• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. RaM 4.září 2007

Informace z jednání 16. schůze Rady města Cvikova ze dne 4. září 2007

 

238/07

Schvaluje provozní řád školního hřiště  pro veřejnost včetně provozní doby a ceny. (6 pro, 1 nepřítomen)

239/07

Žádost p. Pance ve věci pozemků u domu v Ústavní ulici – rada trvá na posledním vytyčení pozemku. Pověřuje referenta SMM projednat a vysvětlit stávající stav (město uznává stávající stav zaregistrovaný na katastrálním úřadu, postavení plotu na náklady žadatele). (6 pro, 1 nepřítomen)

240/0 

Doporučuje ZM snížení ceny pozemků – kupující p. Marek, bytem Cvikov, z důvodu omezení užívání  pozemku  vzhledem k vedení plynovodu na 15,- Kč za 1 m2.

(5 pro 1 zdržel l nepřítomen) 

241/07

Souhlasí se vzájemným zápočtem za úpravy nebytového prostoru v č.p. 105, Komenského ulice, Cvikov v celkové hodnotě 48 tis. Kč i s DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)

242/07

Objekt č.p. 242, Lindava – Ústav sociální péče Linda –  doporučuje ZM podat žádost o převod garáže a zbytkového vybavení. Doporučuje ZM prodej. Upozornění České poště na prodej objektu. Zajištění vytápění školy a pošty. Zvažovat změnu topení pro školu. (6 pro, 1 nepřítomen) 

243/07

Doporučuje prodej  domu č.p. 246 v Lindavě manželům Pěničkovým, bytem tamtéž. (6 pro, 1 nepřítomen)

244/07

Prodej domu č.p. 214 – prodloužení splatnosti kupní ceny za prodej domu do 31.8. 2007 nebylo dodrženo, cena nebyla zaplacena k 4.9. 07. Rada doporučuje zrušení prodeje a projednání nových žádostí o koupi domu. Rada doporučuje prodej domu stávajícímu nájemci p. Farkašovi, cena 470 tis. Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

245/07

Vzala na vědomí rozbor hospodaření města za 1. – 6. měsíc 2007. (6 pro, 1 nepřítomen)

246/07

Doporučuje ZM schválit navrhovaná rozpočtová opatření

- vzhled obcí – celkem navýšení o 1 150 tis. Kč  (6 pro, 1 nepřítomen)

247/07 

Souhlasí s vydáním nástěnného kalendáře města Cvikov, souhlasí s užitím znaku na kalendáři,  náklad 200 ks, prodej na Infocentru 100,- Kč.

(5 pro, 1 nepřítomen, 1 nehlasoval)

248/07

Doporučuje ZM poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Cvikov na  dokončení opravy střechy kostela v Lindavě ve výši 66 813,- Kč. Současně doporučuje zpřístupnění objektu 1x v měsíci veřejnosti. (6 pro, 1 nepřítomen)

249/07

Nedoporučuje prodej objektu č.p. 105 Komenského ulice Cvikov (žádost sl. Polákové Moniky, bytem Cvikov, Nová ul. 312).  (5  pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen) 

250/07

Souhlasí s podpisem smlouvy s firmou MS Česká Lípa na prodej pozemku pro výstavbu průmyslového objektu a souhlasí s úpravou článku 5 – v případě nevydání stavebního povolení vrácení pozemku zpět. (6 pro, 1 nepřítomen)

251/07

Rada doporučuje zařadit do investičních akcí města skupiny A - výstavba komunikací a výstavba nových inženýrských sítí. (6 pro, 1 nepřítomen)

252/07 

Doporučuje ZM zvážit otázku vybavení interiéru  rekonstrukce bývalého hotelu Sever – potřeba zadat výběrové řízení na projekt, aby byla možnost získání dotace. Zpracování PD vybavení - kuchyň, restaurace, ubytování, oslovení min. 3 bytových architektů-projektantů. (6 pro, 1 nepřítomen)

253/07

Souhlasí s udělením výjimky v počtu dětí Mateřské školy Sídliště Cvikov na školní rok 2007/08  v obou třídách na 28 dětí. (6 pro, 1 nepřítomen)

254/07

Doporučuje ZM schválit výjimku počtu děti pro Mateřskou školu v Lindavě  pro Základní školu a mateřskou školu Bohumila Hynka Cvikov na 13 dětí pro školní rok 2007/08. (6 pro, 1 nepřítomen)

256/07

Vzala na vědomí investiční záměr cyklostezky -  stezka zdraví v trase bývalé železniční tratě Cvikov – Svor. Souhlalsí s  investičním  záměrem (stezka zdraví) Jablonné - Svor -  Cvikov -Svor – Nový Bor a doporučuje předložit  investiční záměr do komise rozvoje města k vyjádření. (6 pro, 1 nepřítomen)

257/07 

Doporučuje zachovat stávající postup kriterií pro stanovení ceny pozemku při prodeji – individuální posouzení žádosti dle účelu, pro který je pozemek žádán. (6 pro, 1 nepřítomen)

258/07

Na základě žádostí projednaných v komisi rozvoje města: lokalita K Zahrádkám - vzala na vědomí odstoupení žadatelů: p. Martin Maňaska, p. Jiří Jirák,  náhradník: Fürbacherová Ivana, Cvikov, Sídliště 575 – po vyjádření vyvěsit volné parcely na úřední desku (6 pro, 1 nepřítomen)

259/07

Doporučuje nabídnout  k prodeji pozemky pro zahrádky v lokalitě u školního hřiště (zveřejnění, přednost mají stávající nájemci pozemků) (6 pro, 1 nepřítomen)

261/07

Rada schvaluje  p r o n á j e m  dle návrhu komise rozvoje města  (6 pro, 1 nepřítomen)

a.  p.p.č. 997/1(část) o výměře 1398 m2(557 m2) k.ú. Cvikov, lokalita Mánesova ul., druh pozemku: zahrada, dle ÚP: zastavěné území – čistě obytné území-kolektivní

žadatel: Vendula TRČOVÁ, Cvikov, Družstevní 114; za účelem zahrady

pův. nájemce p. Martin Maňaska, nájemní vztah trval do 9.3.2007 doporučená cena: 1,50 Kč/m2/rok

b.  p.p.č. 1095/1 o výměře 3049 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Čechova ul., druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: nezastavěné území – ostatní zeleň, st.p.č. 1095/2 o výměře 634 m2 k.ú. Cvikov, lokalita Čechova ul., druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: nezastavěné území – louky, pastviny, žadatel: Zdeněk BOHUSLAV, Cvikov, Nová 236; za účelem sekání trávy, doporučená cena: 0,10 Kč/m2/rok 

265/07

Rada bere  na vědomí:

a) ukončení nájmu:  p.p.č. 453 a části p.p.č. 446 o celkové výměře 1310 m2 k.ú. Drnovec

(smlouva o dočasném užívání pozemku č. 0360 na dobu neurčitou) žadatel: Jaroslava GRILLOVÁ-DVOŘÁČKOVÁ, Cvikov, Drnovec 116; t.č. bytem Velké Přílepy, Úholičky 124

b)  odstoupení od kupní smlouvy:  p.p.č. 1154/20 o výměře 226 m2 k.ú. Cvikov, lokalita ČSA, druh pozemku: zahrada, dle ÚP: nezastavěné území – chatová a zahrádková kolonie, (prodej odsouhlasen na 6. zasedání ZM dne 27.6.2007 č.usn. 3/a)18.), žadatel: p. František Blažek, Cvikov, B.Němcové 177

 

Dále rada projednala:

- nezveřejnění vyhlášení celostátní petice ve věci radaru  (5 pro, 2 nepřítomni)

- smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci  -  připojuje se  (6 pro, 1 nepřítomen)

- informace k výstavbě – Stavokombinát –trojdomky

 

      JUDr. Jaroslav Švehla                          Mgr. Ivo Čeřovský

        místostarosta města                                 starosta města


↑ jdi na obsah stránky