• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. RaM 1.července 2008

Informace z jednání 14. schůze Rady města Cvikova ze dne 1. července 2008

196/08

Souhlasí s bezplatným převodem zbytkového movitého majetku (vybavení kuchyně z bývalého ÚSP Lindava dle seznamu) Jednotce sboru dobrovolných hasičů Nový Bor. (6 pro,1 nepřítomen)

197/08

Bere na vědomí přípravu  oslav 550 let  od založení Jednoty bratrské babtistů. 

198/08

a) Uděluje výjimku v počtu dětí pro Mateřskou školu Jiráskova ulice Cvikov, příspěvková organizace, na školní rok 2008/2009 dle jednotlivých tříd v počtu 26, 25, 27 a 20 dětí.

(6 pro,1 nepřítomen)

b) Uděluje výjimku v počtu dětí pro Mateřskou školu Sídliště Cvikov, příspěvková organizace, na školní rok 2008/2009 dle jednotlivých tříd v počtu 28 dětí.

(6 pro,1 nepřítomen)

200/08

Nemá námitek k pořádání dětského tábora v k.ú. Lindava na p.č. 2324 a 606/1 (v soukromém vlastnictví – souhlas vlastníka, mimo zátopové území) pořadatel Klub SINDIBÁD, Praha 9.

(6 pro,1 nepřítomen)

201/08

Souhlasí s užíváním znaku města Cvikova na www stránkách florbalového klubu  FBC Čmeláci – Cvikováček, Československé armády 195 Cvikov. (6 pro,1 nepřítomen)

202/08

Pronájem nebytového prostoru prodejny v č.p. 295 Komenského ulice Cvikov I -  dle zápisu z  otevírání obálek přijatých na základě vypsané veřejné nabídky, rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru Ing. Petrovi Beránkovi, prodejna SEMAFOR, za cenu 512,50 Kč m2 a rok , mimo energií a služeb,  pro účely prodejny papírnictví, kancelářské a výpočetní techniky od 15.7.2008. (6 pro,1 nepřítomen)

203/08

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo č. 33/SaM/Vdf/08  na akci Parkovací stání na Sídlišti u č.p. 586 Cvikov a smlouvy o dílo č. 32/SaM/Vdf/08 na akci parkovací stání na Sídliště před č.p. 553  Cvikov s firmou  SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. na základě provedeného výběrového řízení. (6 pro,1 nepřítomen)

204/08

Souhlasí se zadáním  zhotovení pohlednice  Cvikova – mapka  3D + popis – cena 15,47 Kč vč.DPH, prodej na Infocentru  za  20,- Kč, počet kusů 500. (6 pro,1 nepřítomen)

205/08

Projednala žádost o odstranění závad – oprava vchodových dveří – vlhkost zdí ve skladu v nebytovém prostoru v č.p. 99 Komenského ulice Cvikov I – žadatel Solventní obchodní společnost S.O.S  spol. s r.o. Cvikov a doporučuje SMC zajistit opravu případně výměnu dveří. (6 pro,1 nepřítomen)

206/08

Vzala na vědomí dopis p. Štolúna , bytem Lindava 309, ve věci uplatnění náhrady škody za nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb .  § 22 . Vzhledem k výši náhrady bude žádost předložena ZM se stanoviskem  rady – nesouhlasit s náhradou škody, vzhledem k probíhajícímu odvolacímu řízení ve věci rozhodnutí stavebního odboru MěÚ Cvikov. Město se nedopustilo porušení zákona. (6 pro,1 nepřítomen)

207/08

Souhlasí s podpisem smlouvy  o dílo č. 422-08 a 423-08 s IP Izolace Polná, s.r.o Polná, na zpracování projektové dokumentace, zaměření a stávajícího stavu 2 budov mateřských škol a budovy hasičské zbrojnice ve Cvikov (energetický audit a projekt objektu)  na základě provedeného výběrového řízení. (6 pro,1 nepřítomen)

208/08

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílu s BcA. Milošem Kubištou, Krásná Lípa, na zrestaurování sochy Jana Nepomuckého na p.č. 3512/9 ve Cvikově včetně zhotovení lampičky a přeosazení kamenů základového límce a úpravy dlažby, na základě provedeného výběrového řízení . (6 pro,1 nepřítomen)

209/08

Souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku města p.č. 57/2, 2381, 419 a 57/8 , v k.ú. Lindava , zakresleného  v GP, pro vlastníky objektu č.p. 246,  na st.p. 159 (v současné době vlastník město)  a pro vlastníky objektu č.p. 250 na st.p. 345 (v současné době vlastníci manž. Vobořilovi)  - pro účely přístupu a odběru vody ze studně na parcele 57/2 k.ú. Lindava. (6 pro,1 nepřítomen)

210/08

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích města pro účely - přípojka vody, kanalizace a elektro pro stavbu RD, manž. Chvojkovi,  v Lesní ulici Cvikov - přípojka vody, kanalizace pro stavbu RD manž. Pomikáčkovi v ulici K Zahrádkám  Cvikov (6 pro,1 nepřítomen)

211/08

Schvaluje odpis a likvidaci  majetku města v zařízení Městské knihovny Cvikov v celkové hodnotě  3 120,- Kč dle návrhu. (6 pro,1 nepřítomen)

212/08

Souhlasí s výstavbou sluneční elektrárny na p.č. 2454/1 a 2454/2 v k.ú. Cvikov. (6 pro,1 nepřítomen)

213/08

Souhlasí s dočasným bezplatným užíváním části objektu č.p. 242 v Lindavě oddílem Karate p. Poláka  od 4.7. - 27.7.2008 pro letní soustředění. Nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy.  (6 pro,1 nepřítomen)

214/08

Připomínky ke stavu veřejného pořádku ve městě – prevence ze strany Policie ČR a Městské policie. Vytipování krizových míst, zvýšení kontroly těchto lokalit, využívat zákonná ustanovení k zamezení zhoršování veřejného pořádku ve městě. (6 pro,1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala  

-  příští jednání rady 17.července 2008 od 13,00 hodin (6 pro,1 nepřítomen) otevírání a vyhodnocení obálek na pronájem nebytového prostoru v MKK

- bere na vědomí informaci o konání jednání ve věci pozemků se zástupci vlastníků  pozemků   pro chodník Cvikov – Svor  dne 28.7.2008 v 16,00 hodin

-  nevyužije nabídku Jakuba Hučíka, Blatnička 108 na nákup vánočních ozdob s tím, že podporuje hlavně místní organizaci tělesně postižených (6 pro,1 nepřítomen)

-  ukládá p. Foltýnovi prověřit stav a možnosti realizace prodeje domu č.p. 246 Lindava stávajícím nájemcům dle schváleného usnesení ZM (6 pro,1 nepřítomen)

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky