• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. ZaM 30.října 2008

Usnesení  z  15. zasedání Zastupitelstva města Cvikova

konaného dne 30. října  2008  v Městském klubu kultury Cvikov

 

Účast zastupitelů na zasedání : z 21  členů přítomno 18,  omluveni  3(p.Pech, p. Tuma,  PhDr. Sýkorová)

 

Zastupitelstvo projednalo a   

1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení. 

2/

Pozemky města

2/A)

Zastupitelstvo revokuje  usnesení ze dne 20. prosince 2007, bod 2 A)a) a 2 A)b), o prodeji pozemků p.č. 741/1 a 746/1 v k.ú. Cvikov společnosti  nec-tec Automotive a SCA. Pozemky budou nabídnuty dalším zájemcům o výstavbu v této lokalitě.

hlasování : 17 pro, 1 nepřítomen  (Ing. Beránek)

2/B)

Pozemky - NABYTÍ do majetku města

a) souhlasí s nabytím pozemku do majetku města p.č. 3640/1 o výměře 2478 m2 k.ú. Cvikov druh pozemku: ostatní plocha-komunikace; dle ÚP: komunikace, účel: přístupová cesta ke kynologickému klubu; bezúplatný převod od: ČR - Pozemkový fond, ÚP Česká Lípa – Dubická 970, hlasování: 17 pro, 1 nepřítomen  (Ing. Beránek)

b) souhlasí s nabytím pozemku do majetku města  p.č. 3636/2 o výměře 8314 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: ostatní plocha-komunikace; dle ÚP: komunikace, účel: zachování komunikace (navazuje na ad a); bezúplatný převod od: ČR – Státní statek Bílý Kostel, Hrádek n/Nisou, Žitavská 100, hlasování: 17 pro, 1 nepřítomen  (Ing. Beránek) 

c) souhlasí s nabytím pozemku do majetku města  p.č. 509/3 o výměře 223 m2 k.ú. Mařeničky, druh pozemku: ostatní plocha-komunikace; dle ÚP: komunikace, účel: propojení komunikací v majetku města; bezúplatný převod od: ČR - Pozemkový fond, ÚP Česká Lípa – Dubická 970, hlasování: 17 pro, 1 nepřítomen  (Ing. Beránek)

2/C)

Pozemky - PRODEJ     

a) neschvaluje usnesení ve věci záměru  prodeje pozemku p.č. 3022/1 o výměře 5440 m2 k.ú. Cvikov 

b) schvaluje prodej pozemku (pouze nezastavitelného území) zahrádkových lokalit v k.ú. Cvikov Vančurova, Potoční, Smetanova. Prodej v případě zájmu stávajícím nájemcům, cena  30,- Kč + příslušenství+ předkupní právo města  v případě možnosti stavby, hlasování: 11 pro, 7 proti  ( p. Kořínek, Ing. Hokr, p. Jirák, Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Ing. Beránek, JUDr. Švehla )

c) odkládá projednání žádosti Juraje a Moniky Draškovičových,bytem Pivovarská 329 Cvikov II na směnu  části  pozemku p.č. 2970/2, výměra dle GP z celkové výměry 937 m2k.ú.Cvikov,  odložení do provedení zaměření směny, části pro kanalizaci, části pro prodej, hlasování:  18 pro

d) schvaluje prodej pozemku p.č.st. 552 o výměře 190 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, dle ÚP: ZÚ–smíš.obytné úz., p.č. 755/1 o výměře 569 m2,  druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: ZÚ–smíšené obytné území, účel: výstavba RD za cenu 100,- Kč za m2+ příslušenství+předkupní právo, p.č. 756 – část dle GP (cca 780 m2) z celkové výměry 10 844 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: NÚ-louky, pastviny, účel: zahrada k RD za cenu 30,- Kč + příslušenství, kupující: Pavel a Alena SOPKULIAKOVI, Svor 207, hlasování: 17 pro, 1 nepřítomen  (JUDr. Švehla)

e) schvaluje prodej pozemku p.č. 3783/42 –část dle GP z celkové výměry 170 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: vodní-zamokřená plocha, dle ÚP: ostatní zeleň+biokoridor, p.č. 3783/43 o výměře 20 m2, druh pozemku: vodní-zamokřená plocha, dle ÚP: ostatní zeleň+biokoridor, žadatel: Jan a Ľubica STRNÁDKOVI, Česká Lípa, Sokolská 256/36, účel: scelení pozemků+uvedení do souladu se skutečným stavem za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství, hlasování: 18 pro

f) neschvaluje prodej pozemku p.č. 2379 o výměře 3802 m2  k.ú. Lindava                                  druh pozemku: ost.plocha-neplodná půda; dle ÚP: ostatní zeleň+část biokoridor, žadatel: Petr DYTRICH, Lindava 50 

schvaluje prodej pozemku  p.č. 659/3 o výměře 1599 m2, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: ostatní zeleň+část biokoridor, p.č. 659/2 o výměře 1513 m2, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: ostatní zeleň za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství, kupující : Petr DYTRICH, Lindava 50, účel: zahrada + výhledově případný výběh pro drobné zvířectvo,    hlasování: 18 pro

g) neschvaluje prodej pozemku p.č. 573/3 -část dle GP z celkové výměry 460 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné ú.+záplavové území, a  p.č. 2081/1 -část dle GP z celkové výměry 532 m2 k.ú. účel zahrada, druh pozemku: ost.plocha-ost.komunikace; dle ÚP: ostatní plocha+záplavové území, žadatel: Eva NEDVĚDOVÁ, Nový Bor, Wolkerova 52, hlasování : 17 pro, 1 nepřítomen (Ing. Dostál)

h) schvaluje prodej pozemku  p.č.st. 66 o výměře 181 m2 k.ú. Naděje, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště; dle ÚP: NÚ-louky a pastviny a p.č. 746 o výměře 832 m2, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: NÚ-louky a pastviny obálkovou metodou mezi žadateli o koupi, minimální podání za m2 100 ,- Kč, žádosti: Aleš PEKÁREK, Praha, K Louži 829/10, Ing. Viktor MACHEK, Praha, Chalupkova 1364, hlasování:  18 pro

i) neschvaluje usnesení ve věci prodeje pozemku p.č. 156/2 –část dle GP z výměry 263 m2 k.ú. Cvikov  druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné území, žadatel: Josef ŽÁK, Mlýnská 68, Cvikov    

j) schvaluje prodej pozemku p.č.st. 463 –část dle GP z výměry 268 m2 k.ú. Cvikov druh pozemku: zast.plocha-zbořeniště; dle ÚP: NÚ-zahrady, kupující : Milan DUNA a Magda BOTOŠOVÁ, Cvikov, Sídliště 582, účel: zahrada  za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství, hlasování: 15 pro, 1 proti (Ing. Hokr), 2 zdrželi ( p. Kořínek, Ing. Beránek)

3/  Odkládá projednání návrhu změn smlouvy s ČSOB o správě finančních prostředků města. Zástupce ČSOB pozvat k podání zprávy a vysvětlení na jednání 18.12. 2008. hlasování 14 pro, 4 zdrželi ( Ing. Beránek, JUDr. Švehla, p. Tichý, p. Lupoměský)

4/  Bere na vědomí rozbor hospodaření města za  1. - 9.  měsíc 2008

5/  Schvaluje rozpočtovou změnu  č. 23 dle návrhu a s těmito úpravami: bez bodu 23 d – rozpočtová změna Cvikováček. hlasování :  17 pro, 1 zdržel (p. Hanzlíček)

6/        

6/ a)

Souhlasí s připojením města Cvikova k Projektu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce - projekt Léčebny respiračních nemocí Cvikov, zvýšení spoluúčasti města ve výši 10 700 Eur na období 3 let.

hlasování: 18 pro

6/ b)

Schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti v r. 2009 – výše příspěvku 90,- Kč, celková částka do rozpočtu města na r. 2009 v celkové výši 402 570,- Kč. hlasování:  18 pro

6/c)

Schvaluje prodej domu  č.p. 246 v Lindavě  přes realitní kancelář REMAX, minimální cena 647 100,- Kč (cena dle původního odhadu) a tím revokuje usnesení o prodeji domu stávajícím nájemcům. hlasování: 16 pro, 2 nepřítomni (Ing. Dostál, JUDr. Švehla)

6/d

Schvaluje prodej bytu č. 11 v č.p. 558 Sídliště Cvikov, prodej za cenu 479 380,- Kč, přes realitní kancelář REMAX.

hlasování: 16 pro, 2 nepřítomni (Ing. Dostál, JUDr. Švehla)

6/e

Pověřuje radu města přípravou vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích – termín : příští zasedání. hlasování: 11 pro, 2 proti (p. Tichý, p. Kovalev), 5 zdrželo ( p. Kořínek, p. Hanzlíček, Ing. Hokr, Mgr. Jakobi, Ing. Dr. Vojtěch D.

                                   JUDr. |Jaroslav Švehla                    Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky