• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. ZaM 26.června 2008

U  s n e s e n í   z   13. veřejného zasedání Zastupitelstva města CVIKOV

ze dne 26. června  2008 od  16.30  hodin

 

 účast: 19 členů zastupitelstva, 2 omluveni : p. Tuma,p. Kovalev

1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a  schvaluje odpis pohledávky města  ve výši 94 463,60 Kč vůči podniku Interiéru Praha a.s v likvidaci, IČO 60193379

hlasování 17 pro, 2 zdrželi PharmDr. Skopová, Mgr. Krafková

2/

Pozemky města

2 - 1) souhlasí s nabytím  pozemků do majetku města 

a) pozemky na sídlišti ve Cvikově - dle GP č. 1341-15/2008

p.p.č. 624/2 o výměře 40 m2

p.p.č. 624/3 o výměře 198 m2

p.p.č. 661/11 o výměře 655 m2

p.p.č. 651/15 o výměře 1503 m2

p.p.č. 658/5 o výměře 985 m2

p.p.č. 658/6 o výměře 66 m2

p.p.č. 3797/3 o výměře 97 m2

od: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Česká Lípa

bezúplatný převod (popř. dle podmínek ÚZSVM)

p.p.č. 651/9 o výměře 24 m2

od: Jurkovičová Ludmila, Cvikov, Sídliště 596

Právní nástupci po zemřelém Vladimíru Jurkovičovi, Cvikov, Sídliště 596

převod: dle dohody

p.p.č. 651/10 o výměře 160 m2

od: Právní nástupci po zemřelé Růženě Žižkové, Cvikov, Sídliště 564

převod: dle dohody

účel: scelení pozemků

hlasování: 19 pro , 0 proti, 0 zdržel

b) p.p.č. 2202 o výměře 3890 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: ostatní plocha–ostatní komunikace, dle ÚP: komunikace, účel: zajištění přístupové cesty k lindavskému rybníku; úplatný převod  za 11 670,- Kč od: ČR – Pozemkový fond, ÚP Česká Lípa – Dubická 970, hlasování: 19 pro , 0 proti, 0 zdržel

2 – 2) prodeje  pozemků  města  

a) neschvaluje prodej ani  směnu pozemku p.p.č. 156/2 o výměře 263 m2 k.ú. Cvikov  žadatel: Josef ŽÁK, Mlýnská 68, Cvikov, žadatelé: Jaroslav a Blanka TRSKOVI, Košťaty, Ležáky 404, hlasování: 19 pro , 0 proti, 0 zdržel

b) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2865/19 o výměře 888 m2 k.ú. Cvikov, kupující              Petr ZENKO, Cvikov, Martinovo údolí 277; účel: výstavba RD, cena  200 Kč/m2 + příslušenství - předkupní právo města, hlasování: 19 pro , 0 proti, 0 zdržel

c) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2865/20, 23, 24, 25 k.ú. Cvikov výstavba RD p.p.č. 2865/17 k.ú. Cvikov – vybudování komunikace k plánované výstavbě RD

změnu kupujícího: ze společnosti s.r.o. EKO Haus Fertigbau, Praha na společnost s.r.o.  EURO-CONSTRUCTION s.r.o., Praha  vč. zachování stejných podmínek

hlasování : 14 pro, 1 proti p. Vojtěch M, 4 zdrželi  p. Neckař, Dr.Ing. Vojtěch D., p. Hanzlíček, p. Kořínek

d) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 195 o výměře 104 m2 k.ú. Cvikov, p.č.st. 228 o výměře 121 m2 k.ú. Cvikov, kupující : Milan PROCHÁZKA, Cvikov, Palackého 139        účel: zahrada za cenu 200 Kč/m2 + příslušenství  

hlasování: 17 pro , 1 proti p. Jirák , 1 zdržel p. Tichý

e) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2480/1 o výměře 1297 m2 k.ú. Cvikov, kupující : Jana PAVLÍKOVÁ, Česká Lípa,  Okružní 2103, účel: výstavba RD za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství - předkupní právo města,  hlasování: 18 pro , 0 proti, 1 zdržel ing. Hokr

f) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1142/8 o výměře 476 m2  k.ú. Cvikov, kupující   Eliška a Jaroslav BAREŠOVI, Sídliště 557, Cvikov, účel: zahrada za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství a zamítá žádost o koupi pozemku žadatelů: Roman ZIGUŠKA a Petronela BOCA, Sídliště 551, hlasování: 19 pro , 0 proti, 0 zdržel

g) neschvaluje prodej pozemku p.p.č. 446/4 o výměře 392 m2 k.ú. Cvikov, p.č.st. 404   o výměře 62 m2 k.ú. Cvikov, kupující: Milana a Hana SCHINDLEROVI, Cvikov, Sídliště 550, účel: zahrada  cena 30,- Kč + příslušenství, hlasování: 11 pro , 8 proti JUDr. Švehla, Mgr. Jakobi, ing. Dostál, p. Neckař, Dr.Ing., Vojtěch D, p. Vojtěch M., p. Tichý, Mgr. Čeřovský,  0 zdržel

h) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1803/1 o výměře 5385 m2  k.ú. Lindava, kupující: Zdeněk a Lenka ŠÍPOVI, Lindava 186, účel:. zahrada, za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství, hlasování: 18 pro , 0 proti, 1 zdržel Mgr. Jakobi

i) schvaluje prodej pozemku p.p.č. 560/3 o výměře 147 m2 k.ú. Svitava, p.p.č. 560/4 o výměře 35 m2 k.ú. Svitava, kupující: Ondřej TAJOVSKÝ, Kodaňská 30, Pha 10,                      účel: scelení pozemků, věcné břemeno  na otočku  hromadné dopravy,  za cenu 100 Kč/m + příslušenství, hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen JUDr. Švehla

j) schvaluje prodej částí  pozemku  p.p.č. 961 o výměře 2184 m2  k.ú. Naděje , dle zaměření včetně  zatížení  VB (ČEZ) k č.p. 50, kupující : PhDr.Jaroslav a PhDr.Eva BUŽGOVI, Jihozápadní 1047/71, Praha 4, účel: výstavba RD za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství + předkupní právo města a Josef a Eva PFEIFFEROVI, Naděje 50, Cvikov, účel: zajištění příjezdové cesty a výstavba za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství + předkupní             právo města

a zamítá žádosti o prodej pozemku p.p.č. 961 v k.ú. Naděje ing. Haně KOVAŘÍKOVÉ, Pod Žvahovem 12, Praha 5   na základě jejího odstoupení od žádosti

hlasování: 12 pro , 5 proti JUDr. Švehla ,  p. Jirák, p. Pech, p.Lupoměský, PhDr. Sýkorová, 2 zdrželi Dr. Ing. Vojtěch D. , Ing. Beránek

k) nesouhlasí s prodejem pozemků města – zahrádky v lokalitě ulice Smetanova a Potoční, prodej za 30,- Kč /m2+ příslušenství, prodej  stávajícím nájemcům hlasování: 11 pro , 8 proti JUDr. Švehla, Mgr. Jakobi, ing. Dostál, p. Neckař, Dr.Ing.   Vojtěch D, p. Vojtěch M., p. Tichý, Mgr. Čeřovský,  0 zdržel

2 – 3)

Nesouhlasí se snížením kupní ceny pozemků v k.ú. Cvikov na základě žádosti p. Martina Kameníka. hlasování: 18 pro , 0 proti, 1 zdržel Mgr. Jakobi

2 -  4)

a) schválila prodej  domu č.p. 214  v ul. Ústavní Cvikov II na p.č.st. 335, včetně pozemků dle nového zaměření (oddělení vstupu, veřejné plochy, komunikace), s věcným břemenem kanalizační přípojky  pro majitele domu č.p. 43 Nábřežní ulice Cvikov II,  za cenu 484 600,- Kč  + příslušenství, kupující Jan  a Irena PAVELKOVI, Mírová 128, Mimoň

hlasování:  14 pro, 4 proti  Ing. Beránek, p. Tichý, p. Jirák, p. Pech, 1 zdržela Mgr. Jakobi

b ) neschvaluje návrh rady města – zpracování nového znaleckého posudku včetně pozemků, zveřejnění prodeje objektu za odhadní cenu, prodej prostřednictvím realitní kanceláře. hlasování : 3 pro p. Jirák, p.Tichý, Ing. Beránek, 14 proti, 2 zdrželi Mgr. Jakobi, p.Hanzlíček

3/

Schvaluje  rozpočtová opatření č. 19 dle návrhu. hlasování: 19 pro , 0 proti, 0 zdržel

4/

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2007 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá následující opatření:

4 - 1)

Hospodaření města bude prováděno podle rozpočtu a při provádění rozpočtových opatření bude postupováno důsledně dle příslušných ustanovení zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

4 - 2)

Při každém návrhu o schválení rozpočtových opatření bude předložena tabulka vliv rozpočtových opatření na upravený rozpočet města, a to jak v příjmech, tak ve výdajích, ze které bude možné kontrolovat správnost vykazovaných údajů ve výkazu FIN 2-12 tak, jak požaduje vyhláška číslo 16/2001 Sb.( příloha číslo 6, bod 4 ).

4 - 3)

Schvalování přídělů do fondů příspěvkových organizací již nebude součástí schvalování závěrečných účtů města.

4 - 4)

Příděly do fondů příspěvkových organizací budou prováděny podle § 30 a 32   zákona  250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rovněž tak   bude dodržován § 28 odst. 4 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech   územních rozpočtů.

4 - 5)

Dlouhodobý hmotný majetek bude zařazován ihned po kolaudaci.

4 - 6)

Na účtu 316 – ostatní pohledávky bude provedena oprava. Účtování bude prováděno na účtech závazků. hlasování: 19 pro , 0 proti, 0 zdržel

5/

Schvaluje  Dodatky č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka  Cvikov a  příspěvkové organizace  Dům dětí a mládeže   Cvikováček  Cvikov dle písemného návrhu. hlasování: 19 pro , 0 proti, 0 zdržel

6/ 

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.  1/2008 o stanovení místních koeficientů daně z nemotivostí.

hlasování:  12 pro, 6 proti Dr.Ing. Vojtěch D, p. Vojtěch M., p. Studničná, p.Tichý, Ing. Hokr,  p.Kořínek, 1  zdržel p. Hanzlíček

7/

Bere na vědomí  

Přehled objektů v majetku města a  u k l á d á  členům zastupitelstva na základě předloženého materiálu provést návrh na prodej objektů, návrh na ponechání v majetku města, případně uvést poznámky a podmínky prodeje. V termínu do 29.8. 2008 předat starostovi města. hlasování: 19 pro , 0 proti, 0 zdržel

8/

Jmenuje pana Miloše Doležala, bytem Cvikov, část Drnovec 66, členem Osadního výboru Drnovec

hlasování: 19 pro , 0 proti, 0 zdržel

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky