• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. RaM 20.září 2005

Informace z jednání 16. schůze  Rady města Cvikov dne 20. září  2005

171/05

Rada souhlasí se zakoupením počítačové sestavy  Mateřské školy Sídliště Cvikov

z poskytnutého příspěvku města v r. 2005. (6 pro, 1 nepřítomen)

172/05

Doporučuje  ZM zařazení opravy komunikace a chodníčků u objektu Mateřské školy Sídliště Cvikov do rozpočtu města na r. 2006. (6 pro, 1 nepřítomen)

175/05

Vzala na vědomí informaci Občanského sdružení Trávník, Naděje o vyvolaném správním řízení ve věci hlučnosti provozu Bohemia Optik v Trávníku, rozhodnutí o zákazu činnosti nočních směn. (6 pro, 1 nepřítomen)

176/05

Schvaluje odpis majetku města  dle návrhu  v Městské knihovně Cvikov, doporučuje ZM schválit odpis počítačové sestavy dle návrhu. (6 pro, 1 nepřítomen)

178/05

Souhlasí s ukončením nájmu nebytového prostoru č.p. 38 dohodou k 30.9.2005 , nájemce Masný průmysl. (6 pro, 1 nepřítomen) 

179/05

Schvaluje záměr další rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Cvikov – oprava tělocvičny (fasáda, okna), sociální zařízení + spojovací chodba, rekonstrukce  podlah, umělé povrchy školního hřiště, dlažba u vstupu a dvora školy, dále bude prošetřena možnost odvodnění a izolace objektu. Rada souhlasí s provedením nabídkového řízení na zadání a zpracování projektu v letošním roce, úhrada v r. 2006 vzhledem potřeby zajištění projektové dokumentace a tím zajištění možnosti čerpání další dotace. (6 pro, 1 nepřítomen) 

181/05

Doporučuje ZM schválit rozpočtové změny dle návrhu, včetně doplnění o navýšení příspěvku pro Fotbalový klub Cvikov o 50 tis. Kč z důvodu zvýšené spotřeby plynu a el. energie. (6 pro, 1 nepřítomen)

Rada doporučuje Fotbalovému klubu Cvikov přijmout opatření ke zlepšení činnosti zejména na úseku propagace ubytování.

182/05

Doporučuje ZM schválit výjimku počtu děti ve třídě  ZŠ a MŠ Cvikov – snížení o 1 proti počtu daného zákonem.  (6 pro, 1 nepřítomen)

Rada žádá ředitele ZŠ a MŠ Cvikov předkládat 1x měsíčně přehled o docházce v mateřské škole.

183/05

Schvaluje způsob likvidace majetku města v ZŠ a MŠ Cvikov – vyřazovaného nábytku, školních lavic a židlí. Prodej dle návrhu, získané prostředky budou ponechány ZŠ a MŠ Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

184/05

Pověřuje stavebního technika města zpracovat záměr výstavby hřiště v Lindavě včetně předběžné kalkulace. Rada doporučuje dle možností rozpočtu města zařadit v příštích letech do rozpočtu města. (6 pro, 1 nepřítomen)

185/05

Souhlasí s prodloužením hudební produkce v hostinci U Fugase v Lindavě dne 1.10. 2005 do 03,00 hodin, pořadatel Josef Škrabánek Lindava, akce Václavská zábava. (6 pro, 1 nepřítomen)

187/05

Souhlasí s navýšením pracovního úvazku o 8 hodin týdně pro pracovníka Městské knihovny Cvikov p. Ireny Malé, od 1. ledna 2006 z důvodu zajištění provozu knihovny v Lindavě. (6 pro, 1 nepřítomen) 

188/05

Návrh rozpočtové změny  200 tis. Kč – navýšení rozpočtu opravy mostu v Pivovarské ulici z důvodu poškození opěrných zdí. Po zhodnocení celkového navýšení bude předloženo s doporučením schválení rozpočtové změny ZM. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

Dále projednala a

 

-         vzala na vědomí informaci starosty o sdělení likvidátorky hotelu Sever – příprava dražby na měsíc listopad, nejnižší podání 1 379 200,- Kč

 

-         vzala na vědomí informaci o ustanovení správce hřiště ve Vančurově ul. (Stanislav Hanuš), potřeba dokoupení dalšího zařízení- balon, síť, malé branky, míče  (projedná starosta)

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky