• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. RaM 5.září 2006

Informace z jednání 15. schůze  Rady  města  Cvikova dne   5.9.2006

 

175/06

Doporučuje ZM přijetí darovací smlouvy na budovu učiliště čp.284 Cvikov, st.parcela 571/1 o výměře 1625m2, pozemková parcela č. 1641 o výměře 5008m2 , pozemková parcela  č.1642/1 o výměře 4261 m2, pozemková parcela č.1685/2 o výměře 1065 m2 a vypsat výběrové řízení na pronájem budovy , kde bude uveden účel a nabízená cena.                                

176/06

Rada byla seznámena s problematikou  půdní vestavby  DPS a souhlasí se změnou – provedení polovalby a neprovedení dvou oken v severním štítu.Se snížením sklonu střechy nesouhlasí.

177/06

Souhlasí s uveřejněním účasti na zasedáních Zastupitelstva města a Rady města  ve volebním období  2002-2006 v Městském zpravodaji.

178/06

Souhlasí  s vybudováním  bytu v půdním prostoru domu v ul. Komenského čp.295 pokud  případný zájemce  veškeré náklady s vybudováním bytu uhradí a tyto náklady mu  budou odečteny od  nájmu bytu.

180/06

Otázka zvýšení nájemného v městských bytech – rada doporučuje odložit na jednání nově zvoleného ZM.

182/06

Souhlasí se sepsáním smlouvy s FK Cvikov o bezplatné likvidaci teplovodu v ulici Nádražní.

183/06

Souhlasí s rozšířením plakátovací plochy pro firmu RENGL  v místě  vývěsky  FK Cvikov  u zdravotního střediska ve Cvikově s podmínkou – zdarma 1x týdně  2 plakáty na fotbalové utkání.

184/06

Souhlasí s doplněním školské rady po panu Pavlu Cyrusovi  paní Šárkou Jakobi.

185/06

Doporučuje ZM předat bezúplatně  vrt u bytového domu v Lindavě  čp. 325 obyvatelům tohoto domu.

187/06

Souhlasí s udělením výjimky dle vyhlášky  6/2005 prodloužení doby konání hudební produkce – dne 23.9.2006 od 20.00 do 03.00 hodin, žadatel pan Škrabánek Josef , bytem Lindava.

188/06

Doporučuje ZM schválit  výjimku počtu dětí  proti stanovenému průměru 15 na 13 dětí ve třídě  v  MŠ Lindava  na školní rok 2006/2007.

190/06

Souhlasí s pořádáním 2.ročníku závodů odstrkovadel a koloběžek, dne 9.9.2006 v parku u školy v době od 15.00 do 18.00 hodin – pořadatel – Občanské sdružení Dětská zahrada.

192/06

Souhlasí s přidělením nájmu bytu 1+1 č.2 ve Vančurově ulici čp. 261, Cvikov paní Heleně Tancošové s podmínkou ,že uhradí dlužnou částku po minulém nájemci p. Tancošové Boženě ml.

193/06

Souhlasí s přidělením nájmu bytu  1+1 č.4 ve Vančurově ulici p. Jaroslavě Plánkové

194/06

Souhlasí s převodem nájemní smlouvy na byt města v č.p.588/II Cvikov na Sídlišti na Lucii Vaníčkovou ( dřívější nájemce babička paní Hana Petrusová).

195/06

Souhlasí s převodem nájemní smlouvy  na byt města  v č.p. 560/II  Cvikov na Sídlišti na pana Františka Baloga ( dřívější nájemce paní Hilda Pechová – babička)

196/06

Nesouhlasí s převodem nájemní smlouvy  na byt č.p. 542 Cvikov, ul Mánesova z pana Michala Kováče na paní Gabrielu Kováčovou.

197/06

Nesouhlasí  s povolením podnájemní smlouvy  bytu č. 05  v ulici Mánesova čp. 540, Cvikov  panu  Lukášovi Petrovi ( nájemce p. Lukáš Pokorný), protože  současný nájemce ukončí nájemní smlouvu do konce r. 2006 a byt bude vrácen městu.

198/06

Doporučuje ZM zrušení předkupního práva  na byt č. 577/14 o velikosti 1+1 na Sídlišti čp.577/II Cvikov, vlastníci manželé Jilkovi.

199/06

Doporučuje ZM prominutí penále z dluhu na nájemném panu Josefu Tancošovi v případě ,že splní tyto podmínky: 

a) doplacení dluhu nájmu a soudních výloh

b)  bezdlužnost vůči městu

200/06

Souhlasí s pronájmem nebytových prostor čp.105 v ulici Komenského Cvikov ( dříve ordinace p. Pitry), panu Petru Čermákovi, bytem Cvikov, za cenu 500,- Kč /m2 za rok.

201/06

Souhlasí s vypracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci : Obnova přechodu pro chodce na silnici I/13 – Cvikov, cena 49.980,- Kč.

202/06

Nedoporučuje ZM  poskytnou příspěvek  na rekonstrukci církevního sborového domu ARCHA ve Cvikově.

203/06

Doporučuje ZM  schválit rozpočtové změny dle přílohy.

204/06

Doporučuje informovat ZM o ceně Radarů pro městskou policii.

205/06

Souhlasí s doplněním změny územního plánu č.2  o žádost paní  PhDr. Ludmila Kleinová, bytem Dolní Břežany, Ke Kapličce 469.

206/06

doporučuje prodej pozemků města  - za cenu 30,- kč/m2

h)      František Studecký ,bytem Cvikov, Wolkerova 350 – p.p.č. 1376/21 o výměře 852 m2

i)        Marcela Černá, bytem Cvikov, Lesní 360 – p.p.č. 1376/20 o výměře 757 m2

j)        František Dvořák , bytem Cvikov, Wolkerova 356 – p.p.č. 1376/19 o výměře 795 m2

k)      Radek Horáček ,bytem Cvikov, Kollárova 13 – p.p.č. 1376/18 o výměře 838 m2

l)        Drahomír Růžička, bytem Cvikov, Sídliště 578 – p.p.č. 1376/17 o výměře 838 m2

m)   Lenka Dvořáková, bytem Cvikov, Družstevní 114 – úp.p.č. 1376/15 op výměře 812 m2

n)      Vlastimil Hartman , bytem Česká Lípa, Pražská 2928 -  p.p.č. 1376/14 o výměře 1205 m2

o)     Marie Kvízová, bytem Cvikov, Komenského 536 – p.p.č. 1376/13 o výměře 935 m2

a.      žádá o povolení měsíčních splátek  1.500,-Kč – rada nedoporučuje splátkový režim

p)     Josef Stejskal, bytem Cvikov, Sídliště 564 – p.p.č. 1376/12 o výměře 827 m2

q)     Michaela Hospodková, bytem Česká Lípa, Dukelská 2325 – p.p.č.1376/2 o výměře 783 m2

r)       Jaroslav Navrátil, bytem Česká Lípa, Josefa Maštálka 320 – p.p.č. 1376/6 o výměře 1796 m2

s)      Libor Petrus, bytem Cvikov,Horní 145 – p.p.č. 1352/14 o výměře 1152 m2

207/06

Prodeje pozemků

a)     Milan Hájek ,bytem Praha 7, Veletržní 19/528 – p.p.č. 772/2 louka o výměře 4537m2 v k.ú. Cvikov. Rada doporučuje prodej udržované části pozemku za cenu 100,- Kč/m2, ostatní za 20,- Kč/m2, dle geometrického zaměření, jehož součástí bude oddělení přístupové cesty, která zůstane v majetku města ( přístup k ostatním nemovitostem)

b)     Ing.Zdeněk Peter, bytem Maděje čp.5 – p.p.č. 671, ostatní plocha o výměře 760 m2 na rozšíření zahrady a přístup k septiku, cena 30,- Kč /m2

c)      Hana Cahová, bytem Kamenický Šenov, Havlíčkova 55 – p.p.č. 751/9, ostatní plocha o výměře 842m2 v k.ú. Cvikov k výstavbě rodinného domu ( lokalita Martinovo údolí), cena 200,- Kč/m2. Pozemek je dle ÚP určen k výstavbě.

d)     Vlasta Janů, bytem Liberec 15, ul.Svobody 349/80 – p.p.č. 494/2, zahrada o výměře 567 m2 a č. 494/3, zahrada o výměře 504 m2 v k.ú. Lindava za účelem zřízení přístupové cesty a rozšíření zahrady. Zároveň žádá o schválení ceny ve výši 30,- Kč za 1 m2. Rada města doporučuje pronájem, pozemky jsou určeny dle ÚP k výstavbě.Nutno doplnit o vyjádření osadního výboru Lindava.

e)     Ludmila Zelenková, bytem Cvikov, Pivovarská 346 – p.p.č. 2968/2, louka o výměře 143 m2 v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady za cenu 30,- Kč/m2.

f)        Augustin Šuška, bytem Cvikov, Palackého 175 – st.p.č. 280, zast. plocha o výměře 199 m2 (zbořeniště), cena dle vyhlášky, p.p.č.  264/3 – zahrada o výměře 228 m2 a část. p.p.č. 264/1 – zahrada dle geometrického plánu za 30,- Kč/m2 – zbytek parcely nabídnout k odprodeji majitelce st. parcely č. 279 – Anita Koštejnová, Palackého 243, Cvikov.

g)     Libor Liška, bytem Trávník u Cvikova, čp. 82 – p.p.č. 758/2, TTP o výměře 1318 m2 v k.ú. Naděje za účelem výstavby RD. V současné době je pozemek v pronájmu p. Miroslava Jelínka z Naděje čp. 82. Pozemek není určen dle ÚP k zástavbě. Při schválení změny ÚP rada doporučuje nabídnout pozemek nejprve nájemci p. Jelínkovi, poté p. Liškovi.

h)      Bíbrová Lucie,bytem Mimoň ,Letná 202, Mgr.Miroslav Novotný, bytem Cvikov,Ústavní 187, Mgr.Přemysl Šťástka,bytem Nový Bor,Rumburských hrdinů 749, Petr  Žemlička, bytem Cvikov, Smetanova 64, Kateřina Zahrádková, bytem Cvikov, Sad 5.Května 472, Petr Ureš, bytem Cvikov, Nerudova 520, žádají o prodej části pozemkové parcely 1261/14 po geometrickém zaměření k výstavbě rodinného domu. Parcela je v majetku města a je určena k výstavbě. Rada města doporučuje prodej dle GP. Cena 200,- Kč/m2.Doporučuje ZM systém výběru  konkrétních parcel dle pořadí podání žádosti.

208/06

Nedoporučuje prodej pozemku

a)     Marie Králová, bytem Drnovec, čp.28 – p.p.č. 544/2, ost. plocha o výměře 99 m2 v k. ú. Drnovec za účelem rozšíření zahrady , pozemek slouží jako přístupová cesta k nemovitostem p. Jaroslava Zemka , a p.p.č. 568/9, ostatní plocha ( ostatní komunikace) v k.ú.Drnovec za účelem rozšíření zahrady, zachování pozemku pro přístup k nemovitostem p. Myslivce.

209/06

schvaluje  pronájem pozemku

a)     Olga Havlasová, bytem Nový Bor, Svojsíkova 757 – p.p.č. 259, zahrada o výměře 429 m2 v k.ú. Lindava za účelem ucelení pozemků v jejím vlastnictví. Komise výstavby doporučeje  nabídnout tento pozemek k přímému prodeji , cena 100,- Kč/m2.

b)     Vladimír Vodháněl, bytem Lindava, čp. 192 – st.p.č.291 o výměře 176 m2 v k.ú. Lindava za účelem rozšíření zahrady. Komise výstavby pronájem doporučuje s tím, aby nájemce  byl upozorněn, že pozemek je dle ÚP určen k výstavbě.

c)      Edita Lorberová, bytem Cvikov, - část p.p.č. 44/1 ( zahradnictví) .

d)     Marcela Černá , bytem Cvikov, Lesní 360 – p.p.č. 1376/20 o výměře 757 m2

e)     Radek Horáček, bytem Cvikov, Kollárova 13 - .p.č. – 1376/18 o výměře 838 m2

f)        Lenka Dvořáková, bytem Cvikov, Družstevní 114 – p.p.č. 1376/15 o výměře 812 m2

210/06

Souhlasí  s prodloužením nájemní smlouvy

a)     Zdeněk Novotný, bytem Cvikov, Vančurova 604

b)     Eva Nováková, bytem Praha, Žitomírská 39

c)      František Andrle, bytem Cvikov, Komenského 105

211/06

Odložení projednání žádosti - Ing. Zdeněk Liška, bytem Praha 9, Bryksova 957/1 – st.p.č. 100/2 o výměře 216 m2 v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem výstavby RD. Rada požaduje prověřit stanovisko pí. Formánkové, která má sousední pozemek.

 

Rada vzala na vědomí:

 

-         Vyhlášení  ředitelského  volna na pondělí 4. září 2006 v ZUŠ Cvikov.

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                                       Mgr.Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                                           starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky