• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. ZaM 29. dubna 2004

Usnesení

ze 14. zasedání Zastupitelstva města Cvikova

konaného dne 29. dubna 2004

 

1) Zastupitelstvo města schvaluje ukončení činnosti příspěvkové organizace Služby města Cvikova k 30. dubnu 2004 (18 pro)

 

2) Zastupitelstvo města schvaluje vklad majetku dle účetní rozvahy příspěvkové organizace Služby města Cvikova z 23. dubna 2004 doložené inventárními soupisy účtů rozvahy k 30. dubnu 2004 na město Cvikov a na Služby města Cvikova s.r.o. (18 pro)

 

3) Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prodej majetku města a

a) souhlasí s prodejem pozemků města :

-         manželé Beránkovi Lindava – prodej pozemkové parcely č. 2 o výměře 254 m2 v k.ú. Lindava z důvodu rozšíření zahrady. Smluvní cena 5 tis. Kč. (16 pro, 2 nepřít.)

-         manželé Barcíkovi, Velký Grunov – prodej pozemkové parcely č. 293 o výměře 258 m2 a stavební parcely č. 266 o výměře 43 m2 v k.ú. Lindava z důvodu rozšíření zahrady u stávajícího objektu v Lindavě. Cena dle vyhlášky. (16 pro, 2 nepřít.)

-         Helena Suchá, Lindava – prodej části pozemkové parcely č. 289/1 v k.ú. Lindava  dle výměry geometrickým plánem z důvodu obnovení trvalého travního porostu. (18 pro)

-         Ivan Krátký, Lindava – prodej části poz. parcely č. 289/1 v k.ú. Lindava dle výměry geometrickým plánem za účelem užívání louky pro možnost pastvy zvířat. (18 pro)

-         Jiřina Ikavcová, Záhořín – prodej části pozemkové parcely č. 450/3 o výměře cca 1800 m2 v k.ú. Svitava dle geometrického zaměření za účelem rozšíření stávající zahrady objektu čp. 3, Záhořín. (18 pro)

-         Gabriel Balázs, Cvikov – prodej stavebních parcel č. 392 o výměře 31 m2 a č. 393 o výměře 128 m2 a pozemkové parcely č. 427/1 o výměře 155 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrady u stávajícího objektu čp. 357, Smetanova ul., Cvikov. (18 pro)

-         Ing. Vladimír Šádek, Cvikov – prodej pozemkové parcely č. 1377/1 o výměře 785 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrady u stávajícího objektu čp. 355, Wolkerova ul, Cvikov. Prodej po úhradě dluhů vůči městu. (18 pro)

-         Intedoor s.r.o., Cvikov, Lubomír Langer – prodej části pozemkové parcely č. 3670/2 a směnu pozemků : část stavební parcely č. 1012/8 za část pozemkových parcel č. 2272/3 a č. 3672/2; část pozemkové parcely č. 2263/3 za část pozemkové parcely č. 2263/2 v k.ú. Cvikov dle geometrického zaměření za účelem scelení a rozšíření stávajícího areálu průmyslového objektu této společnosti. (18 pro)

-         Vratislav Kuna, Cvikov – prodej části pozemkové parcely č. 3149 o výměře cca 461 m2 v k.ú.Cvikov za účelem rozšíření zahrady. Výměra bude upřesněna po zaměření přístupové cesty. (13 pro, 3 proti, 2 zdrželi)

-         Věra Třísková, Cvikov – prodej části pozemkové parcely č. 466/4 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Cvikov – smluvní cena 30,- Kč/m2. (14 pro, 4 proti)

-         Jan Urban, Cvikov – prodej části pozemkové parcely č. 467/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Cvikov – smluvní cena 30,- Kč/m2. (14 pro, 4 proti)

-         Petr Tošner, Stráž pod Ralskem – prodej části pozemkové parcely č. 467/2 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Cvikov – smluvní cena 30,- Kč/m2. (14 pro, 4 proti)

