• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. RaM 25.září 2001

Usnesení Rady města Cvikova ze 16. schůze 25. září 2001

 

Kontrola usnesení:

102/01 – zápis do kroniky – trvá

124/01 – kolaudace čerpací stanice-smlouva o převodu kan.přípojky

               trvá,dosud nebyl předložen návrh smlouvy

160/01 – objekt čp.18 – azyl.dům – trvá

163/01 – výjimka vyhlášky l/01 p.Levková – posudek hygienika,

               informace starosty, dosud nedoloženo, požádána OHS

171/01  - stížnost na Povodí Ohře – stav koryta Lindava, starosta podal informaci o předávání

               akce na povodí 1.etapy, při tomto jednání příslib dalšího řešení, zahájení 2.etapy

               v rámci protipovodňových opatření

144/01  - zřízení kancelářské buňky ve školní jídelně – trvá

176/01 – výjimky vyhlášky 1/01 pivnice Praha – posudek hygienika

 

vyřazuje z kontroly: 172/01,173/01,175/01,177/01,178/01,179/01,180/01,181,01

na ZM: 152/01,153/01,158/01,159/01,165/01,166/01,169/01,174/01

 

182/01

– Výjimka z vyhlášky 1/2001

souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky města č. 1/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na dobu l roku pro Miroslava Vlka, restaurace U Fugase Lindava v rozsahu dle žádosti.

 

183/01

– Prodeje,pronájmy a nabytí majetku města

projednala žádosti občanů a

-         souhlasí s pronájmem části p.č. 961 v k.ú. Naděje p.E.Brožové,bytem Praha

-         doporučuje odprodej pozemku p.č.960/01 v k.ú. Naděje p.Bužgové-Rambouskové

-         doporučuje odprodej pozemku p.č.852/6 v k.ú. Cvikov p.Tremlovi,bytem Varnsdorf

-         doporučuje odprodej pozemku p.č.2885/l2 v k.ú. Cvikov p.J.Steinmannové,bytem Cvikov, zamítá odprodej p.č. 2885/13,kterou doporučuje zahrnout  do místní komunikace

-         doporučuje odprodej p.č. 3175,3819,st.p.č.650/1 v k.ú. Cvikov p.M.Novotnému,bytem Nový Bor  a revokaci usnesení ZM o předchozím schválení prodeje pozemků v této lokalitě a výpověď z nájmu stávajícím uživatelům

 

184/01 

- Byty

projednala návrh bytové komise  a

-         souhlasí s pronájmem bytu v čp.13 Kollárova ul.Cvikov I, p. R. Horáčkovi,bytem Cvikov za podmínky adaptace bytu na vlastní náklady

-         souhlasí s pronájmem bytu 1+0 Martinovo údolí Cvikov II, p.Adolfovi Štefkovi

-         nesouhlasí s pronájmem bytu 1+1 Mánesova ul. Cvikov II p. Sochové

 

 

 

 

185/01

– Nebytové prostory

souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v čp.137 ČSA Cvikov I, p.Gabriele Holčákové pro účely zřízení prodejny textilu /secondhand/  (odstoupení p.Machové od záměru zřízení kadeřnictví)

 

186/01

– Zakoupení autobusu

doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky na  zakoupení autobusu v hodnotě 50 tisíc Kč s tím, že tento bude předán do správy SMC a smluvně zajišťována doprava pro TJ ,ZŠ,MŠ a další organizace a rozšíření podnikatelských aktivit SMC. Nákup z přebytku hospodaření r.2001

 

187/01

– Odvolání do rozhodnutí  rady

projednala odvolání p.Zagalské do rozhodnutí rady města o zamítnutí žádosti o osvobození od úhrady placení poplatku za TKO čp.30 Drnovec a vyhovuje odvolání v plném rozsahu a osvobozuje p.Zagalskou od úhrady poplatku za TKO za část r.2001, tj. do doby vlastnictví objektu.

 

188/01

– Odstoupení od předkupního práva

doporučuje ZM odstoupení od předkupního práva 5 let na převod bytu čp.578 Sídliště – žadatelka p.Marie Kalitová.

 

189/01

– Snížení nájmu

pozastavuje žádost p.Radové o snížení nájmu z nebytového prostoru v čp.56/I s tím, že bude starostou města projednána možnost zřízení informačního centra v této prodejně, dále bude posouzen a možnost odstranění závad. Návrh na snížení nájmu od 1.1. 2002 a možnost odstranění závad bude předložen znovu po prošetření a projednání.

 

190/01

– vyjádření k ÜŘ – stavební J.Šolc

projednala a nesouhlasí s výstavbou přístřešku pro katr v ul.Komenského – stavebník J.Šolc – z důvodu,že nebude povolen sjezd na silnici I/13  a není v souladu s návrhem ÜP města.

 

 

Dále rada projednala

- žádost atletického oddílu Cvikováčku  prošetří místostarosta p.Kořínek na příští jednání rady

- žádost p.Čihákové o prošetření užívání bytu v čp.324 Lindava na příští jednání rady

 

 

 

                                   Petr Kořínek                          Jaroslav Hanzlíček

                               místostarosta                                starosta města


↑ jdi na obsah stránky