• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. RaM 12.července 2011

Usnesení 14. schůze Rady města Cvikova 12.července 2011

účast:  4 členové , 3 omluveni – Mgr. Čeřovský, JUDr.Švehla, PharmDr. Skopová

307/11
Rada schvaluje  Prohlášení vlastníka  pro obytný dům č.p. 536, ulice Komenského, Cvikov II, kterým Město Cvikov vymezuje v budově č.p. 536, která stojí na stavební parcele  č. 1023 o výměře 154 m˛, včetně pozemkové parcely č. 846/12 o výměře 825 m˛, vše v k.ú. Cvikov, bytové prostory včetně podílu na společných částech uvedeného domu a podílu na pozemcích st.p.č. 1023 a p.p.č. 846/12. (4 pro, 3 nepřítomni)

308/11
Rada schvaluje  Prohlášení vlastníka  pro obytný dům č.p. 537, ulice Komenského, Cvikov II, kterým Město Cvikov vymezuje v budově č.p. 537, která stojí na stavební parcele č. 1022 o výměře 154 m˛, včetně pozemkové parcely č. 846/11 o výměře 936 m˛, vše v k.ú. Cvikov, bytové prostory včetně podílu na společných částech uvedeného domu a podílu na pozemcích st.p.č. 1022 a p.p.č. 846/11. (4 pro, 3 nepřítomni)

309/11
Rada schvaluje  Prohlášení vlastníka  pro obytný dům č.p. 539, ulice Mánesova, Cvikov II, kterým Město Cvikov vymezuje v budově č.p. 539, která stojí na stavební parcele č. 1025 o výměře 164 m˛, objektu-jiné stavbě na st.p.č. 1131 o výměře 68 m˛, včetně pozemkové parcely č. 997/2 o výměře 961 m˛, vše v k.ú. Cvikov, bytové prostory včetně podílu na společných částech uvedeného domu i jiné stavby a podílu na pozemcích st.p.č. 1025, st.p.č. 1131 a p.p.č. 997/2. (4 pro, 3 nepřítomni)

310/11
Schvaluje prodej uvolněné   bytové jednotky č. 590/5 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/20 na společných částech budovy č.p. 590, Sídliště, Cvikov II, Cvikov, objektu-bydlení na st.p.č. 1182 a pozemcích st.p.č. 1182 s předkupním právem města na 5 let. Zaktualizovat znalecký posudek  z roku 2007 a připravit zveřejnění nabídky prodeje. (4 pro, 3 nepřítomni)

311/11
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemky:
- p.p.č. 155/2 o výměře 709 m˛ v k.ú. Cvikov,  dle KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
- p.p.č. 155/4 o výměře 140 m˛ v k.ú. Cvikov, dle  KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
účel: zahrada k domu č.p. 85, Cvikov I
žadatel: POKORNÝCH Jiří a Ivona, Mimoň
(4 pro, 3 nepřítomni)

311/11
Bere na vědomí  stanovisko Státního statku Bílý Kostel s.p. – v likvidaci k usnesení RM č. 194/11-C) ze dne 03.05.2011 o doporučení nabytí části  p.p.č. 1207/4 k.ú. Lindava za účelem zajištění přístupu a údržby BUS zastávky a doporučení otevřít jednání ve věci úplatného převodu zbývající části:  Souhlas s oddělením. Zbylá část parcely bude prodána formou dražby. V případě, že by se jednalo ze strany Města  Cvikov o veřejně prospěšnou stavbu na této parcele, je možné požádat o přímý prodej.  (4 pro, 3 nepřítomni)

312/11
Stanovisko k usnesení RM č. č. 194/11-D) ze dne 03.05.2011 ve věci legalizace komunikace v k.ú. Drnovec přes části p.p.č. 200/1 a st.p.č. 75/3 (VP: Klíma Jan) a st.p.č. 75/2 (VP: Jech Miroslav)
- seznámení členů rady s vytyčovacím náčrtem a stanovisky vlastníků pozemků, kteří  souhlasí se směnou pozemků, bere na vědomí a schvaluje vypracování GP, který bude předložen  k dalšímu jednání ve věci  směny a prodeje pozemků. (4 pro, 3 nepřítomni)

313/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo č. 311 531 mezi městem Cvikov a SaM silnice a mosty Děčín a.s., na realizaci  „Obnova mostu M – 17 k.ú. Lindava poškozeného povodní 2010“. Cena 713 461,90 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. (4 pro, 3 nepřítomni)

314/11
Bere na vědomí informaci  o podání námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Obnova (restaurování) souboru kaplí křížové cesty ve Cvikově“. Doporučuje pozvat p.Žáka k osobnímu jednání 18.7.2011 k projednání podkladů, zjistit možnost realizace stavby v r. 2012. (4 pro, 3 nepřítomni)

315/11
Schvaluje  pronájem nebytového prostoru v č.p. 73 Drnovec -  Drnovecká hospůdka , nový nájemce Václav Černý, Nový Bor , pronájem od 1.8.2011, cena 200,- Kč za 1m2/rok . Předání a sepsání smlouvy zajistí Služby města Cvikova. Posouzení stavu a hodnoty napojeného  kotle na ústřední topení – souhlas s jejich výměnou za původní krbová kamna. Schvaluje dočasné uzavření smlouvy  na pronájem výčepního zařízení s Plzeňským pivovarem v případě, že nebude uzavřena přímo s novým nájemcem restauračního zařízení. (4 pro, 3 nepřítomni)

316/11
Souhlasí s výplatou mimořádné odměny pro ředitelku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Cvikov  Mgr. Svatošovou dle návrhu. (4 pro, 3 nepřítomni)

317/11
Schvaluje rozšíření jízdního řádu „Horského expresu – GEBIRGSEXPRESS – Cvikov – Jonsdorf-Oybin a zpět ,  o každý čtvrtek , počínaje 23.7.2011 po dobu letních prázdnin, v rámci projektu příhraniční spolupráce Ziel 3 – Power Bridge. (4 pro, 3 nepřítomni)

318/11
Schvaluje rozpočtové opatření  č. 4 dle návrhu . (4 pro, 3 nepřítomni)

319/11
Bere na vědomí přehled hospodaření města za 1. – 6. měsíc 2011. Vzhledem k předpokladu nenaplnění daňových příjmů  na příštím zasedání rady připravit kontrolu čerpání jednotlivých položek rozpočtu, včetně  návrhu opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. (4 pro, 3 nepřítomni)

320/11
Oprava štítové zdi loutkové scény v ulici Komenského – posoudit stav s komisí rozvoje města, údržby a pořádku , návrh provedení rozsahu a způsobu opravy, předpoklad výdajů cca 60 tis. Kč v letošním roce z důvodu provádění terenních a zahradnických úprav na přístupovém  pozemku p. Obereitera , předložit na příštím jednání rady. (4 pro, 3 nepřítomni)


Dále rada projednala a
-    bere na vědomí informaci o jednání market dopravní napojení –  nesouhlas na spolufinancování městem
-     z kontroly usnesení:
usn.č. 65/11 odkládá na jednání rady 23.8.2011  otázku  ceny a prodeje MKK
usn. č. 218/11odkládá na jednání rady 23.8.2011– tržní ceny– cena pro prodej bytů
usn. č. 224/11 – jednání s vlastníky lesů – úkol tvá  
usn. č. 229/11 – návrh smlouvy s firmou Ralsko Net , využití zařízení pro město - trvá
usn. RM č. 32/11 ze dne 11.01.2011 - nabídka ceny 10 Kč/m2 na odkup pozemků k.ú. Cvikov p.p.č. 542,  p.p.č. 552/1,  p.p.č. 552/2, p.p.č. 553 a  st.p.č. 451  - sdělení MSDU OS Praha ze dne 21.06.20111: Odprodej pozemků ve Cvikově jsme prozatím odložili. Za cenu nabízenou obcí je prodávat nebudeme, zejména pozemek v panelové zástavbě, používaný k parkování. Rada vyřazuje usnesení z kontroly.
usn. 238/11 – odvoz elektro jinou firmou – možnost zdarma (nyní hrazena doprava), budou posouzeny podmínky
-    bere na vědomí připomínku p. Nádeníkové k průjezdu autobusů Havlíčkovou ulicí , bude prošetřeno
-    bere na vědomí připomínku p. Nádeníkové k umístění kontejnerů v Havlíčkově ulici, zpevněné místo, nebude provedeno přemístění
-    informace 18.7.2011 výběrové řízení na vybavení multifunkčního centra Sever
-    bere na vědomí pořádání letního tábora v době od 28.7. do 14.8.2011 v prostoru za kynologickým klubem ve Cvikově
-    bere na vědomí informaci o zkušební opravě děr v asfaltovém povrhu komunikací tzv. žehličkou (cena 550,- Kč za m2)
-    připomínka k provozování táborů a soustředění v zařízení DDM – bývalý internát v ulici Československé armády , porušování nočního klidu – hlučnost, bude projednání s ředitelem příspěvkové organizace DDM Cvikováček, k zajištění nápravy a stanovení podmínek dodržování veřejného pořádku  při pronájmu zařízení


        Ing. Josef Dostál             Mgr. Šárka Jakobi
        člen rady města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky