• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. RaM 25.srpna 2009

Usnesení z 15. schůze  Rady města Cvikov   dne 25. srpna 2009

 

Účast :  6 členů  ze 7 členů rady , omluveni p. Pech

 

271/09

Schvaluje smlouvy  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města

a)      p.č. 3628/1 k.ú. Cvikov pro účely vybudování přípojky vodovodu  pro vlastníky pozemku p.č. 1352/51 k.ú. Cvikov (současní vlastníci:  Petr Vrabec, Cvikov, František Vrabec a Soňa Vrabcová, Česká Lípa)

             (6 pro)

 

b)      p.č. 3812/1 a 1261/3 v k.ú. Cvikov pro účely kabelového vedení NN  17 odběrných míst  v zahrádkářské kolonii na p.č. 1261/3 s ČEZ Distribuce a.s.Děčín, smlouva č. IV-12-4006273/S001, za úhradu 5000,- Kč

            (6 pro)

c)      p.č.  3517/1 k.ú. Cvikov  pro účely vybudování přípojky splaškové kanalizace pro rodinný dům č.p. 35 Cvikov  II Nábřežní ulice – současný vlastník Josef Nechuta,bytem Cvikov

            (6 pro)

 

272/09

Schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města

a)      p.č. 2865/16 v k.ú. Cvikov ( dle GP) pro účely kabelového vedení NN s pilířkem v Dělnické ul. Cvikov  s ČEZ Distribuce a.s. Děčín, smlouva č. IP-12-4005803/S002 , za úhradu 1000,- Kč

            (6 pro)

b)      p.č. 2979/16 v k.ú. Cvikov (dle GP) pro účely  energ. zařízení vNN Pivovarská ul. Cvikov II ,   za úhradu 1000,- Kč

            (6 pro)

c)      p.č. 3600 a p.č. 847/2 v k.ú. Cvikov (dle GP) pro účely  energ.zařízení zemního kabelového vedení NN  v Komenského ulici (humanizace přechodu I/13) Cvikov II  s ČEZ Distribuce  a.s. Děčín , smlouva č. IP-12-4000022, za úhradu 5000,- Kč

            (6 pro)

 

273/09

Schvaluje podpis smlouvy č. 685/2009 o podmínkách realizace stavby a budoucím majetkoprávním vypořádání mezi městem Cvikov a  Povodí Ohře, Chomutov  - stavba revitalizace Svitávky  v k.ú. Lindava, pozemky města p.č. 520,562,2066/2,2084, 2092/1, 2364/1. (6 pro)

 

274/09

Schvaluje podpis dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 39509  - výstavba místní komunikace K Zahrádkám  a to provedení víceprací (odvodnění, drenáže, úpravy sjezdů) a tím navýšení hodnoty díla o 186 754,- Kč, dodavatel S a M silnice a mosty Děčín, a.s.. (6 pro)

 

 

 

275/09

Schvaluje podpis dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 6/2009  - rekonstrukce střechy objektu základní školy č.p. 300 Nerudova ulice Cvikov   a to provedení víceprací (komín, přeložení antén) a tím navýšení hodnoty číla o 58 094,- Kč, dodavatel  Teplation s.r.o  Praha 5. (6 pro)

 

276/09

Schvaluje podpis dodatku č. 1 smlouvy č. 12909 – rekonstrukce střechy objektu základní školy č.p. 278 Lindava  a to provedení víceprací ( výměna části krovu,přesun hnízda, vnitřní nátěry) a tím navýšení hodnoty díla o  44 640,- Kč, dodavatel RIOSS  sdruž.podnikatelů Nový Bor. (6 pro)

 

277/09

Schvaluje vyvěšení záměru na úřední desce MěÚ:

bezúplatný převod pozemku (navrácení PF ČR)

-         p.č.  741/1 orná půda o výměře 15001 m2  k.ú. Cvikov

-         p.č.  746/1 orná půsda o výměře 21 653 m2 k.ú. Cvikov

(6 pro)

 

278/09

Schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků na úřední desce MěÚ (pozemky k prodeji domu č.p. 214 Ústavní ulice k.ú. Cvikov) :

-         p.č. 3886 ostatní plocha o výměe 2948 m2 – dle GP oddělené části o výměře 1799 m2 pod novým číslem  p.č.3886/2

-         p.č. 3062/1 zahrada o výměře 996 m2 – dle GP části o výměře 702 m2 pod p.p. č. 3062/1

-         p.č. st. 889 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2  včetně stavby bez č.p./č.e na parcele

(6 pro)

 

279/09

Doporučuje ZM vypsat výběrové řízení na svoz a likvidaci komunálního odpadu na území města  ( na dobu neurčitou, 3-letá  opce, roční výpovědní lhůta) vzhledem k termínu platnosti smlouvy  s Marius Padersen  - do konce r. 2009. (5 pro, 1 nepřítomen)

 

280/09

K usnesení rady č. 91/09 – vrácení pozemků PF p.č.  746,741/1 v k.ú. Cvikov 

vydání pozemků zpět PF, úhrada  za prodané pozemky (  úhrada podle ceny za odhad v době převodu ). V případě schválení změny ÚP vrácení zpět na město. Doporučuje ZM schválit převod a úhradu za prodané pozemky. (5 pro, 1 nepřítomen)

 

281/09

Úprava bytu v č.p. 38 Náměstí Osvobození  Cvikov I – rada souhlasí se zadání zpracování projektu  se stanovením požadovaných úprav ( koupelna, elektro, odpady, topení, dveře, vodoinstalace) , potom stanovení tržního nájemného,  uhrada nákladů rekonstrukce a zápočet do nájemného. ( 4 pro, 2 nepřítomni)

 

282/09

Souhlasí s výplatou odměny pro ředitelku příspěvkové organizace  Mateřská škola Cvikov Jiráskova ulice,  dle návrhu . (5 pro, 1 nepřítomen)

 

283/09

Schvaluje pronájem bytu DPS  od 1.9.2009 p. Růženě Hanušové,bytem Děčín.

(5 pro, 1 nepřítomen)

 

284/09

Vyjádření k žádosti vlastníka pozemků v k.ú. Cvikov  p. Stránského, bytem Česká Lípa:

pozemkyk.ú. Cvikov o  předběžný souhlas k záměru  výstavby fotovoltaické elektrárny

na pozemku p.č. 2312/2 a 2332/4– orná půda, louky pastrviny . Město  nemá námitek k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny  na pozemcích vlastníka s upozorněním vlastníka pozemků, že uvedený záměr výstavby  na uvedených pozemcích není v souladu s Územním plánem města a nebylo požádáno o změnu na uvedených pozemcích.

(5 pro, 1 nepřítomen)

 

285/09

Nedoporučuje ZM snížení kupní ceny pozemku dle žádosti  p. Piskáčkové, bytem Praha, pozemek pro rekreační účely  v souladu s usnesením ZM, v případě zamítnutí snížení, rada souhlasí s dalším pronájmem pozemku.

 (6 pro)

 

286/09

Doporučuje ZM zařadit do plánu akcí roku 2010 a do rozpočtu města r. 2010 zpracování dokumentace a realizace stavby – přechod na silnici I/13 k ulici Nádražní Cvikov, podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pověřuje starostu města podpisem smlouvy s projektantem Ing. Špulákem, výdaj za zpracování projektu 54740,- Kč. (6 pro)

 

287/09

Vyhodnocení nabídky pronájmu nebytového prostoru v č.p. 137 v ulici Československé armády Cvikov I. Obálková metoda do 25.8.2009 11,00 hodin. Předána 1 nabídka, č.j. MUC 2726/2009, zájemce Petr Čapík, Kubátova 1957/4, 323 Plzeň – Bolevec -  Oblastní vedoucí OVB  Allfinanz, a.s..

Rada schvaluje pronájem nebytového prostoru kanceláří v 1. patře č.p.  137 v ulici Československé armády ‚Cvikov I  výše uvedenému nájemci za cenu 425,- Kč/m2/rok + služby a energie od 1.9.2009. (6 pro)

 

Dále rada projednala:

-         informace o zájmu výstavby marketu ze strany PENNY Marketu

-         bere na vědomí oznámení o konání rodinné oslavy p. Černého

-         bere na vědomí informaci starosty o bezplatném zpracování změny ÚP č. 3 MěÚ Nový Bor v souladu se zákonem  v daných lhůtách

-         odkládá na příští zasedání projednání nabídky Ing. Špuláka na zpracování PD místa pro přecházení , po vyjádření osadního výboru

-         odkládá vyjádření k žádosti p.Vlčkové ve věci zrušení výpovědi nájmu bytu

 

 

            JUDr. Jaroslav Švehla                         Mgr. Ivo  Čeřovský

            místostarosta města                                         starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky