• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. RaM 27.června 2006

Informace z jednání 13. schůze  Rady města Cvikov dne  27.6. 2006

153/06

Rada doporučuje ZM schválit převod pozemku  - vrácení 28 m2 do majetku p. Miroslava Pance, bytem Cvikov, Ústavní ul. vzhledem k tomu, že nebyla provedena registrace kupní smlouvy na Katastrálním úřadu Česká Lípa v r. 1995. (ze strany žadatele p. Pance bude provedeno vrácení uhrazené kupní ceny 761,- Kč za pozemek, provedeno oplocení na jeho náklady, ze strany města bude provedena demolice kolny). (7 pro)

154/06

Uděluje výjimku z vyhlášky 6/2005  k prodloužení doby konání hudební produkce vystoupení skupiny Brutus + taneční zábava  dne 21.7. 2006 v areálu kynologického klubu  od 19.00 hod do 03.00 hodin, pořadatel p. Trnka Petr. (7 pro)

155/06

Souhlasí s pronájmem

 

- části pozemku pro účely zahrádky  zahrádkářská lokalita Trávník p. Janovi Draškovičovi ml., bytem Cvikov  Dělnická 339 (ukončení nájmu p. Jan Draškovič st., bytem Cvikov Pivovarská ul.)

- části pozemku pro účely zahrádky zahrádkářská lokalita Wolkerova ul. p. Marcele Černé, bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Albert Páleník)

- části pozemku pro účely zahrádky zahrádkářská lokalita Trávník p. Renému Límovi, bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Povolný)

(7 pro)

156/06

Souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy pozemku pro účely zahrádky p. Jiřímu Kleinerovi, bytem Cvikov. (7 pro)

157/06

Souhlasí s převodem nájemní smlouvy bytu města v č.p. 597 Cvikov II Sídliště na Jarmilu Nigrinovou (dřívější nájemce matka Jiřina Nigrinová). (7 pro)

158/06

Souhlasí s prodloužením nájemních smluv pozemků pro účely zahrádek ( Petr Prokop, Věra Švermová, Vladimír Červeň). (7 pro)

159/06

Převod objektu bývalého učiliště v ul. Československé armády – bývalá tělocvična do majetku města – probíhá schvalování darovací smlouvy objektu do majetku, 27.6.06 schválení na zastupitelstvu kraje – krádež krytiny, zabezpečení proti dešti – využití krytiny ze ZŠ, náklad cca 30 tisíc Kč. Rada ukládá místostarostovi prověřit pojištění objektu ze strany Lbc.kraje a možné úhrady opravy ze strany pojišťovny. ( 7 pro)

160/06

Doporučuje ZM schválit záměr obnovení přechodu pro chodce na silnici I/13 v Pivovarské ul. u křižovatky do Zahradní ul. a zadání zpracování projektové dokumentace  – nástupní místo+ chodník+veřejné osvětlení. (7 pro)

 

Dále rada projednala a

 

-          bere na vědomí změnu termínu konání pravidelných měsíčních trhů na náměstí – pořadatel p. Chaloupka na každé 3. úterý v měsíci

-          vzala na vědomí informaci ohledně jednání ve věci stavebního povolení na rekonstrukce DPS, nutné zaměření objektu dle skutečného stavu, jednání s majiteli sousedních nemovitostí

-          pověřuje stavebního technika posouzením a předložením návrhu řešení pronájmu části č.p. 137 pro účely rozšíření nebytového prostoru provozovny cukrárny BECY na jednání rady 11.7.2006

-          předává k vyjádření bytové komise SMC žádost p. Petra Čermáka o přidělení bytu (vyjádření do 11.7.2006)

-          připomínku p. Krska na vyčištění čapího hnízda na objektu ZŠ a MŠ v Lindavě k možnosti zajištění oprav  zajistí  referentka ŽP p. Kolbabová

 

 

JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                  starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky