• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. ZaM 18.září 2008

U s n e s e n í   ze   14. veřejného zasedání Zastupitelstva města CVIKOV

ze dne 18. září  2008 od  16.30  hodin

 

1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení 

a stanovuje termín pro odevzdání návrhů  ve věci objektů města  do konce září 2008

2/

Souhlasí s nabytím pozemků  do majetku města

  a)       p.p.č. 620/1 o výměře 514 m2 k.ú. Cvikov

druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné úz.

účel: zahrada u č.p. 261; převod dle podmínek PF

od: ČR - Pozemkový fond, ÚP Česká Lípa – Dubická 970

hlasování 18 pro, 3 nepřítomni (p. Tuma, p.Ing. Beránek, p.PhDr. Sýkorová)

  b)       p.p.č. 2524 o výměře 1254 m2 k.ú. Cvikov

účel: možnost výstavby; bezúplatný převod

od: ČR - Pozemkový fond, ÚP Česká Lípa – Dubická 970

hlasování 18 pro, 2 zdrželi (p. Hanzlíček, PhDr. Sýkorová, 2 nepřítomni (p. Tuma, Ing. Beránek)

  c)       p.p.č. 1082 o výměře 5287 m2 k.ú. Trávník u Cvikova

účel: zachování komunikace, bezúplatný převod

od: ČR – Státní statek Bílý Kostel, Hrádek n/Nisou, Žitavská 100

hlasování:    19 pro, 2 nepřítomni (p.Tuma, Ing. Beránek)

 

3/

Nesouhlasí s odkoupením restitučních nároků za účelem odkoupení p.p.č. 2282 v k.ú. Lindava (přístupová cesta k lindavskému rybníku). Dle původního usnesení ZM schválen bezplatný převod na město.

hlasování  18 pro, 1 proti (p. Vojtěch M.), 1 zdržel (Ing. Dostál), 1 nepřítomen  (Ing. Beránek)

4/

Souhlasí s postoupením pozemku p.č. p.č. 3174 k.ú. CVIKOV ve prospěch stávajících nájemců – Jana a Aleny Pitrových, bytem Cvikov, Žitavská 51, pro účely zahrady u č.p. 51, a tím schvaluje revokaci usnesení o nabytí pozemku do majetku města ze dne 13.9.2007  č. 3/A)a). hlasování 20 pro, 1 nepřítomen  (Ing. Beránek)

5/

Pozemky – prodej

a) odkládá projednání žádosti o  prodej pozemku části p.p.č. 156/2 k.ú. Cvikov  žadatel: Josef ŽÁK, Mlýnská 68, Cvikov  účel: část manipulační plocha, parkování a část zahrada.. hlasování  19 pro, 2 nepřítomni (Ing. Beránek, p.Kovalev)

b) souhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 3145/1 –část dle GP z celkové výměry 1463 m2  a oddělení posilovací  stanice, k.ú. Cvikov druh pozemku:  (změna ÚP č.1 = zastavitelné území), kupující: Petr FEIX, Cvikov, Horova 419, účel: zahrada, cena  200 Kč/m2 + příslušenství + předkupní právo, hlasování 16 pro, 2 zdrželi p. Hanzlíček, p. Kořínek, 3 nepřítomni (JUDr. Švehla, Ing. Beránek, p. Kovalev)

c) nesouhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 470/1 –část dle GP z výměry 1375 m2 k.ú. Cvikov       účel: zahrada, (žadatelé: Josef ZALABÁK, Nymburk, Kovanicce 64, Ota SVOBODA, Cvikov, Nám.Osvobození 63, Jan a Věra ČERNÝCH, Cvikov, Pětidomky 307, Robert VRABLÍK, Nový Bor, Žižkova 253 a Štěpánka ERDINGEROVÁ, Cvikov, Sídliště 577), (podrobné hlasování v zápise)

d) odkládá projednání žádosti o prodej pozemku p.č.st. 463  k.ú. Cvikov (ul. Vančurova), žadatel: Milan DUNA a Magda BOTOŠOVÁ, Cvikov, Sídliště 582, hlasování 20 pro, 1 nepřítomen (Ing. Beránek)                  

e) souhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 1343/6 –část dle GP 57 m2 z výměry 1343 m2 k.ú. Cvikov, kupující: Jan a Angelika KARÁSKOVI, Cvikov, Československé armády 133,                       účel: zahrada, za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství, hlasování  15 pro, 5 proti  (p. Hanzlíček, p. Jirák, p. Ing. Dr. Vojtěch D., p. Jakobi, Ing. Dostál), 1 nepřítomen (Ing. Beránek)

f) souhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 256/2 o výměře 157 m2 k.ú. Cvikov, kupující: Ladislav VETEŠNÍK, Cvikov, Palackého 282, účel: rozšíření zahrady za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství, hlasování 20 pro, 1 nepřítomen (Ing. Beránek)

g) souhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 57/7 -část dle GP 217 m2 z výměry 826 m2 k.ú. Lindava, p.p.č. 57/8 -část dle GP 340 m2 z výměry 362 m2 k.ú. Lindava, kupující: Vlastimil a Růžena VOBOŘILOVI, Lindava 251, účel:  zahrada za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství,  hlasování 20 pro, 1 nepřítomen (Ing. Beránek) 

h) nesouhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 2127/2 o výměře 394 m2 k.ú. Lindava, žadatel: Petr a Iva ŠINKOVI, Lindava 195, hlasování 20 pro, 1 nepřítomen (Ing. Beránek).

i) odkládá projednání žádosti  o  prodej  pozemku p.p.č. 140/1 o výměře 376 m2 k.ú. Svitava, žadatel: Jaroslav a Libuše HALAMOVI, Svitava 36, hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni (Ing. Beránek, p. Tichý, Ing. Dostál)

j) souhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 402/3 o výměře 138 m2  k.ú. Trávník u Cvikova, kupující : Ing. Zdeněk a Věra PROCHÁZKOVI, Praha 11, V Průčelí 1651/10 a Ing. Jiří ŠONKA, Praha 1, Národní 416/37, účel: scelení nemovitostí, prodej do podílového spoluvlastnictví kupujících, za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství, hlasování: 18 pro, 3 nepřítomni (Ing. Beránek, p. Tichý, Ing. Dostál)

6/

a)

revokuje usnesení ve věci prodeje pozemku města p.p.č. 755/1 z důvodu písemného odstoupení od koupě, žadatel: Vladislav PECH, Cvikov, Alšova 333 , prodej schválen ZM dne 13.9. 2007 pod usnesením č. 2/A)2)c) . Nehlasuje p. Pech.  Hlasování  17 pro, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni (Ing. Beránek, Ing. Dostál, p.Tichý)   

b)

revokuje usnesení ve věci prodeje pozemku města p.p.č. 1154/10,  p.p.č.  1138/10 k.ú. Cvikov , vlastní podnět města – nebyla uhrazena kupní cena kupujícím: Miroslav TANCOŠ, Nový Bor, Nemocniční 524, prodej schválen ZM dne 27.6.2007 pod usnesením č. 3/a)8. Bude provedena výpověď z nájmu pozemku, nabídka prodeje obálkovou metodou.

Hlasování  18 pro, 3 nepřítomni (Ing. Beránek, Ing. Dostál, p.Tichý)   

7/

Souhlasí se snížením ceny  na cenu obvyklou za zahradu tj. 30 Kč/m2 za prodej pozemků p.p.č. 195 -zahrada o výměře 104 m2 k.ú . Cvikov a p.č.st. 228 - zbořeniště o výměře 121 m2 k.ú. Cvikov; dle ÚP pozemky: ZÚ-smíšené obytné území, prodej schválen ZM dne 26.6.2008 pod usn.č. 2-2)d) žadatel: Milan PROCHÁZKA, Palackého 139, Cvikov, hlasování: 13 pro, 0 proti, 7 zdrželo (p.Hanzlíček, p.Vojtěch M., Ing. Dr. Vojtěch D., Ing. Dostál, p. Tuma), 1 nepřítomen (Ing. Beránek)

8/

Prodej objektů města

a)

schvaluje prodej domu č. p. 242  místní část Lindava , včetně objektu kotelny po

oddělení přístupové cesty k objektu kotelny, nejnižší cena dle odhadu+příslušenství, věcné břemeno přístup k rozvaděči veřejného osvětlení, prodej –  realitní kancelář.

Hlasování  19 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, p. Vojtěch M.)   

b)

schvaluje  prodej bytu města č. 11 v č.p. 558 Sídliště  Cvikov II (rozhodnutí Krajského soudu o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí) – cena dle nového  odhadu + příslušenství,  vyhlášení nabídky, obálková metoda.

Hlasování  19 pro, 2 nepřítomni (JUDr. Švehla, p. Vojtěch M.)

c)

schvaluje prodej objektu stodoly na p.č. 582/2 v k.ú. Cvikov manželům Černým, bytem Cvikov II, Tovární 171 za cenu daně z převodu nemovitostí + příslušenství, hlasování: 13 pro, 3 proti (JUDr. Švehla, p. Pech, p. Jirák), 3 zdrželi (Mgr. Čeřovský, Mgr. Jakobi, p. Hanzlíček) 2 nepřítomni (PhDr. Skopová, Ing. Beránek)

9/

Schvaluje rozpočtovou změnu č. 22 dle písemného návrhu, hlasování 20 pro, 1 zdržel (Ing. Dr. Vojtěch D.)

10/

Zamítá žádost o poskytnutí náhrady škody dle žádosti p. Štolúna, bytem Lindava, hlasování   20 pro, 1 nepřítomna (p.Studničná)

11/

Souhlasí se spoluúčastí města na projektu „SCHKOLA - EVROPSKÝ ŠKOLNÍ MODEL“  Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka, příspěvkové organizace, Cvikov a  souhlasí se spolufinancováním akce  v roce 2009-2012. Hlasování  21 pro.

12/

Souhlasí s připojením města Cvikova k projektu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce. spoluúčast města na 3 roky v celkové hodnotě 820 EUR. Souhlasí se spolufinancováním akce 2009-2011. Projekt Léčebny respiračních nemocí Cvikov: „Power Bridge“  (Po stopách Karla IV)  a pověřuje starostu města Mgr. Čeřovského podpisem smluv o spolupráci s jednotlivými partnery. Hlasování  21 pro.

13/

Schvaluje výjimku z počtu dětí v Základní škole a Mateřské školy Bohumila Hynka,  příspěvková organizace Cvikov  -  snížení o 3 děti na školní rok 2008-09 v Mateřské škole Lindava.

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města               starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky