• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. RaM 11.září 2001

Usnesení Rady města Cvikova z 15. schůze 11. září 2001

 

Kontrola usnesení:

102/01 – zápis do kroniky – trvá

124/01 – kolaudace čerpací stanice-smlouva o převodu kan.přípojky

               trvá, dosud nebyl předložen návrh smlouvy

160/01 – objekt čp.l8 – azyl.dům – trvá

163/01 – výjimka vyhlášky 1/01 p.Levková,posudek hygienika

171/01 – stížnost na Povodí Ohře - stav koryta Lindava

       vyřazuje kontroly:

      139/01, 144/01-karty ŠJ, 151/01, 152/01, 154/01, 155/01, 156/01, 157/01,

       161/01,162/01, 164/01,165/01,167/01,168/01,170/01,

       na ZM: 

       152/01,153/01,158/01,159/01,165/01,166/01,169/01,

 

 

172/01

–  Kontrola hospodaření SMC za r.2000

vzala na vědomí výsledek auditu hospodaření SMC za r.2000  - hospodaření bez výhrad

 

173/01

– Digitálně technická mapa města

      vzala na vědomí informaci o postupu prací na tvorbě digitálně technické mapy                                                                   

 

174/01

–   Plynofikace města / usn. RM 158/01/

      doporučuje ZM schválit zařazení akce plynofikace ulic Tovární, Dělnická, Palackého

      na rok 2002 s tím, že budou sdružené prostředky se Sev. plynárnami a připojení a.s.                         

      Grafostroj v Tovární ul.

 

175/01

– Výstavba rodinných domů

souhlasí se záměrem výstavby 7 rodinných domů v lokalitě ulice Palackého, záměr bude zapracován do ÜP města

 

176/01

– Výjimka z vyhlášky č.1/2001

souhlasí s žádostí o výjimku z vyhlášky 1/2001 k pořádání hudebních produkcí       v Pivnici Praha, souhlas po doložení stanoviska OHS a  stavebního úřadu .

 

177/01

-  Vyhrazené parkování

souhlasí s vyhrazeným parkovacím místem u čp.573 Sídliště p.Žákovi

 

178/01

– Nebytový prostor

souhlasí s přidělením nebytového prostoru v čp.105 Komenského ul. pro účely prodejny – žadatelka p.Alena Poláková

 

179/01

– Trestní oznámení

vzala na vědomi výsledek šetření trestního oznámení města na p.ing.Čermáka  za zpronevěru finančních prostředků

 

 

180/01

– Povodně

vzala na vědomí informaci o průběhu povodní v obvodu města, provádění prací na toku  v Lindavě Povodím Ohře – ukončení 1.etapy

a vyslovila poděkování za obětavou práci hasičům a pracovníkům SMC

 

181/01

– Školní jídelna /usn. RM 144/01/

 schvaluje  zavedení stravenek ve školní jídelně ZŠ Cvikov od 1.října 2001

 

 

 

 

                            Petr Kořínek                                     Jaroslav Hanzlíček

                           místostarosta                              starosta města

 

 

 


↑ jdi na obsah stránky