• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. RaM 7.září 2010

Usnesení z 16. schůze Rady města Cvikova ze dne 7. září  2010
účast:   6 členů ze 7 , omluven  JUDr. Švehla

289/10
Souhlasí s přidělením (pronájmem)  bytu  v  č.p. 544  ulice Mánesova  Cvikov II, velikost 1+0 nájemce :   Jan Čeřovský , bytem Cvikov, finanční vyrovnání  za vložené náklady za úpravu bytu - plynové topení,žaluzie.  
(hlasování  5 pro,1 nehlasoval )

290/10
Doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace  Městské kulturní středisko Cvikov  z důvodu změny hodnoty  předaného majetku města k hospodaření příspěvkové organizace ( 15 066 208,21 Kč). (6 pro)

291/10
Zpracovávání dotace POWER BRIDGE – souhlasí s uzavřením dohody o provedení činnosti s koordinátorem a administrátorem akce  Jaroslavem Hanzlíčkem  dle návrhu. (6 pro)

292/10
Projednala dopis p.Lauové  bytem Cvikov II  č.p. 590 Sídliště o prodloužení  termínu provedení exekuce vystěhování z bytu a vzhledem k výši neuhrazených pohledávek a nedodržování splátkového kalendáře nesouhlasí s prodloužením termínu exekuce. (6 pro)

293/10
Doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření č. 6. (6 pro)

294/10
Schvaluje uzavření  a podpis smlouvy o dílo mezi městem Cvikov a STATUS a.s. Roztoky na provedení akce : Mateřská škola Jiráskova 88 Cvikov – zateplení objektu a výměna oken, v celkové hodnotě díla 3 173.230,- Kč s DPH, na základě provedeného výběrového řízení . (6 pro)

295/10
Projednala žádost s.r.o  Stavokombinát Invest  Liberec o finanční  příspěvek na výstavbu přechodu pro chodce u autobusového stanoviště, které je součástí dopravního řešení a výstavby supermarketu  ( přechod s clonovým osvětlením, ostrůvky) a nesouhlasí s příspěvkem s.r.o Stavokombinát Invest Liberec. Město požádalo o dotaci na realizaci přechodu ,  v případě získání dotace se město bude podílet na realizaci . (6 pro)

296/10
Projednala návrh s.r.o Stavokombinát Invest Liberec na projednání spolufinancování  dopravní obslužnosti  nového majitele p.č. 44/1 v k.ú. Cvikov  a  konstatovala, že nebude vstupovat do jednání spojených s financováním výstavby supermarketu a případné výstavby dalšího objektu  na přilehlých pozemcích ( v současné době  firmy KIK ) . (6 pro)

297/10
Vodohospodářský rozvoj  a výstavba a.s. Praha 5 - zvýšení ochrany sídel před povodněmi dle územního plánu města, zpracování studie proveditelnosti. Vydává stanovisko vlastníka pozemku p.č. 2379 k. ú Lindava:  předběžně souhlasí s umístěním navrhovaného opatření s požadavkem města  na  bezplatné využívání  budované hráze pro účely cyklostezky. (6 pro)

298/10
Bere na vědomí informaci o poškození domu města  Cvikov II  Ústavní 187,nutná oprava bytu v přízemí,  zasaženo povodní, pojistná událost . Nutno provést  posouzení odizolování  celého objektu . Souhlasí se započetím prací. (6 pro)

299/10
Náhon v ulici  Potoční  Cvikov  - požadavek občanů na obnovu náhonu a opravu stavidla . Pověřuje stavebního technika prošetřit možnost napojení odpadů z jednotlivých domů na kanalizační řád,   uzavření a zrušení náhonu, včetně posouzení již došlých nabídek na opravu stavidla. (6 pro)

300/10
Odkládá žádosti o prodej p.p.č. 2363/5 k.ú. Cvikov o výměře 1.063 m˛
žadatelů: Mgr. Ita Krafková (MUC-499/2007, 1355/2010) – část pozemku dle návrhu a
Kamila Fišerová, Cvikov (MUC-401/2007, 1849/2009, 1356/2010) - část pozemku dle návrhu
s tím, že zamítá rozdělení pozemku a pozastavuje  jednání o žádostech do doby vyvěšení záměru prodeje celého souboru pozemků v dané lokalitě určených k výstavbě RD, bez přednostního prodeje žádného z žadatelů o koupi pozemku.  (6 pro)
Tím se ruší usnesení rady ze dne 03.05.2010/usn.č. 4 , ze dne  15.06.2010  usn.č. 211/10)J, ze dne 29.06.2010 /usn.č. 234/10 .
(6 pro)
               
301/10
 Doporučuje ZM schválit nabytí pozemků do majetku města dle GP č. 435-19/2009 a uzavření smluv o bezúplatném převodu
- účel: na převáděných pozemcích město Cvikov plánuje  investiční stavební akci (veřejné osvětlení)
část  p.p.č. 1323/7   o výměře 111 m˛ (nové p.p.č. 1323/24) – NOVOTNÝ Ondřej (Věcné břemeno dle listiny – dále jen VB)
část  p.p.č. 1323/8   o výměře 105 m˛ (nové p.p.č. 1323/23) – JELÍNEK Jan (VB)
část  p.p.č. 1323/9   o výměře 114 m˛ (nové p.p.č. 1323/22) – FAFALOVI Libor a Pavlína (VB, ZP-Zást. právo smluvní)
část  p.p.č. 1323/10 o výměře 106 m˛ (nové p.p.č. 1323/21) – COUFALOVI  Pavel, MUDr. a Blanka, PharmDr. (VB)
část  p.p.č. 1323/11 o výměře 107 m˛ (nové p.p.č. 1323/20) – DOUŠA Martin (VB, ZP)
část  p.p.č. 1323/12 o výměře 108 m˛ (nové p.p.č. 1323/19) – ČIHÁKOVÁ Klára (VB)
část  p.p.č. 1323/13 o výměře 108 m˛ (nové p.p.č. 1323/18) – ANDRLE Tomáš, RAKUŠANOVÁ Helena (VB, ZP)
část  p.p.č. 1323/14 o výměře  96 m˛  (nové p.p.č. 1323/17) –  HOLEČKOVI Petr a Tereza  (VB, ZP)
část p.p.č. 1323/15 o výměře 103 m˛ (nové p.p.č. 1323/16) – BALÍČEK Martin  (VB, ZP)
(6 pro)

302/10
Doporučuje ZM schválit směnu pozemků
pozemky v k.ú. Cvikov lokalita Nábřežní ul.
účel směny: nabývaný pozemek je součástí komunikace
p.p.č. 2883/24 o výměře 829 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: zastavěné-smíšené obytné území
p.p.č. 2883/25 o výměře 746 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: zastavěné-smíšené obytné území
p.p.č. 2883/9 o výměře 74 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: zastavěné-smíšené obytné území
vlastník: Město Cvikov,
za
p.p.č. 3710/1 o výměře 408 m˛
KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: ostatní plocha-komunikace místní
vlastník: TOUŠ Martin, Cvikov – návrh na bezúplatnou směnu
(6 pro)
Dále rada  doporučuje ZM  revokaci usnesení ZM č. 12)a) ze dne 30.06.2005, schválení směny dle návrhu  s doplatkem rozdílu  ve výměře za cenu 30 Kč/m2+1/2 příslušenství  a uzavření směnné smlouvy . Tímto se ruší usnesení rady města ze dne 14.06.2010 usn.č. 2/A)   a ze dne 15.06.2010 usn.č. 210/10)A) . (6 pro)

303/10
Rada projednala návrhy a žádosti  na prodej pozemků města  a

A) doporučuje ZM prodej pozemku
p.p.č. 3145/1 část 1.376 m˛ z celkové výměry 1.463 m˛ k.ú. Cvikov (ul. Nemocniční)
dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území
2 žádosti:
DEÁKOVI Martin MUDr. a Pavla MUDr., Cvikov - účel: t.č. zahrada, s výhledem výstavby RD
HOFRICHTR Tomáš, Cvikov - účel: zahrada výhledově výstavba,   podmínka: bez omezení vlastnického práva
s převodem nájemní smlouvy (nájemce Petr Feix –na dobu určitou do 30.09.2012) a s předkupním právem města do doby kolaudace stavby
 a pověření rady města  k provedení a vyhodnocení obálkové metody s minimálním podáním  200 Kč/m2 + příslušenství  s následným uzavřením kupní smlouvy s kupujícím s  nejvyšší nabídkou
(6 pro)
         
B) doporučuje ZM prodej  pozemku
 p.p.č. 707 o celkové výměře 235 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha-neplodná půda; ÚP: zahrady
žadatel: DVOŘÁKOVI Jan a Lenka, Cvikov,
účel: zahrada
za cenu: 30 Kč/m˛+příslušenství a uzavření kupní smlouvy
(6 pro)
    
C) pozastavuje žádost p. Pech Petra  na prodej p.p.č. 772/2 o výměře 4.537 m˛ v k.ú. Cvikov (ul. Na Skalce), účel: chov drobného domácího zvířectva, do oddělení cesty (6 pro)

D) doporučuje ZM prodej  pozemku
p.p.č. 29/9 o výměře 10 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: produkční území
žadatel: STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o., Liberec,
účel: součást souboru pozemků pro výstavbu obchodního střediska-marketu
za cenu: 100 Kč/m˛ bez DPH +příslušenství a uzavření kupní smlouvy
(6 pro)

E) doporučuje ZM prodej  pozemku
p.p.č. 44/1 - část cca 1.178 m˛ z celkové výměry 4.039 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: SJ REAL s.r.o., Praha 5, zastoupená jednatelem Ing. Janíčkem
účel: výstavba jednopodlažní prodejny KIK, koupě po vydání územního rozhodnutí
dle vyjádření stavebního úřadu  pozemek v zastavěném území, výstavba prodejny je podmíněně přípustná (hlavní funkce bydlení)  
za cenu: 100 Kč/m˛ bez DPH+ příslušenství  (smlouva o smlouvě budoucí s platností 1 roku)
(6 pro)

F) doporučuje ZM prodej  pozemku
p.p.č. 280 - část 24 m˛ z celkové výměry 199 m˛ v k.ú. Cvikov (ul. Palackého)
KN: zastavěná plocha-zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 3532/1 - část 19 m˛ z celkové výměry 567 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha-komunikace, ÚP: smíšené obytné území
žadatel: KOŠTEJNOVI Ladislav a Anita, Cvikov
účel: scelení zahrady (uvedení do souladu se skutečným stavem)
doporučuje prodej za cenu: 30 Kč/m˛(sníženáí cena=zaplavené pozemky)+ příslušenství a uzavření kupní smlouvy    (6 pro)    

G) pozastavuje žádost Vratislava Buršíka na prodej
p.p.č. 2897/1 o výměře 1.886 m˛ v k.ú. Cvikov (ul. Pod Zeleným vrchem)
KN: vodní plocha-rybník; ÚP: vodní prvky
p.p.č. 2897/2 o výměře 120 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: vodní plocha-rybník; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 2897/5 o výměře 157 m˛ v k.ú. Cvikov
dle KN: zahrada; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 2904/6 o výměře 2.396 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha-neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň
žadatel: BURŠÍK Vratislav, Cvikov
účel: rozšíření zahrady se zachováním vodní plochy
dle usnesení rady ze  dne 14.06.2010 /usn.č. 1-G)/ odloženo do vyjádření stávajících nájemců:
do další RM =vyrozumění Langerových , upozornění na cenu – k rekreačním účelům 100 Kč
(6 pro)

H) doporučuje ZM prodej  části  pozemku
p.p.č. 549/1- část  dle GP (cca 1000 m2) z celkové výměry 2041 m2 k.ú. Drnovec
KN: orná půda; ÚP: louky a pastviny
LÁZNIČKOVI Vladimír Ing.a Erika, Drnovec; účel: zahrada (stávající nájemce části pozemku) dle žádosti za cenu: 20 Kč/m˛+ příslušenství a uzavření kupní smlouvy
(6 pro)

I) doporučuje ZM prodej  pozemku
st.p.č. 70 o výměře 201 m˛ v k.ú. Lindava
KN: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště; ÚP: pozemky plnící funkci lesa
žadatel: VOLEJNÍKOVI Josef a Světlana, Ústí nad Labem
účel: zahrada - v případě  zamítnutí prodeje, žádost o pronájem pozemku
prodej části dle GP (oddělení přístupu k  p.p.č. 626 a st.p.č. 72) za cenu: 100 Kč/m˛+ příslušenství a uzavření kupní smlouvy
(6 pro)

J) doporučuje ZM prodej  pozemku
 p.p.č. 859/2 o výměře 734 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: orná půda
žadatel: ŘÍHOVI Radek a Ivana, Lindava
účel: scelení pozemků
za cenu: 20 Kč/m˛+ příslušenství a uzavření kupní smlouvy    
(6 pro)

304/10
Pozemky – pronájem
A) p.p.č. 762/1 - část cca 3.400 m˛ z celkové výměry 6.782 m˛ v k.ú. Cvikov (ul. Na Skalce)
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 756/1 - část cca 6.100 m˛ z celkové výměry 10.035 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: SENDLER Petr, Varnsdorf
účel: výběh pro ovce - spásání , za cenu: 1,- Kč/m˛/rok
schvaluje pronájem (přiměřený odstup od bytového domu) (6 pro)

B) p.p.č. 1074/18 o celkové výměře 693 m˛ v k.ú. Cvikov  (ul. Mánesova)
KN: trvalý travní porost; ÚP: zahrady
žadatel: KOVALEVOVÁ Kateřina, Cvikov
účel: zahrada ,za cenu: 1,50    Kč/m˛/rok
schvaluje pronájem     (6 pro)

C) p.p.č. 997/1 část 40 m˛ z celkové výměry 1.398 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: čistě obytné území-kolektivní (ul. Mánesova)
žadatel: PÁLENÍK Filip, Cvikov
účel: zahrada , za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok
schvaluje pronájem     (6 pro)

305/10
Odkládá návrh na prodej objektu čp. 38 Cvikov I – Náměstí Osvobození , cena dle znaleckého posudku , nezbytná oprava polohového určení nemovitostí , do doby vypracování GP. (6 pro)
 
306/10
Doporučuje ZM schválit prodeje  bytové jednotky (BJ)  a uzavření kupních smluv
včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy čp. 546 a 547 Cvikov II – Mánesova a pozemcích st.p.č. 1051/1,2  a p.p.č. 1008/4 s předkupním právem města na 5 let

A) BJ č. 547/1
žadatel: MŰLLEROVI Herbert a Jiřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 805/10108)
za cenu 133.254,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

B) BJ č. 547/2
žadatel: DRABOŇOVI Karel a Danuška, Cvikov (spoluvlastnický podíl 773/10108)
za cenu 127.848,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

C) BJ č. 547/3
žadatel: ANDREÁZZYOVÁ Miluše, Cvikov (spoluvlastnický podíl 593/10108)    
za cenu 97.438,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

D) BJ č. 547/7
žadatel: VRABLÍK Robert, Cvikov (spoluvlastnický podíl 615/10108)
za cenu 99.983,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

E) BJ č. 547/8
žadatel: REICHELT Patrik, Cvikov (spoluvlastnický podíl 558/10108)
za cenu 92.597,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

F) BJ č. 546/3
žadatel: ČERVINKOVI František a Marie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 774/10108)
za cenu 127.983,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

G) BJ č. 546/5
žadatel: LIBICH Jan, Cvikov (spoluvlastnický podíl 585/10108)
za cenu 95.919,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

H) BJ č. 546/7
žadatel: POLÁKOVÁ Irena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 592/10108)
za cenu 97.302,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

I) BJ č. 546/9
žadatel: VRBENSKÝCH Rudolf a Jiřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 581/10108)
za cenu 95.712,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

bod A-I : (6 pro)

307/10
Doporučuje ZM schválit zrušení předkupního práva
Bytová jednotka č. 560/4 Cvikov II čp. 559, 560 na st.p.č. 1079 a 1080
předkupní právo na dobu 5 let – kupní smlouva ze dne 04.12.2006 – právní účinky vkladu práva ke dni 07.12.2006, žadatel: BALOG František, Cvikov
(6 pro)

308/10
Doporučuje schválit snížení kupní ceny pozemku a změny  usnesení zastupitelstva města

A) usn.č. 2/2/E) ze dne 24.06.2010
     schválený prodej p.p.č. 1004 o výměře 141 m˛ v k.ú. Cvikov za cenu 200 Kč/m˛
     žádost kupujících VESELÝ Miloslav a Jitka o snížení ceny na 100 Kč/m2
(6 pro)

B) usn.č. 2-2)d) ze dne 10.12.2009
     schválený prodej části p.p.č. 264/1 o výměře 361 m˛ a p.p.č. 3532/5 o výměře 31 m˛ v k.ú. Cvikov za cenu 100 Kč/m˛, žádost kupujících KOŠTEJNOVI Ladislav a Anita o snížení ceny odůvodnění: Pozemky se nacházejí v přímé blízkosti Boberského potoka a při letošních srpnových záplavách byly plně  zaplavené. S ohledem že se jedná o  pozemky jako   v záplavovém území  snížení ceny na 30 Kč/m2 (6 pro)

C) usn.č. 2-2)K) ze dne 24.06.2010
     schválený prodej mj. p.p.č. 3532/4 o výměře 258 m˛ v k.ú. Cvikov 1004 za cenu 100 Kč/m2    žádost kupujících STRNÁDKOVI Jan a Ĺubica o snížení ceny
odůvodnění: Pozemky se nachází v přímé blízkosti Boberského potoka a srpnových záplavách byl plně zaplavený. S ohledem že se jedná o  pozemky jako   v záplavovém území  snížení ceny na 30 Kč/m2 (6 pro)

309/10
Bere na vědomí informace o průběhu dražby pozemku st.p.č. 176/2 k.ú. Lindava – pozemek v nabídce souboru 2 pozemků (vč. p.p.č. 904/5 k.ú. Lindava) vydražil p. Říha, Lindava = pozemek nabídne městu příp. přímo vlastníkům s pozemkem souvisejícího objektu čp. 325 za odpovídající poměrnou část z vydražené ceny   
Rada doporučuje zrušení těchto usnesení:
ZM 15.05.2008 - 2/5/c) , ZM 13.05.2010 - 2/3 , ZM 14.05.2009 – 2/i)  , kterými bylo schváleno nabytí  pozemku v  k. ú . Lindava  p.č. 176/1 o výměře 359m.
(6 pro)

310/10
Doporučuje ZM  schválit doplnění změny  č. 3 Územní plánu města Cvikov o tyto návrhy

A/ st. 162/3 a p.p.č. 56/2 k.ú. Lindava
     změna plochy občanská vybavenost na plochu smíšené obytné území
     navrhovatel a vlastník: Město Cvikov
     (3.91.) zájem kupující (Dvořáková Alžběta, Lindava) o přestavbu objektu na st.p.č. 162/3         na obytný dům
a současně vyzývá  kupující Alžbětu Dvořákovou, Lindava k úhradě kupní ceny v termínu do
31.10.2010, pokud tak neučiní, bude návrh této změny ÚP vzat zpět.
(6 pro)

B/ p.p.č. 2128 k.ú. Lindava
     změna plochy ostatní-komunikace na plochu smíšené obytné území
     navrhovatel a vlastník: Město Cvikov
     (3.92.) uvedení do souladu se skutečností a následný odprodej parcely
(6 pro)

C/ plochy zahrady vyjmout z nezastavěného území a vložit do zastavěného území s doplněním regulativu o přípustnost výstavby drobných a doplňkových staveb a oplocení pozemku.
(3.93.) umožnění výstavby drobných/doplňkových staveb v ploše zahrady
(6 pro)
 
311/10
Doporučuje ZM schválit opravu chybného znění usnesení

1/  Usnesení  z  27. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze  dne 24. června 2010  č. 2/2  
 B)  schválen prodej a  uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku města
p.p.č. 490/1 o výměře 223 m˛ oprava na 301 m˛
kupující: Ing.Miloslav STÁVEK-IČO 12074381, Cvikov
účel: zřízení výstavy skleníků pro zahrádkáře a profesionální pěstitele
za uvedené ceny dle ÚP+ocenění porostu+ příslušenství  
J)  
b) schválen prodej a uzavření kupní smlouvy  na pozemek
    p.p.č. 261  část dle GP z celkové výměry 204 m˛ k.ú. Cvikov,
    KN: zahrada; ÚP: smíšené obyt. území, kupující  UXOVI Bohumil a Jaroslav, Most
    za cenu: 30,- Kč  oprava na 100 Kč    Kč/m˛    + příslušenství
K)  
schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku města   
doplnění p.p.č. 261, KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, zbylá výměra pozemku o výměře 30 m˛
po oddělení části m. Uxovým za cenu 100 Kč Kč/m˛    + příslušenství
kupující : STRNÁDKOVI Jan a Ľubica, Cvikov

(6 pro)

2/ Usnesení  z  26. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze  dne 13. května 2010  č. 2/2)
A) schvaluje prodej pozemku  p.p.č. 709 o výměře 234 m˛ k.ú. Cvikov (ul. Slovanka)
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území ,kupující : DVOŘÁKOVI Jan a Lenka, Cvikov
účel: zahrada, za cenu: 200 Kč/m˛ + příslušenství
oprava ceny na 100 Kč/m2+příslušenství na podnět města z důvodu, že pozemek není zasíťovaný

(6 pro)

Dále rada projednala a

- seznámila se s dopisem Hasičského  záchranného sboru v České Lípě, kterým se vyslovuje   poděkování dobrovolným hasičům za záchranu životů, majetku a pomoc při povodních 7. a 8. srpna 2010   a  připojuje se k poděkování

-  seznámila se  s propagačním materiálem  o Cvikovu – pexeso - prodej   20,- Kč

-  bere na vědomí informaci ředitele školy o stanovení ředitelského volna 27.9.2010

-    seznámila se s návrhy závěsných lustrů do hlavního sálu  multifunkčního centra Sever

-    odkládá žádost na pronájem pozemku pro účely hypo-turistiky na příští zasedání rady
        Mgr. Šárka Jakobi             Mgr. Ivo Čeřovský
        členka rady                 starosta města Cvikova
↑ jdi na obsah stránky