• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. RaM 13.července 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 14. schůze dne 13. července 2004

 

158/04

Vzala na vědomí informaci ředitele SMC, s.r.o. k zajištění rozšíření veřejného osvětlení (ul. Březová, Nádražní, Školní+Nerudova, Pivovarská).

159/04

Pověřuje SMC, s.r.o.  zajištěním zhotovení zábradlí u budov Základní školy a Mateřské školy Cvikov, dle usnesení rady.

160/04

Projednala návrh odstranění závad dodávky vody ze studně města v Lindavě pro rodinné domy  – kolaudace stavby studny – povinnosti dodavatele vody - zajištění čističky a filtrace vody, náklady 78 500,- Kč + 18 000,- Kč včetně instalace a DPH.  Rada souhlasí s provedením, úhrada z prostředků SMC a doporučuje bezplatné předání uživatelům.  (6 pro)

162/04

Stavební řízení na zabezpečení objektu č.p. 72 v Žitavské ul., Cvikov – nabídka právního zástupce majitelů na odkoupení objektu nebo případně zajištění jeho prodeje. Rada nesouhlasí s odkoupením objektu a vzhledem k soukromému majetku nebude zajišťovat ani prodej.  (7 pro)

163/04

Vzala na vědomí  rozbor hospodaření města za 1 – 6 / 2004 , stav finančních prostředků na účtech, zlepšení portfolia u ČSOB. (7 pro).

164/04

Projednala návrhy projektanta  ing. Kubáta na rozšíření DPS, posouzení nákladů přestavby dle zadání a návrh úprav dle projektanta – zvednutí krovu -  tím zvýšení nákladů na realizaci projektu, počet bytů 11, výměra obytné plochy bytu cca 20 m2.

(7 pro)

165/04

Souhlasí s pronájmem pozemků města dle žádostí občanů

a)     část p. č. 203/1 a 319/1 (výměra po vytyčení pozemku) v k.ú. Lindava, nájemce Ladislav Jeník, bytem Lindava, pro účely sekání trávy

b)     část p.č. 44/1 o výměře 200 m2 v k.ú. Cvikov , nájemce p. Duval, bytem Jablonné v Podj. pro účely zahrádky 

166/04

Souhlasí s vyhrazeným parkovacím místem u č.p. 118 ul. Československé armády Cvikov, držitelka ZTP průkazu, žádost  O. Novotné, bytem Cvikov. (7 pro)

167/04

Souhlasí se zadáním inzerce města Cvikova v turistickém průvodci – Českolipsko

(1/2 strany – profil města, bezplatný záznam na internetu s odkazem na WWW stránky města, náklad cca 7 tis. výtisků, ve 2 jazycích, prodej na infocentrech), cena 5 600,- + DPH. (7 pro)

168/04

Nájem nebytových prostor v č.p. 548 Sídliště Cvikov – nebyly podány žádné nabídky, rada souhlasí s prodloužením veřejné nabídky do 31.8.2004. (7 pro) 

169/04

Doporučuje ZM zařazovat do rozpočtu města výdaje na větší opravy bytového fondu (rekonstrukce střech apod., z nájemného hradit pouze běžné opravy bytového fondu).  (7 pro) 

170/04

Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu – rekonstrukce střechy č.p. 184 Čechova ul. Cvikov – výdaj 450 tis. Kč. (7 pro)

 

171/04

K usn. 130/04 - zrušení funkce městského ekologa. Rada souhlasí se změnou organizačního řádu MěÚ – zřízení pracovního místa samostatného pracovníka „referent životního prostředí“ (s rozšířením pracovní náplně o agendu související s pozemky města), vypsání výběrového řízení na obsazení pracovního místa  po ukončení pracovního poměru dohodou se stávající pracovnicí městského ekologa sl. Sommerovou - zajistí tajemník MěÚ.

 

Dále rada projednala a

 

-         vzala na vědomí informaci o postupu stavebních prací na rekonstrukci bývalé družiny pro Městskou knihovnu, překročení rozpočtu rekonstrukce u stavebních prací, nákup nového vybavení dle rozpočtu 60 tis. Kč, stěhování srpen, otevření září

-         informace k objektu bývalé Obuvi – zájem o získání do majetku města – dle sdělení firmy UNI Reality má město možnost zaslat nabídku na odkoupení s uvedením ceny – nabídka bude potom z jejich strany posouzena. Bude znovu zaslán dopis o zajmu města na převod objektu 

 

JUDr.  Jaroslav Švehla                    Mgr. Ivo Čeřovský

místostarosta města                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky