• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. RaM 21.srpna 2007

Informace z jednání Rady města Cvikova ze dne 21. srpna 2007

 

215/07

Schvaluje odpis majetku dle návrhu v zařízení 728 Dům s pečovatelskou službou.

(6 pro, 1 nepřítomen)

216/07

Schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou: p. Resslerová, bytem Cvikov II Sídliště 560, p. Lamata, bytem Cvikov I, Husova 151. (6 pro, 1 nepřítomen)

217/07

Rada schvaluje uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Sídliště Cvikov na nákup dřevěných prvků do zahrady dle návrhu. (6 pro, 1 nepřítomen)

218/07

Rada schvaluje  zvýšení stravného v Mateřské škole Sídliště Cvikov od 3. září 2007, a to pro děti do 6 let o 1,- Kč, pro děti nad 6 let o 1,50 Kč, pro zaměstnance o 4,- Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

219/07

Rada se seznámila se zprávou o počtu bytů po ukončení jejich prodeje za zvýhodněných podmínek  a  doporučuje  předložit ke schválení na ZM další prodej bytů z majetku města  za cenu odhadní ( s přechodem  nájemní smlouvy).

Bude dořešena otázka prodeje bytu těmto nájemcům: p. Gorolovi v čp. 552, p. Angyalovi v č.p. 556, p. Berdarovi v čp. 597, p. Macanové (ukončení nájmu p. Slavíkovi) v čp. 577.

(6 pro, 1 nepřítomen)

220/07

Souhlasí s užitím veřejného prostranství v parku u školy pro uspořádání akce  - Koloběžkiáda -  3. ročník  15.9. 2007, pořadatel  Mateřské centrum Ovečka Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

221/07

Zamítá žádost p. Stanislava Hanuše o povolení vyhrazeného parkování s tím, že dle usnesení zastupitelstva vyhrazené parkování pouze pro držitele průkazu ZTP.

222/07

a) Souhlasí s prodloužením splatnosti kupní ceny čp. 214  p. Polakovičovi, do 31.8. 2007  finanční prostředky na účtu města, jinak zrušení návrhu na vklad kupní smlouvy. (4 pro, 2 proti)

b)  Odkládá žádost p. Bílé Heleny, bytem Bohatice a Lubomíra Farkaše, bytem Cvikov na jednání rady 4.9. 2007 po kontrole úhrady kupní ceny p. Polakovičem.

223/07

Vzala na vědomí vyjádření Ředitelství silnic a dálnic k akci humanizace přechodu u čerpací stanice, akce bude přesunuta na r. 2008,  prodloužení platnosti stavebního povolení do r. 2008. Informace do ZM o nerealizování akce chodníku a veřejného osvětlení ze strany města, přesun do rozpočtu r. 2008.

224/04

Vzala na vědomí dopis Státního fondu Dopravní infrastruktury - otázka kruhové křižovatky ve Cvikově na silnici I/13, možnost přípravy ze státního fondu – zařazení do plánu akcí  Ředitelství silnic a dálnic,  přiděleno číslo ISPRO FIN 327162415.

226/07

Nemá námitek k provedení humanitární sbírky ošacení na území města Diakonií Broumov, ale město se nebude podílet na jejím zajištění. (6 pro, 1 nepřítomen)

227/07

Rada doporučuje, aby byla žádost p. Volejníka, Lindava o připojení na kanalizační síť  zařazena do projektové přípravy. (6 pro, 1 nepřítomen)

228/07

Schvaluje výměnu – přidělení bytu v č.p. 543 Mánesova ulice (po p. Kazdové) p. Františkovi Andrlemu, dosud bytem  Cvikov, Komenského 105. Přidělení bytu v č.p. 105 Komenského  ul. (po p. Andrlovi) dle pořadníku p. Ladě Němečkové, dosud bytem Cvikov, Martinovo údolí 569. (6 pro, 1 nepřítomen)

229/07

Souhlasí s podnájmem bytu č. 3 v č.p. 540, Mánesova ulice, Cvikov – nájemce  p. Čermák  Petr, podnájemce  p. Řeháková Mária, bytem Cvikov, Nová č.p. 232, a to na dobu 1 roku.

(4 pro, 1 proti, 1 zdržel)

230/07

Doporučuje ZM schválit podpis kupní smlouvy s SVS a.s. Teplice – kanalizace Martinovo údolí – z r. 1997 - cena 711 tis., prošetřena smlouva o financování z 30.4. 1997 na základě připomínky člena zastupitelstva p. Hanzlíčka. (6 pro, 1 nepřítomen)

231/07

Schvaluje pronájem nebytového prostoru v  č.p. 105, Komenského ulice, Cvikov.  (bývalá vet. středisko) pro účely kanceláře, cena 500,- Kč/m2/rok, nájemce – Regina Soukupová, Praha 1, Konvitská 12  .

Pozastavuje provedení stavebních úprav nebytového prostoru s tím, že na uvedené práce bude vyžádána další nabídka k posouzení výše nákladů.

(6 pro, 1 nepřítomen)

232/07

Přijímá nabídku firmy REMAX, realitní kancelář, zástupce p. Bartoš, p. Burešová a souhlasí s uzavřením smlouvy na zveřejňování prodejů a realizaci prodejů nemovitostí určených městem do 31.12. 2007, potom vyhodnocení činnosti. Souhlasí se zadáním již dříve zveřejněných nabídek k odprodeji objektů města – č.p. 346 a č.p. 284 Československé armády. Další objekty (č.p. 246 a bývalý ÚSP v Lindavě) budou  určeny na jednání zastupitelstva 13.9. 2007. (6 pro, 1 nepřítomen)

233/07

Souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Asecool na odvoz a likvidaci elektrospotřebičů ze sběrného dvora, podmínky a smlouva v rámci mandátní smlouvy s firmou Marius Pedersen na likvidaci odpadů

234/07

Projednala žádost farnosti Lindava o dotaci města ve výši 125 tis. Kč na dokončení opravy střechy kostela v Lindava ‚výběrové řízení - zadání firmě Opravy památek Kabač s.r.o. Doksy na 336 tis., dotace od památkového úřadu, jejich spoluúčast 10 tis.Kč. Vzhledem k výši nákladů na opravu rada doporučuje, aby byla provedena nová poptávka na provedení prací, možnost snížení nákladů v rámci výběrového řízení, potom jednání o dotaci. (6 pro, 1 nepřítomen)

236/07

Na základě zápisu ze dne 21.8. 07 hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na stavební úpravy objektu č.p. 358, ulice Československé armády Cvikov, souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy s firmou GEDOS s.r.o., Moskevská 82, Česká Lípa  v hodnotě díla 6 492 354,40 Kč včetně DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)

237/07

Na základě zápisu ze dne 21.8.2007 hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výstavbu kanalizační stoky Cvikov splašková kanalizace – ulice Tovární, souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy s firmou PITTNER Česká Lípa, Chelčického 1505, Česká Lípa v hodnotě 499 438,- Kč včetně DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala:

- členové rady provedli prohlídku objektu bývalého ÚSP Linda s tím, že na příští radě bude konečný návrh využití objektu (možný prodej)

- odkládá žádost p. Pance  na dořešení užívání pozemků na 4.9. 07

- odkládá na příští jednání  žádost p. Marka ve věci snížení kupní ceny pozemku zahrádky z důvodu omezení vedením vysokotlakého plynu (p. Srbová prošetří míru omezení užívání pozemku a možnosti výstavby zahradní chaty na daném pozemku)

- vzala na vědomí informaci o zájmu  města Gromadka z Polska na spolupráci mezi městy a doporučuje jiné bližší příhraniční město

- připomínka k vývozu popelnic – nedávají zpět na místo, nechávají ležet, kde se jim to hodí, brání v chůzi i jízdě, ohrožuje bezpečnost, bude prošetřena se zástupci firmy Marius Pedersen

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                     starosta města


↑ jdi na obsah stránky