• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. RaM 11.července 2006

Informace z jednání 14. schůze  Rady města Cvikov dne  11. 7. 2006

162/06

K usn. 52/06 – získání historického majetku, zejména pozemků, pro zápis do vlastnictví nutné provést zaměření pozemků. V rozpočtu města v let. roce 150 tis. Kč, smlouva s Mgr. Hauptem, další zaměření dle rozlohy předpoklad 634 tis. Kč, bude předmětem výběrového řízení v souladu s usnesením ZM. Pověřuje p. Vrabce a p. Foltýna zadáním nabídky na provedení prací zaměření pozemků a předložení  posouzení nabídek radě v měsíci září 2006. (5 pro, 2 nepřítomni)

163/06

Souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 756 v k.ú. Cvikov pro účely zahrádky p. Mazancové, bytem Cvikov. (5 pro, 2 nepřítomni)

164/06

Souhlasí s převodem nájemní smlouvy na byt města v č.p. 578 Cvikov Sídliště na Vratislava Kunu (dřívější nájemce matka p. Zdena Kunová). (6 pro, 1nepřítomen)

165/06

Souhlasí s podnájmem bytu č. 9 Cvikov Mánesova ul. č.p. 545  - nájemce Ivan Kodeš, podnájemce Marie Zejbrlíková, oba bytem Cvikov. (5 pro, 2 nepřítomni)

166/06

Souhlasí s pronájmem bytu v č.p. 540 Mánesova ul. Cvikov p. Petrovi Čermákovi ml. , bytem Cvikov, s podmínkou omezení nájemní smlouvy  na dobu určitou - po dobu trvání výkonu služby u obvodního oddělení PČR  ve Cvikově. (6 pro 1 nepřítomen)

167/06

Nedoporučuje ZM zrušení předkupního práva k bytu  č. 14 Cvikov Sídliště 577 dle žádosti manž. Jílkových, bytem tamtéž. (6 pro, 1 nepřítomen)

168/06

Souhlasí s přidělením nájmu bytu 1+1  v č.p. 261 Vančurova ul. Cvikov dle návrhu pořadníku bytové komise

169/06

Souhlasí s udělením výjimky dle vyhlášky 6/2005 prodloužení doby konání hudební produkce – rodinná oslava  v MKK Cvikov dne 21.7.2006 – od 18,00- 01,00 hodin, (6 pro,1 nepřítomen)

170/06

Souhlasí se zakoupením vybavení zahrady v MŠ Jiráskova ulice dle návrhu z rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ.

171/06

Souhlasí s udělením výjimky v počtu dětí ve třídě – průměr nad 24 dětí ( počet v jednotlivých třídách  1.-27, 2.-26, 3.-27, 4.-18 ) na školní rok 2006-07. (6 pro, 1 nepřítomen)

172/06

Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10 tis. Kč  ZUŠ Cvikov – příspěvek na dopravu souboru ZUŠ do Slovinska s tím, že je  nutné žádat na tyto aktivity při sestavování rozpočtu města, případně žádat o přidělení grantů u KULK.V roce 2006 bylo již přiděleno rozpočtovou změnou 30000,- Kč na zájezd do Lotyšska. (6 pro, 1 nepřítomen)

173/06

Souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Valmont na likvidaci teplovodu z Grafostroje k bytovým jednotkám. Podmínky smlouvy – provedení likvidace všeho materiálu, včetně nebezpečného odpadu (izolační materiál). Provedení prací zdarma vůči městu za využití odpadového materiálu pro firmu.(6 pro)

174/06

Využití zařízení bývalého hotelu Sever – vnitřní vybavení nebylo předmětem kupní smlouvy. a) Rada bere na vědomí využití části vybavení (bar, vnitřní dveře) pro potřeby FK Cvikov. 

b) Doporučuje ZM  provedení nabídky vnitřních zařizovacích předmětů, které nelze využít pro potřeby města a jeho organizací bezplatně občanům města.

 

 

Rada projednala a

 

-         vzala na vědomí vyjádření Ombusmana ke stížnosti p. Krejčího ve věci  stavebního řízení a rozhodnutí o odstranění stavby v jeskyních Svitava

 

 

 

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky