• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. RaM 29.června 2010

Informace z 13. schůze Rady města Cvikov dne 29. června 2010

Účast:  ze 7 členů rady  přítomno 6 členů, 1 omluven p.JUDr. Švehla

218/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. Děčín na p.č. 1136/1 a 1137/1 v k.ú. Cvikov pro 1x OM na st.p.č. 1612 k.ú. Cvikov – buňky školní hřiště  - věcné břemeno z r. 2007 – bezúplatné věcné břemeno.Náklady na zpracování GP a vklad na náklady ČEZ Distribuce a.s. Děčín. (6 pro)

219/10
Rada ruší na základě doporučení hodnotící komise  soutěž – veřejnou zakázku na akci „ MŠ Jiráskova 88, Cvikov – zateplení objektu a výměna oken“ z důvodu  překročení předpokládané rozpočtované  hodnoty díla (6 pro)
a
rada souhlasí se změnou zadávacích podmínek  vyhlášení nové soutěže :
rozpočtová částka  4 400 tis.Kč  jako maximální výše
roční obrat  za poslední 3 roky  - snížení na 20 mil. Kč za rok
reference o provedení staveb obdobného charakteru (ne jen školských)
stanovení termínu dokončení do 15. listopadu 2010
(6 pro)

220/10
Souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 310520 „Chodníky Cvikov „ dodavatel SaM a.s. Děčín  - posunutí termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek do 31.7.2010. (6 pro)

221/10
Souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  „ Rekonstrukce multifunkčního centra SEVER ve Cvikově“  - zhotovitel Sdružení  „Cvikov Sever – EG“ Česká Lípa – z důvodu opravy změny celkové ceny za dílo (chybný součet u objektu Vodohospodářské objekty díl 3. Svislé konstrukce )  o 267 076,- Kč s DPH, tj. z  55 490 406,- na 55 223 330,- Kč s DPH. (6 pro)

222/10
Souhlasí s krátkodobým pronájmem pozemků města
p.p.č. 2430/1 k.ú. Cvikov – o výměře 1.104 m˛
p.p.č. 2430/6 k.ú. Cvikov– o výměře 1.445 m˛
nájemce: BÉR Horst, Cvikov, - účel: posekání trávy, za cenu: 0,10 Kč/m˛/rok-alikvotní část
(6 pro)

223/10
Souhlasí s pronájmem pozemků města
a) p.p.č. 3179 k.ú. Cvikov – část z celk. výměry 3505 m˛ (ul. Žitavská)
žadatel: GAŠPÁROVI Zbyněk a Jiřina, Česká Lípa (ÚD: 03.06.2010-23.06.2010)
účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok, (6 pro)


b) pozemky k.ú. Lindava (7.619 m˛)
st.p.č. 178 o výměře 194 m˛,    za cenu:   Kč/m˛/rok
st.p.č. 179 o výměře 144 m˛,    za cenu:   Kč/m˛/rok
st.p.č. 180 o výměře 172 m˛,    za cenu:   Kč/m˛/rok
st.p.č. 181 o výměře 517 m˛,    za cenu:   Kč/m˛/rok
p.p.č. 377/3 o výměře 69 m˛,    za cenu:   Kč/m˛/rok
p.p.č. 378/2 o výměře 56 m˛,     za cenu:   Kč/m˛/rok
p.p.č. 384 o výměře 824 m,    za cenu:   Kč/m˛/rok
p.p.č. 381 o výměře 901 m˛,    za cenu:   Kč/m˛/rok
p.p.č. 378/1 o výměře 4.742 m˛,za cenu:   Kč/m˛/rok
všechny pozemky v záplavovém území-aktivní zóna, biokoridor
žadatel:  LOHR Václav, Lindava (ÚD: 03.06.2010-23.06.2010)
účel: sekání, pastva pro koně,  ohrazení pozemku - pronájem – za cenu 1,- Kč m˛/rok
(6 pro)

224/10
Nesouhlasí s pronájmem pozemků města  p.p.č. 2743/11 k.ú. Cvikov – část cca 500 m˛ z celk. výměry 4193 m˛ (ul. Dělnická), dle KN: ostatní plocha – manipulační plocha, dle ÚP: zastavěné území-smíšené obytné, žadatel: HERUDKOVI Lukáš a Diana, Cvikov (ÚD: 03.06.2010-23.06.2010) pro účely výsadby produkčních dřevin.

225/10
Souhlasí s ukončením nájmu pozemků města

a) p.p.č. 3812/9 k.ú. Cvikov – část 50 m˛ z celk. výměry 22.550 m˛ (NS č. 357)
dle KN: ostatní plocha, dle ÚP: komunikace
navrhovatel/nájemce: ŠTYSOVÁ Věra, Cvikov,  ukončení pronájmu dle návrhu ke dni 30.06.2010 (6 pro)

b) p.p.č. 1074/18 k.ú. Cvikov – část 347 m˛ z celk. výměry 693 m˛ (NS č. 126)
dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: zahrady
ukončení pronájmu: KRUPIČKOVÁ Ludmila, Cvikov , ukončení pronájmu dle návrhu ke dni 26.06.2010 (6 pro)

c) p.p.č. 1074/18 k.ú. Cvikov – část 347 m˛ z celk. výměry 693 m˛ (NS č. 157)
dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: zahrady
navrhovatel/nájemce: HODBOĎOVÁ Věra, Cvikov, ukončení pronájmu dle návrhu ke dni 30.06.2010 (6 pro)

226/10
Schvaluje vyvěšení záměru  obce– pronajmout pozemek  na úřední desce
p.p.č. 1074/18 k.ú. Cvikov o výměře 693 m˛
žadatel:  KOVALEVOVÁ Kateřina, Cvikov, účel: zahrada, (6 pro)

227/10
Schvaluje   výpověď z nájmu – nájemní smlouva č. 385  z důvodu schválení prodeje pozemku na  ZM 24.06.2010  ke směně/prodeji p.Josefu Tomišovi
p.p.č. 60/7 k.ú. Lindava o výměře 1.000 m˛
nájemce LOHROVÁ Marta, Malé Kyšice
(6 pro)
228/10
Prodej bytů -  schvaluje   prohlášení vlastníka k prodeji objektů kůlen  za obytnými domy č.p. 536, 537 a 538 Komenského ul., Cvikov II

a)  revokuje usn.č. 174/10  ze dne 18.5.2010 (6 pro)
a
b)  schvaluje prodej objektu bez čp/če na st.p.č. 1128 a 1129 vč.zastavěného pozemku stávajícím uživatelům kůlen (každému podílem) a zřízení věcného břemena přístupu přes pozemky p.p.č. 846/1,11 (ve prospěch objektu na st.p.č. 1128) a p.p.č. 846/11,12 (ve prospěch objektu na st.p.č. 1129) (6 pro)

229/10
Revokuje  usnesení rady  ze dne 26.01.2010 č. 32/10 – p.p.č. 2865/26 a p.p.č. 2865/27 k.ú. Cvikov ve věci odkoupení části pozemků od  vlastníka p. Vladimíra Neuberga  p.p.č. 2865/27 o výměře 1.775 m˛ a od vlastníka p.  Ladislava Bárty p.p.č. 2865/26 o výměře 3.425 m˛, na kterých se nachází cesta a trafostanice)  (6 pro)
a
doporučuje  odboru správy majetku města  jednat s novým vlastníkem  uvedených pozemků Sergheiem  Cebanem,  Cvikov)

230/10
Rada ukončuje jednání o odložených žádostech  o prodej pozemků p.p.č. 746/1 a 741/1 k.ú. Cvikov : žadatelé : FOJT Petr, Cvikov (p.p.č. 746/1 a 741/1, KOVOSPOL a.s., Dimitrij Kovalev, Cvikov (p.p.č. 741/1), SVOBODA Jiří, Cvikov ( p.p.č. 746/1)  a tím ruší usnesení rady ze dne 2.12.2008 i ZM 11.12.2008 usn.č. 3/D)b) z důvodu, že  - zájmové pozemky převedeny PF ČR  a město není vlastníkem předmětných pozemků. (6 pro)

238/10
Schvaluje rozpočtovou změnu č.  5   - přerozdělení finančních prostředků . (6 pro)

239/10
Bere na vědomí zprávu o provedených přezkumech hospodaření  příspěvkových  organizací města  za rok 2009 – audity hospodaření bez výhrad. (6 pro)

240/10
Projednala a bere na vědomí informaci zástupců  a.s. Stavokombinát Invest Liberec ve věci výstavby  supermarketu ve městě – zapsání geometrického plánu provedeno, dokončení smluvního  převodu pozemků. (6 pro)

241/10
Schvaluje přidělení- pronájem bytu 1+1 v č.p. 541 Mánesova ulice Cvikov II  p. Věře Balážové, bytem Cvikov. (6 pro)

242/10
Schvaluje přidělení – pronájem bytu v č.p. 540 Mánesova ulice Cvikov II  sl. Kuchařové Lucii, bytem Cvikov   (ukončení pronájmu bytu p. Lukášem Petrem). (6 pro)

243/10
Schvaluje přidělení – pronájem bytu 1+0 v č.p. 202 Palackého ulice Cvikov II p.  Kočímu Romanovi, bytem Cvikov (ukončení pronájmu bytu p. Olgou Witturovou) . (6 pro)

244/10
Schvaluje přidělení -  pronájem bytu  1+2 v č.p. 545 Mánesova ulice Cvikov II p. Nedbalovi Petrovi, bytem Benešov nad Ploučnicí ( ukončení pronájmu bytu p. Kodešem Ivanem). (6 pro)

245/10
Schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 80 %  p. Josefovi Tancošovi, trvalý pobyt Cvikov II Sídliště č.p.  560. , dlužná částka včetně příslušenství   vůči městu za užívání bytu uhrazena. (5 pro, 1 zdržel)  

246/10
Projednala nabídku p. Němečka (Nakladatelská a vydavatelská činnost ) Varnsdorf  a schvaluje zhotovení  2500 ks  pexeso , výběr fotografií rada, prodejní cena 20,- Kč, prodej do obchodní sítě  18,- Kč. (6 pro)

247/10
Souhlasí s provedením dotisku informační brožury  o Cvikovu . (6 pro)        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Ivo Čeřovský
        místostarosta města             starosta města


↑ jdi na obsah stránky