• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. RaM 12.června 2012

Usnesení z 14. schůze Rady města Cvikova 12. června 2012

účast: ze 7 členů přítomno: 4 členové, 3 omluveni: Mgr. Čeřovský, Ing. Dostál, p. Jirák

246/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku města p.č. 3624/1 v k.ú. Cvikov pro účely zřízení vodovodní přípojky k domu č.p. 264 na st.p.č. 750/2 vlastník Michaela Polanská, bytem Praha. (4 pro)

247/12
Bere na vědomí písemné odstoupení p. Jana Toráně z funkce člena kontrolního výboru k 30.4.2012. Rezignace na funkci člena kontrolního výboru bude předložena zastupitelstvu. (4 pro)

248/12
Souhlasí s přijetím darů dle návrhu příspěvkové organizace Městská knihovna Cvikov. (4 pro)

249/12
Souhlasí s uzavřením smlouvy o spolufinancování oprav v bytu města - výměna 5 oken, ˝ nákladů 13.500,- Kč, nájemce Eva Pavlisová, Cvikov II Mánesova ulice č.p.545 . (4 pro)

250/12
Bere na vědomí informaci o postoupení Okresnímu soudu v České Lípě rozhodnutí - platebního rozkazu Okresního soudu Ústí nad Labem ve věci úhrady za poškození osobního automobilu p. Onestora, bytem Cvikov. Bude připraven právní rozbor k případnému odvolání, vzhledem ke stanovisku pojišťovny při uplatnění pojistného plnění. (4 pro)

251/12
Doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu. (4 pro)

252/12
Projednala výsledky veřejnoprávní kontroly hospodaření za rok 2011 u příspěvkové organizace: Mateřská škola Sídliště, Mateřská škola Jiráskova, Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka, Dům dětí a mládeže Cvikováček, Městské kulturní středisko, Základní umělecká škola. (4 pro)

253/12
Doporučuje ZM schválit Závěrečný účet hospodaření města za rok 2011 včetně příspěvkových organizací města za rok 2011 a to bez výhrad. (4 pro)

254/12
Žádost o uzavření smlouvy na zřízení VB přístupu a užívání studny na pozemku města p.p.č. 756/1 v k.ú. Cvikov žadatel: JURIŠOVÁ Jiřina, Praha

 1. rada rozhodla ponechat v majetku města a nezatěžovat věcným břemenem (přívod vody k objektu z vodovodního řadu) (4 pro)
 2. vyzvat p. Jurišovou k vyklizení nepovolené skládky na pozemku města a řešení užívání části pozemku 765/1 (4 pro)

255/12
Doporučuje ZM projednat a schválit výkup, prodej, směnu pozemků za účelem legalizace komunikace v k.ú. Drnovec, s odkazem na GP č. 236-38/2012

A) a) odkup dílů c + d o celkové výměře 55 m˛ oddělených z p.p.č. 200/1 a dílu e o výměře 45 m2 ze st.p.č. 75/3
vlastník: KLÍMA Jan, KOZDERKOVÁ Šárka (zástavní právo smluvní)
kupní cena 100,- Kč/m2 (tj. 10.000,- Kč) + příslušenství hradí kupující Město Cvikov
b) prodej p.p.č. 581/2 zahrada o výměře 320 m2 (oddělena z p.p.č. 581 ostatní plocha- ostatní komunikace)
vlastník: Město Cvikov, kupující: KLÍMA Jan, KOZDERKOVÁ Šárka
kupní cena 30,- Kč/m2 + příslušenství (s upozorněním na vedení vodovodního řadu parcelou), smlouva o závazku uzavřít kupní smlouvu – realizace po změně plochy z hlediska územního plánu (vyjmutí parcely z pasportu místních komunikací)
(4 pro)
B) bezúplatná směna p.p.č. 614 ostatní plocha-komunikace o výměře 58 m2
vlastník: JECH Miroslav, Drnovec
za
p.p.č. 200/4 zahrada o výměře 58 m˛
vlastník: MĚSTO CVIKOV
bezúplatná směna + společná úhrada příslušenství (napolovic)
(4 pro)
C) bezúplatná směna p.p.č. 211/3 ostatní plocha-komunikace o výměře 296 m˛
vlastník: JECHOVÁ Růžena,Drnovec
za
p.p.č. 581/4 zahrada o výměře 167 m˛
p.p.č. 200/5 zahrada o výměře 129 m2
vlastník: MĚSTO CVIKOV
bezúplatná směna + společná úhrada příslušenství (napolovic)
smlouva o závazku uzavřít směnou smlouvu – realizace po změně plochy z hlediska územního plánu (vyjmutí parcely p.p.č. 581/4 z pasportu místních komunikací)
(4 pro)

256/12
Pozemky – prodej
A) prodej pozemků v k.ú. Cvikov s odkazem na GP č. 1623-90/2012
p.p.č. 485/1 trvalý travní porost o výměře 1112 m˛ ÚP: louky a pastviny;zeleň
p.p.č. 487/1 ostatní plocha-zeleň o výměře 328 m˛; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 3789/5 ostatní-jiná plocha o výměře 246 m2 ÚP: vodní prvek
žadatel: STÁVEK Miroslav Ing., Cvikov
účel: výsadba biologických výpěstků
ÚD: 18.01-29.02.2012
Rada doporučuje ZM prodej + příslušenství za cenu: SOU=100,-Kč/m˛; L+P/OP 20,- Kč/m˛ bez předkupního práva a bez ocenění porostu. (4 pro)

B) p.p.č. 439/3 o celkové výměře 468 v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: zahrady (v ul.P.-vodovod p. Nisan, středotlaký plynovod)
žadatel: VANÍKOVÁ Marie, Cvikov , účel: zahrada (k č.p. 83, Cvikov II na st.p.č. 401)
žadatel: VIKTORA Radek, SCHNEIDEROVÁ Zdeňka, Cvikov -část –účel: zahrada
ÚD: 05.06.2012 - dosud
Rada doporučuje ZM prodej + příslušenství za cenu: 30,- Kč/m˛ bez předkupního práva , jednotlivých částí dle dohody s oběma zájemci a dle geometrického plánu. (4 pro)

C) odkládá projednání žádosti do vyřešení vlastnického práva ke garáži na st.p.č.1053,
v příp. prodeje doporučení ocenit sklepy a porost
p.p.č. 2266/3 o výměře 1875 v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha-OP, neplodná půda;
ÚP: SOÚ(v ul.Č.-stoka jednotné kanalizace, středotlaký plynovod)
žadatel: POKORNÝ Miloslav, Radvanec, účel: zahrada
(4 pro)

D) p.p.č. 141/1 o výměře 300 v k.ú. Lindava KN: trvalý travní porost; ÚP: SOÚ (záplavové území)
žadatel: HARTLOVÁ Zdenka, Praha
účel: rozšíření zahrady (k č.p. 204, Lindava na st.p.č. 257)
ÚD: 05.06.2012 - dosud
Rada doporučuje ZM prodej + příslušenství za cenu: 100,- Kč/m˛
bez předkupního práva. (4 pro)

E) p.p.č. 99/1 o celkové výměře 7846 m˛ vše v k.ú. Svitava; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny p.p.č. 101/8 o celkové výměře 64 m˛, vedení VN nadzemní
p.p.č. 101/9 o celkové výměře 17 m˛, vedení VN nadzemní
a) žadatel: ZELENKOVÁ Drahoslava, Cvikov
účel: vysázení porostu jako zdroj biomasy, např. japonského topolu
b) žadatel: KRÁTKÝ Ivan, Lindava
účel: scelení pozemků-rozšíření pastviny (VN: p.p.č. 101/2)
ÚD: 05.06.2012 - dosud
Rada doporučuje ZM prodej formou obálkové metody v radě
s min. podáním 20,- Kč/m2 + příslušenství bez předkupního práva. (4 pro)

F) odkládá návrh na prodej pozemku
p.p.č. 141/15 zahrada o výměře 877 m2 dle GP č. 1570-174/2011) k.ú. Cvikov
st.p.č. 1664 o výměře 141 m2 dle GP č. 1570-174/2011, ÚP: SOÚ
žadatel: JANOUŠKOVI František a Liduška, Cvikov- podíl 1/2
TUREČKOVI Jaromír a Jana, Mgr., Cvikov - podíl 1/4
BŘEZINOVÁ Věra, Cvikov, Nový Bor - podíl 1/4
účel: zahrada k č.p. 314, Cvikov I – prodej do spoluvlastnictví žadatelů dle velikosti podílu k č.p. 314, Cvikov I
ÚD: 10.-27.10.2011
prodej + příslušenství za cenu: 30,- Kč/m˛ bez předkupního práva
z důvodu neschválení doporučení prodeje (3 pro, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni)

257/12
Pozemky – pronájem
neschvaluje pronájem
p.p.č. 756/1 -část 300 m˛ z celkové výměry 10035 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: MAZANCOVÁ Ivana, Cvikov
účel: zahrada – rozšíření stávajícího pronájmu ze 760 m˛ (NS č. 297) na 1060 m˛
revokuje vyvěšení záměru o pronájmu pozemku č. 208/12-C) ze dne 02.05.2012
doporučuje projednat prodej za cenu 20,- Kč/m2 bez předkup.práva
a před realizací prodeje zapsat VB do KN, (4 pro)

258/12
Převod pozemků ČR – Pozemkový fond ČR
p.p.č. 2238/23 orná půda o výměře 500 m2 k.ú. Cvikov
p.p.č. 571/3 ost.plocha-komunikace o výměře 1565 m2 k.ú. Drnovec
– z této PK 112, 113/1,113/2, 173 díl 2,175,571/1,571/2
Rada doporučuje ZM převod parcel komunikací v k.ú. Drnovec za účelem přístupu k městským pozemkům 170, 173/2 181/1 . Ostatní pozemky nedoporučuje k převodu. (4 pro)

259/12
Historický majetek obce
-žádost PF ČR, pracoviště Liberec o vyjádření města (formou usnesení ZM) k vrácení části pozemku dotčené HMO a oddělení geometrickým plánem na náklady města:
k.ú. Naděje p.p.č. 1011/1
k.ú. Cvikov p.p.č. 2476/5
Rada doporučuje ZM nabytí a oddělení HMO +doplnit do seznamu s odkazem na usn. ZM č. 6 ze dne 26.01.2012. (4 pro)

260/12
Příprava nového Územního plánu města
Rada souhlasí na základě doporučení stavební a pozemkové komise s převodem návrhů na změnu územního plánu podaných v rámci změn ÚPM č. 3. (4 pro)

261/12
Prodej bytových jednotek 3. osobě se závazkem nájemce
byty v budově Cvikov I, ulice Boženy Němcové, č.p. 159 na st.p.č. 66 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu- budova Cvikov I, č.p. 159, bytový dům na st.p.č. 66, stavby-bez čp/če jiná st. na st.p.č. 65, na pozemcích st.p.č. 65-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m˛, st.p.č. 66- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 595 m˛, p.p.č. 118/1-zahrada o výměře 233 m˛, p.p.č. 123-zahrada o výměře 816 m˛ a p.p.č. 3929-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 338 m˛, se všemi součástmi a příslušenstvím

Rada doporučuje ZM schválit snížení ceny o 50 %, prodej přes realitní kancelář po vyvěšení záměru na úřední desce. (4 pro)

A) BJ č. 159/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 744/7196
přednostní nabytí bytu za ZC zaniklo 06.06.2012
popis nemovitosti: se závazkem nájemce (Luka Jaroslav, Cvikov); o velikosti 1+2 v II.NP (kuchyň 9,6 m˛; pokoj 20,3 m˛; pokoj 16,8 m˛; chodba 6,3 m˛; koupelna s WC 6,4 m˛; spíž 0,9 m˛, balkon 1,4 m˛, sklep 6,7 m˛, komora 7,4 m˛)
dům je napojen na el. síť, vodovodní, kanalizační a plynovodní řad
- BJ č. 159/3: 531.828,54 Kč cena dle ZP č. 3107-46/11-3 ze dne 02.04.2011 vypracovaného p. Jaroslavou Koutskou

 1. pozemky (dle spoluvlastnického podílu): 11.135,92 Kč, stavba (dle spoluvlastnického podílu): 5.730,97 Kč
 2. pozemky (dle spoluvlastnického podílu): 12,58 Kč
 3. cena celkem: 548.708,01 Kč CENA PO ZAOKROUHLENÍ 548.709,- Kč

+ příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí-KN, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku-ZP, prohlášení vlastníka-PV a geometrického plánu-GP) ve výši 3.987 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o.


      

B) BJ č. 159/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 938/7196


přednostní nabytí bytu za ZC zaniklo 06.06.2012


popis nemovitosti: se závazkem nájemce (Ernekrová Pavla, Cvikov); o velikosti 1+2 v I.NP (kuchyň 16,5 m˛; pokoj 27,6 m˛; pokoj 18,6 m˛; chodba 4,9 m˛; koupelna 2,7 m˛, WC 1 m˛; spíž 1 m˛, komora 13,4 m˛, komora 8,1 m˛)


dům je napojen na el. síť, vodovodní, kanalizační a plynovodní řad


- BJ č. 159/6: 658.984,03 Kč cena dle ZP č. 3107-46/11-6 ze dne 12.04.2011 vypracovaného p. Jaroslavou Koutskou

 1. pozemky (dle spoluvlastnického podílu): 14.039,64 Kč
 2. stavba (dle spoluvlastnického podílu): 7.225,34 Kč
 3. porosty (dle spoluvlastnického podílu): 15,86 Kč
 4. cena celkem: 680.264,87 Kč CENA PO ZAOKROUHLENÍ 680.265,- Kč

+ příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí-KN, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku-ZP, prohlášení vlastníka-PV a geometrického plánu-GP) ve výši 3.987 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o.


 


   

C) BJ č. 159/7, spoluvlastnický podíl o velikosti 558/7196


přednostní nabytí bytu za ZC zanikne 26.06.2012


popis nemovitosti: se závazkem nájemce (Zubák Rudolf, Cvikov); o velikosti 1+2 v II.NP (kuchyň 9,7 m˛; pokoj 16,2 m˛; pokoj 13,1 m˛; chodba 3,7 m˛; koupelna 3,6 m˛, WC 1,2 m˛; spíž 0,9 m˛, komora 7,4 m˛)


dům je napojen na el. síť, vodovodní, kanalizační a plynovodní řad


- BJ č. 159/7: 399.955,44 Kč cena dle ZP č. 3107-46/11-7 ze dne 12.04.2011 vypracovaného p. Jaroslavou Koutskou

 1. pozemky (dle spoluvlastnického podílu): 8.351,94 Kč
 2. stavba (dle spoluvlastnického podílu): 4.298,23 Kč
 3. pozemky (dle spoluvlastnického podílu): 9,44 Kč
 4. cena celkem: 412.615,05 Kč CENA PO ZAOKROUHLENÍ 412.616,- Kč

+ příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí-KN, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku-ZP, prohlášení vlastníka-PV a geometrického plánu-GP) ve výši 3.987 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o.


 


   

D) BJ č. 159/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 561/7196


přednostní nabytí bytu za ZC zaniklo 06.06.2012


popis nemovitosti: se závazkem nájemce (Lorberová Edita, Cvikov); o velikosti 1+2 v III.NP (kuchyň 8,4 m˛; pokoj 25,1 m˛; pokoj 12,5 m˛; koupelna s WC 2,7 m˛; komora 7,4 m˛)


dům je napojen na el. síť, vodovodní, kanalizační a plynovodní řad


- BJ č. 159/9: 402.164,33 Kč cena dle ZP č. 3107-46/11-9 ze dne 12.04.2011 vypracovaného p. Jaroslavou Koutskou

 1. pozemky (dle spoluvlastnického podílu): 8.396,84 Kč
 2. stavba (dle spoluvlastnického podílu): 4.321,34 Kč
 3. pozemky (dle spoluvlastnického podílu): 9,49 Kč
 4. cena celkem: 414.892,0018 Kč CENA PO ZAOKROUHLENÍ 414.893,- Kč

+ příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí-KN, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku-ZP, prohlášení vlastníka-PV a geometrického plánu-GP) ve výši 3.985 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o.


 


   

E) BJ č. 159/10, spoluvlastnický podíl o velikosti 526/7196


přednostní nabytí bytu za ZC zaniklo 06.06.2012


   

popis nemovitosti: se závazkem nájemce (Kubík Josef, Cvikov); o velikosti 1+0 v III.NP (pokoj s kuchyň. koutem 35 m˛; chodba 4,8 m˛; spíž 1,3 m˛; koupelna 2,7 m˛, wc 1,4 m˛; komora 7,4 m˛)


dům je napojen na el. síť, vodovodní, kanalizační a plynovodní řad


- BJ č. 159/10: 376.394,00 Kč cena dle ZP č. 3107-46/11-10 ze dne 12.04.2011 vypracovaného p. Jarosl. Koutskou

 1. pozemky (dle spoluvlastnického podílu): 7.872,97 Kč
 2. stavba (dle spoluvlastnického podílu): 4.051,74 Kč
 3. pozemky (dle spoluvlastnického podílu): 8,89 Kč
 4. cena celkem: 388.327,60 Kč CENA PO ZAOKROUHLENÍ 388.328,- Kč

+ příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí-KN, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku-ZP, prohlášení vlastníka-PV a geometrického plánu-GP) ve výši 3.985 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o.

262/12
Vyvěšení záměru prodat pozemek města
A) souhlasí s vyvěšením záměru prodat
p.p.č. 756/1 část cca 320 m˛ z celkové výměry 10035 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
žadatel: SOPKULIAKOVI Pavel a Alena, Cvikov
účel: rozšíření pozemků
smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ze dne 05.03.2010 s manž. Baťkovými o zřízení vodovodní přípojky na p.p.č. 755/4 a 756/1. (4 pro)

B) nesouhlasí s vyvěšením záměru prodat pozemek
p.p.č. 3552/1 část cca 20 m˛ z celkové výměry 6618 m˛ v k.ú. Cvikov (VB dle listiny, VB oprav a údržby)
KN: OP-ostatní komunikace; ÚP: komunikace (v ul.P.-vodovod p. Nisan, středotlaký plynovod)
žadatel: VIKTORA Radek, SCHNEIDEROVÁ Zdeňka, Cvikov
účel: rozšíření zahrady
důvodu, že pozemek místní komunikace nemůže vlastnit fyzická osoba (4 pro)
a
doporučuje stavebnímu odboru zařadit změnu dotčené části pozemku (zrušit místní komunikaci (4 pro)

C) souhlasí s vyvěšením záměru prodat pozemek
p.p.č. 2422 o celkové výměře 274 m˛ v k.ú. Lindava; KN: OP-jiná plocha; ÚP: SOÚ
a) žadatel: FORMAN Stanislav, Jablonné v Podještědí (VN: 1207/4) - účel: výstavba RD
b) žadatel: JENÍKOVI Josef a Bohumila, Lindava (nájemce-Smlouva o nájmu pozemku č.302, VP: čp. 175) - účel: rozšíření pozemků (na pozemku se nachází dřevníky ve vlastnictví žadatele a studna vystavěná v r. 1976
bude provedeno rozdělení pozemků, (4 pro)

D) souhlasí s vyvěšením záměru prodat pozemek
p.p.č. 101/10 o celkové výměře 6 m˛ v k.ú. Svitava;
trvalý travní porost-TTP: TTP; ÚP: louky a pastviny
žadatel: KRÁTKÝ Ivan, Lindava - účel: scelení pozemků-rozšíření pastviny (VN: p.p.č. 101/2) (4 pro)

E) souhlasí s vyvěšením záměru prodat pozemek
p.p.č. 330/11 o celkové výměře 1593 m˛ v k.ú. Svitava; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
žadatel: JENÍKOVI Zdeněk a Anna, Svitava - účel: rozšíření pozemků – zemědělské účely
(ocenění porostu) (4 pro)

263/12
Vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemek
A) neschvaluje vyvěšení záměru a pronájem
st.p.č. 557 o celkové výměře 68 m˛; KN: zastavěná plocha-ZP a nádvoří, zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území-SOÚ
p.p.č. 786 část 437 z celkové výměry 803 m˛; KN: TTP; ÚP: SOÚ
p.p.č. 765/1 část 120 m˛ z celkové výměry 1027 m˛; KN: TTP; ÚP: SOÚ-celkem 625 m˛
p.p.č. 765/1 část 200 m˛ z celkové výměry 1027 m˛; KN: TTP; ÚP: SOÚ
žadatel: LOCHMAN Milan, Cvikov
účel: zahrada
(4 pro)

B) souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu pozemku
p.č. 2743/11 část 200 m˛ z celkové výměry 4193 m˛ v k.ú. Cvikov KN: OP-manipulační plocha; ÚP: SOÚ (v ul. D.-středotlaký plynovod, vodovod p. Nisan)
žadatel: JANČAROVÁ Jitka, Cvikov
účel: zahrada – k mobilnímu domu za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok
(4 pro)

264/12
Souhlasí s ukončením pronájmu pozemků
A) p.p.č. 264/3 o celkové výměře 228 m˛ vše k.ú. Cvikov;
KN: zahrada; ÚP: smíš.obytné území (SOÚ)
p.p.č. 264/5 o celkové výměře 223 m˛; KN: zahrada; ÚP: SOÚ
p.p.č. 3928/1 o celkové výměře 180 m˛; KN: OP-jiná plocha; ÚP: SOÚ
ukončení pronájmu: DVOŘÁK Jan (NS č. 0153) ke dni 30.06.2012; účel: zahrada
schvaluje vrácení přeplatku, užívání v období 01.02.-30.06.2012, ve výši 476 Kč
(4 pro)

B) p.p.č. 1475/1 část 1324 m˛ z celkové výměry 1475 m˛ v k.ú. Cvikov;
KN: zahrada; ÚP: zahrady
ukončení pronájmu: MOČARKO Ivan (NS č. 0135) ke dni 30.06.2012; účel: zahrada
(4 pro)

265/12
Bere na vědomí odstoupení od pronájmu pozemku města
p.p.č. 1781 o celkové výměře 8962 m˛ v k.ú. Cvikov; a revokuje usn.RM č. 106/12)A) dne 06.03.2012 o pronájmu pozemku pro účel:sklizeň pícně(ne pastvina) bez oplocení;doba určitou do 31.12.2015-firmě BIOCHOV s.r.o.,Jablonné v/P. - smlouva nebyla sepsána. (4 pro)

266/12
Nabytí –odkup spoluvlastnického podílu k pozemkům v k.ú. Cvikov ul. Boženy Němcové
st. p .č. 1461/1 spoluvlastnický podíl o velikosti 13/2000
st. p .č. 1461/2 spoluvlastnický podíl o velikosti 13/2000
st. p .č. 1461/3 spoluvlastnický podíl o velikosti 206/10000
kupní cena celkem 1280,- Kč
kupní smlouva č. UCL/1414/12/KS-394/ÚE/12/Ko od ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ústí n/L.
Rada doporučuje ZM ke schválení nabytí-odkup a podpis kupní smlouvy. (4 pro)

267/12
Bere na vědomí informaci z provedené kontroly čerpání finančních prostředků – jednání místostarosty a stavebního technika na Regionální radě – neoprávněné čerpání a tím porušení rozpočtové kázně na akci Rekonstrukce multifunkčního centra Sever. Povinnost města vrátit neoprávněně vyčerpané prostředky . Rada schvaluje úhradu ve výši 47975,- Kč dle rozhodnutí . Pověřuje místostarostu podáním žádosti o prominutí penále . (4 pro)

Dále rada projednala

JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města                starostka města


↑ jdi na obsah stránky