• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. RaM 17.července 2008

Informace z jednání 15. schůze Rady města Cvikova ze dne 17. července 2008

 

215/08

Pronájmy pozemků

a)     souhlasí s pronájmem p.č. 108  o výměře 1553 m2 v k.ú. Lindava, části p.č. 2127/4 o výměře 330 m2 v k.ú. Lindava, nájemce Pavel Vochyán, bytem Lindava, účel sekání trávy, cena pronájmu 0,10 Kč/m2/rok

b)     souhlasí s pronájmem p.č. 446/2 o výměře 520 m2 v k.ú. Cvikov, nájemce Dagmar Fibrichová, bytem Liberec, účel zahrada, s podmínkou úhrady doplatku nájmu před podpisem smlouvy, cena pronájmu 1,50 Kč/m2/rok, a tím zamítá žádost o pronájem uvedených pozemků Karlu Kožmínovi, bytem Cvikov

c)      souhlasí s prodloužením nájmu pozemku p.č. 319/2 o výměře 274 m2 v k.ú. Lindava, nájemce Josef Jeník, bytem Lindava, účel ostatní plocha, cena 1,- Kč/m2/rok.

d)     souhlasí se změnou nájmu části pozemku p.č. 756 z výměry 200 m2 na 760 m2  v k.ú. Cvikov, nájemce Ivana Mazancová, bytem Cvikov, účel zahrada

e)     souhlasí s ukončením nájmu části pozemku p.č. 2472/2 o výměře 1000 m2 v k.ú. Cvikov k datu 31.7. 2008, nájemce Zdeněk Černý, bytem Cvikov

(5 pro, 2 nepřítomni)

216/08

Věcná břemena

a)     souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích města p.č. 2865/8 a 3707/3 v k.ú. Cvikov, pro vybudování inženýrských sítí pro stavbu rodinného domu - stavebníci Ing. Tomáš a Ing. Hana Boudovi, bytem Cvikov (6 pro, 1 nepřítomen)

b)     souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích města p.č. 3628/1 v k.ú. Cvikov, pro vybudování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace pro stavbu rodinného domu – stavebníci  Jiří a Ivana Dvořákovi, bytem Cvikov (6 pro, 1 nepřítomen)

c)      souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku města p.č. 3512/1 v k.ú. Cvikov pro účely vybudování rampy pro bezbariérový přístup do pobočky České spořitelny v č.p. 96  Jiráskova ulice (vchod do pobočky z Náměstí Osvobození), vlastník p. Radová, bytem Cvikov, žadatel Česká spořitelna a.s. Praha 4 (6 pro, 1 nepřítomen)

217/08

Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček. (6 pro, 1 nepřítomen)

218/08

Schvaluje rozpočtová opatření č. 20  dle návrhu. (6 pro, 1 nepřítomen)

219/08

Pronájem nebytového prostoru restaurace v č.p. 496 Nerudova ulice Cvikov II: na základě zveřejnění pronájmu, termín podání nabídek do 17.7. 2008 11.00 hodin:

1 nabídka – č.j. MUC 2276/2008 ze dne 17.7. 2008, nabídnutá cena 405,- Kč/m2/rok, účel restaurace.

Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru restaurace v č.p. 496 za cenu 405,- Kč/m2/rok + služby od 1.9. 2008, nájemce Oldřich Němeček, Kamenický Šenov, Nová Huť 761.  (6 pro, 1 nepřítomen)

220/08

Doporučuje ZM prodej objektu stodoly na p.č. 582/2 v k.ú. Cvikov manželům Černým, bytem Cvikov II,  Tovární 171  za cenu 10 000,- + příslušenství. (6 pro, 1 nepřítomen)

221/08

Souhlasí s přidělením a pronájmem bytu  0+1 v č.p. 354 Komenského ulice Cvikov II od 1.9. 2008  Jiřímu Mikischovi, bytem Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

222/08

Souhlasí s uspořádáním akce „Svod a bonitace plemene rotvajler“ na cvičišti kynologického klubu ve Cvikově dne 25.7. 2008, nutné dodržení podmínek Krajské veterinární správy Liberec, žadatel Rottweiler klub ČR pobočka BEZ HRANIC, zástupce Darja Kahanová, Nový Bor.  (6 pro, 1 nepřítomen)

223/08

Souhlasí s uspořádáním hudební produkce dne 9.8. 2008 do 24.00 hod. – žadatel Bruno Kunc, bytem Cvikov II, Komenského 379; svatební oslava v místě bydliště žadatele. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala a

-         bere na vědomí dopis p. Waltera a informaci o jednání s PF, pracoviště Česká Lípa ve věci stanoviska k převodu pozemků na město, další informace na jednání rady v měsíci září

-         bere na vědomí informaci o sdělení Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Liberec o zamítnutí žádosti na dotace k projektu „Naučná stezka údolím Hamerského potoka“ a „Rekonstrukce býv. hotelu Sever“; žádosti budou po doplnění opětovně podány

 

Mgr. Šárka Jakobi                                            JUDr. Jaroslav Švehla

    členka rady                                                  místostarosta města


↑ jdi na obsah stránky