• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. RaM 29.června 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 13. schůze dne 29. června 2004

 

150/04

K usn. 141/04 b1) – schvaluje  pronájem pozemků p. 1667 o výměře 6552 m2 a p. č. 1668 o výměře 410 m2 kynologickému klubu – bezplatně na dobu neurčitou. (6 pro)

151/04

Souhlasí s prodloužením hudební produkce do 03.00 hodin dne 3.7.2004 – Maracana Cup, žadatel Vladislav Pech. (6 pro)

152/04

Souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v č.p. 56 Pivovarská ulice Cvikov pro účely zřízení prodejny (nápojka, potraviny) p. Urbancové, bytem Cvikov, na základě vyhodnocení nabídek o pronájem. (6 pro)

153/04

Schvaluje odpis 2 ks PC sestavy z majetku města – v užívání ZŠ a MŠ Cvikov, odloučené pracoviště Lindava a  s bezplatným předáním vybraným žákům. ( 6 pro)

155/04

Petice občanů proti uzavření komunikace v parku – zhoršení bezpečnosti v přilehlých ulicích – žádost o řešení problematiky bezpečnosti. Rada vzala na vědomí s tím, že komunikace v současné době nebude uzavřena, k zajištění bezpečnosti bude provedena instalace zábradlí u schodů obou budov školy,  případně další zábradlí před budovou. (6 pro)

156/04

Návrh stavebních úprav nebytového prostoru čp. 73 v Drnovci – rozpočet  stav. prací a topení – bude provedena prohlídka objektu a posouzení návrhu a způsob provedení prací. (6 pro)

157/04

Projednala žádost manž. Stránských, Česká Lípa na změnu územního plánu a odkanalizování a rekultivaci pozemků a nedoporučuje ZM změnu územního plánu města dle žádosti. Otázka odkanalizování bude řešena v souvislostí s výstavbou kanalizace v ulici Čsl. armády. (6 pro)

 

Dále rada projednala   a 

- vzala na vědomí informaci o připravované dražbě pozemků Státního statku Bílý Kostel , možnost získání pozemků do majetku města (cesty a zájmová území), další jednání

- ukládá tajemníkovi  předložit na příštím zasedání 13.7. 2004 smlouvy na pronájem zařízení a pozemků mezi městem a Fotbalovým klubem, TJ Dynamo, Tenisovým klubem, AMK Svazarm, Kynologickým klubem (6 pro)

- vzala na vědomí žádost Univerzitního sportovního klubu Praha na pronájem pozemků kynologického klubu ve dnech 30.7.-1.8.2004 na uspořádání cykloturistické akce a souhlasí s pronájmem (otázka pronájmu bude projednána s kynologickým klubem) (6 pro)

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                       starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky