• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. RaM 24.srpna 2010

Informace z 15. schůze Rady města Cvikova ze dne 24. srpna 2010

263/10
Přečerpávací stanice kanalizace na pozemcích p.p.č. 2312/2 a 2339/2 k.ú. Cvikov změna  usn.č. 153/10 RM ze dne 04.05.2010:
souhlasí se zpracováním nového geometrického plánu s větší výměrou pozemků,  dle návrhu p. Stránského, pro směnu pozemku k dořešení vlastnictví pozemků pro přečerpávací stanici kanalizace na pozemcích p.č. 2312/2 a 2339/2 k.ú. Cvikov a provedení směny s vlastníky stavbou dotčených pozemků Ivanem a Alenou Stránských, Česká Lípa. Po provedení GP předložit návrh ke schválení ZM. (7 pro)

264/10
Schvaluje Prohlášení vlastníka, kterým Město Cvikov vymezuje v budově č.p. 542 a 543 ulice Mánesova, Cvikov II, která stojí na stavební parcele č. 1027/1 o výměře 161 m˛ a 1027/2 o výměře 168 m˛, včetně objektů-jiných staveb na st.p.č. 1133    o výměře 46 m˛ a 1134 o výměře 59 m˛, vše v  k.ú. Cvikov, bytové prostory včetně podílu na společných částech uvedeného domu i jiných staveb a podílu na pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133 a 1134
(7 pro)

265/10   ze dne 24.8.2010       
Schvaluje vyvěšení   záměru  obce  na úřední desce – prodat pozemek
a) p.p.č. 44/1 – část cca 1.178 m˛ z celkové výměry 4.039 m˛ k.ú. Cvikov
dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území
žadatel: firma SJ REAL s.r.o., Praha 5, zastoupená jednatelem ing.Janíčkem
účel: výstavba jednopodlažní prodejny KIK
b) st.p.č. 70 o výměře 201 m˛ k.ú. Lindava
dle KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: pozemky plnící funkci lesa
žadatel: VOLEJNÍKOVI Josef a Světlana, Ústí nad Labem
účel: zahrada
c) p.p.č. 3145/1 - část o výměře  1376 z celkové výměry 1463 m2 k.ú. Cvikov
dle KN: zahrada; dle ÚP: smíšené obytné území
žadatel: Deákovi Martin a Pavla, Cvikov
účel: zahrada-výhledem výstavba RD
(7 pro)

266/10   
Neschvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce – prodat pozemek
p.p.č. 2069 o výměře 72 m˛ k.ú. Lindava
dle KN: ostatní plocha-ostatní komunikace, dle ÚP: komunikace (účelová komunikace)
p.p.č. 2070 – část o výměře cca 135 m˛ z celkové výměry 237 m˛ k.ú. Lindava
dle KN: ostatní plocha-ostatní komunikace, dle ÚP: komunikace (účelová komunikace)
žadatel: VOLEJNÍKOVI Josef a Světlana, Ústí nad Labem
účel: přístupová cesta (7 pro)

267/10
Souhlasí s prodloužením termínu realizaci prodeje
p.p.č. 264/1 k.ú. Cvikov – část (dle GP) z celkové výměry 676 m˛
p.p.č. 3532/5 k.ú. Cvikov o výměře 31 m˛
kupující: KOŠTEJNOVI Ladislav a Anita, Cvikov
prodej schválen ZM dne 10.12.2009 pod usn.č. č. 2-2)d)
podnět Města Cvikov - do doby shromáždění všech podkladů nezbytných pro převod vlastnictví k pozemkům (7 pro)

268/10
Projednala užívání cesty mezi manž. Svobodovými a Šimralovými v k.ú. Lindava a na základě projednání a vyjádření zainteresovaných stran doporučuje
-    odkoupení pozemků dle skutečného užívání na základě podání žádostí o prodej pozemku
-    zrušení komunikace v ÚP města
-    nabídka prodeje pozemku za cenu 30,- Kč za 1 m2
(7 pro)

269/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČR – Česká pošta  s.p. Praha -  právo vedení, údržby a oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 3512/6 v k.ú. Cvikov dle geometrického plánu, který je součástí smlouvy. Smlouva za  jednorázovou úhradu 1000,- Kč+DPH na základě faktury. (7 pro)

270/10
Souhlasí s uzavřením  smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. Děčín na st.p. 491 a 3545/1 k.ú. Cvikov pro zřízení 6 odběrných míst  přípojek elektro pro objekt stavby (Sever). Smlouva za jednorázovou úhradu 1000,- Kč + DPH . (7 pro)

271/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene  - právo vstupu a vjezdu za účelem údržby , provozu a odstraňování poruch kanalizační přípojky – na pozemku p.p.č. 3733  v k.ú. Cvikov pro rodinný dům č.p. 325 na st.p. č. 1014  ve Cvikově, současný vlastník Josef Klomfar,bytem Cvikov. (7 pro)

272/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena – právo vedení, údržby a oprav kanalizační přípojky na p.č. 756/1 v k.ú. Cvikov , současný vlastník:  manželé Alena a Pavel Sopkuljakovi, bytem Cvikov. (7 pro)

274/10
Projednala a schválila převod - bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3657/3 o výměře 736 m2 v k.ú. Cvikov  dle geometrického plánu  od Krajské správy silnic Libereckého kraje  v souvislosti s dokončením akce výstavby chodníku v ulici Československé armády. (7 pro)

275/10
Bere na vědomí informaci stavebního technika  o  projednání  instalace 2 ks protipožárních dveří v budově MKK v Nerudově ul. Cvikov  k zajištění požární bezpečnosti budovy MKK.(7 pro)

276/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena – právo vedení, údržby a oprav kanalizační přípojky – na p.p.č. 3552/1 k.ú Cvikov pro rodinný dům č.p. 305 Smetanova ul.  Cvikov II (Miroslav Hokr, bytem Cvikov). (7 pro)

277/10
Bere  na vědomí odstoupení z funkce ředitele  Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka , příspěvkové organizace, Cvikov k   25.8. 2010 a pověřuje  Miroslava Novotného, zástupce ředitele,  řízením  příspěvkové organizace do nástupu nového ředitele školy. (7 pro)

280/10
Souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky č. 6 / 2005 na pořádání kulturní akce s reprodukovanou hudbou na louce – pozemek u č.p 284 Cvikov I Československé armády  - Double club, 27.8.2010 prodloužení  do 03,00 hodin.(7 pro)

281/10
 Rada projednala a schválila podpis mandátních  smluv s Agenturou regionálního rozvoje , spol. s r.o. Liberec na zajištění investičních akcí města  
1)  dodatek č. 1 mandátní smlouvy  - výběrové řízení na zateplení a výměnu oken Mateřské školy Jiráskova  Cvikov  - hodnota díla     60000,- Kč včetně DPH
2)    veřejná zakázka na zpracování Digitálního povodňového plánu
a) Digitální plán                  36000,- Kč včetně  DPH
b) Varovný systém                48000,- Kč včetně  DPH
3) Koordinace a řízení projektů
a) Obnova rybníku Internát             48000,- Kč včetně DPH
b) Digitální plán města             48000,- Kč včetně DPH
c) Zateplení hasičské zbrojnice              48000,- Kč včetně DPH
d) Zateplení Mateřské školy Sídliště      48000,- Kč včetně DPH
e) Zateplení Mateřské školy  Jiráskova        48000,- Kč včetně DPH
(7 pro)

282/10
Jmenuje na základě provedeného výběrového řízení paní Andreu Srbovou, DiS, do funkce vedoucí stavebního odboru městského úřadu od 1.9.2010. (4 pro, 2 zdrželi, 1 nepřítomen)

283/10
Ruší tímto pověření pana Pavla Pandadise k zastupování vedoucího stavebního odboru k 31.8.2010 (6 pro, 1 nepřítomen)

284/10
Bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. – 6. měsíc 2010. (6 pro,1 nepřítomen)

285/10
Bere na vědomí informaci starosty města o přijetí finančních a věcných darů v souvislosti s povodní  7. a 8. srpna 2010, finanční dary k datu jednání rady celkem 175 200,- Kč. Schvaluje tímto smlouvy o poskytnutí darů.

286/10
Souhlasí s uzavřením pracovního poměru na dobu určitou do 31.12.2010 s panem Markem Jakobi jako pracovníka města (bez dotace na VPP) (5 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen)

287/10
Schvaluje likvidaci znehodnocených potravin v hodnotě 2400,- Kč v příspěvkové organizaci Mateřská škola Sídliště z důvodu výpadku elektrického proudu. (5 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen)

288/10
Souhlasí s nabídkou Mateřské školy Sídliště, příspěvkové organizace, na převod 50 ks lehátek na město a současně poskytnutím věcného daru – lehátek pro některé vytopené mateřské školy povodní.  (6 pro, 1 nepřítomen)


JUDr. Jaroslav Švehla            Mgr. Ivo Čeřovský
místostarosta města                 starosta města
↑ jdi na obsah stránky