• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. RaM 14.července 2009

Informace  z 14. schůze  Rady města Cvikov   dne 14. července    2009

 

Účast :  5 členů  ze 7 členů rady , omluveni  p. Pech, Ing. Beránek

 

253/09

Schvaluje přidělení – pronájem bytu č. 4  v č.p. 261  Vančurova ulice Cvikov II p.Grunzové Margitě (podmínka úhrady všech nedoplatků vůči městu). (5 pro)

 

254/09

Schvaluje přidělení – pronájem bytu č. 1 v č.p. 261 Vančurova ulice Cvikov II p. Berkyové Ireně. (5 pro)

 

255/09

Obálková metoda prodeje pozemku p.č. 1138/10 – o celkové výměře 87 m˛ k.ú. Cvikov, p.č. 1154/10   o celkové výměře 258 m˛ k.ú. Cvikov ,    účel: zahrada . Podána 1 nabídka na koupi pozemku - kupující    Petr NEDBAL, Benešov nad Ploučnicí, cena 31,- Kč za 1m2 + příslušenství. Rada schvaluje prodej pozemku v souladu s usnesením zastupitelstva města. (5 pro)

 

256/09

Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na přestupkové řízení  s obcí Krompach do 31.12.2010. (5 pro)

 

257/09

Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na přestupkové řízení  s obcí Sloup v Čechách do 31.12.2010. (5 pro)

 

258/09

Projednala čerpání rozpočtu města za 1-6. 2009, bere na vědomí upozornění vedoucího finančního odboru na neplnění příjmů města. (5 pro)

 

259/09

Souhlasí se zadáním zpracování žádostí do Operačního programu Životního prostředí  Agentuře regionálního rozvoje Nisa, spol. s r.o. Liberec na zateplení objektů města: hasičské zbrojnice, mateřské školy na Sídlišti , mateřské školy v Jiráskově ulici, v celového hodnotě 285 600,- Kč a souhlasí s podpisem smluv. (5 pro)

 

262/09

Schvaluje pronájem pozemku p.č. 1475/1 – o celkové výměře 1475 m˛ v k.ú. Cvikov

druh pozemku: zahrada, ÚP: zahrady, nájemce: Lenka Hájková, účel: zahrada (přenechání pronájmu p. Prokop), pronájem 1,50 Kč/m˛/rok(5 pro)

 

264/09

Schvaluje vyvěšení záměru města k  pronájmu pozemku

- p.č. 2970/2 – část cca 760 m˛ z celkové výměry 937 m˛ v k.ú. Cvikov, druh pozemku: ostatní plocha – manipulační plocha, ÚP: občanská vybavenost, žadatel: Juraj DRAŠKOVIČ účel: zahrada (5 pro)

 

265/09

Schvaluje  vyvěšení záměru  obce na úřední desce -  prodej pozemku

p. č. 580/4 – část 7 m˛ z celkové výměry 161 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova, druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: smíšené obytné území, žadatel: Karol a Miroslava MACKOVI, účel: uvedení do souladu se skutečným stavem . (5 pro)

 

266/09

Neschvaluje vyvěšení záměru na úřední desce  obce – směny, nabytí pozemku

p.č. 565/11 - část cca 60 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova za st.p.č. 121 (pronájem p. Krbeček) v k.ú. Trávník u Cvikova, dr. pozemku: trv. travní porost za zast.plochu a nádvoří, ÚP: louky a pastviny za smíš. obytné území, žadatel: Ing. Ludvík Šajtar, účel: směna cesty za jiný pozemek nebo odprodej p.č. 565/11 za cenu 105 Kč/m˛(5 pro)

 

267/09

Schvaluje  vyvěšení záměru obce na úřední desce   - odkoupení pozemku do majetku města

- p.č. 565/11 - část cca 60 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova za st.p.č. 121 (pronájem p. Krbeček) v k.ú. Trávník u Cvikova, dr. pozemku: trv. travní porost za zast.plochu a nádvoří, ÚP: louky a pastviny za smíš. obytné území, žadatel: Ing. Ludvík Šajtar, účel: směna cesty za jiný pozemek nebo odprodej p.č. 565/11 za cenu 105 Kč/m˛

(5 pro)

 

268/09

Schvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce  a návrh rozdělení pozemků města při prodeji obytných domů a bytových jednotek z majetku města Cvikov :

 

a) Lindava čp. 326; 327; 328

– prodej st. st.p.č. 377; 378; 379 byt. jednotkám, p.p.č. 62/7 oddělit od zadní části, zbytek rovným dílem obyvatelům byt. jednotek, komunikaci p.p.č. 62/8 ponechat Městu Cvikov

 

b) Martinovo údolí čp. 469; 470; 494 –– prodej st.p.č. 893/12; 893/13; 893/14 byt. jednotkám, oddělit z p.p.č. 3863 komunikaci a travnatý porost dle hranic rozdělit dílem vlastníkům byt.jednotek

 

c) Martinovo údolí čp. 303; 569 –– prodej jen st.p.č. 1102; 1103, bez okolních pozemků, komunikaci ponechat Městu Cvikov, zachovat pronájem paní Mazancové

 

d) Boženy Němcové čp. 159 –

– prodej celé st.p.č. 66 dílem byt. jednotkám, část st.p.č. 65 uživatelům, zbylá část prodej dílem, tak i       p.p.č. 118/1 a p.p.č. 123, p.p.č.119 zachovat jako komunikaci Městu Cvikov

 

e) Komenského čp. 536; 537; 538

– prodej st.p. č.1021; 1022; 1023 byt. jednotkám, prodej st. p.č. 1128; 1129 uživatelům zahrádky, na pozemcích p.č. 846/7; 11; 12 prodej dle pronájmu, zbylé části p.p.č. 846/7; 11; 12  prodat dílem na byt.jednotky, komunikaci na p.p.č. 846/12 (ponechat v majetku města) a část sousedící s p.p.č. 846/6 a st. 761 řešit individuálně

 

f) Mánesova čp. 539; 540

– prodej st.p.č. 1024; 1025 dílem byt. jednotkám, st. p.č. 1130; 1131 uživatelům, prodej zahrádek uživatelům, ostatní část pozemku p.č. 997/1 a 997/2 dílem byt. jednotkám, komunikaci ponechat Městu Cvikov mezi   čp. 539; 540

 

g) Mánesova čp. 541; 542; 543

 – prodej st.p.č. 1027/1; 1027/2; 1026 byt. jednotkám, prodej st.p.č. 1132; 1133; 1134 , p.p.č. 1007/5  ponechat městu, přístupové cesty k zahrádkám, p.p.č. 1007/4 část ponechat Městu Cvikov (hřiště, část  za čp. 541 prodat byt. jednotkám čp. 541)

 

f) Mánesova čp. 546; 547

 – prodej st.p.č. 1051/1, 1051/2 byt. jednotkám,, s částí p.p.č. 1008 před domem

 

(5 pro)

 

269/09

Schvaluje užívání služebního vozidla pracovníky MěÚ-   p.Taťana Falcmanová, p. Soňa Macková.

 

270/09

Schvaluje prodloužení zařazení p. Pavla Pandadise ve funkci zastupujícího vedoucího stavebního odboru do 31.12.2009.

 

Dále rada projednala a

- bere na vědomí informaci o přípravě změny ÚP č. 3 . Oznámení  MěÚ   Nový Bor   odboru  územního plánování - možnost pořízení změny. Bude projednáno starostou .

- bere na vědomí informaci starosty o ukončení nájmu nebytového prostoru Úřadem práce v č.p. 137 Československé armády Cvikov I, Úřadem práce bude uhrazena celá výše nákladů na rekonstrukci prostoru pro účely kontaktního místa

- souhlasí s prodloužením akce – svatba  p. Soni Rajchlové v Lindavě 325 do 04,00 hod.

- výběrová komise na akci rekonstrukce kotelny na MŠ  Sídliště  -  27.7.09  v 13,00 hod.

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                             starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky