• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. RaM 7.září 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 16. schůze dne 7. září 2004

 

 

188/04

Rada města doporučuje zařadit do rozpočtu města na rok 2005 částku cca 200 tis. Kč na nákup 2 ks sekaček na trávu (malotraktor) pro oddíly kopané TJ Lindava a Cvikov. (6 pro)

189/04

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Cvikov schválit rozpočtovou změnu ve výši cca 200 tis. Kč na rekonstrukci topení a ostatní úpravy v Drnovecké hospůdce dle projektu v roce 2004. Finanční prostředky budou hrazeny z Fondu rozvoje a rezerv. (5 pro, 1 zdržel)

190/04

Rada města souhlasí s mimořádným finančním příspěvkem ve výši 3 000,- Kč na zřízení útulku pro ježky firmě FALCO – Severočeská stanice ochrany fauny dle žádosti. (6 pro)

192/04

Návrh zastupitele p. Michala Vojtěcha na bezplatné poskytování Zpravodaje města občanům – rada doporučuje ponechat stávající cenu ve výši 5,- Kč/ks. (6 pro)

193/04

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Cvikov přijmout příslib 5% uznání celkového  dluhu bývalého podniku Severka Cvikov vůči městu ve výši 16 977,35 Kč. Celková pohledávka včetně dislokačního poplatku činila 336 201,- Kč. – zbytek odsouhlasit k odpisu (pohledávka je zařazena do druhé třídy a bude podle vyjádření správce konkurzní podstaty proto pouze poměrně uspokojena). (6 pro)

194/04

Rada města nepřijímá nabídku firmy DARUMA Plzeň na zřízení informační tabule pro město Cvikov – dostačující informace poskytuje Infobox a Info-centrum. (6 pro)

195/04

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Cvikov schválit smlouvy o výpůjčce nemovitostí Kynologickému klubu Cvikov, Fotbalovému klubu Cvikov a Tenisovému klubu Cvikov. (6 pro)

196/04

Rada města revokuje své usnesení č. 139/04 z 12. schůze rady a doporučuje Zastupitelstvu města Cvikov tyto podmínky prodeje domů v pořadí :

1)     Nájemníkům domu – za odhadní cenu – 40%

2)     Jednomu nebo několika nájemníkům domu – za odhadní cenu – 40%

3)     Třetí osobě s trvalým bydlištěm ve Cvikově – za odhadní cenu – 40%

4)     Veřejnou dražbou za odhadní cenu, v případě nezájmu holandskou dražbou (6 pro)

197/04

Rada města doporučuje schválit Zastupitelstvu města Cvikov rozpočtovou změnu ve výši 681 tis. Kč na projektovou dokumentaci rekonstrukce ZŠ Cvikov. Finanční prostředky budou hrazeny z Fondu rozvoje a rezerv. (6 pro)

198/04

Rada města stanovuje další podmínku pro zařazení žádosti o přidělení bytu : min. věk žadatele 18 let, který nesmí být současně nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města. (6 pro)

199/04

Rada města schvaluje zprávu ředitelky ZUŠ Cvikov o placení školného v souvislosti s provozními náklady objektu a souhlasí se stávajícími cenami školného dle jednotlivých oborů včetně možnosti individuelního snížení či osvobození od placení příspěvku podle návrhu. (6 pro)

200/04

Rada města schváluje návrh zastupitele. p. Břeňka Henkeho na možnost užívání městského znaku pro korespondenční účely Českého svazu bojovníků za svobodu – Základní organizace Cvikov. (6 pro)

201/04

Rada města ukládá tajemníkovi úřadu vypovědět smlouvy o budoucích smlouvách kupních pro pana Luku a pana Havla z důvodu nepodání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu v lokalitě Martinovo údolí ve stanoveném termínu. (6 pro)

202/04

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Cvikov odsouhlasit bezúplatný převod pozemků :

a) Od Pozemkového fondu ČR :

-         č. 2862/2, 2868/14, 3628/3, 3640/1, 3676/1, 3680/1, 3747/1 (komunikace)

-         č. 3011/13, 3011/16, 3726/3 vše v k.ú. Cvikov

b) od st. statku Bílý Kostel :

-         3062/6, 3186/3, 3628/5, 3747/2, 3712/2, 3718/1, 3636/1 (komunikace v k.ú. Cvikov)

-         2067/1, 62/8 (komunikace v k.ú.Lindava) (6 pro)

203/04

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Cvikov úplatný převod pozemkových parcel do vlastnictví města od st. statku Bílý Kostel :

-         č. 3054/2, 3165, 3164 (v k.ú. Cvikov)

-         č. 75/3 (v k.ú. Drnovec) (6 pro)

 

Rada města projednala žádosti o prodeje a pronájmy pozemků a

Ř      Vlastimila a Petra Zelenkovi, Pivovarská 288, Cvikov – prodej části pozemku č. 2979/1 v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinného domu – doporučuje prodej pozemku o výměře cca 1000 m2 až podle zástavbové studie dané lokality na rozparcelování celého pozemku – poté se vrátí k žádosti. (6 pro)

Ř      Český kynologický svaz Cvikov – poz. parcela č. 1668 o výměře 410 m2 v k.ú. Cvikov – doporučuje ZM prodej. (6 pro)

Ř      Jiří Koštejn, Sídliště 581, Cvikov – část pozemkové parcely č. 2753/1 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrady o výměře cca 500 m2 – doporučuje ZM prodej (6 pro)

Ř      p. Touš, Nábřežní 287, Cvikov – část poz. parcely č. 2883/9 o výměře cca 30 m2 a st. parcely č. 313 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrady a narovnání majetkoprávních vztahů – doporučuje ZM prodej (6 pro)

Ř      manželé Urbanovi, Nábřežní 20, Cvikov – část poz. parcely č. 313 a směna části poz. parcely č. 313/2 za část poz. parcely č. 311 a odkoupení zbývající části poz. parcely č. 311 v k.ú. Cvikov – doporučuje ZM prodej části poz. parcely č. 313, nedoporučuje směnu pozemků, z nichž poz. parcela č. 311 je v současné době řádně pronajata. Po ukončení nájmu bude tento pozemek nabídnut k odprodeji (6 pro)

Ř      Petr Walter, Alšova 882, Nový Bor – st. parcela č. 32/1 o výměře 105 m2 v k.ú. Drnovec za účelem zřízení přístupu k objektu čp. 67 – doporučuje ZM prodej (6 pro)

Ř      Jaroslav Uřídil, Vančurova 602, Cvikov – pronájem poz. parcely č. 1376/14 o výměře 1205 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrady – schvaluje (6 pro)

Ř      Edita Lorberová, B. Němcové 159, Cvikov – pronájem části poz. parcely č. 123 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Cvikov – odložila žádost do vyřešení přidělení zahrádky p. Horváthovi (6 pro)

Ř      Jiří Štrynek, Kollárova 12, Cvikov – pronájem části poz, parcely č. 24/1 o výměře cca 15 m2 za účelem zřízení sjezdu do objektu garáže – odložila žádost do doby dodání plné moci k užívání od vlastníka parcely p. Reitera z Prahy (6 pro)

Ř      p. Brožová, Praha 4 – pronájem části poz. parcely č. 961 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Naděje za účelem zřízení zahrady – schvaluje (6 pro)

Ř      Bohuslav Havlíček, Cvikov – povolení dočasné stavby (kolny k uložení dřeva a sena na pronajatém pozemku ve vlastnictví města v k.ú. Cvikov – souhlasí po dobu trvání nájmu, ke dni ukončení nájmu bude stavba odstraněna (6 pro)

 

Dále rada města projednala a doporučuje :

Ř      provést nařízení odstranění nepovolených staveb u objektu čp. 84 ul. Jiráskova, Cvikov – dřevěný přístřešek a kolna, skleník – vše na pozemku ve vlastnictví města – zajistí stavební odbor MěÚ (6 pro)

Ř      provést vyčištění a prořezání náletů na stavebních pozemcích v lokalitě Martinovo údolí dle doporučení komise výstavby vyjma pokácení vzrostlých stromů, které posoudí nový pracovník MěÚ Cvikov pro životní prostředí – zajistí SMC s.r.o. (6 pro)

 

                        Mgr. Šárka  J a k o b i                                 Mgr. Ivo  Č e ř o v s k ý

                          zastupitelka města                                           starosta města

 

 

 

 


↑ jdi na obsah stránky