-         Martin Vondráček, Cvikov – prodej části pozemkové parcely č. 467/2 o výměře cca 438 m2 v k.ú. Cvikov – smluvní cena 30,- Kč/m2. (14 pro, 4 proti)

-         Jan Černý, Cvikov – prodej části pozemkové parcely č. 466/4 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Cvikov – smluvní cena 30,- Kč/m2. (14 pro, 4 proti)

-         Eva Blábolilová, Cvikov – prodej části pozemkové parcely č. 466/3 o výměře cca 343 m2 v k.ú. Cvikov – smluvní cena 30,- Kč/m2. (15 pro, 3 proti)

 

b) nesouhlasí s prodejem pozemků v k.ú. Cvikov dle žádostí občanů :

 

-         Miroslava Kožmínová, Cvikov – prodej pozemkové parcely č. 446/2 o výměře 520 m2 – stávající pronájem. (14 pro)

-         manželé Boreckých, Cvikov – prodej části pozemkové parcely č. 2897/1 o výměře cca 60 m2 – pouze pronájem. (18 pro)

-         Martin Čermák, Cvikov – prodej pozemkové parcely č. 291 o výměře 74 m2 a části stavební parcely č. 294 – stávající pronájem. (18 pro)

 

c) schvaluje smluvní cenu prodeje pozemkové parcely č. 25/1 – část pozemku ve stávajícím užívání za 100,- Kč/m2 a část za cenu smluvní 20,- Kč/m2 dle doporučení rady města p. Daleckému v k.ú. Drnovec (16 pro, 1 proti, 1 zdržel)

 

 

d) souhlasí s prodejem objektu čp. 107, Školní ul., Cvikov, za smluvní cenu 300 tis. Kč manželům Zajácovým, bytem Svor (15 pro, 2 proti, 1 zdržel)

 

 

e) odkládá projednání nabídky na převod objektu čp. 35, ul. Čs. armády, Cvikov na město na příští zasedání zastupitelstva (18 pro)

 

 

f) odkládá otázku využití objektu bývalé kotelny na Sídlišti do doby předložení konkrétního návrhu (17 pro, 1 nepřít.)

 

 

g) souhlasí s bezplatným převodem objektu stodoly v areálu Delta Cvikov v Pivovarské ulici s podmínkou demolice objektu, likvidace demoličního materiálu a úklidu a urovnání terénu firmě BD Systém s.r.o., Cvikov (17 pro, 1 nepřít.)

 

 

4. Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o prodloužení vodovodního řádu v ulici Mánesova, Cvikov na rok 2005 a ukládá starostovi jednat o možnosti využití studen. (18 pro, 1 zdržel)

 

 

5. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 140 tis. Kč z Fondu rozvoje a rezerv na úpravu nebytového prostoru v čp. 137, ul. Čs. armády, Cvikov pro potřeby Úřadu práce Česká Lípa. (15 pro, 1 zdržel, 3 nepřít.)

 

 

6. Zastupitelstvo pověřuje předsedu finančního výboru a starostu města zajištěním činnosti finančního výboru, případně podat návrhy na doplnění či změnu členů výboru. (18 pro, 1 zdržel)

 

 

7. Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy MěÚ Cvikov mezi městem a Ing. Dostálem. (18 pro, 1 zdržel)

 

 

8. Zastupitelstvo schvaluje zálohovou úhradu faktur za zpracování projektové dokumentace od SVIS na rozšíření ČOV Cvikov a kanalizace ve výši 338 645,- Kč. (18 pro, 1 zdržel)

 

 

9. Zastupitelstvo souhlasí s doplněním názvu ZŠ a MŠ Cvikov o dovětek Škola Bohumila Hynka u příležitosti její rekonstrukce a oslav 100. výročí školy. (19 pro)

 

 

10. Zastupitelstvo souhlasí a rada města pověří Mgr. Jiřího Waltera k užívání závěsného odznaku při občanských obřadech (19 pro)

 

 

 

                  JUDr. Jaroslav   Š v e h l a                                 Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

                       místostarosta města                                       starosta města    


↑ jdi na obsah stránky