• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. ZaM 24.června 2004

Usnesení

15 . zasedání Zastupitelstva města Cvikov dne 24. června 2004

 

1/ Bere  na vědomí kontrolu usnesení z 14. zasedání

2/ Schvaluje  závěrečný účet hospodaření města za rok 2003 včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření  „bez výhrad „. ( 14 pro)

3/ Rozpočtové změny

a)  Schvaluje navýšení finančních prostředků na rekonstrukci budovy MěÚ  ve výši 950 tis. Kč z Fondu rozvoje a rezerv. (14 pro)

b)  Schvaluje navýšení finančních prostředků – příspěvkové organizaci DDM Cvikováček ve výši 150 tis. Kč na mzdy správce sokolovny z odd. par. veřejné osvětlení. (14 pro)

c)  Schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 972 tis.Kč  na rekonstrukci střechy  č.p.544,545 Mánesova ul. z odd. par. veřejné osvětlení. (14 pro) 

d)  Schvaluje uvolnění finančních prostředků  ve výši 50 tis. Kč na Běh Cvikovem  z  Fondu rozvoje a rezerv. (14 pro)

e)  Schvaluje rozpočtová opatření  (14 pro)

- dle § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., která vznikla přijetím účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu  dle návrhu

- dle § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.rozdělení finančních prostředků z již schváleného rozpočtu na oddíly a paragrafy dle návrhu  

4 /  Prodej pozemků  města

 a) schvaluje  prodej pozemků :

 

a1/ část p.č. 741/1 o výměře cca 2500 m2 v k.ú. Cvikov pro rozšíření provozu zahradnictví – kupující Vít Chalupníček, bytem Cvikov (14 pro)

a2/  st. p.č. 626/1 o výměře 269 m2 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření zahrady, kupující manželé Formánkovi, bytem Cvikov (14 pro)

 a3/ část p. č. 2480 o výměře cca 1300 m2 v k.ú. Cvikov  pro účely výstavby rodinného domu smlouvou o smlouvě budoucí kupní, kupující p. Matoulková, bytem Skalice u České Lípy (14pro)

a4/ část pozemku p.č. 2979/1 o výměře 1121 m2 v k.ú. Cvikov, za účelem výstavby rodinného domu smlouvou o smlouvě budoucí kupní, kupující Milada Rejzková, bytem Cvikov (14 pro) 

a5/ p. č. 3062/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření zahrady, kupující manž. Mohylovi,  bytem Cvikov  (14 pro)

a6/  část p.č. 3111/38 výměra cca 15 m2 k.ú. Cvikov – bezplatný převod z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů, převod po legalizaci nepovolené stavby garáže, kupující p. Jezdinský, bytem Cvikov  (14 pro)

a7/ část st.p. č. 483/1 o výměře dle GP v k.ú. Cvikov pro účely zahrady, kupující Otakar Filek, bytem Cvikov  (14 pro) 

a8/ p.č. 620/1 o výměře 953 m2 v k.ú. Trávník, kupující manž. Dědinovi, bytem Praha pro účely zahrady (13 pro)

a9/ bezplatný převod p.č. 2371/3 o výměře 65 m2  v k.ú. Cvikov a  bezplatný převod p.č. 2387/5  o výměře 28 m2  v k.ú. Cvikov (převod po realizaci převodu na město) kupující manž.Honzátkovi, bytem Cvikov (14 pro)

a10/ p.č. 2371/19 o výměře 19 m2 v k.ú. Cvikov, bezplatný převod ,  kupující manž. Malinský, bytem Cvikov (14 pro)

a11/ směnu pozemků p.č. 2387/5, 2387/4, 2387/6 o výměře dle GP, v majetku města, za část pozemku p.č. 3678/1 v k.ú. Cvikova, v majetku manželů Pokorných, bytem Cvikov, pro účely zajištění přístupové komunikace k rod. domům. (14 pro)

 

b) neschvaluje  prodej pozemků města :

 

b1 / p.č. 1667 o výměře 6552 m2 a p.č. 1668 o výměře 410 m2 v k.ú. Cvikov – žadatel Český kynologický svaz – klub Cvikov (14 pro)

b2/ p. č. 597/3 o výměře 1432 m2 v k.ú. Cvikov pro účely zřízení zahrady, žadatel Pavel Charváth, bytem Cvikov  (14 pro)

b3/ část pozemku p.č. 3111/38 o výměře 47 m2 v k.ú. Cvikov – žadatel Martina Tomišková, bytem Cvikov, pozemek bude ponechán v majetku města jako účelová komunikace (14)

b4/ st.p. č. 3547/1 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření zahrady, žadatel Otakar Filek, bytem Cvikov, pozemek bude ponechán v majetku města jako účelová cesta (14 pro)

b5/ p.č. 446/4 o výměře 392 m2 v k.ú. Cvikov, stávající  pronájem na zahradu, žadatelé manž. Schindlerovi, bytem Cvikov (13 pro, 1 zdržel)

b6/ p.č. 446/1 o výměře 406 m2 v k.ú. Cvikov, stávající pronájem na zahradu, žadatelé manž. Dankovi, bytem Cvikov  (13 pro, 1 zdržel)

b7/ p.č. 51 o výměře 1017 m2  a st.p.č. 129 o výměře 131 m2 v k.ú. Trávník , žadatelé manž. Dědinovi, bytem Praha, z důvodu možné výstavby  (13 pro)

b8/ p.č. 2371/18 o výměře 36 m2 a 2371/17 o výměře 18 m2 v k.ú. Cvikov, žadatelé manž. Malinský, bytem Cvikov (14 pro) 

 

5/  Schvaluje vyhlášku č. 3/2004 o místních poplatcích s účinností od 25. 6. 2004 (12 pro, 1 proti)

6/  Schvaluje vyhlášku č. 4/2004  o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách. (13 pro)

7/ Schvaluje změnu zřizovací listiny dle návrhu  příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Cvikov. (11 pro)

8/ Schvaluje  prominutí úhrady poplatku z prodlení úhrady nájemného a služeb  ve výši 22 228,60 Kč  dle žádosti p.Josefa Janka, bytem Cvikov (13 pro)

9/ Odkládá rozhodnutí o poskytnutí finančního daru ve výši 25 tis. Kč  neziskové organizaci  - Farní charita, Česká Lípa po prověření činnosti této organizace. (13 pro)

10/ Nesouhlasí s nabytím domu č.p. 206 Průjezd Cvikov do majetku města. (11 pro, 1 zdržel)

11/ Neschvaluje snížení místního poplatku ze psů  na výši 200,- Kč dle žádosti p. Hany Bílé, bytem Cvikov. (13 pro)

12/ Nesouhlasí s převodem objektu č.p. 35 v ul. Československé armády Cvikov  a   požaduje na vlastníkovi objektu provedení demolice vzhledem k havarijnímu stavu . (14 pro)

13/ Vzala na vědomí informaci starosty  o provedených výběrových řízeních.

 

                                   JUDr. Jaroslav  Švehla                        Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta  města                            starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky