zahrada o výměře 279 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

15. Pavel Polák, Mánesova 546, Cvikov, p.p.č. 1154/17 – zahrada o výměře 235 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

16. Radek Šťastný, Sídliště 580, Cvikov, p.p.č. 1154/18 – zahrada o výměře 237 m2,  za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

17. Pavlína Ondrušková, Čs. armády 119, Cvikov, p.p.č. 1154/19 – zahrada o výměře 309 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

18. František Blažek, B. Němcové 177, Cvikov, p.p.č. 1154/20 – zahrada o výměře 226 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

19. Tomáš Čapek, Sídliště 597, Cvikov, p.p.č.1154/21 – zahrada o výměře 263 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

20. Jaroslav Vodička, Sídliště 554, Cvikov, p.p.č. 1154/22 – zahrada o výměře 249 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

21. Ladislav Pěnička, Sídliště 596, Cvikov, p.p.č. 1154/23 – zahrada o výměře 210 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

22. Ludmila Marholdová, Nemocniční 38, Krásná Lípa, p.p.č. 1154/24 – zahrada o výměře 510 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

23.  Lubomír Cajz, Mlýnská 52, Cvikov, p.p.č. 1154/25 – zahrada o výměře 466 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

24. Petr Čechal, Sídliště 576, Cvikov, p.p.č. 1154/26 – zahrada o výměře 465 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

25. Milan Tauchmann, Sídliště 597, Cvikov, p.p.č. 1154/27 – zahrada o výměře 239 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

26. Josef Daniel, Mánesova 546, Cvikov, p.p.č. 1154/28 – zahrada o výměře 204 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

27. Karel Zeman, Sídliště 575, Cvikov, p.p.č. 1154/29 – zahrada o výměře 441 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

28. Josef Němeček, Na svahu 607, Cvikov. p.p.č. 1154/30 – zahrada o výměře 704 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

29. Andrea Němečková, Pivovarská 48, Cvikov, p.p.č. 1152/5 – zahrada o výměře 415 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

30. Petr Kořán, Sídliště 580, Cvikov, p.p.č. 1154/31 – zahrada o výměře 398 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

31. Lenka Paterová, Sídliště 576, Cvikov, p.p.č. 1154/32 – zahrada o výměře 218 m2, č. 1152/6 – zahrada o výměře 100 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

32. Jiří Ziguška, Sídliště 551, Cvikov, p.p.č. 1154/33 – zahrada o výměře 219 m2, č. 1152/7 – zahrada o výměře 99 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

33. Jana Barešová, Sídliště 577, Cvikov. p.p.č. 1154/34 – zahrada o výměře 453 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

34. Olga Zahrádková, Sídliště 551, Cvikov, p.p.č. 1154/35 – zahrada o výměře 281 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov

35. Rudolf Zubák, B. Němcové 159, Cvikov, p.p.č. 1154/36 – zahrada o výměře 399 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov 

K cenám bude připočítán 500,- poplatek za kolek, 3% daň z převodu nemovitostí a poměrná část z faktury za geometrické zaměření ve výši 1581,- Kč.

 

další pozemky dle žádostí občanů

36 .Lenka HÁJKOVÁ, Cvikov, Sídliště 576, za účelem zahrady p.p.č. 1475/2 –bez zajištění přístupové cesty,  zahrada o výměře 809 m2 k.ú. Cvikov, lokalita ČSA, 30 Kč/m2,

37.  Miroslav a Jaroslava ŠMÍDOVI, Cvikov, Smetanova 223, za účelem zahrady p.p.č. 3559 – zahrada o výměře 55 m2 k.ú. Cvikov, 30 Kč/m2                                                                                     

38.  Robert BERKI, Cvikov, Mánesova 541, za účelem výstavby RD, st.p.č. 591 – zbořeniště o výměře 186 m2 a p.p.č. 2525 – zahrada o výměře 409 m2, podmínka koupě přilehlého pozemku 2528 o výměře 90 m2, k.ú. Cvikov, lokalita Tovární ul., 100 Kč/m2  ,                                                                                                   

39. Roman HOŠIC, Česká Lípa, Žitavská 2533, za účelem zahrady, část p.p.č. 276/3 – zahrada o výměře  dle geometrického vytyčení oplocené části, k.ú. Lindava (u č.p. 148) 30 Kč/m2

40. Bc. Pavel ŠANDOR, Česká Lípa, Havířská 2035, za účelem rozšíření zahrady, p.p.č. 494/2 – zahrada o výměře 567 m2 a p.p.č. 494/3 – zahrada o výměře 494 m2 k.ú. Lindava (u č.p. 317)

30 Kč/ 

41. Anna JELÍNKOVÁ,Praha 9-Kyje, Manželů Dostálových 1303, p.p.č. 114 – trvalý travní porost o výměře 115 m2 k.ú. Lindava (u č.p. 214), 30,- Kč/m2    

bod 1-41  (6 pro)

202/07

 

Nabytí pozemků do majetku města: 

a) - doporučuje souhlasit s nabytím p.p.č. 2124 o výměře 356 m2 – ostatní plocha k.ú. Lindava od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR do majetku města – cesta k vodojemu (6 pro)

b) -  pověřuje místostarostu vstoupit v jednání ve věci ceny a odkoupení p.p.č. 3895 o výměře 193 m2 – ostatní plocha k.ú. Cvikov od BENZINY, státní podnik „v likvidaci|“, Praha 10 – vlastnictví pozemku podstatné pro kolaudaci připojení na veřejné sítě (AUTOKLUB Cvikov); kupní cena 50 120,- Kč (6 pro)

c)  - p.p.č. 2202 o výměře 3890 m2 v k.ú. Lindava přístupové cesty k bývalému koupališti  v Lindavě od Pozemkového fondu ČR, bezplatný převod na město k zajištění přístupu  k pozemkům města (6 pro)

203/07

Schvaluje pronájem pozemků města

a) Milan FARKAŠ, Cvikov, Vančurova 604, za účelem zahrady st.p.č. 741 – zbořeniště o výměře 118 m2, st.p.č. 453 – zast.plocha a nádvoří o výměře 66 m2, p.p.č. 556 – zahrada o výměře 202 m2 vše k.ú. Cvikov, 1,50 Kč/m2/rok        

b) Karel VOKŘÍNEK, Cvikov, Luční 635, za účelem rozšíření zahrady, p.p.č. 2885 – zahrada o výměře 2214 m2 k.ú. Cvikov, 1,50 Kč/m2/rok                        

c) Josef JANČAR, Lindava č.p. 97, za účelem zahrady, p.p.č. 437/2 - trvalý travní porost o výměře 1087 m2 k.ú. Lindava , 1,50 Kč/m2/rok

(6pro)

204/07                         

Doporučuje ke schválení:zřízení věcného břemene na pozemku města a při prodeji p.p.č. 56/1 – ostatní plocha k.ú. Cvikov, Kolárova ul. – zachování přístupu a příjezdu k nemovitostem č.p.31, 40, 39, 38, 37, 36 (6 pro)

 

 Dále rada projednala a

- vzala na vědomí informaci starosty o zprávě  ing. Jarolíma z  MB Reality s.r.o informace o prodejní ceně č.p. 64  - 9 700  tis.Kč, informace do ZM

- informace pro osadní výbor Lindava – závěr jednání s SVIS ve věci tlakové kanalizace Lindava Svitava, jediné řešení - tlaková společně s vodovodem - převzetí hlavních řádů, čerpací jímky s čerpadly budou v majetku města, SVS nebude řešit obnovu zařízení. Město nemá peníze na údržbu, nutno další jednání, veřejné projednání, dále otázka ponechání v majetku  města a provozování

- odkládá  žádost p. Čermáka Petra o povolení pronájmu bytu  č. 03 Mánesova 540, Cvikov

-  pověřuje stavebního technika u  nově budované  inženýrské sítě „Za Turkem“ – přípojky na soukromé pozemky – zjistit, kdo z vlastníků pozemků z levé strany má zájem o zřízení přípojek k síti z důvodu výstavby plánované komunikace

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky