• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. RaM 6.září 2005

Informace z jednání 15. schůze  Rady města Cvikov dne 6. září  2005

 

157/05

Prodej pozemků v k.ú. Trávník – žádost p. Lišky. Rada doporučuje podat novou žádost s odůvodněním na jednání zastupitelstva, vysvětlení problému s navýšením odhadu. (6 pro, 1 nepřítomen)

158/05

Doložení vlastnictví města č.p. 18 Kollárova ulice – nezaregistrovaná smlouva na Katastrálnímu úřadu – určovací žaloba vlastnictví, rada doporučuje zahájit řízení ve věci uvedeného objektu včetně návrhu na odkoupení pozemků.

159/05

Žádost občanů ve věci zřízení chodníku u čp. 583-586 – vzhledem k rozdílnému stanovisku, otázce zajištění bezpečnosti chodců, parkování vozidel na komunikaci, rada odkládá rozhodnutí na příští jednání. (6 pro, 1 nepřítomen)

160/05

Návrh osadního výboru Lindava na výstavbu víceúčelového dětského hřiště v Lindavě. Bude předloženo návrh řešení a umístění.

161/05

Žádost osadního výboru Drnovec na zřízení retardérů – žádost občanů. Požadavek na instalaci retardéru na silnici III. třídy  a rovněž na místní komunikaci spojující silnici III. a I. třídy. Informace po projednání.

162/05

Žádost p. Paterové ve věci pronájmu pozemku – převod nájmu na manž. Ziguškovi . Na základě projednání s manž. Ziguškovými  smlouva o pronájmu pozemku zrušena, nadále platná smlouva s p. Paterovou. (6 pro, 1 nepřítomen)

163/05

Souhlasí s nabytím majetku města – převod od Euroregionu Nisa – INFOBOX, náklady převodu 1000,- Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

164/05

Výstavba inženýrských sítí v ul. Ústavní – posílení vodovodu z dotace 300 tis. Kč, podpis smlouvy s SČE na zřízení přípojky. Potřeba projektové dokumentace včetně výkazu výměr. Studii zpracovával p. Folprecht, nabídka na provedení prováděcí dokumentace v celém rozsahu (splašková kanalizace, odvodnění, vodovod, přípojky plyn) cena 197 tis. Kč.

Rada doporučuje ZM v letošním roce vzhledem k dotaci provedení vodovodu, zpracování projektu – rozpočtová změna 200 tis. Kč, další výstavbu inženýrských sítí zařadit do rozpočtu 2005. (6 pro, 1 nepřítomen)

165/05

Uděluje výjimku z počtu dětí na 28 na školní rok 2005-06 v Mateřské škole Sídliště Cvikov.

(6 pro, 1 nepřítomen)

167/05

Souhlasí s výstavou 5 kronik města ve dnech 26.9.2005-8.10.2005 v prostorách Městské knihovny. Odpovědná osoba vedoucí MKK p. Kovalevová. (6 pro, 1 nepřítomen)

168/05

Doporučuje ZM přihlásit  město Cvikov ke zpracování „Komunitního plánu sociálních služeb“ u pověřeného Městského úřadu Nový Bor a žádá zastupitele o zpracování dotazníků. (6 pro, 1 nepřítomen)

169/05

Pozemky

a) doporučuje ZM  s prodej pozemků (6 pro, 1 nepřítomen)

- p. č. 3011/26 k.ú. Cvikov výměra 978 m2, pro výstavbu rodinného domu v ul. Ústavní Cvikov, kupující Pavel Třešňák a Ivana Schwarzová, bytem Cvikov

- p.č. 3011/23 k.ú. Cvikov výměra 1012 m2, pro výstavbu rodinného domu v ul. Ústavní Cvikov, kupující manželé ing. Milan  a Irena Klimešovi,bytem Cvikov

- část p.č. 3420/8 v k.ú. Cvikov, výměra cca 1000 m2 – dle GP, pro výstavbu rodinného domu, kupující Tomáš Svoboda, bytem Cvikov

- p.č. 208/2 o výměře 42 m2, p.č. 208/1 o výměře 274 m2, st.p.č. 241 o výměře 64 m2, v k.ú. Cvikov, pro účely rozšíření zahrady, kupující Miroslav a Květa Chládkovi, bytem Cvikov

- část p.č. 44/1 k.ú. Cvikov, výměra po geometrickém zaměření, pro výstavbu rodinného domu, kupující Radka Mrnková, bytem Šluknov

- st.p.č. 232/2 o výměře 288 m2 a st.p.č. 216/4 o výměře 6 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zřízení zahrady, kupující Libor a Eva Petrusovi, bytem Cvikov

- p.č. 1151/1 o výměře 702 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zřízení zahrady, nebude zajišťován ze strany města příjezd na pozemek, kupující Petr a Hedvika Hodboďovi, bytem Cvikov

- p.č. 51/1 o výměře 74 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, kupující Drahomíra Schwarzová, bytem Cvikov

- část p.č. 1376/21 o výměře dle GP, k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, kupující František Studecký, bytem Cvikov

-  části p.č. 31 v k.ú. Trávník o výměře dle GP, cena 100,- Kč m2, kupující Josef Krbeček, bytem Praha, a s úhradou poměrné části zaměření a vytyčení pozemku p.č. 31 v k.ú. Trávník jako podklad pro uplatnění historického majetku města

b) doporučuje ZM neschválit  s prodej pozemků (6 pro, 1 nepřítomen)

- p.č. 414 o výměře 789m2, st.p.č. 385 o výměře 130 m2 v k.ú. Cvikov pro účely zahrady z důvodu, že pozemky dle ÚP určeny k výstavbě – žadatel Petr Čechal, bytem Cvikov

- část p.č. 741/1 v k.ú. Cvikov, pro účely zřízení parkovací a obslužné plochy, žadatel Jiří a Jarmila Košlerovi, bytem Most – z důvodu nesouhlasu s účelem využití a dělení pozemku

- st.p.č. 98 o výměře 613 m2 v k.ú. Trávník, pro účely trvalého užívání, žadatel ing. Zdeněk

Procházky, bytem Praha, z důvodu možné výstavby

- p.č. 758/2 o výměře 1318 m2 v k.ú. Trávník, bez udání účelu, žadatel Eliška Jelínková, bytem Naděje, z důvodu možné výstavby

c) doporučuje ZM  bezplatné  nabytí pozemků   část p. č. 1015/27 a 964/3, výměra dle GP, k.ú. Lindava – pozemky související s vrtem Lindava + ochranné pásmo (6 pro, 1 nepřítomen)

d)  doporučuje ZM  zrušení předkupního práva k pozemkům smlouva mezi městem a p.Košlerem (6 pro, 1 nepřítomen)

e) odkládá žádost p.Telekyové a manž. Kvapilových ve věci pozemku s tím, že bude projednáno s novým majitelem č.p. 617 .

f)  pronájem pozemků  (6 pro, 1 nepřítomen)

-         souhlasí s pronájmem části p.č. 3802 – bývalý náhon o výměře 50 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zajištění čistoty pozemku, nájemce  Jaroslav Krajčí, bytem Cvikov

-         nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1352/24, žadatel p. Cankář, pozemek není majetkem města

-         souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1376/2 o výměře 783 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrady – nájemce Michalela Hospodková, bytem Česká Lípa. Ukončení nájmu pozemků p. Boženou Timovou

-         souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1376/12 o výměře 827 m2, k.ú. Cvikov, nájemce Josef Stejskal, bytem Cvikov, pro účely zahrady. Ukončení nájmu p. Milanem Brychem.

-         souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 98 o výměře 613 m2 k.ú. Trávník, nájemce ing. Zdeněk Procházka, bytem Praha

170/05

Souhlasí se zřízením pracovního místa na dobu jednoho roku – referent správy majetku města a tím schvaluje změnu organizačního řádu městského úřadu .

 

Dále rada projednala:

 

-         doporučuje SMC provést kontrolu platnosti smluv vyhrazeného parkovacího místa (výjimky ZTP) ostatní po ukončení smlouvy odstranění zábran 

-         pověřuje starostu města prošetřením spoje Cvikov - Lindava v 10,20 – návaznost na spoj z N. Boru

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                    starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky