• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. RaM 13.července 2010

Informace z 14. schůze Rady města Cvikov dne 13.července 2010

Účast:  ze 7 členů rady  přítomno 7 členů

249/10
Souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na vedoucího stavebního odboru MěÚ Cvikov. (5 pro, 2 zdrželi )

250/10
Souhlasí s konáním 4. výcvikového tábora rotwajlerů   ve dnech 23.7.- 31.7.2010 v areálu Kynologického klubu ve Cvikově. Upozornění na zákaz volného pobíhání psů a to jak v areálu cvičiště tak v okolí. ( 7 pro)

251/10
Souhlasí s umístěním letního tábora ve dnech 29.7.-15.8.2010 na soukromém pozemku p.Bednáře v k.ú. Cvikov ( za hřbitovem )  - pořadatel Hana Cermanová, Děčín.( 6 pro, 1 proti)

252/10
Souhlasí s přijetím věcných darů dle návrhu příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Cvikov.  (7pro)

253/10
Schvaluje odpis a likvidaci vybavení dle soupisu  v celkové hodnotě  6 903,- Kč  příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Cvikov. (7pro)

254/10
Bere na vědomí zprávu o kontrole požární bezpečnosti  v zařízení Městského klubu kultury v Nerudově ulici  s tím, že návrhy opatření projedná a bude řešit  stavební a investiční technik města. (7pro)

255/10
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemek

a) p.p.č. 762/1 k.ú. Cvikov – část cca 3.400 m˛ z celkové výměry 6.782 m˛
dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 756/1 k.ú. Cvikov - část cca 6.500 m˛ z celkové výměry 10.035 m˛
dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny
žadatel: SENDLER Petr, Varnsdorf
účel: výběh pro ovce, spásání, podmínka: doporučení oddělení části pozemků v bezprostřední blízkosti obytných domů
(7pro)

b) p.p.č. 997/1 k.ú. Cvikov –část 40 m˛ z celk. výměry 1.398 m˛
dle KN: zahrada, dle ÚP: čistě obytné území, kolektivní
žadatel: PÁLENÍK  Filip, Cvikov
účel: zahrady
(7pro)
c) p.p.č. 568/7 k.ú. Drnovec o výměře 396 m˛
dle KN: ostatní plocha – ostatní komunikace, dle ÚP: komunikace (místní komunikace/zklidněné)
žadatel: FRIEDLOVÁ Irena, Cvikov
účel: ostatní plocha (uložení dříví)
(7pro)

256/10
Neschvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemek
p.p.č. 930 k.ú. Naděje část 400 m˛ z celk. výměry 879 m˛
dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území
žadatel: SOUDIL Václav, Naděje
účel: ostatní plochy (v žádosti: vzhledem k dispozici pozemku a jeho stavu nelze pojmout jako zahrada)
Rada trvá na původním záměru pronájmu pozemku  jako zahrady. (7pro)

257/10
Neschvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemek
p.p.č. 3681 – část cca 700 m˛ z celkové výměry 1.142 m˛
dle KN: ostatní plocha – ostatní komunikace, dle ÚP: komunikace / účelová komunikace
žadatel: ŽÁK Miroslav, Cvikov
účel: parkování
Rada nesouhlasí s prodejem komunikace. (7pro)

258/10
Schvaluje Prohlášení vlastníka, kterým Město Cvikov vymezuje v budově č.p. 159, Cvikov I bytové prostory, včetně podílu na společných částech uvedeného domu, v jiné stavbě a podílu na pozemcích st.p.č. 66, st.p.č. 65, p.p.č. 118/1, p.p.č. 123 a p.p.č. 3929 vše k.ú. Cvikov. (7pro)

259/10
Schvaluje zrušení  usnesení rady města č. 33/10 ze dne 26.01.2010  o užívání části  p.p.č. 57/2 o výměře 24 m˛  pro p. MORAVCE Karla a HOUFKA Josefa, Lindava 246, z důvodu změny bydliště/odstěhování se z domu č.p. 246 Lindava. (7pro)

260/10
Zamítá žádost o převodu nájmu objektu-garáž na st.p.č. 1067 k.ú. Cvikov (žádost č.j. MUC-1860/2010 ze dne 15.06.2010) a pověřuje odbor správy majetku města přípravou podkladů pro záměr města  k prodeji objektu a pozemku. (7pro)

261/10
Souhlasí s provedením změny dispozičního řešení bytu v č.p. 544 v ulici Mánesova Cvikov II – zmenšení bytu nájemce p.Urešové Jitky na 1+1, zvetšení bytu nájemce p. Švorce na 1+3. (7pro)
262/10
Bere na vědomí zápis z jednání hodnotící komise dne 13.7.2010 o posouzení nabídky a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o provedení „ Rekonstrukce stávajícího fotbalového škvárového hřiště na travnaté hřiště“  s firmou Vladimír Janda č.p. 314 ,  542 23 Mladé Buky  v hodnotě díla   949 913,- Kč bez DPH, 1 139 896,- Kč s DPH. (7pro)


Dále rada projednala :

-    bere na vědomí informaci o průběhu prací znalce p.Koutské  na dalších objektech města určených k prodeji

-    bere na vědomí informaci o vyjádření odboru dopravy – nesouhlas  k posunutí značky „Konec obce“ na silnici směrem Trávník
        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Ivo Čeřovský
        místostarosta města             starosta města


↑ jdi na obsah stránky