• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. RaM 23.srpna 2011

Usnesení 15. schůze Rady města Cvikova 23. srpna 2011

účast:  6 členů rady , 1 omluven JUDr. Švehla

321/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav přípojky (cca 8 bm) el.energie na p.p.č.2883/4 v kú Cvikov (trv.tr.porost) pro novostavbu RD na p.p.č 2885/29 v kú Cvikov (Ivana Žáková). (6 pro, 1 nepřítomen)

322/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav odvodnění ČOV (kořenová čistírna) (cca 11 bm)  na p.p.č.3789/1 v kú Cvikov (vodní plocha) pro RD čp.341 na st.p.č 428/1 v kú Cvikov (Vladimír Borgula). (6 pro, 1 nepřítomen)

323/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav přípojky el. energie (kabelové vedení NN - cca 7,5 bm)  na p.p.č.3572 v kú Cvikov (ost.plocha, ost.komunikace) pro stavbu bez čp.  na st.p.č.1434 v kú Cvikov (ČEZ Distribuce a.s.). Jednorázová úhrada 1 200,- Kč s DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)

324/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav odvodnění srážkových vod (kanalizace) areálu u marketu na p.p.č.204/2 v kú Cvikov (ost.plocha, ost.komunikace). Vše dle situace č.výkresu F 1. celková délka cca 9 bm. Jednorázová úhrada 1 200,- Kč s DPH.(Stavokombinát Invest s.r.o.). (6 pro, 1 nepřítomen)

325/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav přípojky splaškové kanalizace na p.p.č.3552/1 v kú Cvikov (ost.plocha, ost.komunikace) pro RD čp. 75  na st.p.č. 397 v kú Cvikov (Josef Špringl). (6 pro, 1 nepřítomen)

326/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav přípojky splaškové kanalizace na p.p.č.3552/1 v kú Cvikov (ost.plocha, ost.komunikace) pro RD čp. 274  na st.p.č. 399 v kú Cvikov (Marcel Rathouský).
(6 pro, 1 nepřítomen)

327/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o dílo mezi městem Cvikov a Radomilem Šolcem na Obnovu (restaurování) souboru kaplí křížové cesty. Cena díla 596 200,- Kč s DPH. Vše dle VŘ. Jedná se o dotační akci spolufinancovanou z Power Bridge - Ziel 3. (6 pro, 1 nepřítomen)

328/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o dílo mezi městem Cvikov a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol.s. r.o. Liberec na zpracování žádosti o dotaci OPŽP – Pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací. Cena 48 000,- Kč s DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)

329/11
Schvaluje uzavření a podpis Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.01/2011 mezi městem Cvikov a STAMO spol. s r.o.Děčín (MŠ Sídliště) – prodloužení termínu dokončení prací do 30.října 2011. (6 pro, 1 nepřítomen)

330/11
Schvaluje uzavření a podpis Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.00/2011 mezi městem Cvikov   a STAMO spol. s r.o.Děčín (Hasičská zbrojnice) – prodloužení termínu dokončení prací do 15.října 2011. (6 pro, 1 nepřítomen)

331/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o dílo č. 311 550 mezi městem Cvikov a SaM silnice a mosty Děčín a.s. na realizaci „Obnova mostu M-18 poškozeného při povodni v srpnu 2010 k.ú.Lindava, Cvikov“. Cena 1 116 650,92 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. (6 pro, 1 nepřítomen)

332/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o dílo č. 311 560 mezi městem Cvikov a SaM silnice a
mosty Děčín a.s. na realizaci  „Obnova mostu M-19 poškozeného  při povodni v srpnu 2010 přes Svitávku k.ú.Lindava, Cvikov“.Cena 1 158 619,75 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. (6 pro, 1 nepřítomen)

333/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o dílo č.CI/274/11 mezi městem Cvikov a STRABAG
 a.s. na realizaci „Oprava mostu M-20 poškozeného povodní v srpnu 2010, k.ú.Lindava“. Cena 749 897,53 Kč s DPH.Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. (6 pro, 1 nepřítomen)

334/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o dílo č.CI/276/11 mezi městem Cvikov a STRABAG a.s. na realizaci „Oprava mostu M-24 poškozeného při povodni v srpnu 2010 přes Svitávku, k.ú.Lindava, Cvikov“. Cena 1 297 083,36 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení veřejné    zakázky. (6 pro, 1 nepřítomen)

335/11
Smlouva o dílo mezi městem Cvikov a AZ SANACE a.s. Ústí nad Labem na realizaci  
„ Obnova lávky L-13 poškozené povodní  v srpnu 2010 ve Cvikově“. Cena díla 674 915,70 Kč s DPH.Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. (6 pro, 1 nepřítomen)

336/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy  o dílo č. 2011–07 mezi městem Cvikov a IPO spol. s r.o.Liberec na realizaci zakázky„Vybavení interiérů multifunkčního centra Sever ve Cvikově“. Cena díla 1 152 667,- Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. (6 pro, 1 nepřítomen)

337/11
Schvaluje uzavření a podpis Dodatku  č.6 ke smlouvě o dílo mezi městem Cvikov a Sdružením CVIKOV SEVER - EG Česká Lípa na provedení díla „Rekonstrukce Multifunkčního centra Sever ve Cvikově“. Jedná se o schválený změnový list č. 4. Cena díla 59 005 072,- Kč s DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)

338/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j.: OLP/2318/2011 mezi městem Cvikov a Libereckým krajem na  „Napojení inženýrských sítí pro výstavbu RD“ na p.p.č. 3657/1 v k.ú. Cvikov (lokalita ulice Československé armády  za ubytovnou Cvikováček). Jednorázová  úhrada 4 380,- Kč s DPH na účet Libereckého kraje. (6 pro, 1 nepřítomen).

339/11
Schvaluje zadání  zpracování projektové dokumentace na budovu Mateřské školy Sídliště Cvikov -    statického zajištění obvodového pláště. Cena 36 600,- Kč s DPH. Předpokládaná cena na zajištění stropních konstrukcí – zabezpečení formou dodatečných ocelových kotev celého obvodu budovy cca 150 – 200 tis.Kč. Provedení prací v letošním roce. (6 pro, 1 nepřítomen)

340/11
Souhlasí se skládkováním  zeminy ze stavby marketu od Stavokombinát Invest Liberec na pozemcích města – lokalita bývalé skládky Drnovec, případně bude určena další lokalita. (zemina bude pro další potřebu města). (6 pro, 1 nepřítomen)

341/11
Rada doporučuje Zastupitelstvu města  schválit prodej  s tím, že v den podpisu  kupní smlouvy bude provedena kontrola zaplacení pohledávek:
      Prodej objektu-jiné stavby bez čp/če na st.p.č. 1128 včetně st.p.č. 1128 o celkové výměře 77 m˛ v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a uzavření kupní smlouvy se zřízením věcného břemena vstupu a vjezdu přes pozemky p.p.č. 846/7 a p.p.č. 846/11 v k.ú. Cvikov

a)    FOLTÝNOVI Petr a Jana, Cvikov  
       spoluvl.podíl (SP) o velikosti 1/8, kupní cena(KC) 2.299,-Kč +příslušenství 688,-Kč
b)    HERCLÍK Jan, Cvikov (syn nájemce Josefa Herclíka)               
       SP 1/8  KC 2.299,-Kč + příslušenství 688,-Kč
c)    KRÁTKÁ Lenka, Cvikov  
       SP 1/8  KC 2.299,-Kč + příslušenství 688,-Kč
d)    LUKOVÁ Veronika, Cvikov
       SP 1/8  KC 2.299,-Kč + příslušenství 688,-Kč
e)    PACOVSKÝCH Bohumil a Božena, Cvikov
       SP 2/8  KC 4.598,- Kč + příslušenství 872,-Kč
f)    ADAMKOVÁ Pavlína, Cvikov (dcera nájemce Jany Šámalové)
       SP 1/8  KC 2.299,-Kč + příslušenství 688,-Kč
g)    HASENKOPF Aleš, Cvikov (syn nájemce Arnošta Hasenkopfa)
       SP 1/8  KC 2.299,-Kč + příslušenství 688,- Kč
(6 pro, 1 nepřítomen)

342/11
Rada doporučuje Zastupitelstvu města  schválit prodej  s tím, že v den podpisu  kupní smlouvy bude provedena kontrola zaplacení pohledávek:
    Prodej objektu-jiné stavby bez čp/če na st.p.č. 1129 včetně st.p.č. 1129 o celkové výměře 78 m˛ v k.ú. Cvikov     s předkupním právem města na 5 let a uzavření kupní smlouvy se zřízením věcného břemena vstupu a vjezdu přes pozemky p.p.č. 846/11 a p.p.č. 846/12 v k.ú. Cvikov

a)    CHRDLOVI Luděk a Jaroslava, Cvikov
       SP 1/8  KC 2.307,-Kč + příslušenství 650,- Kč
b)    HOCKEOVÁ Irena, PENČEV Petr, Cvikov
       SP 1/8  KC 2.307,-Kč + příslušenství 650,- Kč
c)    STEHLÍKOVI Zdeněk a Eva, Cvikov
       SP 1/8  KC 2.307,-Kč + příslušenství 650,- Kč
d)    MAXOVÁ Alena, Cvikov
       SP 1/8  KC 2.307,-Kč + příslušenství 650,- Kč
e)    ČERNÁ Marie, Cvikov
       SP 1/8  KC 2.307,-Kč + příslušenství 650,- Kč
f)    ČECHOVI Vladimír a Jana, Cvikov
       SP 1/8  KC 2.307,-Kč + příslušenství 650,- Kč
g)    KŘEPELOVI Michal a Lucie, Cvikov
       SP 1/8  KC 2.307,-Kč + příslušenství 650,- Kč
h)    TÍMA Ladislav, Cvikov
       SP 1/8  KC 2.307,-Kč + příslušenství 650,- Kč
(6 pro, 1 nepřítomen)

343/11
Rada doporučuje Zastupitelstvu města  schválit  s tím, že v den podpisu  kupní smlouvy bude provedena kontrola zaplacení pohledávek:
     Prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 538, Komenského, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1021 a p.p.č. 846/7 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let (vč. porostů), se závazkem umožnění přístupu k zahrádkám jejich uživatelům - dům je napojen na el. síť, vodovodní, plynovodní a kanalizační řad

a)    BJ č. 538/1
    žadatel: KRÁTKÁ Lenka, Cvikov (spoluvlastnický podíl 761/4026)           
    za cenu: 116.998 Kč
       + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.344 Kč
b)    BJ č. 538/2
    žadatel: FOLTÝNOVI Petr a Jana, Cvikov (spoluvlastnický podíl 975/4026)
    za cenu: 146.074 Kč
      + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.359 Kč
c)    BJ č. 538/3
    žadatel: HERCLÍK Jan, Cvikov  (spoluvlastnický podíl 712/4026)
      -syn nájemce Josefa Herclíka
    za cenu: 106.186 Kč
      + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.344 Kč
d)    BJ č. 538/4
    žadatel: ADAMKOVÁ Pavlína, Cvikov (spoluvlastnický podíl 927/4026)  
       -dcera nájemce Jany Šámalové
    za cenu: 144.371 Kč
      + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.359 Kč
e)    BJ č. 538/5
    žadatel: LUKOVÁ Veronika, Cvikov (spoluvlastnický podíl 651/4026)
    za cenu: 101.035 Kč
      + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.344 Kč
(6 pro, 1 nepřítomen)

344/11
Rada doporučuje Zastupitelstvu města  schválit s tím, že v den podpisu  kupní smlouvy bude provedena kontrola zaplacení pohledávek:
    Prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 540, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č. 1130 a pozemcích st.p.č. 1024, 1130 a p.p.č. 997/1 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let  - dům je napojen na el. síť, vodovodní, plynovodní řad a septik (p.p.č. 997/1)

a)   BJ č. 540/1
       žadatel: FREIBERA Milan, Cvikov (spoluvlastnický podíl 593/4339)
    za cenu: 96.270 Kč
       + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.305 Kč
b)   BJ č. 540/3
       žadatel: VACKOVI Antonín a Věra, Cvikov (spoluvlastnický podíl 635/4339)
       za cenu: 94.985 Kč
       + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.305 Kč
c)   BJ č. 540/4
       žadatel: PÁLENÍK Filip, PÁLENÍKOVÁ Eva, Cvikov (spoluvlastnický podíl 633/4339)
       za cenu: 94.729 Kč
       + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.305 Kč
d)   BJ č. 540/5
       žadatel: KUCHAŘOVÁ Lucie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 585/4339)
       za cenu: 91.341 Kč
       + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.280 Kč
e)   BJ č. 540/6
       žadatel: ŘEHÁKOVÁ Mária, Cvikov (spoluvlastnický podíl 635/4339
       za cenu: 94.985 Kč
       + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.305 Kč
(6 pro, 1 nepřítomen)

345/11
Rada doporučuje Zastupitelstvu města  schválit prodej  a podpis kupní smlouvy  s tím, že v den podpisu  kupní smlouvy bude provedena kontrola zaplacení pohledávek:
Prodej bytové jednotky (BJ) č. 326/5, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 326, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 378 a p.p.č. 62/7 v k.ú. Lindava s předkupním právem města na 5 let
    - pozemkem p.p.č. 62/7 vedení kanalizačního a vodovodního potrubí pro čp. 327
    - vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vl. města,
      vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město,
žadatelé Ladislav a Jitka Petrovi, Lindava (spoluvlastnický podíl 815/3265)
za cenu: 181.458 Kč
+ aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč
(6 pro, 1 nepřítomen)

346/11
Rada doporučuje Zastupitelstvu města  projednala žádosti na prodej pozemků a  doporučuje Zastupitelstvu města :

A)  schválit prodej a uzavření kupní smlouvy  na prodej pozemku
      p.p.č. 1141/4 o výměře 380 m˛ v k.ú. Cvikov      
      KN: zahrada; ÚP: zahrady
      p.p.č. 1141/5 o výměře 366 m˛ v k.ú. Cvikov
      KN: zahrada; ÚP: zahrady
      žadatel: VÁVROVI Petr a Miluše, Cvikov
      účel: zahrada ,
      pozemky zatížené věcným břemenem (vedení vodovodní přípojky, údržba, vstup a vjezd)
      ÚD: 29.06.2011 – 29.07.2011,
kupní cena 30,- Kč/m2 + příslušenství
(6 pro, 1 nepřítomen)

B)  schválit prodej a uzavření kupní smlouvy  na prodej pozemku
      p.p.č. 470/1 část dle GP (oplocená) z celkové výměry 1375 m˛ v k.ú. Cvikov         
    KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
    p.p.č. 3435/1 část dle GP (oplocená) z celkové výměry 778 m˛ v k.ú. Cvikov
    KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
      žadatel: HLOBEŇ Jaroslav, Cvikov    (syn nájemce)
      účel: zahrada,  ÚD: 29.06.2011 – 29.07.2011
      stávající nájemce: Hlobeň Jaroslav NS č. 0082      souhlasí s prodejem a ukončením nájmu ke dni  podpisu kupní smlouvy, jinak i nadále pokračování v pronájmu. Kupní cena 20,- Kč/m2 + příslušenství
 (6 pro, 1 nepřítomen)

347/11
Rada schvaluje pronájem pozemků
p.p.č. 556/2 o výměře 2740 m˛ v k.ú. Svitava    /Záhořín/             
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 556/5 o výměře 418 m˛ v k.ú. Svitava
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
st.p.č. 50/2 o výměře 1328 m˛ v k.ú. Svitava
KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: NĚMEČKOVÁ  Šárka Mgr., Praha 3  
účel: zahrada  (pozn. převod nájmu matka-dcera)
ÚD: 29.06.2011 – 29.07.2011
upozornění, že pozemky jsou určeny k výstavbě RD, bude součástí nájemní smlouvy
účel: zahrada               cena: 1,50 Kč/m2/rok              
(6 pro, 1 nepřítomen)

348/11
Schvaluje  vyvěšení záměru obce na úřední desce prodat pozemek
p.p.č. 62/25 o celkové výměře 60 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha-zeleň, ÚP: čistě obytné území-kolektivní (zaplavované území)
účel: zahrada (uvedení do souladu se skutečným stavem)
žadatel: ZEDNÍKOVÁ Jana, Lindava
cena 30 Kč/m˛ (s ohledem na bezplatné zřízení VB)  se zřízením věcného břemena k pozemku v jejím vlastnictví p.p.č. 62/9, na kterém jsou umístěny 2 jímky pro č.p. 326, 327 a 328 (odkanalizování).

Rada souhlasí se zadáním vypracování geometrického plánu s rozsahem věcného břemena za účelem zřízení věcného břemena – připravit k projednání společně s prodejem 62/25
(6 pro, 1 nepřítomen)

349/11
Doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. 590/5 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/20 na společných částech budovy č.p. 590, Sídliště, Cvikov II, Cvikov, objektu-bydlení na st.p.č. 1182 a pozemcích st.p.č. 1182 s předkupním právem města na 5 let. Cena dle znaleckého posudku ze dne 31.07.2011 711.650,- Kč,  za doporučenou cenu   600.000,- Kč+ příslušenství,  a zveřejnění nabídky prodeje na úřední desce, obálkovou metodou  minimální podání 600 000,- Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

350/11
K  usn. rady 218/11  - Doporučuje ZM schválit   prodej volných bytů obálkovou metodou,  se stanovením ceny 50 % z administrativní ceny stávajícího znaleckého posudku a pověřuje radu města zveřejňováním nabídek  prodeje na úřední desce. (6 pro, 1 nepřítomen)

351/11
a) Doporučuje ZM  revokaci usnesení ZM  ze dne 20.01.2011 pod usn.č. 3/3)G) o prodej pozemku Kupující – Buršík Vratislav,Cvikov  z důvodu odstoupení od žádost na prodej pozemků za uvedenou cenu nemá kupující zájem o koupi pozemků, prodej schválen za cenu 20 Kč/m˛ + příslušenství
      p.p.č. 2897/1 o celkové výměře 1886 m˛ vše v k.ú. Cvikov
      KN: vodní plocha, rybník; ÚP: vodní prvek
      p.p.č. 2897/2 o celkové výměře 120 m˛
      KN: vodní plocha, koryto vodního toku umělé; ÚP: ostatní zeleň
      p.p.č. 2897/5 o celkové výměře 157 m˛
      KN: zahrada; ÚP: ostatní zeleň
      p.p.č. 2904/6 o celkové výměře 2396 m˛
      KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň
(6 pro, 1 nepřítomen)
    
b)  doporučuje ZM revokaci usnesení ZM  ze dne 14.09.2006 pod usn.č. 8/B/e)
       kupující: ŠUŠKA Augustin, Cvikov, účel: příjezdová cesta, prodej nebyl zrealizován,        kupující nemá zájem o prodej ani o pronájem pozemků
      p.p.č. 264/1 část (dle GP č. 1502-106/2010 nové p.p.č. 264/5) o výměře 223 m˛
    KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
    p.p.č. 264/3 o výměře 228 m˛
    KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
    st.p.č. 280 část (dle GP č. 1502-106/2010 nové p.p.č. 3928/1) o výměře 180 m˛
    KN: zast. plocha, zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území
      vše v k.ú. Cvikov
(6 pro, 1 nepřítomen)

352/11
Bere na vědomí informaci o zajištění  usnesení ZM  ze  dne 20.01.2011 pod usn.č. 3/2 prodej pozemku  st.p.č. 176/1 o celkové výměře 359 m˛ v k.ú. Lindava  byl prodán přímo vlastníkům BJ (právní účinku vkladu 18.07.2011).  
 
353/11
Bere na vědomí Oznámení Katastrálního úřadu pro LK, KP Česká Lípa o změně druhu pozemku, zrušení staveb a rozdělení pozemku čj. OO-3/2011-501 ze dne 10.8.2011 v rámci prováděné obnovy katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Lindava.
Pověřuje odbor SMM  projednat  otázku zrušení stavby BUS čekárny na pozemku st.p.č. 380.
(6 pro, 1 nepřítomen)

354/11
Schvaluje návrh na oddělení historického majetku obce  p.p.č. 1011/1 k.ú. Naděje výměra 2258 m2, žadatel PETRBOK Milan, Svor čp. 200 (vlastník st.p.č. 160 vč. stavby) s finanční spoluúčastí  žadatele  do 10tis.Kč.(v r. 2007 žádal PF ČR o prodej parcely  - dopisem čj. 709/08/LB ze dne 09.01.2008 mu bylo sděleno, že část pozemku je historickým majetkem obce,  tudíž do jeho oddělení nemohou s parcelou disponovat) (6 pro, 1 nepřítomen)

355/11
Rada projednala nabídku  na zpracování znaleckých posudků  k usn. RM č. 298/11 ze dne 28.06.2011 a  zajištění realizace usnesení ZM ze dne 24.6.2011 k  prodeji vybraných  objektů v majetku města  rada přijala toto usnesení:
- u ing. Picmausové objednat znalecké posudky na ocenění nemovitosti, stavební parcely pod objektem vč. objektu . Cena celkem 42.800,- Kč.
 v k.ú. Cvikov
 1)čp. 56 Cvikov I-Pivovarská na st.p.č.147  7.000,- Kč
 2)čp. 84 Cvikov I-Jiráskova na st.p.č. 109/1  5.250,- Kč
 3)stavba-stodola na p.p.č. 141/15 k.ú. Cvikov (u čp. 314-Alšova ul.).  3.500,- Kč
 4)stavba technického vybavení bez čp/če na st.p.č. 1465 ul.Družstevní  1.500,- Kč
 5)čp. 105 Cvikov I-Komenského na st.p.č.78  7.000,- Kč
 6)čp. 295 Cvikov I-Komenského na st.p.č.75/2   5.250,- Kč    
 7)čp. 354 Cvikov II-Komenského na st.p.č.706   7.000,- Kč
 8)čp. 30 Cvikov II-Pivovarská na st.p.č. 639/1 -pouze objekt   5.250,- Kč
 v k.ú. Lindava
9) jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 170 /dohledán posudek z r. 1997/    1.050,- Kč        
Pozemkové parcely budou prodávány současně s objektem za cenu 30 Kč/m2 = tyto před prodejem vytyčit (aby nezasahovaly  do komunikací nebo veřejně užívaných částí). Zajistí odbor správy majetku města.
(6 pro, 1 nepřítomen)

356/11
K usn. rady č. 283/11 ze dne 14.6.2011  - Bere na vědomí informaci o výsledku jednání s vlastníky dotčených pozemků pro legalizaci vlastnictví pozemků   ulice Březová Cvikov. Vlastníci dotčených pozemků nemají zájem na narovnání majetkoprávních vztahů  a tudíž usnesení vyřazuje z kontroly. (6 pro, 1 nepřítomen)

357/11
Doporučuje ZM schválit prodej  objektu městského klubu kultury - minimální  ceny 13.000.000,- Kč , bez závazku ZUŠ, s tím, aby pověřila radu zpracováním zveřejnění nabídky, delší termín pro podání nabídky, prodej možný v r. 2012. (5 pro, 1 zdržel,  1 nepřítomen)

358/11
Schvaluje uzavření a podpis Dodatku č. 4 pojistné  smlouvy č. 15 300 732 36 o pojištění majetku města   s GENERALI Pojišťovnou a.s. Ústí nad Labem   - celková výše pojištění 212.741,- Kč (zvýšení pojistného z důvodu zvýšení hodnoty majetku budov města) (6 pro, 1 nepřítomen)

359/11
Nemá námitek a souhlasí s  udělením licence  k provozování vnitrostátní linkové osobní  dopravy  - dopravce  MIRO Bus  s.r.o Česká Lípa  (zajištění dopravy zaměstnanců)
linka 509 202,509 201  .

360/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy na  vymáhání neuhrazených pokut MP s firmou CONSULTING s.r.o Česká Lípa, zastoupenou JUDr. Hendrychem .

361/11
Stížnost občanů na chování některých nájemníků  bytů města v domě  č.p. 261 ve Cvikově Vančurově ulici, nepořádek  v okolí domu a v ulici, pálení  odpadů a různých materiálů – obtěžování kouřem a zápachem, rušení klidu v jakoukoli denní i noční dobu)   -  žádá městkou policii ke zvýšení kontroly  v ulici Potoční a Mánesova, kde dochází k těmto nežádoucím činnostem, k zabezpečení bezpečnosti a pořádku ve městě.

362/11
Doporučuje ZM schválit vstup města Cvikova do občanského sdružení MAS Skleněný Nový Bor .

 
Dále rada projednala a  

-    odkládá projednání žádostí  p. Touše,Cvikov,  na prodej p.p.č. 2883/16 o výměře 74 m˛ v k.ú. Cvikov,   bude další osobní jednání  včetně vyrozumění vlastníků  p.p.č. 2883/8 a 2883/18

-    k usn.rady  26/11 -  odkládá projednání žádosti o prodej pozemků p.č. 624/2 a 625 v k.ú. Lindava – další osobní jednání s vlastníky dotčených pozemků

- bere na vědomí  sdělení p.Reného Polakoviče, Cvikov – nesouhlas se zamítnutím prodeje objektu  č.p. 38 Náměstí Osvobození  Cvikov I   ,  zasláno e-mailem,  písemně nepodán žádný dopis

-  bere na vědomí dopis p. Loosové  terenní sociální pracovnice LRS -  Libereckého Romského Sdružení  ve věci podpory na  přidělení bytu v č.p. 261 Vančurova Cvikov II, zatím nebyl podán ze správy bytů SMC návrh na přidělení uvolněného bytu


- bere na vědomí  Usnesení Okresního soudu v České Lípě o nařízení exekuce na majetek povinného  :  Josef Polakovič

- bere na vědomí informaci o informační schůzce s vedoucím  CHKO Jablonné v Podještědí  Ing. Bestou ve věci  využití pozemků  u benzínové pumpy  určených k zástavbě jako smíšené neobytné území, kde trvá zájem města o zastavění ploch

- bere na vědomí dopis p.Petra Feixe (občanské sdružení  Společná Wěc  Karlovy Vary)   s nabídkou uspořádání  dobročinné kulturní akce v našem městě, žádost o pomoc a podporu města s možností využití kulturních zařízení ve městě. Ke konečnému stanovisku požaduje upřesnění rozsahu požadavků  na město, případně na Městské kulturní středisko Cvikov.

- nepřijímá nabídku IV Nakladatelství s.r.o  Plzeň na finanční podporu města k vydání publikace Evropské  policejní asociace   „Na výletě v přírodě“

- bere na vědomí  nabídku Nakladatelství Knihy 555 Liberec na vydání  publikace města. Budou hledány možnosti dotace, např. společná publikace Cvikov, Oybin, Jonsdorf

- bere na vědomí sdělení Okresního soudu Česká Lípa o odročení  jednání ve věci vymáhání pohledávky s manž. Šídovými

- bere na vědomí dopis p. Jánové, Praha , ve věci přidělení bytu ve Cvikově, vzhledem  prodeji bytů z majetku města řešit bytovou otázku  pomocí realitních kanceláří a dalších vlastníků bytů

- odkládá žádost p. Thierlové, Svor ve věci pronájmu nebo propůjčení  nebytového prostoru pro účely zřízení „hlídacího koutku“  v DDM Cvikováček, bude projednáno s ředitelem DDM p. Macelou

-  souhlasí s umístění  skříňky  pohřební služby Auxilie pro parte  na budově města č.p. 137 v ulici Československé armády


            
            Mgr. Ivo Čeřovský             Mgr. Šárka Jakobi
            člen rady města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky