• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. RaM 27.srpna 2002

Usnesení Rady města Cvikova ze 13. schůze dne 27. srpna  2002

 

Kontrola usnesení:

39/02 – zpracování projektu regenerace Sídliště a půdní nástavba čp. 546,547-informace budou podávány průběžně

75/02- příspěvek či vybavení DL Cvikov – v řízení

106/02 – Patria Finance – návrh nové smlouvy – svolání schůzky, zatím není vyjádření od právníka, za období prázdnin zisk 25O tis.Kč

125/02 – pozvání lesního hospodáře p.Hakla na jednání rady

127/02 – výsledky kontroly FÚ Č.Lípa – dotace půdní vestavby – předáno na MF- dosud bez vyjádření

134/02 – pozastavení žádosti DDM Cvikov na navýšení rozpočtu – pozastaveno

 

vyřazuje:  87/02,103/02, 116/02,  89/02,91/02,92/02,99/02,100/02,102/02,104/02(98/22), 105/02,108/02,115/02,116/02,123/02,124/02,126/02,128/02,129/02, 130/02, 131/02,132/02, 135/02, 133/02, 135/02,136/02

 

137/02

K usn. 103/02 a 87/02 rada souhlasí s předáním autobusu do správy ZŠ a MŠ Cvikov.

 

138/02

Vyhlášení sbírky ZM – pomoc vybrané obci KLY. Souhlasí s průběžným odesíláním finančních prostředků z  konta sbírky.

 

139/02

Souhlasí s uložením pokuty za neplnění ohlašovací povinnosti dle vyhlášky o místním poplatku za odpady – výše pokuty 200,- Kč na dospělého občana + povinnost doplatit dlužný poplatek.

 

140/02

K novele zákona o odpadech – souhlasí s vypsáním výběrového řízení na firmu k odvozu a likvidaci odpadů, svolání jednání září 2002.

 

141/02

Příprava právní subjektivity předškolních zařízení a ZUŠ. Podklady budou předložena na příští zasedání rady.

 

142/02

Souhlasí s přidělením garsoniéry v DPS p. Jiřině Lošotové,bytem Cvikova Vančurova ul.212. od 9/02.

 

143/02

 Vzala na vědomí vyúčtování dopravní obslužnosti ČSAD za 2.čtvrtletí 2002.

 

 

 

144/02

Vzala na vědomí informaci o opravě studny v Lindavě, výměna čerpadla, zajištění prací ze strany SMC. Souhlasí s nákupem čerpadla ve výši 16249,8 Kč z havarijního fondu.

 

145/02

Prodej bytu 1+3 Sídliště – výsledek obálkové metody – vzala na vědomí informaci o průběhu a vyhodnocení nabídky na prodej bytu, nezařazení obálky M.Plhalové. Rada ruší rozhodnutí komise pro otevírání a vyhodnocení nabídek z důvodu pochybení a souhlasí s prodejem bytu M.Plhalové, na základě nabídnuté ceny v l.kole 205 tis.Kč.

 

146/02

Souhlasí s podnájmem bytu manž. Duškových v čp.261 ve Vančurově ul. Miroslavovi Jandákovi.

 

147/02

Pozastavuje žádosti Tancošové Boženy,Tancošové Boženy ml., Lorberové Edity ve věci podnájmů bytů s tím, že podnájem bude projednán po úhradě dlužného nájemného a služeb stávajících nájemníků.

 

148/02

Souhlasí s pronájmem pozemku o výměře 4x4 m u čp.159 v ul.B.Němcové na umístění montované garáže p. Kubaty.

 

149/02

Souhlasí s výměnou bytu v čp.303 Mart.údolí – uvolněný po p.Karkovi – Kateřině Kovalevové. 

 

150/02

Projednala žádost faráře Římskokatolické církve ve Cvikově na pomoc při úpravě domu čp. 127, doporučuje poskytnutí pomoci na úpravě bytu s tím, že rozsah bude upřesněn na příštím zasedání.

 

151/02

Souhlasí s navýšením příspěvku DDM Cvikováček Cvikov ve výši 28 tis. Kč /dle vyúčtování/  na úhradu nedoplatku plynu .

 

152/02

Doporučuje ZM snížení kupní ceny za čp. 37 Svitava na částku  250 tis.Kč+poplatky – prodej p.Halamovi a snížení kupní ceny za čp. 246 Lindava  na částku 2OO tis. + poplatky + věcné břemeno na studni pro manž. Vobořilovi a město – prodej p.Moravcovi.

 

153/02

Projednala nabídky na prodej čp. 35 v ul.Čsl.armády – žádost p.Gromanové a manž. Týřových – doporučuje prodej obálkovou metodou – základní cena 100 tis.Kč

 

154/02

Vzala na vědomí stížnost p.Čapka na užívání plochy u čp. 99 ve Vančurově ul. Cvikov s tím, že se jedná o volnou plochu – veřejné prostranství.

 

 

155/02

Nepřijala návrh na vstup města Cvikov do Sdružení obcí Libereckého kraje – Smržovka.

 

 

         Petr Kořínek                                                    Jaroslav Hanzlíček

         místostarosta                                                  starosta města


↑ jdi na obsah stránky