• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. RaM 24.srpna 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 15. schůze dne 24. srpna 2004

 

172/04

K usnesení 168/04 – pronájem nebytových prostor Sídliště 548 – nabídka do 17. září 2004, zveřejnění ve Zpravodaji (6 pro).

174/04

K usnesení 160/04 – práce na studni provedeny, bude proveden rozbor vody a podán návrh na kolaudační řízení. Zajištění převodu pozemku od Pozemkového fondu na město, instalace vodoměrů a účtování stočného. Vzhledem k vloženým nákladům zatím nebude prováděn převod z majetku města (6 pro).

175/04

Rada doporučuje ZM schválit smlouvy o výpůjčce majetku města uzavřené s Fotbalovým klubem Cvikov, Tenisovým klubem Cvikov a Kynologickým klubem Cvikov dle návrhu po zapracování připomínek z jednání rady města (6 pro).

177/04

K usnesení 267/03 – nabídka na převod objektu Obuvi Zlín – cena 4 700 tis. Kč – rada doporučuje zvážit výši nabídky a převod objektu na město (do ZM bude zajištěna písemná nabídka) (6 pro).

178/04

Rada města projednala otázky stanovení úhrady nájmu hřbitovních míst a služeb a ponechává stávající ceny za hřbitovní místo, které zahrnují nájem pozemku a služby (6 pro).

179/04

Rada města schvaluje úpravu cen obědů od 24. srpna 2004 pro kategorie : zaměstnanci ZUŠ Cvikov ve výši 28,- Kč (část věcných nákladů hradí zřizovatel), žáci + zaměstnanci SOU ve výši 44,- Kč bez započtení ziskové přirážky vzhledem ke školskému zařízení (6 pro).

180/04

Rada města projednala žádost p. Martina Koroluse, vedoucího restaurace v MKK Cvikov a souhlasí s ukončením činnosti a pronájmu nebytového prostoru výpovědí ze strany města.  Na uvolněný nebytový prostor bude vypsána veřejná nabídka včetně zveřejnění ve Zpravodaji (6 pro)

181/04

Rada města souhlasí s využitím uvolněných prostor po městské knihovně pro potřeby Městského klubu kultury Cvikov – část pro loutkovou scénu, část pro galerii (6 pro).

183/04

Rada města vzala na vědomí informaci ze setkání statutárních zástupců čelnů Svazku obcí Novoborska ze dne 29. června 2004 ve věci kanalizace a doporučuje ZM schválit vstup města do společného projektu odkanalizování obcí Novoborska (6 pro).

184/04

Rada města zamítla žádost p. Krejčího ve věci sociálního zařízení v prostoru jeskyně Svitava s tím, že stavba WC v soukromém objektu není veřejným zájmem a je předmětem správního řízení stavebního odboru MěÚ (6 pro).

185/04

Rada města souhlasí s návrhem na vytápění loutkové scény a se zadáním posouzení a projektu topení celého objektu včetně uvolněného prostoru po městské knihovně (6 pro).

186/04

Rada města vzhledem k předpokládanému návrhu na odprodej domu čp. 339, Dělnická ulice, Cvikov, pozastavuje návrh na výměnu oken v tomto objektu ve výši 120 tis. Kč. V případě, že nebude schválen prodej domu, výměna oken bude provedena (6 pro).

187/04

Rada města souhlasí s provedením nezbytných stavebních úprav (kanalizace, rozvod vody, topení – část stavebních prací bude provedena svépomocí nájemcem) v čp. 73 – Drnovec. Celková výše a finanční zajištění akce bude upřesněno na jednání ZM (6 pro).

 

Městská rada dále projednala a :

 

-         posoudila přihlášky na místo referenta životního prostředí – stanovila provedení ústních pohovorů na den 13. září 2004 (6 pro)

-         nesouhlasí s uzavřením smlouvy o ustájení a péč opuštěných koček ze strany Útluku pro kočky BONA Kozly (6 pro)

-         vzala na vědomí informaci starosty města o petici občanů proti zrušení parkovacích zábran a odpověď na tuto petici dle usnesení zastupitelstva města (6 pro)

-         předala žádost vedoucí městské knihovny na osvětlení přístupové cesty k projednání a zajištění ředitel SMC s.r.o. (6 pro)

-         souhlasí na základě žádosti firmy RENGL Liberec s rozšířením plochy na výlep plakátů v ul. Žitavská – autobusová zastávka, nesouhlasí s umístěním panelu na objektu budovy čp. 99 u loutkové scény (5 pro)

-         vzala na vědomí konání předvolebního shromáždění ODS dne 30. října 2004

-         vzala na vědomí informaci starosty města o zahájení rekonstrukce ČOV a prováděných platbách

 

JUDr. Jaroslav  Š v e h l a                          Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

     místostarosta města                                 starosta města


↑ jdi na obsah stránky