• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. RaM 29.května 2012

Usnesení z 13. schůze Rady města Cvikova 29. května 2012

účast: ze 7 členů přítomno: 5 členů, 2 omluveni: p.Herclík, p.Ing. Dostál

231/12
Souhlasí s podnájmem bytu v č.p. 544 Mánesova ulice Cvikov II –nájemce Ondřej Tomek, podnájemce Libuše Dovalová, na dobu 1 roku. (5 pro)

232/12
Souhlasí s prodloužením akce Maracana Cup (dle Obecně závazné vyhlášky č. 6 / 2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku) dne 30.6.2012 do 03,00 hodin, pořadatel akce Hokejový klub Cvikov. (5 pro)

233/12
Schvaluje prodloužení termínu prodeje bytové jednotky (BJ) č. 536/1 (prodej schválen ZM dne 15.12.2011 pod usn.č. 5/1)B)a), kupující Marie Černá, termín pro prodej do 15.6.2012, prodloužení termínu o dalších 6 měsíců (tj. do 31.12.2012) (5 pro)

234/12
Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost FOD Praha ve výši 1000,- Kč. (5 pro)

235/12
Požadavek na provedení terénních úprav zadní přístupové cesty k objektu č.p. 99 a 97 – snížení úrovně chodníku tak aby nedocházelo k podmáčení objektů – zajistí Služby města Cvikova. (5 pro)

236/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o poskytování služeb mezi Městem Cvikov a GORDION, s.r.o. Praha na zřízení Profilu zadavatele v souladu s novelou zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. (5 pro)

237/12
Schvaluje revokaci usn. č. 182/12 souhlas s nabídkou ceny a uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro STL plynovod a přípojky v rámci stavby „Komunikace a IS pro výstavbu RD v ul. ČSA Cvikov“ s Inpos-projekt s.r.o Liberec (5 pro)
a
schvaluje uzavření a podpisem smlouvy dle nabídky od Ing. Jiří Hataš - cena 24 000,- Kč bez DPH. (5 pro)

238/12
Akce „ Rekonstrukci rybníku Internát“ – dokončovací práce, stanovisko pracovníka ministerstva životního prostředí - požadavek na provedení úpravy sklonu tůní, odstranění velkých balvanů z koryta potoka.

Návrh pro referenta životního prostředí na zajištění pokácení nakloněných stromů v břehu rybníka a zřízení cesty i na druhé straně . (5 pro)
Upozornění referentky životního prostředí na likvidaci křídlatky (vykopat a spálit), aby nedošlo k rozšíření. (5 pro)

239/12
Prodej bytových jednotek prostřednictvím RK EU-Grand s.r.o.
Rada projednala návrh smlouvy a schvaluje tyto úpravy ze Smluvních ujednání vypustit:
-větu druhou odst.1.2, čl.I.: Za souhlas se snížením KC se považuje též případný podpis KS nebo smlouvy o budoucí KS.
-část 1.věty odst.2.1, čl.II.: popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní
-větu druhou odst. 2.2, čl. II.: Vlastník tímto dále prohlašuje, že poskytne součinnost nezbytnou ke vložení zástavního práva
k nemovitostem ve prospěch poskytovatele úvěru, pokud bude Zájemce financovat koupi Nemovitosti prostřednictvím úvěru.
-část odst. 2.5, čl. II: popř. jejich inzerce ani sám neuzavře smlouvu, jejímž předmětem či důsledkem by byl převod či budoucí
Převod vlastnického práva k Nemovitostem na třetí osobu.
a doplnit: Smlouva o zprostředkování na dobu neurčitou končí realizací převodu vlastnictví k předmětné nemovitosti.
(5 pro)

240/12
Zrušení usn.RM č. 163/11 ze dne 05.04.2011: Schvaluje úhradu za provedené stavební úpravy dle smlouvy s městem v bytu č. 3  v č.p. 569 Martinovo údolí Cvikov II z důvodu ukončení nájmu bytu s  p. Jiřinou Sýkorovou, ve výši 22 390,-Kč. Tato částka bude požadována k úhradě při prodeji bytu. Z důvodu, že k ceně stanovené ZM 10.5.2012 se započítává pouze příslušenství a provize RK (tzn.bez doplatku dle potvrzení SMC). (5 pro)

241/12
Odkládá návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 7/1)H) ze dne 15.12.20111 kterým byl schválen prodej p.p.č. 47 o celkové výměře 120 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova za cenu 100 Kč/m˛ + oceněný porost; žadatel/kupující KŘIVOHLAVÁ Dana, Česká Lípa Odložení z důvodu nového posouzení ocenění lípy a možného rozdělení pozemku . (5 pro)

242/12
Nabídka prodeje BJ č. 541/1, spoluvlastnický podíl o velikosti 612/4252
byt v budově Cvikov II, Mánesova, č.p. 541 na st.p.č. 1026 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu-budova
Cvikov II, č.p. 541, bytový dům na st.p.č. 1026, stavby-bez čp/če jiná st. na st.p.č. 1132 a na pozemcích st.p.č. 1026-zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 166 m˛, st.p.č. 1132-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m˛ a p.p.č. 1007/8-ostatní plocha, zeleň o výměře 108 m˛, se všemi součástmi a příslušenstvím
-dům je napojen na el. síť, vodovodní řad, septik a plynovodní řad
bez závazku nájemce; o velikosti 1+2 v I.NP (kuchyň 14,8 m˛; pokoj 14,8 m˛; pokoj 9,6 m˛; chodba 2,4 m˛; koupelna s WC 4,3 m˛; 1. sklep 4,3 m˛; 2. sklep 3 m˛; komora-jiná st. 8 m˛)
Rada doporučuje ZM schválit prodejní cenu 220.000,- Kč + příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do KN, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním ZP, PV a GP) ve výši 3.823 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC s.r.o.. (5 pro)
243/12
Doporučuje ZM schválit zrušení (revokaci ) usnesení o prodeji BJ ze dne 08.09.2011 pod usn.č. 1/2)C), a ze dne 22.03.2012 pod usn.č. 5/A) z důvodu nerealizace prodeje kupujícími v termínu do 16.5.2012. :
BJ č. 326/5, vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 815/3265 na společných částech budovy č.p. 326, Lindava, Cvikov a na pozemcích st.p.č. 378 a p.p.č. 62/7, s předkupním právem města na dobu 5 let pro kupující PETROVI Ladislav a Jitka. (5 pro)

244/12
Řešení užívání městských pozemků bez právního titulu:
sjednocení postupu v případě, kdy uživatel nereaguje na písemnou výzvu:
bude provedena výzva s vyčíslením nájmu + penále za poslední 3 roky se stanovením termínu úhrady dlužné částky a s upozorněním na vyklizení. V případě nezaplacení bude předáno k vymáhání. (5 pro)

245/12
Legalizace přístupové cesty k zahrádkářské kolonii “za Autoklubem“ k.ú. Cvikov
Vyježděná cesta vede přes pozemky v k.ú. Cvikov p.p.č. 3722/2 (ostatní plocha-komunikace) a část p.p.č. 3111/11 (trvalý travní porost) - oba ve vlastnictví Josefa Procházky, dále přes p.p.č. 3016 (trvalý travní porost, sestávající z PK 3016 a 3017 ve vlastnictví Josefa Procházky a PK 2975/2 ve vlastnictví ČR) s napojením na p.p.č. 3722/3 (ostatní plocha-komunikace ve vlastnictví ČR; Město Cvikov požádalo o převod). Dne 28.05.2012 jednáno s rodinou Procházkových, prohlídka na místě. Podle územního plánu města se jedná o funkční plochu ostatní a z hlediska dopravy místní komunikaci obslužnou tzn., že pozemky není možné legálně oplotit.
K řešení bude svoláno odborem správy majetku jednání s vlastníkem cesty a vlastníky zahrádek, za účasti starostky města. . (5 pro)

Dále rada projednala:

JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města                 starostka města


↑ jdi na obsah stránky