• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. RaM 10.června 2003

Informace z jednání  Rady města Cvikova 14. schůze ze dne 10. června 2003

 

129/03

K usn. 93/03 – oprav střechy hasičské zbrojnice. Nabídka zaslána 7 firmám, nabídku podaly 4 firmy (Polakovič, Penta, Baťka, Sdružení Tichý a Záhorský). Při hodnocení nabídek  vzata v úvahu použitá technologie, druh materiálu, doba záruky. Rada schválila výběr firmy Sdružení Tichý-Záhorský vzhledem k ceně, technologii a 10 leté záruce.

Rada doporučuje ZM uvolnění finančních prostředků ve výši 245 tisíc Kč z FRR na realizaci stavby.

130/03

Závěrečný účet hospodaření města za rok 2002. Rada doporučuje ZM schválit závěrečný účet hospodaření včetně rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu.

132/03

Pronájem pozemků města

- souhlasí s pronájmem pozemku část p.č. 1376/18 pro účely zahrádky v k.ú. Cvikov p. Milanovi Farkašovi, bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Pelcovou)

- souhlasí s pronájmem pozemku část p.č. 1142 pro účely zahrádky v k.ú. Cvikov p. Zavadilové, bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Růžičkou)

133/03

Pronájem nebytového prostoru

- souhlasí s převodem nájmu nebytového prostoru – prodejny oblečení  v čp. 137 Cvikov Československé armády z nájemce pana Pavlise na manželku Blanku Pavlisovou, bytem Cvikov.

- souhlasí s pronájmem části nebytového prostoru v čp. 548 Sídliště, Cvikov p. Kocsizové pro účely zřízení prodejny drobné zboží, papír, květiny

133/03

Prodej pozemků města

- doporučuje ZM prodej pozemku v k.ú. Trávník dle žádosti p. Herclíka Jana na výstavbu rekreačního domu formou smlouvy o smlouvě budoucí , tj. po ukončení stavby

- doporučuje ZM prodej pozemku v k.ú. Trávník dle žádosti p.Masarové na výstabu rekreačního domu formou smlouvy o smlouvě budoucí, tj. po ukončení stavby

- doporučuje ZM prodej pozemku v k.ú. Drnovec – dle žádosti p. Ireny Friedlové, cena dle vyhlášky

134/03

B y t y  - vzala na vědomí zápis bytové komise a

a)  souhlasí s přidělením pronájmu bytu 1+1 v čp. 539 Mánesova ul. Cvikov p. Lohnertovi Ladislavovi

b)  souhlasí s výměnou bytu mezi p. Lohnertem Ladislavem, Mánesova čp.539, byt 1+1 a Jaroslavou Andrlovou, Pivovarská 56, byt 1+3, (úhrada dluhu 30 tis. za p. Andrlovou )

c)  souhlasí s přidělením pronájmu bytu 1+0 v čp. 7 Československé armády p. Janebovi

136/03

Souhlasí s úpravou vyhlášky města na úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školní družině.

 

Dále rada projednala a

 

a) předkládá ZM k návrhu řešení

-    otázku bývalé kotelny na sídlišti – nabídka k prodeji, žádný zájemce k odprodeji

      vzhledem k vysoké ceně

-    možnost využití objektů Oděvního učiliště pro město po ukončení  činnosti (1-2 roky)

-       návrh na doplnění výběrové komise pro posuzování jednotlivých nabídek v radě města

zástupci volebních stran, možnost dalších zastupitelů  

b)   pozastavuje žádost p. Říhy Radka o prodej pozemku v k.ú. Lindava do vyjádření komise výstavby (osadní výbor Lindava nemá námitek)

c)   posouzení nájemních smluv na nebytové prostory města a SMC – přeloženo na jednání rady v měsíci  září

d)   vzala na vědomí prodloužení termínu podpisu smlouvy na dotaci rozšíření ČOV u fondu životního prostředí do 31.3. 2004

e)   vzala na vědomí informaci starosty města o zajištění usnesení rady a ZM z kontroly

Cvikováčku –kontrola nájemní smlouvy videopůjčovny, příjem z pronájmu chatiček – 1 měsíc do rozpočtu PS 1 měsíc do rozpočtu Cvikováčku.

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky