• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. RaM 28.června 2011

Usnesení 13. schůze Rady města Cvikova 28. června 2011

účast:  6 členů , 1 omluven Mgr. Jakobi

290/11
Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti – projednávání přestupků – s obcí Radvanec, za úplatu dle návrhu, na dobu neurčitou. (6 pro, 1 nepřítomen)

291/11
Souhlasí s přijetím věcného daru dle návrhu příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

292/11
Nesouhlasí s převedením nebytového prostoru prodejny v č.p. 105 Komenského ulice Cvikov I, v případě uvolnění bude v souladu se zákonem o obcích provedena veřejná nabídka pronájmu nebytového prostoru. (6 pro, 1 nepřítomen)

293/11
Nesouhlasí s provedením výměny výloh a dveří u nebytového prostoru v č.p. 56 Pivovarská ulice Cvikov II vzhledem k tomu, že objekt je určen k prodeji. (6 pro, 1 nepřítomen)

294/11
Neschvaluje prominutí poplatku z prodlení  za neuhrazené služby spojené s užíváním bytu , žadatel Jaroslav Plaček,bytem Cvikov. Dle usnesení zastupitelstva rada města může prominout poplatek z prodlení až po úhradě celé dlužné částky. Prominutí poplatku z prodlení je do výše  80 % . (6 pro, 1 nepřítomen)

295/11
Bere na vědomí informaci o rozsudku Okresního soudu v České Lípě  o zrušení výpovědi z nájmu bytu v č.p.  569 Martinovo údolí Cvikov  II  a souhlasí  s pokračováním řešení  právního sporu. (6 pro, 1 nepřítomen)

296/11
Souhlasí na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace Městského kulturního střediska Cvikov s prominutím úroku s prodlení ve výši 942,-Kč povinnému  Vlastimilovi Vnukovi, bytem Ústí nad Labem, bývalému nájemci restaurace v MKK, vzhledem k úhradě všech pohledávek vůči příspěvkové organizaci. (6 pro, 1 nepřítomen)

297/11
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemky   
A) p.p.č. 3435/1 část dle GP (cca 474 m˛) z celkové výměry 778 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost, ÚP: louky a pastviny
účel: zahrada
p.p.č. 470/1 část dle GP z celkové výměry 1375 m2  v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost, ÚP. louky a pastviny , lokální biocentrum
žadatel: HLOBEŇ Jaroslav (1968), Cvikov
(6 pro, 1 nepřítomen)
B) p.p.č. 2883/16 o výměře 74 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území (izofona hlukové zátěže denní i noční; místní komunikace obslužná; vodovod pásmo Nisan; středotlaký plynovod)
účel: scelení pozemků
žadatel: TOUŠ Martin, Cvikov
(6 pro, 1 nepřítomen)

298/11
K zajištění realizace usnesení ZM ze dne 24.6.2011 k  prodeji vybraných  objektů v majetku města  rada přijala toto usnesení:
- u ing. Picmausové objednat znalecké posudky na ocenění nemovitosti, stavební parcely pod objektem vč. objektu: v k.ú. Cvikov čp. 56 Cvikov I-Pivovarská na st.p.č.147; čp. 84 Cvikov I-Jiráskova na st.p.č. 109/1; čp. 105 Cvikov I-Komenského na st.p.č.78; čp. 295 Cvikov I-Komenského na st.p.č.75/2; čp. 354 Cvikov II-Komenského na st.p.č.706; stavba technického vybavení bez čp/če na st.p.č. 1465 ul.Družstevní, v k.ú. Lindava jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 170; čp. 30 Cvikov II-Pivovarská na st.p.č. 639/1 -pouze objekt (stavební parcela pod objektem není ve vlastnictví města);
+stodola na p.p.č. 141/15 k.ú. Cvikov (u čp. 314-Alšova ul.). Pozemkové parcely budou prodávány současně s objektem za cenu 30 Kč/m2 = tyto před prodejem vytyčit (aby nezasahovaly do komunikací nebo veřejně užívaných částí). Zajistí odbor správy majetku města.  (6 pro, 1 nepřítomen)

299/11
Rada schvaluje odstranění zjednodušené evidence p.p.č. 2885/30 o výměře 640 m2 k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: místní komunikace obslužná
- parcela není zapsaná na listu vlastnictví - podle zjednodušené evidence je  294 m˛ vlastnictvím Města
Společný GP (p.p.č. 2885/31 k.ú. Cvikov, ul. Luční)
(6 pro, 1 nepřítomen)

300/11
Smlouva o dílo mezi městem Cvikov a BREX, spol.s r.o. Liberec na realizaci „Obnovy mostu M-10 ve Cvikově poškozeného povodní v srpnu 2010“. Cena 924 723,54 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. (6 pro, 1 nepřítomen)

301/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo mezi městem Cvikov a BREX, spol.s r.o. Liberec na realizaci „Statické poškození kamenné dvouklenby M-11 k.ú.Cvikov poškozené povodní 7.a 8.srpna 2010“. Cena 2 027 957,16 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. (6 pro, 1 nepřítomen)

302/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo č. CI/ 169 /11 mezi městem Cvikov a Strabag a.s. Liberec na realizaci „ Oprava kamenné klenby mostu M-08 ve Cvikově poškozeného povodní v srpnu 2010“. Cena 878 702,68 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky.
(6 pro, 1 nepřítomen)

303/11
Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí ve třídě na školní rok 2011/2012 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Sídliště 592 Cvikov  na 28. (6 pro, 1 nepřítomen)

304/11
Souhlasí výplatou mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště 592 Cvikov dle návrhu. (6 pro, 1 nepřítomen)

305/11
Vyhodnocení nabídky prodeje objektu č.p. 38 Náměstí Osvobození Cvikov I, dle usnesení ZM č. 10 ze dne 24.6.2010. Podány 3 žádosti z řad nájemců objektu,1 nájemce nemá zájem o koupi objektu.
Rada posoudila žádosti a doporučuje ZM prodat objekt a uzavření kupní smlouvu dle schválených podmínek prodeje  nájemci  p. Pavlu Neckařovi (do SJM manželů Neckařových), bytem Cvikov . Doporučuje ZM zamítnout žádost o koupi objektu p. Reného Polakoviče a p. Michaely Prosové, oba bytem Cvikov, vzhledem k neuhrazeným pohledávkám za služby spojené s užíváním bytu, včetně případného penále,   a místního poplatku za komunální odpad. (6 pro, 1 nepřítomen)

306/11
Oprava znění usnesení rady  č. 248/11 z 14.6.2011 takto:
Projednala žádost p.Skibinské na schválení způsobu propagace obchodu – Svět hraček -  nástřikem stop na komunikaci. Rada doporučuje směrovky  na sloupech v rámci  informačního systému  města.

 
Dále rada projednala a
-    bere na vědomí uvolnění bytu č. 22 v DPS Cvikov, vzhledem k tomu, že je určen pro manželskou dvojici, odkládá přidělení bytu na měsíc září (6 pro, 1 nepřítomen)
-    nesouhlasí s prezentací města ve Zlatých stránkách firmy Mediatel Praha (6 pro, 1 nepřítomen)
-    bere na vědomí jízdní řád „Horského expresu – GEBIRGSEXPRESS – Cvikov – Jonsdorf-Oybin a zpět , každé úterý po dobu letních prázdnin
-    bere na vědomí podání žádosti p. Ing. Beránka o koupi objektu města, vzhledem k tomu , že dosud nebyla zveřejněna nabídka, žádost odkládá jako bezpředmětnou
-    k usn. 212/11 – nabídka volného nebytového prostoru č.p. 73 Drnovec – nebyla podána žádná nabídka v termínu do 28.6.2011, zveřejnění nabídky bude opakováno
-    k usn. 265/11+231/11 – žádost o prominutí penále u Úřadu regionální rady , penále ve výši 16190,87 Kč prominuto
-    k usn. 244/11 – rozvodná skříň u letního kina – bude nadále využíváno pro připojení stánku trafiky a případný odběr pro akce Městského kulturního střediska
-    k usn. 289/11 – upozornění nájemcům bytů na lhůty při podávání žádostí – bylo provedeno odborem správy majetku města


        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Ivo Čeřovský
        místostarosta města             člen rady města


↑ jdi na obsah stránky