• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. RaM 26.srpna 2008

Informace z jednání 16. schůze Rady města Cvikova ze dne 26. srpna 2008

 

224/08

Schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene na pozemcích města  pro

-         Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice – zřízení  kanalizační přípojky na p.č. 93/10 k. ú. Drnovec ,  věcné břemeno za úplatu

-         ČEZ Distribuce a.s. Děčín – kabelové vedení NN ul. Wolkerova na p.č. č.3677/2, č. 3629/1,2,3,  č. 3630/3 za úplatu

-         Miroslav Rejzek, bytem Cvikov – přípojky pro stavbu RD na p.č. 1261/14,3628/1

-         Pavel Zenko, bytem Cvikov – přípojky pro stavbu RD na p. č. 3705/1, 620/2

-         Jaroslav a Ludmila Brychovi – přípojky pro stavbu RD na p.č. 2742/2,2738/3,3705/1

-         Jiří a Iveta Tichá  - přípojky  pro č.p. 9 na p. č. 2742/2, 2738/3, 3705/1

(6 pro, l nepřítomen)

225/08

Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene

-         pro město s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha 4 – pro elektrickou přípojku NN pro ukazatel rychlosti na silnici I/13  p. č. 3820 k.p. Cvikov, za úplatu (6 pro, 1 nepřítomen)

226/08

Schvaluje odpis majetku města dle soupisu v celkové hodnotě 9150,- Kč v užívání v Městském klubu kultury Cvikov (likvidace sběrný dvůr, sběrna odpad.surovin). (6 pro, 1 nepřítomen)

227/08

Schvaluje uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemcích města pro

 -  Jaroslav a Blanka TRSKOVI , Ležáky 404, Košťany – na pozemku p.č. 156/2 k. ú. Cvikov dle GP pro vymezení rozsahu VB č. 1373-174/2008 – právo vstupu a vjezdu ve prospěch vlastníka p.p.č. 156/1 a st. 112; veškeré náklady hradí žadatel. (6 pro, l nepřítomen)

228/08

Souhlasí se zrušením pronájmu pozemku  p.p.č. 1095/1 o výměře 3049 m2 k.ú . a p.p.č. 1095/2 o výměře 634 m2 k.ú. Cvikov, žadatel: Zdeněk BOHUSLAV, Nová 236, Cvikov (pronájem schválen  dne 4.9. 2007 pod usnesením č. 261/07 písm. b). (6 pro, 1 nepřítomen)

229/08

Souhlasí s prodloužením lhůty pro realizaci prodeje pozemku města pro kupující: Milan a Radka STUDECKÝCH, Tovární 328, Cvikov (prodej schválen ZM dne 20.3. 2008 pod usn.č. 5/C.f ) p.p.č. 3512/12 –část dle GP z celkové výměry 1102 m2 k.ú. Cvikov.

230/08

Odkládá žádost o snížení ceny  prodeje pozemků prodej p.p.č. 195 - zahrada o výměře 104 m2 k.ú. Cvikov a st.p.č. 228 - zbořeniště o výměře 121 m2 k.ú. Cvikov; dle ÚP pozemky : ZÚ-smíšené obytné území, prodej schválen ZM dne 26.6. 2008 pod usn.č. 2-2)d) žadatel: Milan PROCHÁZKA, Palackého 139, Cvikov, odůvodnění snížení ceny: uvedené parcely chce užívat jako zahradu poblíž vlastní nemovitosti, proto žádá o snížení kupní ceny na cenu obvyklou za zahradu, tj. 30 Kč/m2, nutné doložit vyjádření stavebního odboru a stavebního technika. (6 pro, 1 nepřítomen)

231/08

Souhlasí s přidělením bytu 1+0 v č.p. 354 Komenského ulice - nájemce Šárka Jankechová, bytem Cvikov . (6 pro, 1 nepřítomen)

232/08

Souhlasí s podnájmem bytu (prodloužení) města č. 3 v č. p. 540 Mánesova ulice na dobu 1 roku – podnájemce Mária Řeháková, nájemce Petr Čermák. (6 pro, 1 nepřítomen)

233/08

Souhlasí s (prodloužením) podnájmem bytu města č. 9 v č. p. 545 Mánesova ulice na dobu 1 roku – podnájemce Petr Nedbal, nájemce Ivan Kodeš. (6 pro, 1 nepřítomen)

234/08

Nesouhlasí se zproštěním úhrady dobrovolně převzatého dluhu vůči městu, která byla jako podmínka pro přidělení bytu dle žádosti p. Heleny Tancošové, bytem Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

235/08

Bere na vědomí Rozhodnutí Krajského soudu Ústí nad Labem ve věci bytu č. 11 v č.p. 558 Sídliště o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, bude zadáno zpracování odhadu a poté vyhlášení způsobu prodeje – zveřejnění nabídky. (6 pro, 1 nepřítomen)

236/08

Schvaluje úpravu stravného v Mateřské škole Sídliště 592 od 1.9. 2008 dle návrhu. (6 pro, 1 nepřítomen)

237/08

Schvaluje rozpočtová opatření č. 21 – opravy položek. (6 pro, 1 nepřítomen)

238/08

Pronájem nebytového prostoru restaurace v MKK - odstoupení od smlouvy novým nájemcem, vyhlášení nového výběrového řízení na pronájem. (6 pro, 1 nepřítomen)

239/08

Bere na vědomí informaci o zajištění úprav veřejného osvětlení a chodníku u silnice I/13 – přechod u stanice PHM - zajištění financování akce v letošním roce - doporučuje ZM provedení rozpočtové změny. (6 pro, 1 nepřítomen)

240/08

Chodník Cvikov – Svor :

bere na vědomí informaci o souhlasu  rodiny Veselých s poskytnutím náhrady za část jejich pozemku pro výstavbu chodníku Cvikov – Svor,  a to stavební parcely v k..ú. Cvikov v části za bývalým internátem. Bude provedeno vytyčení pozemků a zadání zpracování PD ing. Špulákovi, akce zahrnuta v rozpočtu – 161 840,- Kč, rada souhlasí s podpisem smlouvy na zpracování projektové dokumentace. (6 pro, 1 nepřítomen)

241/08

Bere na vědomí informaci o výpisu nemovité kulturní památky – socha Sv. Petra ve vlastnictví města, souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu sochy (v současné době v depositu u p. Žáka).

 

Dále rada projednala:

-         bere na vědomí oznámení o změně otevírací doby pošty v Lindavě a pošty ve Cvikově

-         nesouhlasí s poskytnutím sponzorského daru dle žádosti Lindy Zrůstkové na uspořádání benefičního koncertu

-         bere na vědomí informaci o stanovení termínu konání plesu města – 24.1. 2009

-         připomínka p. Jakobi ohledně vyčištění od pavučin zasklených částí zastavená na Kalvárii, bude projednána se SMC

-         starosta prověří smlouvu u SMC na pronájem stodoly  města v k.ú. Drnovec

-         na příští zasedání připravit kontrolu plateb za pronájem restaurace MKK dřívějším nájemcem

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města                         starosta města 

 

 


↑ jdi na obsah stránky